SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

140

140

3.

 

175

175

4.

 

204

204

skupaj

 

624

624

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • dopolnjuje pridobljena teoretična znanja s praktičnim poukom,

 • zna povezovati pridobljeno teoretično znanje s prakso in ustrezno ukrepati,

 • osvoji praktična znanja, spretnosti in delovne navade za opravljanje del v poljedelstvu,

 • spozna tehnološke postopke v poljedelstvu in organizacijo dela, pridobijo osnovna znanja o rastnih pogojih rastlin,

 • nauči se pravilo agrotehniko pridelovanja poljščin, krmnih rastlin in zelišč,

 • usposobi se za pridelovanje kvalitetne hrane, krme in surovin za industrijsko predelavo,

 • usvoji temeljna strokovno-teoretična in praktična znanja iz v živinoreje,

 • usvoji human odnos do živali,

 • zna upoštevati etološke potrebe živali,

 • zna načrtovati, voditi in nadzorovati delo v živalski proizvodnji,

 • spozna različne tehnologije živalske proizvodnje,

 • spozna predelavo in trženje živalskih proizvodov,

 • razume osnove selekcije in pomen ohranjanja avtohtonih pasem živali,

 • spozna osnovne bolezenske znake živali,

 • zna osnovna del v laboratoriju in izvajanje kontrolirati mleko na terenu,

 • spozna predpise in upravne postopke v živinoreji,

 • zna uporabljati kmetijske stroje, orodja in naprave v proizvodnji,

 • zna vzdrževati kmetijske stroje, orodja, naprave in opremo,

 • spozna orodja, naprave, pripomočke, stroje in materiale, ki jih uporablja pri vzdrževanju kmetijskih strojev, orodij, naprav, opreme in objektov,

 • zna voziti traktor s priključki,

 • zna pravilno naravnati in pripravi kmetijski stroj za delo,

 • zna načrtovati, voditi in nadzorovati delo pri uporabi kmetijske mehanizacije in strojnih storitvah,

 • osvojijo praktična znanja, spretnosti in delovne navade za opravljanje del in opravil v sadjarstvu,

 • vinogradništvu in kletarstvu,

 • obvlada sodobno tehnologijo gojenja sadnih rastlin,

 • obvlada sodobno tehnologijo predelave sadja,

 • obvlada sodobno tehnologijo pridelave in predelave grozdja,

 • pozna nevarnosti pri delu v kmetijstvu,

 • obvlada varnostne ukrepe za preprečevanje nezgod pri delu s kmetijskimi stroji, orodji in napravami,

 • spozna temeljna znanja ekološkega kmetovanja,

 • zna skrbeti za kulturno dediščino,

 • poglobi ekološko zavest in odgovornost za varovanje okolja,

 • razvije čut za gospodarnost, vestnost in odgovornost za opravljeno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  A. POLJEDELSTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PODNEBNI DEJAVNIKI

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna podnebne dejavnike

 • spozna podnebne dejavnike,

 • izmeri temperaturo tal in zraka,

 • izmeri zračno vlago,

 • izmeri poljsko kapaciteto tal za vodo,

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija strokovnost in natančnost.

   

  OBDELAVA TAL

   

   

   

 • pozna fizikalne, kemične in biološke lastnosti tal

 • pozna osnovno, dopolnilno in minimalno obdelavo tal

 • se nauči uporabljati orodje za osnovno, dopolnilno in minimalno obdelavo tal,

 • izpelje osnovne operacije obdelave tal: oranje, vlačenje, obdelavo s predsetveniki, valjanje, uporab gnanih orodij,

 • Razvija strokovnost obdelave.

  Krepi znanja, pridobljena pri teoretičnem pouku.

  Osvoji spretnost upravljanja s kmetijskimi stroji in orodji.

  Ogled: traktorsko tekmovanje v oranju.

  ANALIZA TAL

   

   

   

 • pozna rastlinska hranila

 • zna odvzeti vzorec tal

 • zna vrednotiti rezultate

 • razume pomen kemične analize tal

 • razloži pomen kemične analize tal za izračun pravilnih odmerkov gnojil,

 • prebere rezultate kemične analize tal,

 • spozna orodje za jemanje vzorcev tal,

 • nauči se različnih načinov jemanja vzorcev tal,

 • izmeri vsebnost N v listih žita,

 • Zave se pomena strokovnega gnojenja.

  Krepi odgovornost za ohranitev zdravega okolja.

  Vaja: kemična analiza vzorca tal (vzorec analizira v šolskem laboratoriju, izračuna potrebe po gnojilih za posamezno poljščino,določi vsebnost N v žitu s pomočjo hitrega nitratnega testa in določi odmerek N za dognojevanje).

