SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: GOZDARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

PRIDOBIVANJE GOZDNIH PROIZVODOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

56

14

70

2.

77

28

105

3.

52

18

70

4.

48

20

68

skupaj

233

80

313


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • poznajo gozdne proizvode, delovna sredstva, pripomočke, orodja in stroje;

 • znajo vzdrževati orodja in delovne pripomočke, poznajo osnovne pogoje izbire in vzdrževanja delovnih strojev;

 •  poznajo in deloma tudi delovno obvladajo osnovne tehnike dela pri pridobivanju gozdnih lesnih sortimentov in informativno poznajo ostale postopke in pogoje pri pridobivanju glavnih in stranskih gozdnih proizvodov;

 • poznajo in znajo uporabljati pripomočke, postopke, standarde in uzance pri merjenju, prevzemu, odpremi in prodaji gozdnih proizvodov;

 • poznajo zahteve varnosti pri delih v gozdarstvu, nevarnosti in škodljivosti pri teh delih ter ukrepe za zagotavljanje varstva pri delu, zdravstvenega varstva ter pogoje vzdrževanja psihofizične kondicije delavcev v gozdarstvu;

 • poznajo gozdno zakonodajo in predpise s področja pridobivanja gozdnih proizvodov in varstva pri delu, varstva naravnega okolja in premoženja;

 • znajo strokovno svetovati in prenašati temeljna znanja in izkušnje s področja pridobivanja gozdnih proizvodov;

 • poznajo področja tehnik in tehnologij dela sekundarne gozdne proizvodnje, poznajo organizacijske in načrtovalne pogoje dela v proizvodnji ter pogoje kakovosti dela in proizvodov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  delo v gozdu

  Dijak

  Dijak

   

 • vrste del v gozdarstvu in njih osnovni cilji

 • vrste gozdnih proizvodov, njih namenbnost in raba

 • gozdarska in gozdna delovišča po namenu in obsegu del ter pogojih pridobivanja gozdnih lesnih proizvodov

 • izobrazbeni, psihofizični in zdravstveni pogoji dela v gozdarski proizvodnji

 • spozna različna gozdnogos-podarska dela in jih razlikuje po namenih in ciljih

 • spozna in razlikuje glavne in stranske gozdne proizvode

 • spozna značilnosti gozdarskih delovišč in zna razlikovati med različnimi gozdnimi in gozdarskimi delovišči ter pogoji dela

 • spozna specifične zdravstvene pogoje in zahteve, ki jih je treba upoštevati pri opravljanju del v gozdni proizvodnji

 • Razvija sposobnosti analitičnega in načrtnega razmišljanja o pogojih dela na različnih gozdnih in gozdarskih deloviščih.

  Razvija čut in osebno odgovornost do zdravja in pogojev varnega dela v gozdu.

   

  materiali za gozdarska orodja in stroje

   

   

   

 • različnost materialov, njih temeljne lastnosti in uporabnosti

 • prepoznava temeljne razlike med različnimi materiali, kovinami, zlitinami,nekovinami

 • razlikuje orodne in strojne zveze in spoje, njihove lastnosti, namembnosti in uporabnosti za gozdarska orodja, pripomočke in delovne stroje

 • Razvija čut za praktično rabo, uporabnost in strokoven odnos do različnih materialov, zvez in spojev za orodja in stroje.

  Vaja (2 uri): materiali za gozdarska orodja in stroje.

  ročna orodja in delovni pripomočki v gozdarstvu

   

   

   

 • razlogi za opravljanje ročnih del v gozdarstvu

 • vrste in nameni rabe različnih orodij in pripomočkov za dela:

 • pri pridobivanju gozdno-lesnih sortimentov in drugih gozdnih proizvodov

 • pri gozdnogojitvenih in varstvenih delih

 • pri gozdnogradbenih in vzdrževalnih delih

 • pogoji varstva pri delu in tehnike varnega dela

 • razlogi, pogoji in načini vzdrževanja posameznih orodij in pripomočkov

 • pozna in razlikuje različna ročna orodja in pripomočke, ki se uporabljajo pri različnih delih v gozdarstvu ter pozna načine in namene uporabe pri posameznih delih

 • spozna pogoje varnega dela z ročnimi orodji in pozna osnovne tehnike varnega dela z njimi

 • spozna in razume potrebe po ustreznem vzdrževanju ročnih orodij in jih zna vzdrževati

 • Razvija gospodaren in stroko-ven odnos do orodja in imovine.

