SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

organizacijA in ekonomikA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

68

 

68

skupaj

138

 

138


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo značilnosti gozdarstva v primerjavi z drugimi vrstami proizvodnje;

 • opredelijo temeljne dejavnike v razvoju gozdarstva;

 • dobijo vpogled v smeri razvoja gozdarstva v svetu;

 • poznajo procese ustanavljanja, pogoje poslovanja in razvoja podjetij ter organizacij;

 • poznajo bistvene tržne zakonitosti na osnovi ponudbe in povpraševanja;

 • poznajo pomen trženja gozdnih proizvodov;

 • spoznajo faze gospodarskega procesa in njihov medsebojni učinek;

 • ugotavljajo uspešnost gospodarjenja v gozdu;

 • spoznajo oblikovanje in delitev prihodka v gozdarstvu ter njegov vpliv na družbeni proizvod naše dežele;

 • spoznajo pomen knjigovodstva v gozdarstvu;

 • razvijajo ustvarjalno mišljenje;

 • razvijajo podjetniške ideje;

 • razvijajo pozitivni odnos do okolja;

 • utrjujejo veščine skupinskega dela in organiziranja;

 • poznavajo značilne lastnosti podjetnikov in osnove podjetništva;

 • poznavajo dejavnosti in procese od zamisli do oblikovanja poslovnega načrta;

 • znajo pripraviti in predstaviti poslovni načrt.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Gozdarstvo in njegove značilnosti

  Dijak

  Dijak

   

 • gozdarstvo kot panoga

 • značilnosti gozdne proizvodnje

 • vloga gozdarstva v gospodarstvu Slovenije

 • področja in ravni gozdarstva v Sloveniji

 • spozna različne panoge s poudarkom na gozdarstvu

 • zna opredeliti in pojasniti značilnosti gozdarske proizvodnje

 • prepozna področja in ravni gozdarstva v Sloveniji

 • Povezuje gozdarstvo kot panogo v širšem slovenskem prostoru          .

   

  Osnovni pojmi gospodarjenja

   

   

   

 • kaj je ekonomika

 • gospodarjenje ali gospodarski proces

 • prvine proizvodnega procesa

 • spozna ekonomski problem z vidika omejenih možnosti zadovoljevanja potreb in ekonomsko dejavnost, ki rešuje ta problem

 • zna opredeliti ekonomski problem

 • zna opredeliti pojem potrebe in dobrine

 • zna našteti vrste potreb

 • loči absolutno in relativno redkost

 • zna pojasniti pojem proizvodnje z opisom dejavnosti

 • zna opredeliti prvine proizvodnega procesa

 • Osvoji strokovno izrazoslovje in ga zna uporabljati.

  Uzavesti temeljni ekonomski problem dobrin in potreb.

  Povezuje temeljni ekonomski problem z gozdarsko panogo.

  Zna našteti prvine proizvodnega procesa in to povezuje s prvinami proizvodnega procesa v gozdarstvu.

   

  Gospodarska organiziranost v gozdarstvu

   

   

   

 • vrste podjetji, gospodarske družbe

 • vloga podjetnika

 • ustanavljanje podjetja

 • posebnosti gozdarske proizvodnje (čas, prostor, prizvodna doba, vlaganja)

 • vrednostni papriji, borzno poslovanje

 • zna opredeliti pojem podjetja in opisati sorodne pojme

 • zna predstaviti vrste podjetij po njihovi pravno-organizacijski obliki

 • zna razčleniti vrste podjetij po različnih kriterijih delitve

 • spozna vlogo podjetij pri zadovoljevanju potreb

 • spozna motive gospodarjenja v podjetjih

 • zna našteti merila ocenjevanja njihove uspešnosti

 • spozna specifičnost gozdarske proizvodnje glede na čas, prostor, proizvodno dobo, ekonomsko zrelost, vlogo gozda v prostoru

 • spozna  vrednostne papirje in druge oblike denarja

 • prepozna pomenom borznega poslovanja

 • prepozna pomen inflacije in deflacije

 • Predstaviti pojem podjetja in našteti in razlikovati gospodarske družbe, s. p. in pomen javnih podjetij.

  Uzavesti specifičnosti gozdarske proizvodnje glede na čas, prostor, proizvodno dobo, ekonomsko zrelost, vlogo gozda v prostoru.

