SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

105

105

3.

20

120

140

4.

 

102

102

skupaj

20

432

452


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • se naučijo opravljati in organizirati gozdnogojitvena dela pri obnovi, negi in varstvu gozdov v vseh razvojnih stopnjah sestojev in uporabljati ustrezna orodja in tehnike dela;

 • pridobijo praktična znanja za organiziranje in opravljanje del pri poseku, izdelavi in spravilu gozdnolesnih sortimentov;

 • se usposobijo za cestno vožnjo s traktorjem (pridobijo F - kategorijo vozniškega izpita);

 • pridobijo delovne navade, razvijajo racionalnost pri uporabi delovnih sredstev, natančnost in pravilnost dela, ki ga zahteva tehnološki proces;

 • se naučijo upoštevanja pravil in predpisov s področja varstva pri delu v gozdarstvu in s področja varovanja okolja;

 • se naučijo osnov vzdrževanja in manjših popravil posameznih orodij, strojev, naprav in opreme, ki se uporablja v gozdarstvu;

 • spoznajo pomen dobre organizacije dela za uspešno proizvodnjo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializaciski cilji

  Posebnosti pri izvedbi

   

  Dijaki

  Dijaki

   

  ZAHTEVE VARNOSTI PRI GOZDARSKEM DELU

 • pozna nevarnosti in škodljivosti pri gozdarskem delu in ukrepe za njihovo obvladovanje

 • pozna pomen osebne zaščite in varovalnih ukrepov pri delu na delovnem mestu

 • pozna psihofizične zahteve gozdarskega dela

 • pozna postopke kineziologije za vzdrževanje psihofizične kondicije

 • spozna način in organizacijo dela v delavnici in na delovišču

 • se nauči pravil varnega dela v gozdu

 • Razvija čut za odgovornost, red in varnost pri delu v delavnici in v gozdu.

  Zaveda se posledic nevarnosti in škodljivosti, ki ogrožajo zaposlene pri delu v gozdu.

   

  ROČNA ORODJA IN PRIPOMOČKI V GOZDARSTVU

   

   

   

 • gojitvena orodja

 • ročna orodja pri poseku in izdelavi

 • nasaditev sekire in drugih ročnih orodij

 • brušenje sekire

 • brušenje gojitvenih orodij

 • razlogi, pogoji in načini vzdrževanja posameznih orodij in pripomočkov

 • pozna in razlikuje različna ročna orodja in pripomočke, ki se uporabljajo pri različnih delih v gozdarstvu

 • zna izbrati delu primerno orodje in pripomočke

 • uporablja posamezna ročna orodja in pripomočke

 • nabrusi ročna orodja

 • pozna uporabo posameznih brusilnih pripomočkov in pravila pravilnega brušenja

 • zna nasaditi ročna orodja

 • obvlada pravilno vzdrževanje in shranjevanje ročnih orodij in pripomočkov

 • Razvija gospodaren odnos do orodja in lastnine.

  Uvidi pomen ustrezne priprave orodja za nemoten in varen potek dela.

  Brušenje in nasaditev ročnega orodja z različnimi pripomočki.

  TEHNIKE DELA S POSAMEZNIMI ROČNIMI ORODJI IN PRIPOMOČKI V GOZDARSTVU

   

   

   

 • žaganje z ročnimi žagami

 • tehnike dela z lupilniki, cepini in obračalkami

 • tehnika dela z gojitvenimi orodji in s sekiro

 • delovanje žičnega natega in uporaba drevesne spone

 • izdelava gozdnega reda in beljenje panjev

 • pozna osnove pravilne tehnike dela z ročnimi žagami

 • pozna različne tehnike dela z ročnimi lupilniki

 • pozna različne tehnike dela z orodji za premikanje in obračanje sortimentov

 • obvlada različne tehnike dela s sekiro (kleščenje, presekovanje, cepljenje) ter pravilno tehniko dela pri beljenju panjev

 • uporablja žični nateg in drevesno spono

 • izdela gozdni red

 • pozna pogoje varnega dela z ročnimi orodji

 • Razvija odgovoren odnos do učinkovitega in varnega dela z ročnimi orodji.

