B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK GOZDARSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

           

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Geografija

       

2

70

    70

Sociologija

           

2

68

68

Informatika

2

70

           

70

Fizika

2

70

2

70

       

140

Kemija

2

70

2

70

       

140

Biologija

   

3

105

2

70

1

34

209

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

23

805

22

770

16

560

15

510

2645

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Dendrologija

3

105

2

70

       

175

Gojenje in varstvo gozdov

2

70

3

105

3

105

3

102

382

Pridobivanje gozdnih proizvodov

2

70

3

105

2

70

2

68

313

Organizacija in ekonomika

       

2

70

2

68

138

Dendrometrija

       

2

70

3

102

172

Geodezija in gozdno gradbeništvo

       

3

105

2

68

173

Lovstvo

           

2

68

68

Skupaj B

7

245

8

280

12

420

14

476

1421

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

3

105

4

140

3

102

452

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

32

1120

32

1088

4518

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1216

 

1152

4870

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Kemija

učitelj

7

do 17

 

 

laborant     13 7

Dendrologija

učitelj

20

do 17

 

 

laborant       10

Gojenje in varstvo gozdov

učitelj

20

do 17

 

 

laborant       20

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

14

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

95

do 17

   

10

2**

   

2.

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Kemija

učitelj

7

do 17

 

 

laborant     13 7

Biologija

učitelj

18

do 17

 

 

laborant     17 18

Dendrologija

učitelj

10

do 17

 

 

laborant       10

Gojenje in varstvo gozdov

učitelj

14

do 17

 

 

laborant       7

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

28

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

75

do 17

   

30

2**

   

3.

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Gojenje in varstvo gozdov

učitelj

21

do 17

   

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

18

do 17

   

Dendrometrija

učitelj

18

do 17

   

Geodezija in gozdno gradbeništvo

učitelj

32

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

104

do 17

   

20

2**

   

16

1***

   

4.

Biologija

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     6 6

Gojenje in varstvo gozdov

učitelj

28

do 17

   

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

20

do 17

   

Dendrometrija

učitelj

30

do 17

   

Geodezija in gozdno gradbeništvo

učitelj

20

do 17

   

Lovstvo

učitelj

15

do 17

 

 

laborant       5

Praktični pouk

učitelj

80

do 17

   

22

2**

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

** Sečnja gozdov (praviloma 2 dijaka v skupini).

*** Vožnja motornega vozila.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba računalništva oziroma informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje fiziko ali druge predmete s fizikalnega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje kemijo ali druge predmete s kemijskega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje biologijo ali druge predmete z biološkega predmetnega področja v obsegu najmanj 315 ur

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Dendrologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz naravoslovja ali gozdarstva

Gojenje in varstvo gozdov

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz naravoslovja ali gozdarstva

Pridobivanje gozdnih proizvodov

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

Organizacija in ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz organizacije ali gozdarstva

Dendrometrija

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

Geodezija in gozdno gradbeništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva

Lovstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz gozdarstva in opravljen lovski izpit

laborant

srednja strokovna izobrazba iz naravoslovja ali gozdarstva

Praktični pouk

učitelj

srednja strokovna izobrazba iz gozdarstva