   

  Proizvodni dejavniki v gozdarstvu

   

   

   

 • delo

 • gozd - specifično proizvodno sredstvo

 • premoženje in kapital

 • vrste sredstev:

 • stalna in gibljiva sredstva

 • spoznaja pomen dela

 • pozna pomen delitve dela

 • pozna pomen gozda kot specifičnega proizvodnega sredstva

 • zna razvršačati premoženje podjetja, natačno opredeliti in ločiti stalna in gibljiva sredstva

 • Razlikuje delitev dela.

  Natančno zna opredeliti in ločiti stalna in gibljiva sredstva.

   

  Trg gozdnih proizvodov

   

   

   

 • trženje

 • konkurenca

 • ponudba in povpraševanje

 • mesto prodaje

 • cene (prodajna cena, marža, rabat, kreditni in plačilni pogoji)

 • spozna pojem in vrste trgov

 • spozna delovanje tržnega mehanizma na podlagi ponudbe in povpraševanja

 • zna opredeliti pojem povpraševanja, individualno in tržno povpraševanje

 • zna našteti dejavnike povpraševanja in njihov vpliv na odločitve kupcev, zna opredeliti pojem ponudbe, individualna in tržna ponudba

 • zna našteti dejavnike ponudbe

 • prepozna togost in elastičnost ponudbe in povpraševanja, zna pojasniti oblikovanje tržnega ravnovesja na podlagi ponudbe in povpraševanja

 • zna razložiti oblike konkurenc (popolna, nepopolna, monopolna)

 • Spozna pomen ter dejavnike povpraševanja in ponudbe.

  Zna pojasniti pomen toge in elastične ponudbe.

  Zna pojasniti pomen togega in elastičnega povpraševanja.

  Zna pojasniti oblike konkurenc (popolne, nepopolne, ogogarhične in monopolne).

   

  Izdatki

   

   

   

 • splošno o izdatkih

 • vrste izdatkov

 • stalni in spremenljivi izdatki

 • obračun

 • amortizacija

 • zna opredeliti pojem izdatkov

 • zna ločiti izdatke od potroškov

 • zna našteti posamezne vrste izdatkov

 • zna opredeliti fiksne in variabilne izdatke ter navede primere

 • zna izračunati izdatke

 • zna to povezati z gozdarstvom

 • zna opredeljiti sprejemljive izdatke in navesti primere

 • zna na podlagi danih prodatkov izračunati posamezne izdatke

 • zna izračunati prag rentabilnosti

 • zna pojasniti vpliv izdatkov v gozdarstvu na izdatke v kratkem in dolgem obdobju

 • pozna metode obraču-navanja amortizacije

 • zna izračunati amortizacijo

 • Uzavesti pomen fiksnih in variabilnih izdatkov v gozdarstvu.

  Navaja se na delo v skupini in razvija sposobnost komunikacije.

   

  Kalkulacije v gozdarstvu

   

   

   

 • vrste kalkulacij

 • izračun kalkulacij

 • sestava lastne cene

 • zna opredeliti pojem in vrste kalkulacij

 • zna izdelati kalkulacije za delo

 • se nauči izdelati kalkulacijo v gozarstvu (sečnja,spravilo, ...)

 • izračuna lastno ceno izdelka

 • Uzavesti pomen kalkulacije v posameznih proizvodnih fazah.

   

  Ugotavljanje poslovnega izida

   

   

   

 • prihodek

 • poslovni izid

 • kapital, dobiček in ekstradobiček

 • sanacija in stečaj

 • zna opredeliti pojme: prihodek, odhodek, dobiček, izguba

 • zna ugotoviti poslovni izid

 • zna pojasniti dobiček in njegove ekonomske funkcije

 • zna izračunati profitno mero

 • pozna pomen sanacij, stečajev

 • razlikuje vrste ekstradobička in pozna njegov pomen

 • Spozna pomen prihodka, odhodka, dobička, izgube ter pomen poslovnega izida za posamezni proizvodni obrat.