  Razvija strokoven odnos do ustreznih tehnik učinkovitega in varnega dela z ročnimi orodji.

  Razvija in osvaja osebni in širši odnos do varnega dela z ročnimi orodji.

  Vaja (4 ure): ročna orodja in delovni pripomočki v gozdarstvu.

  strojni elementi in sklopi

   

   

   

 • pojem pogonskega motorja

 • vrste motorjev z notranjim izgorevanjem in pogoji njihove rabe v gozdarstvu

 • zveze za prenos pogona: sklopke, menjalniki in reduktorji, gonila, diferenciali, zavore, električna oprema, hidravlični sistemi

 • spozna in razlikuje posamezne vrste motorjev, posebej motorje z notranjim izgorevanjem in razume principe delovanja

 • spozna osnovne sestavne de-le motorjev in njihovo delovanje

 • spozna načine in pogoje rabe motorjev pri strojih, ki so v rabi v gozdarstvu

 • spozna in razlikuje posamezne sklope in zveze za prenos pogona pri vozilih in delovnih strojih, razume in razlikuje njih namembnost in osnove delovanja

 • Razvija čut za tehniko, za uporabnost in funkcionalnost rabe strojev pri različnih delih v gozdarstvu ter osvaja strokovnost rabe, pogojev in razlogov za humanizacijo in gospodarnost strojnega dela v gozdarstvu.

  Vaja (4 ure): strojni elementi in sklopi.

  dvotaktni motorji z notranjim izgorevanjem, motorna verižna žaga in drugi ročni stroji na motrorni pogon v gozdarstvu

   

   

   

 • dvotaktni motorji z notranjim izgorevanjem

 • verižna motorna žaga, vzdrževanje in tehnike dela z njo

 • drugi gozdarski stroji z dvotaktnim motornim pogonom, njih namembnost in osnove vzdrževanja

 • spozna sestavne dele in delo-vanje dvotaktnega motorja

 •  

 • pozna sestavne dele motorne verižne žage, njihovo namembnosti in načine delovanja

 • pozna in razlikuje različne tipe žag in njihove tehnične in ergonomske značilnosti

 • pozna dela pri osnovnem vzdrževanju motorne žage

 • se nauči teoretičnih osnov tehnik varnega dela pri delih, ki se opravljajo z motorno žago

 • spozna različne druge ročne stroje na dvotaktni motorni pogon, ki se uporabljajo v gozdarstvu, definira njihovo uporabo, razloži osnove njihovega vzdrževanja

 • Osvaja strokovni odnos uporabe dvotaktnih motorjev za pogon strojev, ki se uporabljajo v gozdarstvu.

  Razvija zavest o ergonomskih lastnostih, možnostih in pogojih uporabe dvotaktnih motorjev v gozdarstvu.

  Navaja se oceniti in vrednotiti delovne in ergonomske značilnosti posameznih tipov motornih žag.

  Razvija čut za pravilno vzdrževanje žag.

  Navaja se strokovno opredeliti pogoje in namembnosti uporabe žag.

  Razvija čut za spremljanje tehničnega in tehnološkega razvoja žag in vrednotenje pogojev njihove tržne ponudbe in rabe pri različnih delih.

  Se navaja upoštevati in vrednotiti pogoje tehnik varnega dela pri delih z motorno žago.

  Se navaja oceniti in vrednotiti ergonomske značilnosti posameznih strojev, vrednotiti pogoje njihovega pravilnega vzdrževanja in rabe.

  Razvija čut za strokovnost pri opredelitvi pogojev in namembnosti uporabe različnih ročnih strojev.

  Osvaja strokovnost pri spremljanju tehničnega in tehnološkega razvoja, vrednotenju pogojev tržne ponudbe in uporabnosti strojev.

