SREDNJE STROKOVNO/TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJ

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

KMETIJSKI STROJI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

54

10+6***

70

2.

55

15

70

3.

55

15

70

4.

   

 

skupaj

164

46

210

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

*** - za vsebine fizike.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna uporabo kmetijske tehnike v kmetijski proizvodnji,

 • spozna standarde,

 • spozna materiale, ki jih uporabljajo v strojegradnji,

 • spozna strojne elemente,

 • spozna vrste in vire energije, načine prenosa in pogonske stroje,

 • spozna delovanje strojev in naprav ter njihove sestavne dele,

 • spozna vzdrževalna dela na kmetijskih strojih, orodjih, napravah in opremi,

 • spozna varnostne ukrepe za preprečevanje nezgod pri delu s kmetijskimi stroji, zna izbrati ustrezno mazivo glede na zahtevo proizvajalca stroja,

 • zna pravilno naravnavati in uporabljati kmetijske stroje,

 • poznaj načine sestavljanja traktorskih agregatov ter ekonomski in organizacijski vidik njihove uporabe,

 • zna načrtovati, voditi in nadzorovati dela s kmetijskimi stroji ter jih vzdrževati,

 • zna izračunati storilnost posameznih strojev in predvideti/oceniti število potrebnih strojev,

 • usvoji potrebna znanja za uspešno organizacijo najvažnejših mehaniziranih del,

 • razume pomen vodenja evidence, uporabo in vzdrževanje kmetijskih strojev,

 • zna načrtovati, voditi in nadzorovati dela strojnih storitev,

 • osvoji temeljna znanja iz varstva pri delu,

 • zna svetovati strankam pri nakupu kmetijskega repromateriala, kmetijskih strojev, naprav, opreme in orodij,

 • zna povezati teoretično znanje s prakso in ustrezno ukrepati.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  POMEN KMETIJSKE TEHNIKE V KMETIJSKI PROIZVODNJI

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna značilnosti kmetijske proizvodnje

 • pozna uporabo tehnike v kmetijski proizvodnji

 • razume prenos sodobne tehnike v kmetijsko proizvodnjo

 • spozna in razlikuje kmetijsko in industrijsko proizvodnjo,

 • opiše posebnosti kmetijske proizvodnje z vidika uporabe strojev in naprav,,

 • primerja delo traktorista z strugarjem, mehanikom, prodajalcem ipd.

 • Se zave pomena pravilne uporabe tehnike v kmetijski proizvodnji.

   

  MERSKE ENOTE IN MERJENJA

   

   

   

 • zna navesti in uporabiti osnovne količine SI in njihove enote

 • razume pomen pravilne uporabe enot

 • obvlada pretvarjanje enot

 • zna izbrati ustrezno merilo in meriti

 • obnovi znanje o merskih enotah,

 • prepozna posamezne merske enote,

 • izračuna pretvornike med enotami,

 • izmeri osnovne fizikalne veličine s standardnimi merilnimi napravami,

 • Razvija natančnost in zanesljivost.

  Vaja: merjenje dolžin in hitrosti traktorja, tlaka v pnevmatikah, temperature v rastlinjaku in določanje napak.

  STANDARDI

   

   

   

 • razume pomen standardov in standardizacije

 • pozna oznake najvažnejših standardov

 • razume postopek za sprejem novih standardov

 • opiše razvoj standardizacije,

 • razloži pomen standardov v globalni družbi in v kmetijski proizvodnji,

 • nauči se oznak najvažnejših standardov,

 • opiše postopek sprejemanja standardov,

 • Zave se vpetosti in medsebojne odvisnosti produkcije v globalni družbi.

   

  SILA IN NAVOR

   

   

   

 • zna opisati silo kot vektorsko količino in opredeliti njeno enoto

 • zna grafično seštevati in razstaviti sile

 • zna zapisati in uporabiti izrek o ravnovesju sil

 • zna ločiti med zunanjo in notranjo silo, med silo in nasprotno silo ter uporabiti zakon vzajemnega učinka

 • zna definirati uporovne sile

 • opiše primere delovanja sil,

 • nariše rezultante dveh sil in določi njeno velikost,

 • nariše in grafično razstavi sile na dve komponenti,

 • razlikuje sile, ki delujejo na telo, in sile, s katerimi telo deluje na okolico,

 • izračuna navor sile,

 • izračuna silo trenja in kotalni upor,

 • Razvija sposobnost opazovanja naravnih pojavov.

