SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

92

10

102

skupaj

92

10

102

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume pomen in posebnosti kmetijske proizvodnje,

 • pozna osnovne strateške smernice razvoja slovenskega kmetijstva,

 • pozna klasična načela KZ,

 • pozna poslovna sredstva kmetijskega obrata,

 • pozna in razume splošna zakona ponudbe in povpraševanja,

 • pozna različne poslovne zasnove,

 • pozna tržni splet,

 • pozna stroške na kmetijskem obratu,

 • obvlada standardno obliko kalkulacije,

 • zna našteti vrste podjetij,

 • razume pojem premoženje podjetja,

 • pozna osnovne kazalce uspešnegaa poslovanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  MESTO (UMESTITEV) KMETIJSTVA V DEJAVNOSTIH ČLOVEKA

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pomen in posebnosti kmetijske proizvodnje

 • razume vlogo kmetijstva v ohranjanju kulturne krajine

 • razume vlogo kmetijstva pri varovanju okolja

 • razloži pomen kmetijstva za gospodarstvo države,

 • spozna vlogo kmetijstva pri ohranjanju krajine,

 • oceni in analizira negativen vpliv kmetijstva na okolje,

 • Zave se pomena kmetijstva za gospodarski razvoj.

  Zave se pomena kmetijstva za ohranjanje zdravega okolja in krajine.

  Razvija ekološko zavest.

  Ogled: intenzivna kmetijska krajine oziroma demografsko ogroženego ruralno okolje.

  STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA

   

   

   

 • pozna osnovne strateške smernice razvoja slovenskega kmetijstva

 • pozna probleme slovenskega kmetijstva pri vključevanju v EGS

 • oceni slovensko kmetijstvo in ga primerja s kmetijstvom v Evropski uniji,

 • Se zave nujnosti prilagajanja slovenskega kmetijstva evropskim standardom.

   

  KMETIJSKA ZADRUGA

   

   

   

 • zna klasična načela KZ

 • pozna delovanje KZ

 • spozna načela KZ in jih primerja s podjetjem,

 • opiše upravljanje v KZ,

 • Razvija sposobnost vključevanja v organizacijske oblike kmetijstva.

  Vaja: simulacija občnega zbora.

  Ogled: kmetijske zadruge.

  GOSPODARSKI PROCES

   

   

   

 • razume pojem potreb in dobrin

 • razume osnovne prvine poslovnega procesa

 • razume pomen ostalih faz gospodarskega procesa za proizvodnjo

 • razloži osnovne ekonomske probleme,

 • definira in predvidi potrebne elemente za kmetijsko proizvodnjo,

 • izdela faze gospodarskega procesa,

 • Zave se pomena varčevanja z dobrinami.

  Razvije čut za gospodarnost.

  Zave se potrebe po racionalnem gospodarjenju.

  Vaja: prepoznavanje posameznih prvin poslovnega procesa.

  POSLOVNA SREDSTVA KMETIJSKEGA OBRATA

   

   

   

 • razume razliko med osnovnimi in obratnimi sredstvi

 • razume pojem amortizacije

 • obvlada enostavno knjigovodstvo

 • pozna letno bilanco prihodkov in odhodkov

 • razume pojem investicij in naložb v kmetijo (KZ)

 • utemelji potrebe po osnovnih oziroma obratnih sredstvih na kmetijskem obratu,

 • oceni in izračuna amortizacijo osnovnih sredstev v kmetijstvu,

 • spozna osnove knjigovodstva

 • ovrednoti in analizira podatke bilance,

 • Osvoji odgovornost za osnovna in obratna sredstva.

  Zave se osebne odgovornosti.

  Razvije delovno odgovornost.

  Vaja: izračun amortizacije.