  GNOJENJE

   

   

   

 • pozna organska gnojila

 • pozna mineralna gnojila

 • prepozna različna organska gnojila,

 • izvede trosenje organskih gnojil,

 • izdela gnojilni načrt,

 • nauči se uporabljati mineralna gnojila,

 • Razvija natančnost pri rabi gnojil.

  Krepi ekološko zavest.

  Razvija poklicno odgovornost pri uporabi gnojil.

  Vaja: nauči se pravilno razporediti organska in mineralna gnojila.

  JEMANJE VZORCEV SEMENA ZA ANALIZO

   

   

   

 • pozna lastnosti semena

 • pozna vegetativno razmnoževanje

 • pozna generativno razmnoževanje

 • vzame vzorec semena za analizo,

 • oceni zunanje lastnosti semena,

 • izračuna količino semena za setev na osnovi analize,

 • razloži deklaracijo o semenskem blag,

 • Zave se pomena določanja zunanjih lastnosti semena.

  Zave se pomena lastnosti semena.

  Osvaja strokovnost.

  Krepi občutek za varčnost pri uporabi semena.

  Vaja:

 • semenski material (šolsko skladišče).

  Ogled laboratorija za določanje kvalitete semena.

 • KOLOBAR

   

   

   

 • razume pomen kolobarja

 • pozna pravila kolobarjenja

 • spozna pomen posameznih poljščin za ohranjanje rodovitnosti tal,

 • razloži pomen posameznih kolobarnih členov,

 • izdela kolobarno knjigo,

 • Zave se vpliva posameznih poljščin v kolobarju.

  Osvaja tolerantnost med poljščinami.

  Izdelava kolobarne knjige za domačo kmetijo ali šolsko posestvo.


  B. ŽIVINOREJA

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ANATOMIJA DOMAČIH ŽIVALI

  Dijak

  Dijak

   

 • razume delitev telesa na področja

 • razlikuje področja na živalih,

 • Razvija osebno odgovornost do živali.

  Razvija sposobnost za opazovanjr živali.

  Demonstracija: prepoznavanje delov živali (hlev).

  FIZIOLOGIJA DOMAČIH ŽIVALI

   

   

   

 • razume dihanje, srčni utrip in telesno temperaturo

 • razume prebavljanje

 • razume postopek razmnoževanja

 • opazuje delovanje dihal, srca in prebavil, izmeri telesno temperaturo, utrip srca, dihanje in delovanje prebavil,

 • opazuje gonjenje, pripust in porod,

 • Razvija čut za živali, osebno odgovornost, zanesljivost.

  Osvaja natančnost.

  Zave se občutka skrbnosti.

  Ogled:

 • žival in vaja na živalih,

 • gonjenje, pripust in porod.

 • SELEKCIJA DOMAČIH ŽIVALI

   

   

   

 • pozna odbiro po lastnostih

 • pozna načine označevanja

 • zna uporabljati evidenčne liste za selekcijski program

 • razume pasemsko pestrost

 • primerja in oceni zunanjost živali,

 • primerja živali po kondiciji in konstituciji,

 • nauči se odbrati žival po plodnosti,

 • oceni žival po mlečnosti,

 • razloži pomen označevanja,

 • spozna uporabo evidence pri odbiri živali,

 • nauči se meriti žival,

 • razlikuje pasme za zrejo po ekoloških načelih,

 • Razvija natančnost, skrbnost,

  Razvija strokovnost, ustvarjalnost, ekološko zavest.

  Krepi zanesljivost, poklicno odgovornost.

  Ogled:

 • živali,

 • ekološka kmetij.

  Vaja:

 • označevanje živali (pribor za označevanje),

 • vaja z merilnim trakom, Lydtinovo palico in tehtnico.

  Demonstracija: uporaba evidenčnih listov za selekcijo.

 • ŽIVINOREJSKA PRAKSA

 • spozna celodnevno oskrbo živali,

 • Razvija delovno odgovornost.

  Ogled hleva z živalmi.


  C. KMETIJSKI STROJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  VARSTVO PRI DELU V DELAVNICI

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna ukrepe za varno delo v delavnici

 • spozna sredstva, ki jih uporabljamo za varno delo,

 • nauči se varno delati,

 • Zave se pomena uporabe sredstev za varno delo.

  Razvija delovno odgovornost.

  Demonstracija: uporaba sredstev za varno delo.

  SPOZNAVANJE ORODJA IN DELAVNICE

   

   

   

 • pozna orodje, naprave in stroje v delavnici

 • spozna orodje in njegovo uporabo,

 • Razvija strokovnost;

  Prikaz: delo s posameznimi orodji.