  Razvija natančnost pri posameznih delovnih operacijah.

  Sekanje, kleščenje presekovanje s sekiro (10 ur - 2 dijaka v skupini).

  Žaganje, lupljenje, obračanje, obvejevanje, beljenje, sproščanje dreves in sortimentov v gozdu.

  PRIPRAVA TAL IN SESTOJA, SAJENJE IN ZAŠČITA SADIK

   

   

   

 • priprava tal za umetno obnovo sestoja (z ročnim orodjem)

 • puljenje bukovih sadik

 • sajenje sadik gozdnega drevja

 • zaščita sadik pred divjadjo in pleveli

 • razume razlike med naravno in umetno obnovo sestoja

 • pozna načine priprave sestoja in tal glede na pogoje pomladitve

 • nauči se pravilnih tehnik dela pri sajenju gozdnega drevja

 • spozna posebnosti pri sajenju različnih vrst gozdnega drevja ter spozna namen puljenja sadik

 • razume potrebo po zaščiti sadik pred divjadjo in pleveli

 • zna sadike obžeti in zaščititi pred rastlinojedo divjadjo

 • pozna pravilen način rokovanja s sadikami od drevesnice do posaditve

 • spozna osnovna opravila v gozdarski drevesnici

 • Razvija gospodaren odnos do postopkov pri obnovi gozdnih sestojev.

  Odstranjevanje predrastkov, nezaželjenih grmovnih in drevesnih vrst, sajenje, puljenje in zaščita sadik gozdnega drevja v gozdu.

  VERIŽNA MOTORNA ŽAGA

   

   

   

 • sestavni deli

 • priostritev in temeljito brušenje

 • vzdrževanje in osnovna popravila žagalnih delov (veriga, letve, sklopka, gonilno kolo)

 • membranski vplinjač

 • zaganjalna naprava

 • pozna sestavne dele motorne žage, njihovo namembnost in načine delovanja

 • zna razlikovati različne tipe žag, njihove tehnične in ergonomske posebnosti

 • zna vzdrževati motorno žago in opraviti osnovna popravila

 • Razvija sposobnost spremljanja tehnološkega razvoja pri motornih žagah.

  Vrednoti ergonomske in tehnične značilnosti posameznih tipov žag.

  Uvidi pomen pravilnega vzdrževanja žage za učinkovito in varno delo.

  Brušenje motorne žage, kovičenje in razkovičenje verige, popravila verige, sklopke, letve, zaganjalne naprave, nastavitev vplinjača.

  TEHNIKE DELA Z MOTORNO ŽAGO

   

   

   

 • tehnike dela z motorno žago

 • osebna varovalna sredstva pri delu z motorno žago

 • ogled delovišča, kjer se izvajata posek in izdelava sortimentov

 • vaje z motorno žago na poligonu

 • podiranje drevja, krojenje in izdelava sortimentov

 • tehnika dela z motorno žago v letvenjakih in drogovnjakih

 • priprava sestoja in tal (z motorno žago)

 • zna ovrednotiti pogoje za varno podiranje drevja v gozdu in izven njega

 • pozna tehnike in načine dela z motorno žago pri prežagovanju, podžagovanju in kleščenju

 • zna drevo pravilno in varno podreti

 • pozna osnove krojenja

 • zna uporabljati standarde za gozdno- lesne sortimente in uzance

 • obvlada tehnike varnega dela z motorno žago

 • pozna tehnike dela z žago v različnih razvojnih stopnjah gozda

 • Navaja se racionalno in gospodarno vrednotiti ter ustrezno izkoristiti lesno maso drevja.