  Vaja (4ure): dvotaktni motorji z notranjim izgorevanjem, motorna verižna žaga in drugi podobni motorni ročni stroji.

  podiranje drevja z motorno žago in izdelava gozdnih lesnih sortimentov

   

   

   

 • osnove tehnik dela z motorno žago v normalnih in posebnih pogojih dela

 • pravila in tehnike varnega dela pri podiranju drevja in izdelavi gozdnih lesnih sortimentov

 • osnove varovanja zdravja in ohranjanja psihofizičnih sposobnosti delavcev pri gozdarskih delih

 • gozdni red pri poseku in izdela-vi gozdnih lesnih sortimentov

 • posebni pogoji pri podiranju in izdelavi drevja v gozdu in izven gozda

 • tehnologije in tehnike dela pri ročni izdelavi različnih gozdnih lesnih sortimentov

 • osnove krojenja, standardi in uzance pri izdelavi gozdnih lesnih sortimentov

 • klasifikacija gozdnih lesnih sortimentov

 • pozna teoretične osnove in zna ovrednotiti dejanske po-goje dela pri podiranju drevja v gozdnem sestoju in izven gozda

 • se nauči teoretičnih osnov podiranja drevja v normalnih pogojih dela

 • pozna pogoje za vzpostavi-tev gozdnega reda na sečišču

 • prepozna posebne pogoje dela in se zna odločiti o izbiri ustreznih varnostnih ukrepov pri podiranju in izdelavi drevja

 • spozna različne tehnologije in tehnike dela pri ročni izdelavi vseh vrst gozdnih lesnih sortimentov in razloži osnove ustreznih del in delovnih postopkov

 • pozna in opiše osnove krojenja, standardov, normativov in uzanc pri krojenju in trženju gozdnih lesnih sortimeentov

 • zna klasirati gozdne lesne sortimente

 • Razvija čut za strokovnost, racionalnost in gospodarnost vrednotenja ter izrabo lesne mase drevja.

  Osvaja strokovnost pri opre-deljevanju pomena in učinkovitosti tehnik varnega dela pri podiranju drevja in izdelavi gozdnih lesnih sortimentov.

  Razvija čut za varovanje zdravja in psihofizičnih sposobnosti pri gozdarskih delih.

  Razvija čut za skrbnost in odgovornost za varno delo pri podiranju in izdelavi drevja.

  Razvija odnos do zdravja in varnosti delavcev in drugih prisotnih na gozdnem delovišču, do varovanja okolja in premoženja.

  Vaja (6 ur): podiranje drevja, krojenje in klasificiranje gozdnih lesnih sortimentov.

  tehnike dela z moto-rno čistilko in dru-gimi ročnimi stroji na motorni pogon

   

   

   

 • osnove tehnike dela z motorno čistilko pri različnih gozdarskih gojitvenih, varstvenih in vzdrževalnih delih

 • osnove varnega dela z motorno čistilko

 • informativne osnove tehnik varnega dela z motornim obvejevalnikom in drugimi sorodnimi stroji, ki se uporabljajo pri gojitvenih delih informativne osnove tehnik varnega dela z motornim vrtalnikom za vrtanje v kamen

 • pozna in razloži različne tehnike dela z motorno čistilko

 • zna se odločati o izbiri ustreznih del. postopkov pri posameznih vrstah del z motorno čistilko

 • pozna in opiše pogoje varnega dela z motorno čistilko

 • pozna in predstavi osnove tehnik dela z motornim obvejevalnikom in drugimi ročnimi stroji in pogoje varnega dela z njimi pri različnih gojitvenih in varstvenih delih

 • pozna in predstavi osnove tehnike dela z motornim vrtalnikom in pogoje njegove učinkovite in varne uporabe

 • pozna nevarnosti in škodljivosti pri gozdarskih delih in ukrepe za varovanje delavcev, postopke kineziologije in osnove vzdrževanja njihove psihofizične kondicije

 • Razvija strokoven odnos do izbire posameznih motornih ročnih orodij pri različnih delih.

  Osvaja strokoven odnos do varstvene, zdravstvene in ergonomske problematike, ki utemeljuje in omejuje uporabo posameznih ročnih motornih orodij.