  SPOZNAVANJE IN UPORABA MERIL

   

   

   

 • pozna merilna orodja in njihovo uporabo

 • spozna različno merilno orodje,

 • nauči se pravilno uporabljati merilno orodje,

 • Osvaja natančnost merjenja z merili.

  Razvija inovativnost.

  Demonstracija: uporaba meril.

  Vaja: merjenje različnih predmetov.

  OBDELAVA KOVIN

   

   

   

 • pozna postopke obdelave kovin: žaganje, piljenje, točkanje, vrtanje

 • spozna različne vrste žag,

 • nauči se pravilno pripraviti material,

 • nauči se pravilno izbrati pil za določen material,

 • nauči se pravilno pripraviti in uporabljati točkala,

 • spozna vrste svedrov po kvaliteti in namenu uporabe, jih pravilno/ustrezno izbere in uporabi,

 • nauči se ročnih spretnosti,

 • Zave se pomena pravilne izbire žage za določen material.

  Razvija natančnost in vztrajnost.

  Vaja:

 • pravilno žaganje, pravilno in varno vpenjanje materialov,

 • piljenje določenega materiala,

 • vrtanje lukenj različnih velikosti v različne materiale.

  Prikaz: uporaba točkala.

 • VARJENJE

   

   

   

 • pozna načine varjenja

 • spozna pravilne postopke varjenja,

 • uči se ročnih spretnosti,

 • nariše načrt jeklene konstrukcije,

 • izdela manjšo jekleno konstrukcijo,

 • Razvija vztrajnost, varčnost, ustvarjalnost in inovativnost.

  Vaja: izdelava risbe in izdelka (izdelava manjše jeklene konstrukcije, 2 - 3 deli, po risbi s pomočjo varjenja ter drugih postopkov).

  VIJAČNE ZVEZE

   

   

   

 • zna izdelati vijačno zvezo in jo zavarovati priti odvitju

 • nauči se pravilno uporabljati navojne svedre in matice,

 • nauči se pravilno odvijati, privijati in zavarovati vijačno zvezo,

 • nauči se ročnih spretnosti,

 • Razvija natančnost, strokovnost.

  Zave se osebne odgovornosti.

  Vaja:

 • rezanje navojev na vijake in v matice,

 • privijanje in odvijanje različnih vijakov in matic z ustrezno izbiro varoval.

 • OBDELAVA LESA

   

   

   

 • pozna orodja in stroje ter obdelave in postopke lesa

 • spozna lastnosti lesa,

 • izbere ustrezen les in orodje ali stroj za obdelavo,

 • izdela nasad in nasadi določeno orodje (motika, vile, grablje, …),

 • napravi element podboja vrat ali okna,

 • nauči se ročnih spretnosti,

 • Razvija varčnost, skrbnost, ekološko zavest, pripadnost.

  Vaja:

 • priprava nasada in nasajanje orodja,

 • izdelava podboja vrat ali podobnega elementa, potrebnega za vzdrževanje objektov.

 • VARNO DELO S TRAKTORJEM IN TRAKTORSKIMI PRIKLJUČKI

   

   

   

 • obvlada varnostne ukrepe za preprečevanje nezgod pri delu s kmetijskimi stroji, orodij in napravami

 • pozna nevarnosti pri delu v kmetijstvu

 • zna pravilno/varno priklopiti orodje in stroj na traktor

 • se nauči varno in samostojno delati s traktorjem, priključnimi orodji ter stroji,

 • nauči se varnega dela,

 • predvidi postopke za varno delo,

 • Razvija osebno in delovno odgovornost pri uporabi traktorja in strojev.

  Vaja:

 • pravilna in varna vožnja s traktorjem,

 • priključevanje orodij in strojev .

 • VOŽNJA TRAKTORJA

   

   

   

 • zna voziti traktor

 • nauči se spretno voziti,

 • opravi vozniški izpit za traktor,

 • Krepi osebno in delovno odgovornost.

  Vaja: vožnja s traktorjem.


  2. letnik

  A. POLJEDELSTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PRIDELOVANJE ŽIT

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna morfološke in biološke lastnosti žit

 • pozna tehnologijo pridelovanja žit

 • zna uporabljati ustreznio kmetijsko mehanizacijo

 • nauči se agrotehniko pridelovanja žit,

 • izuri se v posameznih opravilih,

 • oceni posamezne stopnje v razvoju žit od setve do žetve,

 • nauči se uporabljati ustrezno kmetijsko mehanizacijo,

 • Razvija skrbnost pri pridelavi žit.

  Krepi ekološko zavest pri pridelovanju poljščin.

  Razvija inovativnost.

  Vaja:

 • sodelovanje pri delovnih procesih v pridelovanju žit na šolskem posestvu,

 • oranje z dvobrazdnim plugom,

 • priprava zemlje za setev s stroji za dopolnilno obdelavo tal (brana, valja, vlači, obdelovanje tal s predsetvenikom),

 • priprava sejalnika za strna žita in seje,

 • priprava škropilnika za škropljenje,

 • sodelovanje pri žetvi strnih žit,

 • siliranje koruze s silažnim kombajnom.

 • PRIDELOVANJE OKOPAVIN

   

   

   

 • pozna morfološke in biološke lastnosti okopavin

 • pozna tehnologijo pridelovanja okopavin

 • nauči se agrotehniko posameznih poljščin iz skupine okopavin,

 • spozna posamezna delovna opravila pri pridelovanju okopavin,

 • opazuje in razlikuje posamezne razvojne stopnje,

 • Razvije zanesljivost pri posameznih opravilih.

  Krepi ekološko zvest v pridelovanj poljščin.

  Razvija osebno odgovornost pri predelovanju hrane.

  Vaja:

 • sodelovanje pri vseh delovnih operacijah v procesu pridelovanja okopavin (pripravi tal, gnojenju, izboru sort, setvi, oskrbi posevka, spravilu),

 • sodelovanje pri testiranju škropilnikov in pršilnikov,

 • trosenje organskega gnoja s trosilnikom za organska gnojila,

 • trosenje mineralnih gnojil z razsipalnikom za mineralna gnojila,

 • priprava sadilnika in sajenje krompirja.


 • B. ŽIVINOREJA

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  KRMA ZA DOMAČE ŽIVALI

  Dijak

  Dijak

   

 • zna pripraviti kvalitetno osnovno krmo

 • zna uporabiti dopolnilno krmo

 • razume pomen osnovne, dopolnilne in močne krmo ter mineralov in vitaminov, proizvedeno na ekološki način

 • primerja različno pridelavo zelene krme, sena in silaže,

 • predvidi uporabnost žit, stročnic, stranskih proizvodov predelovalne industrije ter krmnih in mineralno-vitaminskih mešanic,

 • primerja konvencionalno in ekološko pridelano krmo in krmila,

 • Razvija strokovnost, osebno odgovornost, zanesljivost, delovno odgovornost.

  Krepi natančnost,ekološko zavest, občutek skrbnost.

  Ogled:

 • krma in ocenjevanje krme,

 • krma in krmila na ekološki kmetiji.

  Prikaz:

 • tabele,

 • rezultati analiz.

 • SESTAVLJANJE KRMNIH OBROKOV

   

   

   

 • pozna sestavljanje obrokov

 • zna sestaviti krmni obrok na ekološki kmetiji

 • razume potrebo živali,

 • izbere ustrezno krmo glede na potrebo živali,

 • izračuna krmni obrok,

 • izbere ekološkemu kmetovanju ustrezno krmljenje,

 • Razvija natančnost, strokovnost, osebno odgovornost, občutek za živali.

  Zave se pomena/učinka varčnosti.

  Krepi ekološko zavest.

  Vaja:

 • računanje krmnega obroka z uporabo tabel in rezultatov analiz,

 • uporaba računalnika in programa za izračun krmnega obroka.

  Ogled: ekološka kmetija.

 • ČEBELJA DRUŽINA

   

   

   

 • zna uporabiti čebelarjevo opremo

 • pozna oskrbo čebelje družine preko leta

 • pozna pridobivanje čebeljih proizvodov

 • pozna bolezni čebel in zdravstveno varstvo

 • razume ekološki način čebelarjenja

 • izbere primeren/ustrezen prostor za postavitev panja, pri tem upošteva prednost ekološko obdelanih površin,

 • neguje čebeljo družino v skladu z naravnimi potrebami čebel,

 • spozna zrejo matice,

 • oceni zalego in prepreči rojenje,

 • uporabi čebelarjevo opremo ,

 • nauči se oskrbeti čebeljo družino preko celega leta,

 • nauči se točiti med,

 • spozna pridobivanje matičnega mlečka, cvetnega prahu in zadelavine,

 • spozna vrednosti analiz in merljivo kakovost medu,

 • prepozna najpogostejše bolezni čebel,

 • Razvije prijaznejši odnos do čebel, strokovnost,za natančnost, zanesljivost, skrbnost, delovno odgovornost.

  Krepi odgovornost, ekološko zavest.

  Ogled:

 • čebelja družina,

 • ekološki čebelnjak.

  Vaja:

 • pridobivanja čebeljih proizvodov,

 • uporaba čebelarske obleke in orodja pri delu s čebeljimi družinami.

 • REJA VODNIH ŽIVALI

   

   

   

 • pozna zrejo rib

 • zna čistiti ribnik

 • nauči se razmnoževati ribe,

 • nauči se zrediti mladice in konzumne ribe,

 • nauči se čistiti ribnik in druge prostore za zrejo rib,

 • Razvija ekološko zavest.

  Zave se osebne odgovornosti.

  Krepi natančnost, skrbnost, zanesljivost, strokovnost.

  Prikaz:

 • smukanje rib in drugi postopki pri razmnoževanju,

 • oskrba mladic in konzumnih rib.

  Vaja: čiščenje ribnika.

 • ŽIVINOREJSKA PRAKSA

 • spozna celodnevno oskrbo živali,

 • Razvija delovno odgovornost.

  Ogled hleva z živalmi.


  C. KMETIJSKI STROJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SESTAVLJANJE IN RAZSTAVLJANJE GONIL

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna nastavitve in vzdrževalna dela na gonilih

 • spozna vzdrževalna dela na gonilih,

 • nauči se razstaviti in sestaviti gonila,

 • Razvija natančnost in strokovnost.

  Vaja:

 • sestavljanje različnih gonil,

 • zamenjava jermena.

 • VZDRŽEVANJE KMETIJSKIH STROJEV

   

   

   

 • zna izpeljati/organizirati dnevno in tedensko oskrbo traktorja in drugih, predvsem samovoznih strojev

 • zna vzdrževati priključna orodja, stroje in naprave

 • zna pripraviti stroje za skladiščenje v mrtvi sezoni

 • zna zamenjati plašč na kolesu, napolniti pnevmatiko z vodo in ustreznim tlakom

 • obvlada pravilno skladiščenje odpadnih olj

 • zna uporabljati tehnično dokumentacijo

 • nauči se jih pravilno vzdrževati,

 • nauči se vseh del, ki jih je potrebno napraviti pred uporabo traktorja oziroma strojev in po uporabi,

 • nauči se pravilno vzdrževati hidravlični sistem,

 • nauči se pripraviti stroj za skladiščenje,

 • nauči se pravilno demontažo in montažo gum,

 • nauči se ročnih spretnosti,

 • izbere ustrezno mazivo in gorivo,

 • uporabi tehnično dokumentacijo,

 • Razvija osebno in poklicno odgovornost.

   občutek za varčnost in skrbnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Vaja:

 • dnevna in tedenska oskrba in vzdrževanje traktorja in strojev,

 • menjava olja,

 • vzdrževanje zavornih sistemov ter krmilnega mehanizma,

 • vzdrževanje hidravličnih gonilnih naprav,

 • pranje in čiščenje strojev, zaščita pred korozijo in priprava za skladiščenje,

 • vzdrževanje pnevmatik.

 • PRIPRAVA STROJEV ZA DELO

   

   

   

 • zna pripraviti stroj za obdelavo tal

 • se nauči nastavit stroje in orodja za obdelavo tal,

 • uporabi tehnično dokumentacijo,

 • Krepi strokovnost in delovno odgovornost.

  Vaja:

 • pravilen priklop orodja ali stroja k traktorju,

 • nastavitev orodja ali stroja.


 • D. SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ORGANOGRAFIJA SADNIH RASTLIN

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna organe sadnih rastlin

 • prepozna nadzemne dele različnih sadnih vrst,

 • prepozna rodni les,

 • Pridobi sposobnost natančnega opazovanja.

  Vaja:

 • prepoznavanje in opisovanje rodnega lesa različnih sadnih vrst,

 • izdelava herbarija.

 • FENOLOGIJA

   

   

   

 • obvlada fenofaze

 • določi posamezno fenofazo razvoja rastlin in jo poveže z osnovnimi tehnološkimi ukrepi,

 • Razvija natančnost opazovanja in zapisovanja.

  Razvije sposobnost povezovanja.

  Ogled: nasad v različnih časovnih obdobjih.

  Vaja: določitev fenofaze in potrebnega tehnološkega ukrepa.

  RAZMNOŽEVANJE SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna postopek razmnoževanj sadnih rastlin

 • razloži in izpelje različne načine vegetativnega razmnoževanja,

 • nabere cepiče

 • pripravi podlago za cepljenje v drevesnici,

 •  izpelje različne načine cepljenja,

 • izvede tehnologijo pridelave sadnih sadik,

 • spozna izkop in skladiščenje sadik,

 • Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

  Krepi delovno odgovornost.

  Zave se natančnosti.

  Ogled: drevesnica.

  Vaja:

 • cepljenje (cepilni nož, cepilna gumica, cepiči, podlage, etikete),

 • priprava potaknjencev

 • (škarje, hormoni, etikete),

 • priprava sadnih sadik na izkop in skladiščenje (škarje, samokolnica, lopata, škropilnica).

 • ORGANOGRAFIJA VINSKE TRTE

   

   

   

 • pozna organe vinske trte

 • uporabi pri teoriji pridobljeno znanje,

 • spozna zgradbo in naloge organov vinske trte,

 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja.

  Prikaz: rodni les.

  FENOLOGIJA

   

   

   


 • pozna fenofaze

 • določi posamezne fenofaze razvoja vinske trte in jih poveže z osnovnimi tehnološkimi ukrepi,

 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja in zapisovanja.

  Ogled: vinograd v različnih časovnih obdobjih, določitev fenofaze ter potrebnega tehnološkega ukrepa.

  RAZMNOŽEVANJE VINSKE TRTE

   

   

   

 • pozna vegetativne načine razmnoževanja vinske trte

 • pozna tehnologijo pridelovanja trsnih cepljenk

 • poveže znanja steoretičnim poukom,

 • nauči se pripraviti cepilni material in obvlada cepljenje vinske trte,

 • pozna tehnologijo pridelovanja trsnih cepljenk,

 • Razvija strokovnost.

  Zave se pomena kakovosti.

  Razvija natančnost in zanesljivost.

  Vaja: cepljenje vinske trte (stroj za cepljenje, cepiči, podlage, zaboji za siljenje, parafin, silnica).

  Ogled: trsnica in matičnjak.


  3. letnik

  A. POLJEDELSTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Pridelovanje hmelja

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna morfološke in biološke lastnosti hmelja

 • pozna tehnologijo pridelovanja

 • prepozna morfološke lastnosti hmelja,

 • izvaja posamezne delovne operacije od sajenja pa do spravila,

 • Razvija poklicno odgovornost in strokovnost.

  Vaja:

 • rez hmelja,

 • napeljevanje hmelja,

 • sodelovanje pri spravilu hmelja.

 • PRIDELOVANJE OLJNIC

   

   

   

 • pozna morfološke in biološke lastnosti oljnic

 • pozna tehnologijo pridelovanja oljnic

 • prepoznava posamezne oljnice,

 • izvaja delovne operacije pri pridelovanju oljnic od setve do spravila posevka,

 • Razvija ustvarjalnost pri pridelovanju oljnic.

  Zave se pomena posameznih ukrepov v tehnologiji pridelovanja oljnic.

  Vaja: sodelovanje pri vseh delovnih procesih pridelovanja oljnic.

  PRIDELOVANJE ZRNATIH STROČNIC

   

   

   

 • pozna morfološke in biološke lastnosti zrnatih stročnic

 • pozna tehnologijo pridelovanja zrnatih stročnic

 • prepozna posamezne zrnate stročnice,

 • opravlja delovne operacije v proizvodnji zrnatih stročnic,

 • primerja zrnate stročnice,

 • Zave se pomena pridelovanja zrnatih stročnic.

  Krepi ekološko zavest pri pridelovanju zrnatih stročnic.

  Osvoji strokovnost pri pridelovanju zrnatih stročnic.

  Vaja: sodelovanje pri vseh delovnih procesih v pridelovanju zrnatih stročnic.

  PRIDELOVANJE KRME NA NJIVAH

   

   

   

 • pozna metuljnice in trave

 • pozna ostale krmne rastline

 • pozna krmne dosevke

 • pozna zeleni krmni trak

 • prepozna posamezne krmne rastline, ki pridejo v poštev za setev na njivah,

 • opazi in oceni razvojne stopnje rasti,

 • nauči se opravil,

 • Razvija delovno ustvarjalnost pri pridelovanju krme na njivah.

  Razvija pravilen odnos do zdrave prehrane živine.

  Vaja:

 • sodelovanje pri vseh delovnih opravilih v procesu pridelovanja krme na njivah,

 • nastavitev kosilnika in košnja z njim,

 • nakladanje krme s samonakladalno prikolico.

 • PRIDELOVANJE KRME NA TRAVNIKIH

   

   

   

 • pozna morfološke lastnosti metuljnic in trav

 • pozna gnojenje, oskrbo, spravilo in konzerviranje

 • pozna načine za obnove travne ruše

 • pozna sestavo travne ruše

 • pozna sestavo DTM

 • nauči se pravilno oskrbovati travinj,

 • je sposoben samostojno opraviti posamezna opravila z določenimi stroji,

 • zna določiti pravi čas košnje,

 • nauči se pravilno spraviti in skladiščiti krmo,

 • prepozna trave in metuljnice,

 • izdela herbarij trav in metuljnic,

 • izdela gnojilni načrt,

 • določi sestavo DTM glede na način uporabe,

 • Razvija zanesljivost v procesih pridelovanja krme na travinju.

  Osvaja strokovnost pri pridelavi dobre krme na travinju.

  Vaja:

 • sodelovanje v procesu oskrbe travnikov in spravila krme,

 • razvažanje gnojevke s cisterno za gnojevko,

 • obračanje sena z obračalnikom,

 • grabljanje sena z zgrabljalnikom,

 • transportiranje sena v senik.