  Vaja: določanje rezultante sil.

  MEHANSKE LASTNOSTI MATERIALA

   

   

   

 • razume vpliv sile na togo telo in napetosti, ki pri tem nastajajo

 • pozna učinek napetosti na spremembo oblike telesa

 • zna definirati trdnost materiala kot pomembno mehansko lastnost

 • zna definirati trdoto

 • razlikuje napetosti, ki jih povzročajo sile v togem telesu,

 • razloži razmerje med silo in raztezkom,

 • pojasni določanje natezne trdnosti, trdote in žilavosti materiala,

 •  

  Vaja: ugotavljanje razlike v trdoti različnih materialov.

  GRADIVA V KMETIJSKEM STROJNIŠTVU

   

   

   

 • pozna lastnosti in uporabnost gradiv

 • pozna gradiva kmetijske strojegradnje

 • razlikuje gradiva,

 • opiše postopke pridobivanja gradiv in njihove lastnosti,

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Prikaz: gradivo za kmetijske stroje.

  GORIVA

   

   

   

 • pozna goriva za motorje z notranjim izgorevanjem

 • razume potrebo po varčni rabi energije

 • razlikuje obnovljive in neobnovljive vire energije,

 • razlikuje goriva za motorje z notranjim izgorevanjem po njihovih oznakah in jih pravilno uporabi,

 • Razvija občutek za varčnost.

  Ogled: označevanja goriva na bencinski črpalki.

  MAZIVA

   

   

   

 • pozna naloge maziv

 • pozna vrste maziv

 • zna izbrati ustrezno mazivo glede na zahteve proizvajalca stroja

 • razume pomen pravilne uporabe, shranjevanja ter ustreznega ravnanja z odpadnimi olji

 • pozna biološko razgradljiva olja

 • spozna lastnosti maziv,

 • nauči se označevati maziva,

 • sposoben je iz označbe maziva razbrati njegovo uporabnost in kvaliteto,

 • seznani se z zakonodajo o ravnanju z odpadnimi olji,

 • Razvija ekološko zavest.

  Ogled: embalaža z oznakami maziv.

  SREDSTVA ZA ZAŠČITO PRED KOROZIJO

   

   

   

 • pozna vrste korozije

 • pozna sredstva zaščite pred korozijo

 • izbere ustrezno sredstvo za zaščito pred korozijo,

 • Zave se poklicne odgovornosti.

  Prikaz: uporaba zaščitnih sredstev pred korozijo.

  STROJNI ELEMENTI IN SKLOPI

   

   

   

 • pozna strojne elemente in njihovo uporabo

 • pozna osnovne oblike in njihovo uporabo na kmetijskih strojih

 • zna izračunati prestavno razmerje na gonilih

 • razume pojema stopenjsko in brezstopenjsko gonilo

 • spozna in razlikuje strojne elemente,

 • nariše posamezne strojne elemente,

 • razlikuje in opiše uporabo strojnih elementov na kmetijskih strojih,

 • izračuna prestavno razmerje in vrtilno frekvenco gnane gredi,

 • razloži stopenjsko in brezstopenjsko spremembo prestavnega razmerja,

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Prikaz: elementi kmetijskih strojev.

  Vaja: računanje prestavnega razmerja.

  ENERGIJA, PRENOS ENERGIJE

   

   

   

 • pozna različne vire energije

 • razume pretvarjanje energije

 • zna izračunati moč

 • pozna osnovne načine prenosa energije (mehanski, električni, hidravlični)

 • razume pomen izkoristka energije in dejstva, da vseh oblik energije ni mogoče v enaki meri izkoristiti za delo

 • razlikuje osnovne oblike energije: sončno svetloba, energijo gibajočih se tekočin in plinov, goriva, električno energijo, hrano,

 • spozna enoto za energijo,

 • razloži prehajanje energije s telesa na telo z mehaničnim delom, toploto, svetlobo, električnim delom in snovjo,

 • opiše prednosti in slabosti posameznega prenosa,

 • opiše prenos energije z gonili,

 • Se zave pomena izkoristka za varčno porabo energije in znižanja stroškov.

  Prikaz: osnovni načini prenosa energije.

  HIDRAVLIČNE GONILNE NAPRAVE

   

   

   

 • zna definirati tlak

 • pozna priprave za merjenje tlaka

 • zna pojasniti delovanje hidrostatične in hidrodinamične gonilne naprave

 • razloži širjenje tlaka v tekočinah in delovanje hidravličnih sistemov,

 • spozna prenos energije s hidravličnimi napravami,

 • spozna elemente hidrostatične naprave: črpalko, regulacijski in razvodni ventil, hidromotor, hidravlični valj,

 •  

  Ogled: hidrostatična naprava.

  ELEKTRIČNE GONILNE NAPRAVE

   

   

   

 • zna pojasniti električni tok, napetost in upornost

 • pozna instrumente za merjenje teh veličin in jih zna pravilno vezati

 • pozna vrsto električnega toka glede na smer in napetost

 • zna opisati pojav indukcije pri gibanju vodnika in vrtenju tuljave v magnetnem polju ter spreminjanju polja skozi tuljavo

 • zna opisati pojav indukcije pri transformatorju

 • zna pojasniti delovanje elektromotorja

 • razloži pojme električni tok, napetost, upornost,

 • nauči se izmeriti tok, napetost in upornost,

 • razloži razliko med enosmernim in izmeničnim tokom,

 • opiše prenos električne energije,

 • pojasni načine zagona elektromotorjev,

 •  

  Vaje: merjenje električne napetosti, toka in upornosti.

  TOPLOTNI STROJI

   

   

   

 • zna pojasniti delovanje toplotnega stroja in njegov izkoristek

 • pozna motorje, ki jih uporabljamo na kmetijskih strojih

 • pozna delovanje otovega in dizlovega motorja

 • razlikuje toplotne stroje,

 • opiše delovanje otovega in dizlovega motorja,

 • nauči sedele motorja,

 •  

  Prikaz: delovanja štiritaktnega otovega in dizlovega motorja.

  MOTORJI NA TRAKTORJU

   

   

   

 • pozna motorje, ki jih uporabljamo na traktorjih

 • zna našteti naprave, ki omogočajo delovanje motorja

 • obvlada glavne podatke motorja

 • pozna razlike med starejšimi in novejšimi motorji

 • razloži diagram odvisnosti moči, navora in specifične porabe goriva od vrtljajev motorja,

 • pozna delovanje regulatorja vrtljajev motorja,

 • opiše vzdrževalna dela na motorju,

 • Razvije strokovnost.

  Ogled: tehnični podatki motorja.


  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  RAZVRSTITEV TRAKTORJEV

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna kriterije razvrščanja traktorjev

 • spozna razvoj traktorja,

 • opiše posamezne oblike traktorjev,,

 • razlikuje traktorje po uporabi,

 •  

  Ogled: sejem kmetijskih strojev.

  PRENOSNE NAPRAVE TRAKTORJA

   

   

   

 • pozna načine prenosa energije motorja na porabnika

 • pozna elemente, ki prenos omogočijo

 • pozna nalogo menjalnika

 • pozna izvedbe menjalnika

 • pozna nalogo diferenciala

 • razume pomen diferencialne zapore in pozna izvedbe

 • obnovi znanje o prenosa energije,

 • opiše vlogo in delovanje glavne sklopke traktorja,

 • razloži pomen pravilne nastavitve sklopke,

 • razlikuje menjalnike po vlogi in izvedbi,

 • razloži delovanje elektronske zapore diferenciala,

 • razloži delovanje hidravličnega prenosa,

 • opiše vzdrževanje posameznih delov naprave,

 • Razvije strokovnost.

  Prikaz: delovanje posameznih elementov.