  TRG

   

   

   

 • pozna razliko med blagovno in naturalno proizvodnjo

 • obvlada posebnosti kmetijskega trga

 • pozna in razume splošni zakon ponudbe in povpraševanja

 • pozna vplive na ponudbo in povpraševanje

 • razume pojem tržnega ravnotežja

 • opiše blagovno oziroma naturalno proizvodnjo,

 • razloži posebnost kmetijskega trga,

 • nauči se splošni zakon ponudbe in povpraševanja,

 • prepozna in oceni vplive na ponudbo pridelkov,

 • prepozna vplive na povpraševanje po kmetijskih pridelkih,

 • primerja vplive na ponudbo in povpraševanje v kmetijstvu z drugimi gospodarskimi dejavnostmi,

 • sposoben je povezati znanje v tržno ravnotežje,

 • Osvoji splošne zakone uspešnega trgovanja.

  Se zave posebnosti ponudbe in povpraševanja po kmetijskih pridelkih.

   

  TRŽENJE

   

   

   

 • zna izpeljati enostavno raziskavo trga

 • zna predvideti ciljno skupino kupcev

 • zna predvideti konkurente

 • pozna različne poslovne zasnove

 • zna izbrati primerno poslovno zasnovo

 • razume pomen in vlogo blagovne znamke

 • razume pomen pridelka za trženje

 • obvlada razliko med jedrom, dejanskim pridelkom in obogatenim pridelkom

 • pozna življenjski ciklus pridelka

 • pozna vplive na oblikovanje cene pridelka

 • pozna načine promocije pridelka

 • pozna in obvlada različne načine neposredne prodaje pridelka

 • pozna dobre in slabe strani neposredne prodaje

 • zna izbrati najboljšo kombinacijo tržnih instrumentov za določeno prodajo

 • spozna metode za enostavno raziskavo trga,

 • prepozna ciljno skupino kupcev in konkurentov,

 • oceni primernost določene poslovne zasnove,

 • razloži vlogo pridelka v tržnem spletu,

 • razume vplive na ceno pridelka,

 • utemelji načine promocije pridelka,

 • predvidi dobre in slabe strani neposredne prodaje,

 • razloži in primerja načine neposredne prodaje.

 • Razvija čut za ustvarjalnost.

  Zave se pomena tveganja.

  Osvoji spretnost pravilnega določanja ciljne skupine kupcev.

  Se zave učinka pravilne izbire poslovne zasnove.

  Se zave pomena kmetijskih pridelkov.

  Razvije osebno odgovornost pri predstavitvi in prodaji.

  Zave se učinkovitosti pravilne izbire tržne poti.

  Zave se povezanosti vseh dejavnosti tržnega spleta za uspešno poslovanje.

  Vaja:

 • izdelava enostavne raziskave trga,

 • simulacija neposredne prodaje.

 • STROŠKI

   

   

   

 • razume pojem stroškov

 • pozna materialne stroške na kmetijskem obratu

 • pozna stroške storitev in amortizacije

 • pozna stroške dela

 • zna razlikovati med SM in SN

 • pozna dejanske stroške na kmetijskem obratu

 • pozna variabilne stroške

 • razume pojem lastne cene

 • pozna sestavo lastne cene

 • razloži vpliv stroškov na poslovanje,

 • primerja stroške različnih proizvodenj,

 • seznani se z možnostmi racionalne porabe sredstev,

 • razume pomen SM in SN,

 • razlikuje stalne, spremenljive in celotne skupne stroške,

 • primerja vpliv dejavnosti na stroške,

 • nauči se izračunati LC,

 • Razvija občutek za varčnost in skrbnost pri porabi materiala.

  Zave se odgovornosti pri delu s posameznimi ds.

  Razvija inovativnost.

  Zave se, da uporaba stroškovnih mest pripomore k boljšemu sprejemanju poslovnih odločitev.

  Zave se pomena racionalne porabe sredstev v gospodarskem procesu.

  Vaja: izračun lastne cene.

  KALKULACIJA

   

   

   

 • pozna zahteve za kalkulacijo

 • pozna standardno obliko kalkulacije

 • obvlada modelno kalkulacijo

 • obvlada metodo pokritja

 • pozna vplive trga na prodajno ceno

 • razloži zahteve za kalkulacijo,

 • razlikuje modele kalkulacije,

 • nauči se izdelati modelno kalkulacijo,

 • nauči se izračunati LC po metodi pokritja,

 • izdela poročilo o uspešnosti poslovanja,

 • Razvija natančnost, zanesljivost, varčnost.

