SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

GEODEZIJA IN GOZDNO GRADBENIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

73

32

105

4.

48

20

68

skupaj

121

52

173


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Geodezija gradbeništvo usposablja za dela in naloge izmere in kartiranja parcel in objektov v gozdnem prostoru. Gozdno gradbeništvo usposablja za vodenje nekaterih del v gozdnem gradbeništvu.

Pri predmetu dijaki:

 • poznajo uporabnost geodezije in gozdnega gradbeništva v gozdarstvu;

 • znajo uporabljati geodetsko orodje in inštrumente za pridobivanje podatkov;

 • poznajo metode geodetske izmere;

 • znajo kartirati podatke geodetske izmere in znajo brati karte;

 • poznajo geodetsko evidenco, rabo prostora in zakonske osnove geodezije;

 • poznajo pomen gozdnih prometnic;

 • poznajo osnove gradiv;

 • znajo vzdrževati gozdne ceste in projektirati vlake;

 • poznajo osnove urejanja vodotokov in plazišč v gozdnem prostoru.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Človek in prostor

 • razume človekov odnos do prostora, na katerem živi

 • Osvaja novo gozdarsko vedo.

   

  Teoretične osnove geodezije

 • pozna obliko in velikost Zemlje

 • zna preračunavati merske enote in merila

 • Razvija natančnost.

   

  Geodetsko orodje in inštrumenti

 • pozna in zna uporabljati:

 • osnovno geodetsko orodje

 • busolo in padomer

 • teodolit in tahimeter

 • nivelir

 • orodje za obdelavo in prikazovanje podatkov

 • Razvija natančnost in zanesljivost.

  Vaja (14 ur): terensko delo z geodetskimi orodji.

  Metode geodetske izmere

 • zna izvesti horizontalno izmero, busolno izmero, višinomerstvo in tahimetrijo

 • Osvaja natančnost pri izmerah.

  Vaja (7 ur): poligonizacija.

  Kartiranje podatkov geodetske izmere

 • pozna izdelavo geodetskih načrtov in kart

 • razume osnove aerofotogrametrije in geomatike

 • zna določiti površine

 • zna brati in uporabljati gozdarske karte in samostojno prenesti podatke iz kart na teren

 • zna kartirati podatke geodetske izmere v gozdu

 • Razvija natančnost pri kartiranju.

  Vaja (5 ur): kartiranje podatkov izmere in izračun površin.

  Vaja (6 ur): branje kart, merjenje na karti in orientacija v gozdu.

   

 • obišče kataster in spozna zemljiško knjigo in pozna postopke pridobivanja podatkov iz geodetskih evidenc

 • pozna pomembnost in uporabnost geodetskih evidenc za gozdarstvo

 •  

   

  Raba prostora in krajinska arhitektura

 • razlikuje uporabnike prostora in razume njihovo medsebojno odvisnost

 • pozna področja dela krajinske arhitekture, ki so pomembna za gozdarstvo

 • Razvija sposobnost sodelovanja z drugimi uporabniki prostora.

   

  Zakonske osnove prometa z zemljišči in posegov v prostor pri nas in v Evropi

 • pozna in zna uporabljati osnovne zakone in predpise s področja prometa z gozdnimi zemljišči

 • pozna zakone in predpise, ki so osnova za posege v prostor pri nas in v Evropi

 • Osvaja osnove evropskega obnašanja v prostoru.

   

  Človek - promet

 • razume nujnost prometa in prometnic za človeka

 • Osvaja novo gozdarsko vedo.

   

  Gozdne prometnice

 • določi vrsto in pomen prometnice, odprtost gozdov in določi kategorizacijo cest, ki so pomembne za gozdarstvo

 •    

  Osnove gradiv

 • pozna lastnosti in uporabo gradiv v gozdarstvu

 •    

  Osnove miniranja

 • pozna vrste hribin, osnove miniranja in predpise pri miniranju in ravnanju z ekspozivom

 • Razvija poklicno odgovornost pri miniranju.

   

  Gozdne ceste

 • zna določiti elemente gozdne ceste in načrtuje ukrepe za njihovo vzdrževanje

 • pozna stroje za vzdrževanje gozdnih cest

 • Razvija poklicno odgovornost do vzdrževanja gozdnih cest.

  Vaja (4 ure): ocenjevanje poškodb na cesti in načrtovanje ukrepov.

  Gozdne vlake

 • pozna pomen in vrsto gozdnih vlak

 • zna trasirati gozdne vlake

 • zna voditi dela pri izgradnji in vzdrževanju gozdnih vlak

 • izvede geodetski posnetek vlake in jo kartira

 • Razvija strokovnost in ustvarjalnost pri načrtovanju vlak in natančnost pri posnemanju in kartiranju vlak.

  Vaja (7 ur): višinomerstvo.

  Osnove urejanja vodotokov in plazišč v gozdnem prostoru

 • razume vlogo vodnih ekosistemov v gozdnem prostoru

 • zna vzdrževati brežine vodotokov in zna gospodariti z obvodno drevnino

 • pozna vzroke nastanka hudournikov in plazišč ter pozna ukrepe in pripomočke za njihovo urejanje

 • zna sanirati poškodovane in erodirane površine

 • Osvoji ekološko zavest in strokovnost pri ukrepanju na erodibilnih področjih.

  Vaja (5 ur): predstavitev tipičnega vodozbirnega območja s spoznavanjem neposrednega vpliva vodotokov na prostor.

  Vaja (4 ure): analiza sanacije hudourniškega območja, uspehov ozelenjevanja brežin in sanacije erodiranih površin.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  Ocenijo se terenske vaje in programi, ki jih izdelajo na podlagi terenskih meritev. Terenske vaje so obvezne.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnove urejanja vodotokov in plazišč v gozdnem prostoru

 • Okoljska vzgoja

 • vodni ekosistemi

 • onesnaževanje in varovanje voda in tal

 • gozdne ceste

 • gozdne vlake

 • Pridobivanje gozdnih proizvodov

 • prevoz lesa

 • spravilo lesa

 • gospodarjenje z obvodno drevnino

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • posebne oblike gospodarjenja z gozdovi