SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

LOVSTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

48

20

68

skupaj

48

20

68


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Predmet usposablja dijaka za varovanje lovišč, lov in gojitev prostoživečih živali vseh vrst in lovnogospodarsko dejavnost. Usposablja ga tudi za varovanje zavarovanih in ogroženih vrst živali.

Pri predmetu dijaki:

 • poznajo lovsko in naravovarstveno zakonodajo,

 • poznajo vse pomembnejše prosto živeče živalske vrste,

 • poznajo ekologijo prostoživečih divjadi, metode lova, metode spremljanja in usmerjanja razvoja prostoživečih divjih živali, lovne pripomočke in zna opravljati dela s področja lovnega gospodarstva,

 • znajo streljati na mirujočo in premikajočo tarčo ter na glinaste golobe.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijak

  Dijak

   

  Človek in živali

 • razume medsebojno povezanost človeka in divjadi z naravo

 • Osvaja novo gozdarsko vedo.

   

  Divjad

 • pozna vse pomembnejše živalske vrste v gozdu

 • zna razlikovati prostoživeče divje živali po izgledu in bionomiji, sledovih in oglašanju, pozna njihovo ekologijo in njihove bolezni

 • sklepa o bogastvu in raznolikosti oblik ter povezanosti divjadi med seboj

 • Razvija ekološko zavest.

  Vaja (4 ure): prepoznavanje divjadi.

  Načrtovanje v lovstvu in gospodarjenje z divjadjo

 • pozna organiziranost slovenskega in evropskega lovnega gospodarstva

 • pozna lovsko zakonodajo

 • zna upoštevati navodila lovskega načrtovanja in pravilno ukrepati

 • Osvaja strokovnost in interdisciplinarnost pri ravnanju z divjadjo.

  Vaja (3ure): obisk lovišča.

  Lov

 • razume zgodovino lova, pozna načine in tehnike lova, lovsko orožje in pripomočke in jih zna uporabljati

 • pozna lovske šege in običaje, lovsko etiko in trofeje ter lovski koledar

 • zna streljati z lovskim orožjem na tarčo in na glinaste golobe

 • Razvija natančnost, zanesljivost.

  Vaja (8 ur): obisk puškarja, lovske razstave, streljanje na tarčo in na glinaste golobe.

  Kinologija

 • zna razlikovati pasme lovskih psov, pozna njihove značilnosti in sposobnosti ter njihovo uporabo pri lovu

 • Razvija povezavo med človekom lovcem in psom – pomočnikom in prijateljem

  Vaja (3 ure): obisk lovske razstave in tekmovanja psov.

  Naravno ravnovesje

 • razume pomen nosilne kapacitete okolja glede na številčnost populacij in pomen naravnega ravnovesja

 • Razvija strokovnost pri delu z divjadjo.

   

  Posebne oblike gojenja divjadi

 • spozna oblike gojenja divjadi na ograjenih površinah in gojitev divjadi na zavarovanih področjih

 • Razvija sposobnost sodelovanja z drugimi uporabniki prostora.

   

  Zavarovane in ogrožene vrste živali pri nas

 • razlikuje in prepozna glavne zavarovane in ogrožene vrste pri nas

 • pozna vzroke ogroženosti živalskih vrst in najpomembnejše ukrepe za njihovo ohranjanje

 • je sposoben povezati znanje pri predmetu lovstvo z znanjem pridobljenem pri drugih predmetih

 • Razvija ekološko zavest.

  Vaja (2 uri): zavarovane in ogrožene živalske vrste pri nas.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje - rezultati streljanja),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • naravno ravnovesje

 • Dendrologija

 • vpliv živalskega sveta na drevo in gozd

 • divjad

 • kinologija

 • Biologija

 • sesalci

 • naravno ravnovesje

 • načrtovanje v lovstvu

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • gozdna rastišča

 • gozdni sestoji gozdnogojitveni cilji

 • nega gozda

 • obnova gozda

 • načrtovanje v gozdarstvu

 • vpliv rastlinojede divjadi na gozd