  Vaja (4 ure): tehnike dela z motorno čistilko in drugimi ročnimi stroji na motorni pogon.

  transport v gozdarstvu

   

   

   

 • pojem transporta v gozdarstvu, odprtost in dostopnost gozdov

 • gozdne prometnice in gozdarska transportna sredstva

 • spravilo gozdnih lesnih sortimentov

 • in prevozi v gozdarstvu

 • vrste in faze spravila:

 • ročno spravilo

 • spravilo z živino

 • druge oblike nemehaniziranega spravila

 • mehanizirano spravilo

 • pozna osnove transporta v gozdarstvu, definira pojme, dejavnosti, načine dela, tehnike in tehnologije

 • pozna osnovne načine, tehnike in tehnologije dela ter pogoje varnega dela pri različnih vrstah in stopnjah spravila in jih predstavi

 • pozna in opiše osnove dela pri ročnem spravilu in spravilu z živino

 • prepozna druge načine ne-mehaniziranega in mehaniziranega spravila

 • Razvija strokovnost svojega odnosa do tehnik, organizacije dela in tehnologij v gozdarskem transportu.

  Osvaja odnos do natančnosti in odgovornosti glede gospodarskih pogojev transporta v gozdni proizvodnji.

  Razvija odnos do pogojev humanizacije dela pri gozdarskem transportu, do varovanja zdravja, ekološko zavest do okolja in odgovornost do ljudi in premoženja.

  Razvija strokovnost pri spoznavanju pogojev in razlogov uporabe različnih spravilnih postopkov.

  Razvija strokovnost in odgovornost glede odločanja o izbiri tehnologij, delovnih sredstev in pogojev organizacije dela.

  Vaja (4 ure): transport v gozdarstvu.

  štiritaktni motorji z notranjim izgorevanjem, traktorji in traktorsko spravilo

   

   

   

 • štiritaktni motorji z notranjim izgorevanjem za pogon vozil in strojev v gozdarstvu, bencinski in dieselski motorji, sestavni deli in delovanje,oprema, prenosi, pogon priključkov

 • traktorji v gozdarstvu: tipi, oprema za spravilo, vrste in lastnosti traktorskih vitlov ter druge opreme

 • načini upravljanja traktorjev in priključkov pri spravilu

 • tehnike in tehnologije dela pri spravilu s traktorji: pogoji dela, zbiranje in privlačevanje, dodatna oprema, vlačenje, rampanje, sortiranje, dodelava na začasnih skladiščih

 • pogoji varnega dela in ergonomski pogoji pri traktorskem spravilu, varovanje okolja in premoženja

 • pozna in razlikuje značilnosti in lastnosti različnih motorjev z ozirom na njihove zasnove ter načine delovanja in uporabe v gozdarstvu

 • predstavi osnovne pogoje vzdrževanja motorjev

 • pozna in razlikuje različne tipe in lastnosti traktorjev in različne traktorske opreme, ki se uporabljajo pri spravilu

 • pozna posebnosti upravljanja traktorja pri gozdnem spravilu v različnih delovnih pogojih in jih zna predstaviti

 • pozna različne tehnologije in tehnike dela pri spravilu, predstavi pogoje zdravega in varnega dela

 • zna izbrati in se odločiti za tehniko in pogoje dela pri spravilu

 • Razvija sposobnosti strokov-nega vrednotenja lastnosti in uporabnosti motorjev glede njihovo uporabnost v gozdarstvu.

  Osvaja strokoven odnos do izbire različnih vozil in delovnih strojev na pogonski motor.

  Razvija strokovnost vrednotenja lastnosti in uporabnosti različnih traktorjev in njihove opreme.

  Osvaja strokoven in odgovoren odnos glede odločanja pri izbiri traktorjev in opreme za spravilo.

  Osvaja strokoven in odgovoren odnos do ocenjevanja različnih pogojev in zahtevnosti pa tudi do nevarnosti dela pri traktorskem spravilu.

  Razvija strokovnost spoznavanja pogojev in kriterijev izbire tehnik in tehnologij pri spravilu in spoznava pri organizacijo dela na gozdnem delovišču.

  Osvaja strokovnost in zanesljivost pogojev varnega dela pri traktorskem spravilu.

  Vaja (10 ur): štiritaktni motorji z notranjim izgorevanjem, traktorji in traktorsko spravilo.