   

  Uspešnost gospodarjenja

   

   

   

 • merila za ugotavljanje uspešnosti poslovanja (gospodarnost, storilnost, donosnost)

 • plačilna sposobnost oz nesposobnost in njene posledice

 • knjigovodstvo v gozdarstvu, bilanca

 • zna pojasniti temeljno načelo gospodarnosti podjetja

 • zna opisati pojem produktivnost in pojem produktivnost dela

 • zna opisati dejavnike, ki vplivajo na produktivnost dela

 • zna izračunati produktivnost dela, ekonomičnost in rentabilnost na podlagi enostavnih podatkov

 • zna oceniti in primerjati merila gospodarske uspešnosti

 • Spozna kazalce uspešnosti gospodarjenja.

   

  Tržno gospodarsko usmerjanje v gozdarstvu

   

   

   

 • politika cen gozdnih proizvodov

 • naložbe v gozdarstvu

 • davki in prispevki

 • gozdne takse

 • zunanjetrgovinska politika (carine, kontingent, plačilna bilanca)

 • cenitve gozdov in škod v gozdovih (poškodbe in škode, vrste odškodnin, zakonska izhodišča pri določanju škod)

 • zna določiti cene gozdnih proizvodov

 • zna opisati gibanje cen

 • prepozna vplive na gibanje cen

 • zna razložiti nastanek rent, glede na gozdno proizvodnjo, pri lastnini in uporabi naravnih virov

 • zna ločiti absolutno in diferencialn rento

 • pozna pomen gozdnih taks

 • zna predstaviti pojem investicij in njihov obseg v gozdarstvu

 • zna pojasniti vlogo izvoza in uvoza za obseg gozdarske proizvodnje

 • zna pojasniti nujnost vključevanja v mednarodno menjavo

 • pozna pomen gozda kot obnovljivega naravnega vira

 • spozna pomen cenitev škod v gozdu

 • Navaja se na delo v skupini in na samostojno delo pri spoznavanju trga.

  Zna uporabiti predhodno pridobljeno znanje pri strokovnih predmetih pri raziskavah tržišča.

   

  Zakonodaja

   

   

   

 • Zakon o gozdovih

 • pozna temeljne zakone, ki so pomembni za gozdarstvo

 • Uzavesti pomen poznavanja zakonodaje za uspešno delo.

   

  Podjetništvo

   

   

   

 • podjetništvo in sodobno tržno gospodarstvo

 • podjetništvo in malo gospodarstvo

 • zasebni gozdarski obrat

 • pomen podjetništva

 • podjetje od ideje do ustanovitve

 • poslovni načrt

 • predstavitev poslovnega načrta

 • spozna pomen podjetništva za družbeni in gospodarski razvoj stroke

 • opredeli možne kariere zase v poslovnem okolju

 • spoznaj logiko izbiranja med pravno organizacijskimi oblikami v podjetju

 • Spozna lastne sposobnosti.

  Spozna pomen motivacije za uspeh.

  Razvija pozitivni odnos do ustvarjalnosti.

  Razvija ustvarjalno mišljenje.

  Razvija podjetniške ideje.

  Razvija retorične sposobnosti.

  Projektno delo:

 • načrtuje predstavitev svojega projekta,

 • predstavi projektno delo,

 • organizira skupne predstavitve,

 • se nauči ocenjevanja poslovnega načrta.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (poročila, seminarske naloge,nastopi),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • gozdarstvo in njegove

 • značilnosti

 • Dendrometrija

 • gozdno gospodarski načrt

 •  

  Gojenje in varstvo gozdov

 • organiziranost gozdrastva v sloveniji

 • specifike gozdarske proizvodnje

 • Dendrometrija

 • rast in priraščanje gozdnih sestojev·

 • teoretične osnove gozdno-gospodarskega načrtovanja

 •  

  Gojenje in varstvo gozdov

 • funkcije gozda

 • populacijsko genetske osnove nege

 • prirastoslovne osnove nege

 • proizvodni dejavniki v gozdarstvu

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • delo v gozdu

 • kalkulacije v gozdarstvu

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • sečnospravilno načrtovanje

 • normativi v gozdarstvu

 • gozdnogojiveno načrtovanje

 • cene gozdnih proizvodov

 • Pridobivanje gozdnih proizvodov

 • klasifikacija gozdno lesnih sortimentov

 • krojenje gozdno lesnih sortimentov

 • cenitev gozdov in škod v gozdu

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • varstvo gozdov