 • B. ŽIVINOREJA

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SELEKCIJA PREŽVEKOVALCEV

  Dijak

  Dijak

   

 • razume odbiro po proizvodnih lastnostih

 • pozna selekcijske programe in uporabo evidenčnih listov

 • spozna genetsko raznolikost

 • spozna postopek kontrole mlečnosti,

 • oceni žival po mlečnosti,

 • spozna uporabnost evidence v odbiri živali,

 • nauči se merit živali in računati dnevni prirast,

 • nauči se ravni proizvodnosti (mleko, meso),

 • Razvija natančnost, skrbnost, strokovnost, zanesljivost, ustvarjalnost.

  Krepi poklicno odgovornost, ekološko zavest.

  Demonstracija:

 • uporaba evidenčnih listov za selekcijo,

 • kontrole mlečnosti (mešalo, vzorčne stekleničke, tehtnica, …).

  Vaja

 • vaja z merilnim trakom, lydtinovo palico in tehtnico,

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

  Ogled: evidenčnih listov za selekcijo na ekološki kmetiji.

 • RAZMNOŽEVANJE PREŽVEKOVALCEV

   

   

   

 • pozna postopek razmnoževanja

 • zna oskrbeti mladiče po rojstvu

 • razume gensko manipulacijo

 • zna samostojno odkriti gonjenje,

 • oceni primeren čas za pripust,

 • naučijo se kdaj in oceni kako pomagati pri porodu,

 • sposoben je oskrbeti mladiče po porodu,

 • oceni dokup živali iz prenosa zarodkov,

 • Razvija občutek za natančnost, strokovnost, zanesljivost, skrbnost, osebno odgovornost, poklicno odgovornost, ekološko zavest.

  Ogled:

 • živali v času gonjenja,

 • ogled oz posvet z nadzorno organizacijo.

  Vaja:

 • pomoč pri pripustu živali,

 • pomoč pri porodu in oskrbi mladičev po njem (porodne vrvi, raskužilo, …)

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

 • PRIREJA MLEKA

   

   

   

 • zna pridelati higiensko neoporečno mleko

 • pozna razumno raven proizvodnosti mleka

 • razlikuje dobro, slabo, zdravo in bolno vime,

 • nauči se pravilne molže,

 • proizvede in obdrži kvalitetno mleko,

 • nauči se čistiti in vzdrževati molzno opremo,

 • nauči se pridobivati zdravo mleko,

 • Razvija natančnost, strokovnost, zanesljivost, občutek za doslednost, delovno odgovornost, občutek za varčnost.

  Zave se potrebe humanega odnosa do živali.

  Krepi ekološko zavest.

  Ogled: ogled in presoja vimena.

  Vaja:

 • molža in oskrba mleka po njej (pribor in oprema za molžo),

 • čiščenje in vzdrževanje molzne opreme (čistila in pripomočki),

 • pridobivanje mleka na ekološki kmetiji,

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

 • PREDELAVA MLEKA

   

   

   

 • pozna izdelavo različnih mlečnih izdelkov

 • razume cilje ekološkopridelovalnih smernic

 • nauči se izdelati kislo mleko in jogurt,

 • nauči se izdelati mehke sire iz različnih vrst mleka,

 • nauči se izdelati surovo maslo in sladoled iz sladke smetane,

 • nauči se izdelati skuto,

 • nauči se ekološko predelati živila,

 • Razvija strokovnost posameznih postopkov, inovativnost pri izdelavi izdelkov, natančnost, ustvarjalnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Vaja:

 • izdelava kislega mleka, jogurta, surovega masla, skute, sladoleda in mehkega sira (preparati in pripomočki za predelavo mleka),

 • predelava na ekološki kmetiji,

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

 • OSKRBA PREŽVEKOVALCEV

   

   

   

 • obvlada oskrbo prežvekovalcev

 • pozna prvo pomoč

 • razume indeks ustreznosti živali (IUŽ)

 • pozna prilagoditev hleva merilom ekološkega kmetovanja

 • nauči se pravilno ravnazi z živalmi,

 • samostojno oskrbi žival,

 • prepozna bolno žival in ji nudi prvo pomoč,

 • poskrbi za higieno hleva in živali,

 • nauči se zatirati zajedavce,

 • samostojno oskrbi parklje,

 • samostojno ostriže ovco,

 • nauči se preprečevati rast rogov,

 • nauči se ocenjevati in ovrednotiti IUŽ,

 • nauči se oskrbeti in negovati živali,

 • Zave se odgovornosti.

  Razvija delovno odgovornost, sposobnost opazovanja, ekološko zavest, pravilen odnos do živali, vztrajnost in zanesljivost, sposobnost komunikacije.

