SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJ

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

ČEBELARSTVO - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

35

 

35

4.

   

 

skupaj

35

 

35

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • seznani se s posameznimi opravili pri čebelah,

 • razume pomen čebel v kmetijski proizvodnji,

 • pozna opremo za čebelarjenje,

 • pozna najpomembnejše čebelje proizvode,

 • zaveda se pomena znanja za uspešno čebelarjenje,

 • se nauči opravljati delo v skladu z varstvo okolja in ohranjanje čebel.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJ

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  POMEN IN ZGODOVINA ČEBELARSTVA

  Dijak

  Dijak

   

 • razume osnovni pomen čebel za človeka

 • pozna zgodovino slovenskega čebelarstva

 • spozna pomen čebele v kmetijstvu,

 • razloži pomen proizvodov in opraševanja,

 • predstavi zgodovino čebelarstva na Slovenskem,

 • Razvije prijaznejši odnos do čebel.

  Zave se osebne odgovornosti.

  Prikaz:

 • posnetki in slike čebel med opraševanjem,

 • čebelji proizvodi.

 • BIOLOGIJA ČEBELJE DRUŽINE

   

   

   

 • pozna čebelje pasme in sorodnike

 • pozna zgradbo čebeljega telesa

 • pozna sestavo čebelje družine

 • spozna različne pasme čebel ter njihove sorodnike,

 • opiše njene telesne dele in organe,

 • se nauči sestavo čebelje družine,

 • spozna delitev dela v družini,

 • Zave se izjemne organiziranosti čebelje družine.

  Razvija vztrajnost.

  Prikaz: slike, videoposnetki.

  Ogled: družina v čebelnjaku.

  ČEBELJE BIVALIŠČE IN OPREMA ČEBELARJA

   

   

   

 • pozna urejenost čebeljega bivališča

 • obvlada pogoje za življenje čebelje družine

 • zna opremiti različne vrste panjev

 • pozna opremo čebelarja

 • spozna satnico, sat, matičnik, razporejenost medu, zalego ter cvetni prah v bivališču,

 • razloži pomen primerne mikroklime v panju,

 • spozna panje, ki jih uporabljamo v Sloveniji,

 • opiše opremo panjev,

 • pojasni, kakšno opremo potrebuje čebelar,

 • Zave se natančnosti čebel.

  Razvija skrbnost.

  Razvija vztrajnost.

  Razvija strokovnost.

  Prikaz:

 • slika, satovje,

 • slike, panj, sat, satnica in ostala oprema,

 • oprema čebelarja.

  Ogled: naseljen panj.

 • ŽIVLJENJE ČEBELJE DRUŽINE PREKO LETA

   

   

   

 • pozna spomladanski začetek zaleganja

 • pozna obdobje porasta živalnosti čebelje družine

 • pozna rojenje

 • pozna nabiranje nektarja, mane, vode, cvetnega prahu in propolisa

 • pozna življenje čebel v jeseni in pozimi

 • pojasni, kdaj se zaleganje prične,

 • razloži pomeni izletavanje čebel in vnos svežega cvetnega prahu,

 • razloži, kdaj in zakaj čebelja družina številčno narašča,

 • se nauči potrebnih ukrepov v tem času,

 • spozna vzroke rojenja,

 • spozna, kako čebele nabirajo nektar, mano, cvetni prah in propoli, ter kje dobijo vodo,

 • spozna razmere v družini jeseni in pozimi,

 • Zave se pomena opazovanja za prepoznavanje zaleganja v panju.

  Razvije strokovnost.

  Razvija skrbnost.

  Zave se poklicne odgovornosti.

  Razvija osebno odgovornost.

  Ogled :

 • izletavanje pred čebelnjakom in opazovanje družin v tem obdobju,

 • zazimljen panj.

  Prikaz: videoposnetki, slike.

 • ČEBELJA HRANA/PAŠA

   

   

   

 • pozna najpomembnejše medeče rastline in gozdno pašo

 • razume opraševanje kmetijskih rastlin

 • spozna najpomembnejše medeče rastline in proizvajalce mane,

 • spozna, kdaj rastline medijo,

 • razloži pomen opraševanja s čebelami za razmnoževanje in povečanje količine pridelkov kmetijskih in drugih rastlin,

 • Zave se soodvistnosti rastlin in čebel.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija skrbnost in osebno odgovornost.

  Prikaz: slike in videoposnetki medovitih rastlin.

  DELO V ČEBELNJAKU

   

   

   

 • pozna delo v čebelnjaku v vseh letnih časih

 • spozna pomladanska opravila,

 • spozna obnovo matic in preprečevanje rojenja,

 • spozna pridelovanje in točenje medu,

 • spozna pridelavo cvetnega prahu,

 • spozna jesenska opravila,

 • spozna dokrmljevanje čebel,

 • spozna zazimovanje čebel,

 • Razvija strokovnost.

  Zave se pomena natančnosti.

  Ogled: oprema in opravila v čebelnjaku.

  Prikaz: slike in videoposnetki opreme.

  BOLEZNI ČEBEL, ŠKODLJIVCI V ČEBELNJAKU

   

   

   

 • pozna najpogostejše bolezni

 • pozna najpogostejše škodljivce v čebelnjaku

 • spozna varoozo, poapnelo zalego, hudo gnilobo, pršičavost, nosemavost ...

 • spozna preventivo ter možnosti zdravljenja,

 • spozna škodljivce in škodo, ki jo ti povzročijo čebelam in čebelarju,

 • Razvija strokovnost.

  Pridobi občutek za natančnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Zave se poklicne odgovornosti.

  Prikaz: slike, videoposnetki in vzorci obolelih mrtvic.

  VARSTVO ČEBEL PRED ZASTRUPITVAMI

   

   

   

 • pozna prednossti in posledice škropljenja

 • zna zavarovati čebele v času škropljenja

 • razloži, kako škropljenja ob neprimernem času škoduje čebelam,

 • pojasni vpliv škropljenja s pesticidi na čebele,

 • Zave se poklicne odgovornosti.

  Krepi ekološko zavest.

  Prikaz: etikete škropiv.

  Ogled: mrtvice pred panji.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • čebelja hrana, paša

 • varstvo čebel pred zastrupitvami

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

 • ogrščica, repica

 • sadno drevje

 • varstvo rastlin

 • škropljenje sadnih dreves

 • varstvo vinske trte