A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: GOZDARSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: gozdarski tehnik/gozdarska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja se s programom zagotavljajo še naslednji cilji:

 • razvijanje sposobnosti in spretnosti za kvalitetno poklicno delo, za kritično presojanje in odgovorno ravnanje na svojem delovnem področju,
 • obvladovanje temeljnega strokovnega znanja za nadaljnje izobraževanje oziroma priprave na poklicno kariero,
 • usposabljanje za načrtovanje, za organizacijo in za nadzor del pri gojenju in pri varstvu gozdov, pri pridobivanju gozdnih proizvodov, pri dendrometrijski in temeljni geodetski izmeri,
 • usposabljanje za nadzor objektov zavarovane naravne in kulturne dediščine ter razvijanje sposobnosti za prepoznavanje ekoloških problemov v svojem delovnem in bivalnem okolju,
 • usposabljanje za izvajanje določenih del in nalog na področju gojenja in varstva gozdov, pridobivanja gozdnih proizvodov, gozdnogospodarskega in lovnogojitvenega načrtovanja,
 • usposabljanje za odkup, prevzem, odpremo, dostavo in prodajo gozdnih sortimentov,
 • poznavanje tehnologij in tehnik dela pri gospodarjenju z gozdovi in gozdnato krajino ter svetovanje in praktično predstavljanje le-teh,
 • usposabljanje za gospodarjenje z večjo gozdno posestjo,
 • usposabljanje za vodenje manjše gospodarske družbe v gozdarstvu ali lovstvu,
 • usposabljanje za varovanje lovišč, lov in gojitev prosto živečih živalskih vrst,
 • usposabljanje za organizacijo manjših gozdno-gradbenih del ter vzdrževalnih del na gozdnih prometnicah, na brežinah, na erozijskih površinah, na obrežjih vodotokov in na hudourniško ogroženih zemljiščih,
 • skrb za optimalno in ekonomsko izrabo časa, materiala in energije ob istočasnem upoštevanju načela sonaravnosti in večnamenskosti gozda in ostalih naravnih ekosistemov,
 • usposabljanje za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in za varovanje delovnega in življenjskega prpstora,
 • usposabljanje za uporabo postopkov kineziologije in za vzdrževanje psihofizične kondicije zaposlenih pri gozdarskih delih. 

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja: 

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Dendrologija

  ustno, izdelek

  Gojenje in varstvo gozdov

  ustno, vaje

  Pridobivanje gozdnih proizvodov

  ustno, vaje

  Organizacija in ekonomika

  ustno, vaje

  Dendrometrija

  ustno, vaje

  Geodezija in gozdno gradbeništvo

  ustno in izdelek

  Lovstvo

  ustno, vaje

  Praktični pouk

  vaja, storitev ali izdelek z zagovorom

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • pridobivanje gozdnih proizvodov.

  Izbirni del:

 • matematika ali tuji jezik I po izbiri dijaka,
 • praktični del izpita in zagovor.