  Vaja: izračuni kalkulacij.

  PODJETJE

   

   

   

 • razume pojem podjetja

 • zna našteti vrste podjetij v skladu z zakonom o gospodarskih družbah

 • pozna pravno ureditev podjetja,

 • pozna organizacijsko strukturo MKGP

 • razume vlogo upravnih in strokovnih institucij v kmetijstvu v Sloveniji

 • razlikuje vrste podjetij,

 • prepozna s.p. , d.o.o., d.n.o., d.d.,

 • primerja posamezne pravne ureditve,

 • nauči se, da je premoženje podjetja v lasti posameznika ali velikega števila delničarjev,

 • razloži pomen Kmetijskega inštituta Slovenije, KSS, Veterinarskega zavoda Slovenije, …

 • Se zave pomena odgovornosti z vidika vloženega kapitala in osebnega premoženja.

  Se zave tveganja.

  Se zave pomena podjetništva za učinkovitost podjetja.

  Se zave pomena upravnih in strokovnih institucij za razvoj kmetijstva.

  Ogled: s.p., d.d., KVZ.

  PREMOŽENJE PODJETJA IN USPEŠNOST

   

   

   

 • razume pojem premoženja

 • zna našteti vrste sredstev

 • pozna vire sredstev

 • pozna prihodek in odhodek

 • pozna bilanco stanja in uspeha

 • pozna DDV na kmetiji

 • obvlada izračun DDV za kmetijo

 • pozna položaj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji v sistemu DDV

 • prepozna lastno in izposojeno premoženje podjetja,

 • nauči se sestaviti preprosto bilanco stanja,

 • razloži pomen dobička in izgube,

 • razloži delovanje DDV,

 • zna izračunati DDV za govedorejsko, sadjarsko in vinogradniško kmetijo,

 • spozna knjigovodske listine za DDV,

 • razloži pojem trošarine,

 • Zave se, da mora podjetje ohranjati in večati premoženje.

  Zave se pomena informacij za racionalno odločanje v podjetju.

  Osvoji natančno vodenje knjigovodstva na kmetiji.

  Vaja:

 • računanje premoženja podjetja,

 • sestavljanje preproste bilance stanja,

 • izračun DDV;

 • ANALIZA POSLOVANJA

   

   

   

 • pozna osnovne kazalnike uspešnosti poslovanja

 • pozna rentabilnost

 • pozna ekonomičnost

 • pozna produktivnost

 • pozna plačilno sposobnost

 • prepozna donosnost uporabljenega premoženja,

 • razložiekonomično poslovanje,

 • nauči se izračunati enostaven kazalnik produktivnosti,

 • razloži pomen plačilne sposobnosti podjetja,

 • Razvija spretnost presojanja za uspešno poslovanje.

  Zave se vpliva stroškov na uspešnost poslovanja.

  Vaja: izračunavanje enostavnih kazalnikov uspešnosti poslovanja.

  ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V KMETIJSTVU

   

   

   

 • razume pojem kakovosti

 • pozna načine preverjanja kakovosti

 • pozna standarde za vodenje in ocenjevanje kakovosti v kmetijstvu

 • razume pomen in vlogo dokumentacije sistema kakovosti v poslovnem sistemu gospodarskega obrata

 • spozna, da je kakovost lastnost izdelka oziroma storitve in da zanjo odgovarja proizvajalec,

 • utemelji kakovost izdelka/storitve, procesa, vodenja organizacije,

 • našteje pomembnejša merila za ocenjevanje kakovosti kmetijskih pridelkov in proizvodov,

 • sprejme standard kot zahtevo oziroma navodilo za organizacijo sistema zagotavljanja kakovosti,

 • seznani se z oblikami proizvodne dokumentacije,

 • Zave se pomembnosti urejenega sistema kakovosti.

  Razvije občutek odgovornosti pri svojem delu.

  Vaja: izdelava lastnih kriterijev za ocenjevanje.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja tega predmeta se vsebinsko povezujejo z matematiko, informatiko in strokovno-teoretičnimi predmeti.

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •