SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

OSNOVE GOZDARSTVA - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

35

 

35

4.

   

 

skupaj

35

 

35

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • razume pomen gozda in njegovo funkcijo,

 • pozna zgradbo drevesa in lastnosti najpogostejših drevesnih vrst,

 • pozna dejavnik gozdne ekologije,

 • pozna upravno in vegetacijsko razdelitev gozdov Slovenije,

 • obvlada osnovne zakonitosti gozdnih rastišč in sestojev,

 • obvlada varno delo v gozdu,

 • pozna osnove gozdarskega načrtovanja,

 • pozna različne gojitvene ukrepe razvojnih faz gozda,

 • pozna načine gospodarjenja z gozdom,

 • zna varovati gozd in pozna najpogostejše gozdne škodljivce,

 • pozna proizvode in kvaliteto lesa.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  POMEN IN VLOGA GOZDA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna tradicijo slovenskega gozdarstva

 • pozna naloge gozdarstva

 • pozna naloge lastnikov gozdov

 • spozna razvoj gozdarstva,

 • spozna pomembnejše naloge javne gozdarske službe,

 • spozna naloge lastnikov gozdov,

 • Zave se poklicne odgovornosti, delovne odgovornosti, osebne odgovornosti.

  Prikaz:

 • gozdni red,

 • zakona o gozdovih.

 • SPLOŠNO O DREVESU IN GOZDU

   

   

   

 • pozna zgradbo drevesa

 • razume pomen gozda

 • nauči se zgradbo drevesa in zgradbo debla,

 • opiše gozd,

 • pojasni funkcijo gozda,

 • Razvija občutek za skrbnost.

  Osvoji strokovnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Prikaz: risbe, skice in posterji.

  GOZDNA EKOLOGIJA

   

   

   

 • pozna vpliv podnebnih, talnih in biotskih dejavnikov

 • razlikuje vplive podnebnih, talnih in biotskih dejavnikov,

 • spozna potrebe gozdnih živali,

 • Razvija ekološko zavest.

  Osvaja sposobnost opazovanja naravnih pojavov.

  Prikaz: skice, slike in posterji.

  EKOLOGIJA DREVESNIH VRST

   

   

   

 • pozna pomembnejše iglavce

 • pozna pomembnejše listavce

 • razlikuje iglavce od listavcev,

 • razlikuje ekološke potrebe jelke, smreke, macesna in rdečega bora,

 • razlikuje ekološke potrebe češnje, javorja, bukve, kostanja, doba, bresta in jesena,

 • Razvija sposobnost za opazovanje naravnih pojavov.

  Krepi ekološko zavest.

  Osvoji strokovnost.

  Razvija ustvarjalnosti.

  Prikaz: fotografije, skice, herbarij.

  Ogled: spoznavanje drevesnih vrst v naravi.

  GOZDNI PROSTOR SLOVENIJE

   

   

   

 • pozna gozdno mejo

 • obvlada upravno in vegetacijsko razdelitev gozdov

 • razloži pomen gozdne meje v naravi,

 • razlikuje enote upravne površinske razdelitve gozdov Slovenije,

 • spozna pomembnejše gozdne združbe,

 • Osvoji strokovnost.

  Razvija ustvarjalnost.

  Zave se poklicne odgovornosti.

  Krepi ekološko zavest.

  Prikaz: skice in gozdarske karte.

  GOZDNI SESTOJI

   

   

   

 • obvlada razvojne stopnje gozda

 • pozna vrste in zgradbe gozdnih sestojev

 • opiše značilnosti razvojnih stopenj gozda,

 • razlikuje gozdne sestoje po vrsti nastanka in značaju nastajanja,

 • razlikuje značilnosti sestojnih zgradb,

 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Zave se poklicne odgovornosti.

  Prikaz: skice, slike in diapozitivi.

  VARNOST PRI DELU V GOZDU

   

   

   

 • obvlada zaščitna varovalna sredstva

 • pozna principe varnega dela v gozdu

 • razlikuje zaščitna sredsteva,

 • se nauči uporabljati zaščitna sredstva,

 • opiše temeljna pravila varnega dela,

 • Zave se osebne odgovornosti.

  Razvija strokovnost.

  Zave se delovne odgovornosti.

  Prikaz: fotografije.

  Demonstracija: nezgodni primeri iz prakse, osebna varovalna sredstva.

  NEGA GOZDA

   

   

   

 • pozna proizvodno sposobnost gozdov

 • pozna gozdarsko načrtovanje in gozdnogojitvene cilje

 • obvlada negovalne ukrepe po razvojnih fazah gozda

 • pozna vrste gospodarjenja

 • opiše proizvodno sposobnost gozdov,

 • spozna vrste in namen gozdarskega načrtovanja,

 • spozna gozdnogojitvene cilje,

 • spozna gojitvene ukrepe,

 • razloži namen in vrste obnove gozda,

 • razloži prednosti in slabosti posameznih vrst gospodarjenja,

 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost

  Krepi občutek za natančnost, inovativnost.

  Zave se delovne odgovornosti, osebne odgovornosti.

  Krepi ekološko zavest.

  Prikaz: skice, slike, gozdnogospodarskega načrt, gozdnogojitvenega načrta.

  Ogled: terenski ogled praktičnega dela.

  VARSTVO GOZDOV

   

   

   

 • pozna osnovne naloge varstva

 • pozna nevarnejše bolezni in škodljivce gozdnega drevja

 • opiše negativne vplive žive in nežive narave,

 • opiše razvojne posebnosti nevarnejših gozdnih bolezni in žuželk,

 • nauči sevrste varstvenih ukrepov za zatiranje gozdnih škodljivcev,

 • Krepi ekološko zavest.

  Osvoji strokovnost.

  Zave se osebne odgovornosti, delovne odgovornosti.

  Prikaz: skic, slik in diapozitivov.

  Demonstracija: primerki zatiralnih sredstev.

  GOZDNA PROIZVODNJA

   

   

   

 • pozna skupine gozdno lesnih proizvodov

 • zna meriti gozdne sortimente

 • pozna gozdarske delovne stroje in gozdni red

 • spozna vrste gozdno lesnih sortimentov in slovenske standarde,

 • nauči se meriti gozdne sortimente in uporabljati gozdarske tabele,

 • razlikuje gozdarske delovne stroje,

 • opiše izdelavo gozdnega reda,

 • Osvaja strokovnost.

  Razvija natančnost.

  Zave se osebne odgovornosti, poklicne odgovornosti.

  Krepi ekološko zavest.

  Prikaz: skice, diapozitivi.

  Demonstracija: cenik gozdno lesnih sortimentov, tablice standardov, merilne priprave.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • gozdna ekologija

 • varstvo gozdov

 • Sadjarstvo in vinogradništvo

  Poljedelstvo

 • podnebni, edafski in biotski dejavniki v gozdu

 • negativni vplivi nežive in žive narave na gozd

 • varstvo pri delu

 • Varstvo pri delu

  Praktični pouk

 • zaščitna delovna obleka in druga varstvena sredstva

 • gozdarsko delovno orodje

 • Kmetijski stroji

  Praktični pouk

 • vrste gozdarskih delovnih strojev