  žično spravilo

   

   

   

 • pogoji za delo z žičnimi spravilnimi napravami, relief, odprtost

 • vrste naprav in načini delovanja

 • deli in oprema žičnih naprav

 • načrtovanje in priprave za postavitev žičnega žerjava, organizacija delovišča, montaža in demontaža

 • pogoji varnega dela z žičnimi napravami, prednosti in slabosti žičnega spravila

 • spozna osnove delovanja in pogoje uporabe gozdarskih žičnih transportnih naprav

 • razume in zna oceniti pogoje uporabe in pozna osnove organizacije dela pri spravilu z gozdarskimi žičnimi transportnimi napravami

 • Razvija strokovnost vrednotenja lastnosti in uporabnosti različnih žičnih transportnih naprav, jih zna gospodarno primerjati s pogoji uporabe traktorjev.

  Osvaja kritičen in odgovoren odnos o izbiri transportnih naprav in tehnologije dela, tudi v primerjavi z delovnimi, ekološkimi, varnostnimi in gospodarskimi pogoji dela.

  Razvija strokoven in odgovoren odnos do ocenjevanja in primerjav glede različnih pogojev, zahtevnosti in nevarnosti dela pri spravilu.

  Vaja (4 ure): žično spravilo.

  prevozi v gozdarstvu

   

   

   

 • pojem prevozov v gozdarstvu, gozdarski, splošni in zakonski pogoji prevozov v cestnem prometu

 • kamioni, traktorji, priklopniki in kombinirana vozila; vrste, načini, namembnosti različnih nadgradenj in opreme pri prevozih, ergonomski pogoji za opravljanje del

 • hidravlični nakladalniki v gozdarstvu: sestavni deli, načini delovanja, pogoji uporabe in montaže, razlike v lastnostih, moči in namembnosti

 • tehnike dela s hidravličnimi nakladalniki pri nakladanju in razkladanju vozil

 • organizacija dela pri odpremi in dodelavi gozdno lesnih sortimentov in njihova oddaja

 • pogoji varnega dela in ergonomski pogoji dela pri odpremi gozdno lesnih sortimentov, pri delu z nakladalniki in pri prevozu lesa

 • spozna različne pogoje, vozila in načine prevozov v gozdarstvu in jih zna predstaviti

 • pozna različne tehnologije prevozov in pogoje nadgradenj ter opreme na gozdarskih prevoznih sredstvih

 • pozna različne hidravlične nakladalnike, pogoje in namembnosti njihove uporabe in jih zna predstaviti

 • pozna organizacijske in tehnične pogoje dela z nakladalniki pri delih na gozdnem rampnem prostoru pri dodelavi, pri odpremi, pri nakladanju in pri razkladanju sortientov

 • Razvija strokoven odnos do usklajevanja posameznih proizvodnih postopkov v različnih pogojih dela, do odpreme.

  Razvija strokoven in odgovoren odnos glede izbire med različnimi hidravličnimi nakladalniki in razlkuje njihovo uporabo.

  Razvija strokoven odnos do organizacije dela pri odpremi lesa z rampnih prostorov.

  Osvaja odnos do upoštevanja varnostnih in cestnoprometnih predpisov pri opravljanju odpreme in prevozov v gozdarstvu.

  Vaja (5ur): prevozi v gozdarstvu in postopki pri odpremi gozdnih lesnih sortimentov.

  mehanizirana in avtomatizirana gozdna proizvodnja, procesne tehnologije in procesorji

   

   

   

 • mehanizirana gozdna proizvodnja

 • avtomatizirana gozdna proizvodnja

 • procesna tehnologija v sodobnem gozdarstvu

 • procesorji v gozdarstvu

 • ekonomski in ergonomski pogoji, pogoji varnega dela in varstva okolja pri uporabi mehaniziranih in avtomatiziranih tehnologij proizvodnje v gozd

 • primerjava pogojev uporabe mehaniziranih in avtomatiziranih tehnologij v svetu in v sloveniji

 • razume splošne pogoje, ki opredeljujejo uporabo mehanizirane, avtomatizirane in procesne tehnologije v gozdarstvu po svetu in pri nas

 • razlikuje vrste, lastnosti in uporabnosti različnih procesorjev

 • zna oceniti razvoj tovrstnih strojev in tehnologij v svetu

 • zna oceniti možnosti in pogoje njihove uporabe pri nas

 • Razvija strokoven odnos do spoznavanja različnih oblik in vrst strojev ter tehnologij v sodobni gozdarski proizvodnji doma in v svetu, osvaja čut za kritično ocenjevanje in spremljanje razvoja stroke.