  Osvaja odgovoren odnos do zdravja in varnost delavcev in drugih ljudi, ki so prisotni na gozdnem delovišču.

  Razvija primeren odnos do varovanja okolja in premoženja.

  Vaje na poligonu prežagovanje, podžagovanje, izdelava zaseka, kleščenje.

  (5 ur - 2 dijaka v skupini).

  Posek, krojenje in izdelava gozdnolesnih sortimentov.

  (55 ur - 2 dijaka v skupini).

 • tehnika dela z motorno žago v mladju in gošči (čiščenje in uravnavanje zmesi)

 •  

  Razvija strokovnost in samostojnost pri sprejemanju odločitev.

  Tehnika dela z motorno žago v letvenjakih in drogovnjakih.

  (15 ur - 2 dijaka v skupini).

  MOTORNA KOSA

   

   

   

 • osnove varnega dela z motorno koso

 • osnovne tehnike dela z motorno koso pri različnih gojitvenih in varstvenih delih

 • vzdrževanje motorne kose

 • žaga za obvejevanje

 • pozna različne tehnike dela z motorno koso

 • zna odločati o izbiri ustreznih delovnih postopkov pri posameznih vrstah del z motorno koso

 • obvlada delo z motorno koso in pozna tehnike varnega dela z njo

 • pozna varstvene, zdravstvene in ergonomske razloge, ki utemeljujejo in omejujejo uporabo posameznih ročnih motornih orodij

 • Razvija sposobnost ovrednotenja in pravilne izbire ročnih motornih orodji.

  Tehnike dela pri čiščenju z motorno koso.

  TRAKTOR IN TRAKTORSKO SPRAVILO

   

   

   

 • zveze, spoji in elementi za prenos

 • cestno prometni predpisi (za traktorski izpit)

 • vožnja s traktorjem za pridobitev F kategorije

 • varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki

 • spoznavanje traktorskega spravila

 • vzdrževanje traktorja

 • pogoji varnega dela in ergonomski pogoji pri traktorskem spravilu

 • varovanje okolja

 • spozna in razlikuje posamezne sklope in zveze za prenos pogona pri delovnih strojih, opiše njihovo namembnost in delovanje

 • pozna cestno prometne predpise

 • zna voziti traktor in pozna posebnosti upravljanja traktorja pri spravilu v različnih delovnih pogojih

 • razlikuje različne tipe in lastnosti traktorjev ter različne priključke in dodatno opremo, ki se uporablja pri spravilu lesa

 • pozna različne tehnologije in tehnike dela pri spravilu

 • razume pogoje varnega dela

 • zna izbirati pogojem ustrezno obliko spravila

 • Razvija čut za tehniko, uporabnost in funkcionalnost strojev v gozdarstvu.

  Pridobi občutek za vožnjo s traktorjem.

  Razvija sposobnost vodenja na gozdnem delovišču.

  Razvija ekološko zavest.

  Cestno prometni predpisi (20 ur predavanja ni delitve v skupine).

  Traktorska vožnja (16 ur - 1 dijak v skupini).

  Pripenjanje in odpenjanje tovora.

  HIDRAVLIČNI NAKLADALNIK V GOZDARSTVU

   

   

   

 • tehnika dela s hidravličnim nakladalnikom

 • pogoji varnega dela pri delu z nakladalniki

 • pozna organizacijske in tehnične pogoje dela z nakladalniki v gozdarstvu

 • pozna predpise in pogoje varnega dela pri prekladanju in prevozu sortimentov

 •    

  MERJENJE IN ODPREMA SORTIMENTOV

   

   

   

 • organizacija dela pri odpremi in dodelavi gozdnolesnih

 • sortimentov na rampnem prostoru

 • merjenje sortimentov na rampnem prostoru

 • pozna organizacijske in delovne postopke na rampnem prostoru pri dodelavi in odpremi sortimentov

 • zna izmeriti, kubicirati in klasificirati gozdnolesne sortimente pri odpremi z rampnega prostora

 • Razvija natančnost in delavno odgovornost.