  VOZNE NAPRAVE

   

   

   

 • pozna izvedbe voznih naprav na kolesnih traktorjih in goseničarjih

 • pozna izvedbe krmilnega mehanizma kolesnih traktorjev in goseničarjev

 • pozna nastavitev prednjih koles traktorja

 • pozna vrste koles in načine izvedb

 • pozna vpliv spremembe koles na vozno hitrost traktorja

 • spozna izvedbe zadnje in prednje preme,

 • razloži delovanje mehanskega in hidravličnega krmilnega mehanizma,

 • utemelji uporabo krmilne zavore,

 • razloži pomen koles traktorja pri pretvorbi navora v vlečno silo,

 • razlikuje pnevmatike po označbi,

 • nauči se vzdrževati vozno napravo,

 • Zave se osebne odgovornosti.

  Ogled: vozne naprave na traktorju.

  Vaja: merjenje hitrosti traktorja v posameznih prestavah.

  ZAVORNE NAPRAVE

   

   

   

 • pozna nalogo zavor

 • pozna vrste in izvedbe zavornih naprav

 • pozna nastavitve zavor

 • razume vpliv sile oprijemanja koles s podlago na učinek zaviranja

 • opiše uporabo zavor pri vožnji in delu s traktorjem,

 • izračuna zavorno pot,

 • definira pojemek,

 • razloži vpliv reakcijskega časa na dolžino zavorne poti,

 • razloži, zakaj morata biti stopalki zavor pri vožnji vedno speti,

 • opiše vzdrževanje zavor,

 • Zave se pomena zavor in odgovornosti za varno delo.

  Ogled: naprave na traktorju in priklopniku.

  KABINA, LOK, SEDEŽ

   

   

   

 • razume pomen kabine za varno delo s traktorjem

 • pozna izvedbe kabin

 • razume potrebo po dobrem sedežu za uspešno delo s traktorjem

 • razloži razlike med kabino in varnostnim lokom,

 • utemelji smotrnost uporabe loka,

 • opiše delovno mesto v traktorski kabini,

 • Zave se osebne odgovornosti za varno delo s traktorjem.

  Ogled: kabina traktorja.

  NAPRAVE ZA PRIKLOP ORODIJ IN STROJEV NA TRAKTOR

   

   

   

 • pozna načine priklopa strojev in orodji na traktor in naprave, ki to omogočajo

 • pozna izvedbe tritočkovnega priključnega sistema in razlike med posameznimi kategorijami traktorjev

 • opiše varne načine priklapljanja orodij in strojev na traktor,

 • razloži priklapljanja posameznih traktorskih priključkov,

 • utemelji priklop priključka na traktor različnih kategorij,

 • izmeri velikost čepov na priključnih strojih in velikost izvrtine na ročicah tritočkovnega sistema,

 • Zave se poklicne in delovne odgovornosti.

  Prikaz: varno priklapljanje orodji in strojev na traktor.

  NAPRAVE ZA POGON PRIKLJUČNIH STROJEV

   

   

   

 • pozna izvedbe pogona čepa traktorske priključne gredi in standardne velikosti čepov

 • pozna vrtilno frekvenco čepa

 • primerja različne izvedbe pogona čepa,

 • utemelji prednost izvedb na novejših traktorjih,

 • razloži izbiro ustrezne vrtilne frekvence čepa,

 •  

  Vaja: merjenje vrtilne hitrosti traktorske priključne gredi.

  HIDRAVLIČNO DVIGALO TRAKTORJA

   

   

   

 • pozna pomen hidravličnega dvigala na sodobnih traktorjih

 • pozna izvedbe hidravličnega dvigala

 • razume delovanje regulacijske hidravlike

 • zna izbrati ustrezno regulacijo glede na priključek in delo

 • opiše delovanje hidravličnega dvigala glede na položaj razvodnega ventila,

 • razloži delovanje položajne regulacije,

 • razloži delovanje regulacije delovnega odpora,

 • razloži delovanje mešane regulacije,

 • opiše uporabo hidravlike za upravljanje s priključnimi stroji in orodji,

 • nauči se vzdrževalnih del na hidravliki,

 • Razvije strokovnost in natančnost.

   

  ELEKTRONIKA NA TRAKTORJIH

   

   

   

 • pozna prenos električnega signala v elektronskih napravah

 • pozna glavne elemente prenosa

 • pozna elektronske naprave na traktorju

 • razume pomen elektronskih naprav za olajšanje dela traktoristu

 • spozna elemente, ki jih srečujemo v elektroniki: diodo, tranzistor, flip-flop, tiristor, termistor, fotodiodo, logična vrata, tiskano vezje,

 • opiše izvedbe in delovanje elektronskih naprav na traktorju,

 • utemelji potrebo po standardizaciji elektronske opreme za nemoten prenos podatkov,

 • Zave se nujnosti uporabe elektronike na traktorju za doseganje primerljive storilnosti.

  Ogled: elektronske naprave na traktorju.

  KONTROLNE NAPRAVE NA TRAKTORJU

   

   

   

 • razume pomen kontrolnih naprav za olajšanje dela traktoristu

 • pozna izvedbe vgradnih/dodatnih naprav traktorja

 • spozna kontrolne in merilne instrumente,

 • opiše komandni pult sodobnega traktorja,

 • razlikuje digitalne in analogne instrumente;

 • Razvije strokovnost in natančnost.

  Ogled: kontrolni instrumenti.

  Vaja: spremljanje in beleženje delovnih ur, števila vrtljajev motorja, vozne hitrosti.

  ELEKTRIČNA OPREMA

   

   

   

 • pozna elemente električne opreme.

 • razloži delovanje akumulatorja, alternatorja, dinama in regulacijskega stikala,

 • opiše vzdrževanje električne opreme,

 •  

  Ogled: elementi traktorja.

  SAMOVOZNI STROJI

   

   

   

 • pozna razlike med traktorjem in samovoznimi stroji

 • primerja motorje, prenosne naprave, vozne naprave ter druge elemente traktorjev in samovoznih strojev,

 •    

  STROJI ZA OSNOVNO OBDELAVO TAL

   

   

   

 • pozna stroje in orodja za osnovno obdelavo tal, njihove izvedbe in lastnosti

 • pozna sestavne dele lemežnega pluga

 • zna izbrati ustrezno plužno desko glede na tip tal

 • razume pomen podrahljalnika

 • pozna slabosti uporabe prekopalnika v neugodnih razmerah in jih zna ublažiti

 • primerja načine obdelave z vidika porabe energije,

 • spozna osnovne sestavne dele strojev in orodij,

 •  predvidi možnosti za prihranka energije,

 • razlikuje oranje s plugom krajnikom in obračalnikom,,

 • razloži nastavitev pluga,

 • opiše vzdrževalna dela na plugu, ostalih orodjih in strojih,

 • oceni prihranek energije pri uporabi podrahljalnika,

 • Zave se poklicne odgovornosti.

  Razvija natančnost in strokovnost.

  Prikaz: oranje.

  STROJI ZA DOPOLNILNO OBDELAVO TAL

   

   

   

 • pozna stroje in orodja za dopolnilno obdelavo tal, njihove izvedbe in lastnosti

 • opiše sestavne dele in pozna njihovo funkcijo,

 • razloži posamezne nastavitve,

 • oceni racionalnost posameznih postopkov,

 • opiše vzdrževalna dela,

 •  

  Ogled: stroji in orodja na sejmu.

  STROJI ZA MINIMALNO OBDELAVO TAL

   

   

   

 • pozna sestavo strojev in orodij za minimalno obdelavo tal

 • razume pomen sestavljanja agregatov z vidika racionalizacije postopkov in porabe energije

 • opiše možne variante sestave strojev za minimalno obdelavo tal,

 • primerja postopke in zahteve klasične in minimalne obdelave tal,

 •  

  Ogled: stroji na sejmu (ekskurzija).

  STROJI ZA GNOJENJE

   

   

   

 • pozna stroje za gnojenje in njihove izvedbe

 • obvlada uporabo strojev, izvedbo postopkov, razporeditev gnojila in nastavitev strojev za zahtevano količino gnojila po površini

 • razume pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka izvedbe

 • opiše postopke nastavitve strojev,

 • izračuna veličine pri nastavitvi in preizkusu nastavitve,

 • opiše vzdrževalna dela na strojih,

 • razloži fizikalne zakonitosti, ki vplivajo na širino trosenja centrifugalnih in nihajnih trosilnikov za mineralna gnojila,

 • Razvija občutek za varčnost in ekološko zavest.

  Zave se poklicne in osebne odgovornosti.

  Vaja: nastavitev in poskus nastavitve strojev.


  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  STROJI ZA SETEV, SADITEV IN PRESAJANJE

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna stroje za setev, saditev in presadilnike ter njihove izvedbe

 • razume pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka izvedbe

 • opiše postopke nastavitve strojev,

 • izračuna veličine pri nastavitvi in preizkusu nastavitve,

 • opiše vzdrževalna dela na strojih,,

 • nariše spajanje posameznih prehodov,

 • izpelje potrebne enačbe za izračun markerja,

 • Razvija natančnost.

  Zave se poklicne odgovornosti.

  Vaja: nastavitev in poskus nastavitve strojev.

  STROJI ZA NEGO POSEVKOV IN NASADOV

   

   

   

 • pozna stroje za nego posevkov in njihove izvedbe,

 • pozna stroje za obdelavo nasadov in njihove izvedbe

 • pozna stroje za rez in njihove izvedbe

 • opiše stroje za nego posevkov,

 • razloži funkcijo posameznih elementov,

 • spozna stroje za obdelavo nasadov in jih primerja,

 • oceni možnosti za uporabo strojev za rez v naših razmerah,

 •  

  Vaja: pregled vsebin pri predmetih, ki obravnavajo tehnologijo pridelave posameznih pridelkov.

  STROJI ZA VARSTVO RASTLIN

   

   

   

 • pozna stroje varstvo rastlin in njihove izvedbe

 • obvlada uporabo strojev, izvedbo postopkov, razporeditev škropiva in nastavitev strojev

 • razume pomen pravilne nastavitve in ustreznega postopka izvedbe

 • opiše postopke nastavitve strojev,

 • izračuna veličine pri nastavitvi ,

 • opiše vzdrževalna dela na strojih,

 • spozna osnovne zahteve sestavnih elementov stroja,

 • razloži pomen rednega pregleda škropilnikov in pršilnikov,

 • oceni uporabnost strojev v določenih pogojih,

 • Razvija ekološko zavest, natančnost in strokovnost.

  Vaja: nastavitev in poskus nastavitve strojev.

  STROJI ZA SPRAVILO KRME

   

   

   

 • pozna stroje za spravilo suhe, zelene in dehidrirane krme in njihove izvedbe

 • pozna stroje za spravilo silaže in njihove izvedbe

 • nauči se osnovnih zahtev, ki jim morajo stroji za spravilo krme zadostiti,

 • oceni uporabnost strojev v določenih pogojih,

 •  

  Ogled: stroji.

  STROJI ZA SPRAVILO PRIDELKOV

   

   

   

 • spozna stroje za spravilo pridelkov, njihove izvedbe in uporabo

 • opiše nastavitve in vzdrževalna dela na strojih za spravilo pridelkov,

 •  

  Vaja: pregled vsebin pri predmetih, ki obravnavajo tehnologijo pridelave posameznih pridelkov.

  STROJI ZA DODELAVO PRIDELKOV

   

   

  Vaja: pregled vsebin pri predmetih, ki obravnavajo tehnologijo pridelave posameznih pridelkov.

  HLEVSKA MEHANIZACIJA

   

   

  Vaja: obravnava vsebin pri živinoreji.

  KLETARSKI STROJI IN OPREMA

   

   

  Vaja: obravnava vsebin pri kletarstvu.

  STROJI IN NAPRAVE ZA NAMAKANJE

   

   

   

 • pozna načine namakanja in stroje ter naprave, ki jih v ta namen uporabljamo in njihove izvedbe

 • opiše postopke za pripravo in nastavitev strojev in naprav ter njihovo vzdrževanje,

 •  

  Ogled: stroji in naprave.

  LINIJE STROJEV

   

   

   

 • pozna linije strojev za pridelavo posameznih pridelkov

 • razloži pomen pravilne sestave posameznih strojnih linij,

 • Razvije strokovnost.

  Zave se poklicne odgovornosti.

  Ogled: strojne linije na večjem obratu.