   

  mehanizirana dodelava sortimentov iglavcev

   

   

   

 • problematika lupljenja iglavcev in ekonomičnosti gozdne proizvodnje ter manipulacije z gozdnimi lesnimi sortimenti

 • stroji za lupljenje in krojenje v gozdu in na lesnih skladiščih, možnosti in tehnologije

 • spozna problematiko racionalne, učinkovite in gospodarne gozdne proizvodnje in jo zna predstaviti v kombinaciji z možnimi rešitvami pri organizaciji dela

 • pozna tehnične in tehnološke možnosti mehaniziranega lupljenja in krojenja lesa iglavcev in se o izbiri zna odločati

 • Razvija strokoven in odgovoren odnos do problematike ekonomičnosti, učinkovitosti in humanizacije dela ter pogojev varstva okolja v gozdarski proizvodnji.

  VAJA (4 ure): Mehanizirana dodelava sortimentov iglavcev in elektronsko merjenje sortimentov.

  stroji in oprema za izdelovanje sekancev

   

   

   

 • problematika in pogoji pridobivanja in uporabe sekancev v gozdni proizvodnji

 • stroji, načini pridobivanja sekancev in organizacije dela

 • pozna osnove tehničnih možnosti in tehnologij dela o pridobivanju sekancev pri gozdnogospodarskih delih in zna razložiti pogoje vključevanja teh postopkov v delovni proces

 •  

 • Razvija strokoven in gospodaren odnos glede različnih možnosti izrabe lesne bio mase kot tržne surovine.

   

  stroji in priključki, ki se uporabljajo pri gojitvenih delih in v gozdnih drevesnicah

   

   

   

 • različni delovni stroji in pri-ključki, ki se uporabljajo pri različnih gojitvenih delih v gozdarstvu

 • različni delovni stroji, priključki, tehnike in tehnologije, ki se uporabljajo v gozdarskem drevesničarstvu

 • pozna delovne stroje in pri-ključke, ki se najpogosteje uporabljajo pri različnih gozdnogojitvenih in varstvenih delih doma in po svetu

 • spozna vrste in namembnosti rabe nekaterih najpogostejših strojev in priključkov, ki so v rabi v sodobnem gozdarskem drevesničarstvu in jih zna predstaviti

 • Osvaja strokoven odnos do spremljanja razvoja strojne opreme za gojitvena in varstvena dela v gozdarstvu in njihove tržne ponudbe ter se navaja oceniti njihovo uporabnost, primernost in racionalnost rabe.

  Razvija strokovni odnos do spremljanja temeljne informatike o tehnični opremljenosti in tehnologijah dela v sodobni gozdarski drevesničarski proizvodnji.

  Vaja (3 ure): strojna dela v gozdarski drevesnici.

  osnove primarne predelave lesa

   

   

   

 • skladišča hlodovine in rezane-ga lesa pri lesnih obratih

 • oprema žagalnic in proizvodni procesi

 • tesalnice in drugi obrati za predelavo drobnega tehničnega lesa

 • problematika žagovine in lesnih ostankov

 •  spozna sodobne tehnike in tehnologije dela ter ustrezno strojno opremo pri sodobni gozdarski drevesničarski proizvodnji in jo zna predstaviti

 • spozna tehnološke procese, stroje in opremo ter okvirne proizvodne programe obratov za primarno predelavo lesa in predstavi kakovostne pogoje za dobavo surovine ter spremljajočo tehnološko in organizacijsko problematiko

 • Razvija strokovno kritičen in odgovoren odnos do zahtev in pogojev primarne predelave lesa ter osvaja čut za usklajevanje teh zahtev s proizvodnimi pogoji in možnostmi pri pridobivanju gozdnih lesnih sortimentov.

  Vaja (6 ur): primarna predelava lesa in mala lesna obrt.

  osnove domače rabe gozdnih lesnih sortimentov

   

   

   

 • mala lesna obrt in suhorobarstvo, ravnanje z lesom, vrste dejavnosti in delovni postopki

 • spozna najpogostejše oblike male lesne obrti in suhorobarstva, pogoje nabave lesa in ravnanja z njim ter delovne postopke in jih predstavi

 • Razvija strokovno kritičen in odgovoren odnos do zahtev in pogojev dobave in uporabe lesa za domačo rabo in obrt ter jih zna uskladiti s proizvodnimi pogoji in možnostmi v gozdu.

   

  sečnospravilno in izvedbeno načrtovanje

   

   

   

 • pojem in namen načtrovanja

 • viri informacij, namen in načini njihove uporabe, delovni pripomočki in postopki

 • normativi v gozdarstvu: vrste in načini uporabe po posameznih vrstah del, delovnih postopkih in fazah delovnih procesov, izračuni norm

 • pripravljalna dela za izdelavo sečnospravilnega in izvedbenega načrta, ocena pogojev in izbira tehnologije dela, delovnih strojev in določanje delovnih enot

 • vsebine načrta, izdelava in čistopis, priloge

 • -pogoji organizacije dela na delovišču, izvajanje, spremljanje in prevzemanje del

 • spozna namen, vsebino in delovne postopke pri pripravi, izdelavi in uporabi sečnospravilnega in izvedbenega načrta ter ga zna uporabiti in predstaviti

 • se nauči del in postopkov pri izdelavi sečnospravilnega in izvedbenega načrta za enostavnejše gozdarsko delovišče in se nauči strokovnega sodelovanja pri izdelavi zahtevnejših načrtov

 • pozna in predstavi načine in postopke pridobivanja, obdelave in uporabe podatkov ter rabo delovnih pripomočkov, ki se potrebujejo pri izdelavi sečno-spravilnega in izvedbenega načrta ter razloži osnovne delovne postopke

 • zna predstaviti uporabo načrta pri organizaciji in izvajanju del na gozdarskem delovišču

 • Razvija strokovnost, načrtnost, ustvarjalnost, gospodarnost, ekološko zavest, odnos do varstva pri delu ter čut za odgovornost in se navaja na načrtno samostojno in skupinsko delo ter sodelovanje pri pripravi gozdarskega delovišča.

  Osvaja čut za strokovno in odgovorno delo pri upoštevanju vseh potrebnih elementov načrtovanja: gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ciljev gospodarjenja z gozdom, tehničnih in tehnoloških, organizacijskih, ekonomskih, ekoloških in pogojev varstva pri delu.

  Razvija odnos do strokovne rabe načrta pri organiziranju in vodenju del na gozdarskih deloviščih.

  Vaja (20 ur): sečno spravilno in izvedbeno načrtovanje.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (vaje),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • delo v gozdu

 • podiranje drevja z motorno žago in izdelava gozdnih lesnih sortimentov

 • ročna orodja in delovni pripomočki v gozdarstvu

 • tehnike dela z motorno čistilko in drugimi ročnimi stroji na motorni pogon

 • traktorji in traktorsko spravilo

 • žično spravilo

 • stroji in priključki, ki se uporabljajo pri gojitvenih delih in v gozdnih drevesnicah

 • sečno spravilno načrtovanje

 • Gojenje in varstvo gozdov

 • funkcije gozda

 • organiziranost gozdarstva v Sloveniji

 • gozdni sestoji

 • gozdnogojitveni cilji

 • načini gospodarjenja z gozdom

 • nega gozda

 • obnova gozda

 • zakonska izhodišča gojenja gozdov

 • gozdnogojitveno načrtovanje

 • varstvo gozdov

 • delo v gozdu

 • ročna orodja in delovni pripomočki v gozdarstvu

 • podiranje drevja in izdelava gozdnih lesnih sortimentov

 • Dendrologija

 • sistematika lesnatih rastlin

 • lastnosti lesov

 • napake lesa

 • uporabnost drevesa in lesa

 • pomembnejše domače drevesne vrste

 • podiranje drevja in izdela-va gozdnih lesnih sortimentov

 • traktorji in traktorsko spravilo

 • žično spravilo

 • prevozi v gozdarstvu

 • mehanizirana in avtomatizirana gozdna proizvodnja, mehanizirana dodelava sortimentov iglavcev