   

  PRIPRAVA VRVNIH LINIJ

   

   

   

 • načrtovanje, trasiranje in priprava vrvnih linij

 • organizacija dela pri pripravi linij

 • pozna namen priprave vrvnih linij

 • zna organizirati dela pri pripravi vrvnih linij in zna pripraviti linije

 • Razvije čut za prostorsko načrtovanje in pripravo dela.

   

  POPRAVILA NA GOZDNIH CESTAH IN VLAKAH

   

   

   

 • sistem gozdnih cest

 • primarne, sekundarne in tercialne vlake

 • vzdrževanje ceste in vlake

 • pozna prostorski sistem cest in vlak v gozdu

 • pozna elemente ceste in vlake in jih zna vzdrževati

 • pozna gospodarske, organizacijske in tehnološke razlike med ročnimi in strojnimi načini vzdrževanja cest in vlak

 • Razvija gospodaren odnos do gozdnih prometnic.

   

  RAČUNALNIŠKA OBDELAVA PODATKOV IN IZDELAVA PROGRAMOV

 • zna terensko zbrane podatke računalniško obdelati, grafično in tabelarično prikazati dobljene rezultate

 • Razvija natančnost in doslednost pri delu z numeričnimi podatki.

  Strokovno poveže terensko zbrane podatke z uporabno informacijo, ki je rezultat računalniške obdelave.

  Vaje v računalniški učilnici.

  PROSTORSKA ORIENTACIJA IN GEODETSKA IZMERA V GOZDU

 • se zna orientirati v gozdnem prostoru

 • zna uporabljati v gozdarstvu najpogostejše metode geodetske izmere

 • Razvija natančnost in strokovnost pri geodetskih izmerah in prostorsko obvlada gozd.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • gojitveno orodje

 • priprava tal za obnovo

 • sajenje sadik gozdnega drevja

 • puljenje sadik

 • zaščita sadik pred divjadjo in plevelom

 • sodelovanje pri označevanju drevja za posek

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • nega po razvojnih stopnjah gozda

 • obnova gozda

 • obnova gozda

 • obnova gozda

 • nega mladja

 • nega z redčenjem

 • ročna orodja pri poseku in izdelavi

 • motorna žaga

 • posek, krojenje in izdelava gozdno-lesnih sortimentov

 • traktor in traktorski priključki

 • načrtovanje in trasiranje vrvnih linij

 • merjenje in odprema gozdno lesnih sortimentov

 • tehnika dela s hidravličnim nakladalnikom

 • Pridobivanje gozdnih proizvodov

 • materiali za orodja in stroje

 • gozdarska ročna orodja in delavni pripomočki

 • dvotaktni motorji z notranjim izgorevanjem

 • verižna motorna žaga

 • krojenje in klasifikacija gozdno-lesnih sortimentov

 • štiritaktni motor z notranjim izgorevanjem

 • traktorji v gozdarstvu

 • sečnospravilno načrtovanje

 • dela pri prevozih lesa

 • hidravlični nakladalniki v gozdarstvu

 • posek, krojenje in izdelava gozdno-lesnih sortimentov

 • Dendrologija

 • napake lesa

 • prepoznavanje lesa

 • merjenje in odprema gozdno-lesnih sortimentov

 • računalniška obdelava podatkov in izdelava poročil

 • Dendrometrija

 • gozdno-lesni sortimenti

 • ugotavljanje volumnov gozdnolesnih sortimentov, lesne zaloge sestojev in prirastka lesne zaloge

 • popravilo gozdne ceste in vlake

 • merjenje in odprema gozdno lesnih sortimentov

 • Geodezija in gozdno gradbeništvo

 • gozdne ceste in njihovo vzdrževanje

 • gozdne vlake - trasiranje, gradnja in vzdrževanje

 • izmera parcel, poligonizacija in kartiranje