  NAPRAVE VGRAJENE V RAZLIČNE STROJE

   

   

   

 • pozna razlike med krmiljenjem in regulacijami ter elemente, ki te naprave sestavljajo

 • pozna sisteme za daljinsko upravljanje traktorjev in samovoznih strojev

 • razume pojem avtomatizacije

 • opiše razliko med krmiljenjem in regulacijo,

 • razloži delovanje naprav za krmiljenje in regulacijo na traktorju in priključnih strojih,

 • razloži radijsko in satelitsko upravljanje traktorjev in samovoznih strojev,

 • opiše možnosti in oceni pogoje za popolno avtomatizacijo postopkov v kmetijski proizvodnji,

 • Razvije strokovnost.

  Prikaz: delovanje regulacijske naprave.

  AGREGATIRANJE

   

   

   

 • razume pomen sestavljanja strojev in orodij za racionalizacijo proizvodnje

 • pozna vrste agregatov in načine agregatiranja

 • pozna glavne ekspoatacijske značilnosti agregatov

 • razume pomen ustreznega izkoristka razpoložljive moči traktorja

 • zna izračunati vlečne odpore, potrebno moč in porabo goriva

 • pozna vplive na stabilnost agregata in nevarnosti pri tem

 • razloži pomen agregatiranja z ekonomskega vidika,

 • predvidi možne kombinacije strojev in orodij,

 • izračuna izkoristek traktorja pri sestavi agregata,

 • izračuna potrebno vlečno silo in moč za pogon posameznih strojev,

 • izračuna uteži na posameznih premah za povečanje stabilnosti in povečanje vlečnih in zavornih sposobnosti traktorja,

 • izdela seminarsko nalogo,

 • Razvije strokovnost.

  Vaja: tehtanje posameznih prem in določanje težišča traktorja.

  STORILNOST DELOVNEGA AGREGATA

   

   

   

 • zna definirati storilnost agregata in jo izračunati

 • pozna elemente, ki vplivajo na storilnost

 • zna izračunati storilnost transportnih agregatov

 • izračuna storilnost posameznih agregatov,

 • razloži, kaj je časovni izkoristek in kako ga lahko povečamo,

 • predvidi načine za merjenje storilnosti posameznih agregatov,

 • Krepi občutek za varčnost in strokovnost.

  Vaja: časovno snemanje dela agregata in določanje storilnosti.

  IZVEDBA NAJVAŽNEJŠIH MEHANIZIRANIH DEL

   

   

   

 • pozna postopke izvedbe najvažnejših mehaniziranih del v kmetijstvu

 • zna izračunati veličine za izvedbo in organizacijo del

 • zna organizirati izvedbo del

 • razloži potek izvedbe najvažnejših mehaniziranih del v kmetijstvu in predvidi potrebne organizacijske postopke,

 • izračuna veličine za konkretne primere,

 • Zave se osebne odgovornosti za pravilno izvedbo del.

  Izdelava seminarske naloge.

  EVIDENCA KORIŠČENJA IN VZDRŽEVANJA KMETISKIH STROJEV

   

   

   

 • zna razložiti pomen vodenja evidence

 • pozna opremo za sprotno vodenje evidence

 • opiše postopke in načine vodenje evidence,

 • opiše opremo za sprotno vodenje evidence,

 • Razvija skrbnost in strokovnost.

   

  STROJNI KROŽKI

   

   

   

 • razume pomen strojnih krožkov za racionalizacijo proizvodnje

 • pozna organizacijo vodenja, naročanja in izvajanja uslug

 • izračuna ceno storitve v strojnem krožku,

 • izračuna minimalno letno rabo stroja za lastno rabo,

 • izdela seminarsko nalogo,

 • Zave se delovne odgovornosti in pripadnosti.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • merjenje