 • stroji in oprema za izdelavo sekancev

 • osnove primarne industrijske predelave lesa

 • osnove domače rabe gozdnih lesnih sortimentov

 • Organizacija in ekonomika

 • tržno gospodarsko usmerjanje gozdarstva

 • osnove podjetništva

 • osnove kalkulacij

 • osnove normiranja dela

 • osnove organizacije dela

 • sečnospravilno načrtovanje

 • podiranje drevja in izdelava gozdnih lesnih sortimentov

 • prevozi v gozdarstvu

 • mehanizirana dodelava sortimentov iglavcev

 • Dendrometrija

 • merski sistemi in enote merjenja

 • gozdarske merske enote

 • napake pri merjenju

 • -priprave za merjenje dolžin in debelin

 • ugotavljanje volumna gozdnih lesnih sortimentov ter polobdelanih, obdelanih in žaganih sortimentov

 • elektronsko merjenje, tehtanje lesa in ugotavljanje kubature s pomočjo fizikalnih metod

 • gozdnogospodarski načrt

 • traktorji in traktorsko spravilo

 • prevozi v gozdarstvu

 • sečnospravilno načrtovanje

 • Geodezija in gozdno gradbeništvo

 • prometnice in gozd

 •  gozdne ceste in njihovo vzdrževanje

 • -gozdne vlake, trasiranje, gradnja in vzdrževanje

 • topografski načrti in karte

 • busola in azimut

 • padomer in naklon

 • metode horizontalne izmere terena

 • poligonizacija in kartiranje

 • aerofotogrametrija

 • raba prostora

 • materiali za gozdarska orodja in stroje

 • ročna orodja in delovni pripomočki v gozdarstvu

 • strojni elementi in sklopi

 • dvotaktni motorji z notranjim izgorevanjem, motorna verižna žaga in drugi ročni stroji na motorni pogon v gozdarstvu

 • podiranje drevja z motorno žago in izdelava gozdnih lesnih sortimentov

 • Praktični pouk

 • osebna varovalna sredstva in nevarnosti, ki ogrožajo gozdarja

 • gojitveno orodje

 • ročno orodje pri poseku in izdelavi

 • nasaditev sekire in drugih ročnih orodij

 • brušenje sekire

 • brušenje gojitvenih orodij

 • pravila za varno delo v gozdu

 • žaganje z ročnimi žagami

 • -tehnike dela z lupilniki, cepini in obračalkami

 • tehnike dela z gojitvenimi orodji

 • delovanje žičnega natega in drevesne spone

 • tehnike dela s sekiro: kleščenje, presekovanje, cepljenje

 • izdelava gozdnega reda

 • orodja in pripomočki gozdnega sekača

 • motorna žaga

 • motorna žaga sestavni deli in vzdrževanje žagalnih delov

 • brušenje in popravila verige

 • membranski vplinjač

 • popravilo zaganjalne naprave

 • demontaža in montaža sklopke

 • tehnika dela z motorno žago

 • ogled delovišča posek in izdelava sortimentov

 • vaje z motorno žago na poligonu

 • posek, krojenje in izdelava gozdnolesnih sortimentov

 • tehnika dela z motorno žago v letvenjaku in drogovnjaku

 • štiritaktni motorji z notranjim izgorevanjem, traktorji in traktorsko spravilo

 •  

 • cestno prometni predpisi

 • vožnja s traktorjem za pridobitev F kategorije

 • varno delo s traktorji in traktorskimi priključki

 • spoznavanje traktorskega spravila

 • tehnike dela z motorno čistilko in drugimi ročnimi stroji na motorni pogon

 • stroji in priključki, ki se uporabljajo pri gojitvenih delih in v drevesničarstvu

 •  

 • merjenje in odprema gozdnih sortimentov

 • načrtovanje, trasiranje in priprava vrvnih linij

 • tehnika dela z motorno čistilko in žago za obvejevanje

 • prostorska orientacija in utrjevanje geodetske izmere

 • računalniška obdelava podatkov in izdelava programov

 • spoznavanje tehnik varnega dela v posebnih pogojih

 • zveze, spoji in elementi za prenos

 • tehnike pri poseku in spravilu

 • tehnika dela z gojitvenimi orodji in stroji

 • vzdrževanje traktorja

 • spoznavanje tehnike dela s hidravličnim nakladalnikom

 • tehnike dela z ročnimi orodji za premikanje lesa