 • Praktični pouk

  Matematika

 • vzdrževanje traktorja

 • povprečje

 • elektronika

 • Informatika

 • zgradba in delovanje računalnikov

 • izračun prestavnega razmerja

 • Matematika

 • razmerja

 • izračun kinetične, potencialne energije in moči

 • Matematika

 • enačbe, preoblikovanje obrazcev

 • goriva za motorje z notranjim izgorevanjem

 • Kemija

  Biologija

 • gorenje in produkti gorenja

 • glavni ekološki problemi in potrebni ukrepi za njihovo reševanje

 • maziva

 • Biologija

 • glavni ekološki problemi in potrebni ukrepi za njihovo reševanje

 • motorji na traktorju

 • prenosne naprave

 • vozne naprave

 • zavorne naprave

 • kabina, lok, sedež

 • naprave za priklop orodji in strojev na traktor

 • naprave za pogon priključnih strojev

 • hidravlično dvigalo traktorja

 • kontrolne naprave

 • električna oprema

 • Praktični pouk

 • vzdrževalna dela traktorskega motorja

 • vzdrževanje traktorja

 • priklaplanje orodji in strojev na traktor

 • priklaplanje priklopnikov

 • delo s stroji

 • vožnja traktorja

 • vzdrževanje traktorja

 • stroji za osnovno obdelavo tal

 • stroji za dopolnilno obdelavo tal

 • stroji za minimalno obdelavo tal

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Praktični pouk

 • obdelava tal

 • stroji za gnojenje

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Matematika

  Praktični pouk

 • gnoj in gnojenje

 • gnojenje

 • sklepni račun

 • preoblikovanje obrazcev

 • priprava in nastavitev trosilnikov

 • vzdrževanje trosilnikov

 • stroji za setev , saditev in presajanje

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Zelenjadarstvo

  Praktični pouk

 • setev, saditev, presajanje

 • priprava in nastavitev sejalnikov, sadilnikov, presadilnikov

 • setev, saditev, presajanje

 • stroji za nego posevkov in nasadov

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Zelenjadarstvo

 • tehnologija pridelave – stroji za nego posevkov

 • tehnologija pridelave - stroji za obdelavo nasadov in vinogradov, stroji za rez

 • tehnologija pridelave-stroji za oblikovanje gredic, polaganje folije in namakalnih cevi, presadilniki

 • stroji za varstvo rastlin

 • Varstvo rastlin in okolja

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Zelenjadarstvo

  Praktični pouk

  Matematika

 • načini varstva rastlin

 • zaščitna sredstva

 • bolezni in škodljivci

 • varstvo rastlin

 • priprava in nastavitev škropilnika in pršilnika

 • škropljenje s herbicidi,

 • pršenje nasada in vinograda

 • testiranje strojev za varstvo rastlin

 • procentni račun, preoblikovanje obrazcev

 • stroji za spravilo pridelkov

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Živinoreja

  Zelenjadarstvo

  Kletarstvo

  Praktični pouk

 • tehnologija pridelovanja posameznih kultur

 • spravilo krme

 • spravilo pridelkov

 • spravilo grozdja

 • priprava in nastavitve strojev za spravilo pridelkov

 • vzdrževanje strojev za spravilo pridelkov

 • stroji za dodelavo pridelkov

 • Poljedelstvo

  Živinoreja

 • dosuševanje pridelkov

 • dosuševanje krme

 • hlevska mehanizacija

 • Živinoreja

  Praktični pouk

 • stroji za polaganje krme

 • stroji za odstranjevanje hlevskega gnoja in gnojevke

 • molzni stroji

 • vzdrževanje molznega stroja

 • kletarski stroji in oprema

 • Kletarstvo

 • tehnologija predelave

 • stroji in naprave za namakanje

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Zelenjadarstvo

  Praktični pouk

 • namakanje pridelkov

 • naprave vgrajene v različne stroje

 • Informatika

 • zgradba in delovanje računalnikov

 • agregatiranje

 • Praktični pouk

 • sestavljanje traktorskega agregata (priklaplanje)

 • storilnost delovnega agregata

 • Gospodarsko poslovanje

 • storilnost

 • izvedba najvažnejših mehaniziranih del

 • Praktični pouk

  Gospodarsko poslovanje

 • izvedba mehaniziranih del

 • organizacija proizvodnje

 • evidenca koriščenja in vzdrževanja kmetijskih strojev

 • Praktični pouk

  Gospodarsko poslovanje

  Informatika

 • vzdrževanje strojev

 • vodenje evidence

 • spremljanje podatkov