  Zave se pomena natančnosti pri higieni.

  Vaja:

 • dnevno čiščenje hleva, razkuževanje, beljenje …

 • zatiranje zajedalcev,

 • striženje ovc,

 • oskrba parkljev (stojalo, kopitni noži in klešče, …),

 • izračunavanje raziskovalne tabele IUŽ, pregledni listi,

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja,

 • oskrba in nega v hlevu ekološke kmetije,

 • zapisnik ekološke pridelave.

  Demonstracija:

 • prva pomoči,

 • preprečevanje rasti rogov.

 • PREHRANA PREŽVEKOVALCEV

   

   

   

 • zna pravilno nahraniti mladiče

 • obvlada sestavljanje obrokov za posamezne kategorije živali

 • obvlada dnevno krmljenje

 • zna predvideti dnevno porabo krme na žival in hlev

 • pozna smernice krmljenja ekološkega kmetovanja

 • samostojno nahrani mladiče,

 • samostojno izračuna letni in zimski krmni obrok,

 • samostojno odmeri količino krme in nakrmi živali,

 • izmeri porabo krme,

 • predvidi krmni obrok upoštevajoč spremembo v proizvodnji živali,

 • nauči se ločiti krmo ekološkega in neekološkega izvora,

 • Razvija natančnost, inovativnost pri sestavljanju krmnih obrokov, ekološko zavest, čut za živali, občutek za zanesljivost, strokovnost, delovno odgovornost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Vaja:

 • sestavljanje obrokov (rezultati analiz, računalnik in računalniški program),

 • krmljenje živali (krma za mladiče, krma za različne kategorije živali, pašnik, tehtnico, samokolnico, …),

 • krmljenje na ekološki kmetiji,

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

 • ŽIVINOREJSKA PRAKSA

 • spozna celodnevno oskrbo živali,

 • Razvija delovno odgovornost.

  Ogled hleva z živalmi.


  C. KMETIJSKI STROJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PRIPRAVA IN NASTAVITEV STROJEV ZA DELO

  Dijak

  Dijak

   

 • zna pripraviti in nastaviti stroje

 • razume pomen pravilne nastavitve

 • zna uporabljati tehnično dokumentacijo

 • nauči se pripraviti in nastaviti stroje ter uporabiti tehnično dokumentacijo,

 • spozna pomen in načine testiranja strojev,

 • izračuna potrebne veličine za nastavitev,

 • nauči se ročnih spretnosti in varnega dela,

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija delovno in osebno odgovornost.

  Razvija strokovnost.

  Vaja: priprava, nastavitev in preizkus nastavitve, priklop strojev, pranje in čiščenje strojev.

  IZVEDBA MEHANIZIRANIH DEL

   

   

   

 • zna uporabljati stroje in opraviti osnovna mehanizirana dela

 • nauči se uporabljati in delati s kmetijskimi stroji,

 • nauči se spretnosti pri delu s stroji,

 • predvidi postopke za varno delo,

 • uporabi tehnično dokumentacijo,

 • Razvija strokovnost.

  Razvija poklicno, delovno in osebno odgovornost.

  Razvija vztrajnost in inovativnost.

  Vaje povezujemo z ostalimi področji.

  Vaja: izvedba najpogostejših tehnoloških operaciji s stroji.

  Ogled: stroji, ki jih ni na šolskem posestvu.

  Demonstracija: stroji.


  D. SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  REZ IN GOJITVENE OBLIKE

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna gojitvene oblike

 • obvlada rez

 • razlikuje najbolj razširjene gojitvene oblike,

 • nauči se oblikovati različne gojitvene oblike,

 • izbere primerno gojitveno obliko,

 • Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

  Ogled: različne gojitvene oblike.

  Vaja: rez sadnega drevja (škarje, žaga, lestev, cepilna smola, vrvica).

  NAPRAVA IN OBNOVA NASADOV

   

   

   

 • zna pripraviti zemljišče

 • obvlada sisteme in načine sajenja

 • vzame vzorec za analizo tal,

 • izračuna odmerke gnojil na osnovi analize tal,

 • pripravi teren za nasad,

 • zakoliči vrste in sadilna mesta,

 • izbere primerno sadiko,

 • pripravi sadiko za sajenje,

 • posadi sadike različnih sadnih vrst,

 • Razvija občutek za varčnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Zave se pomena natančnosti in strokovnosti.

  Razvija sposobnost povezovanja znanja različnih naravoslovnih predmetov.

  Ogled: naprave nasadov.

  Vaja:

 • jemanje vzorcev tal (talna sonda, vrečka za vzorec),

 • količenje (trasirka, meter, vrvica, količki, lopata),

 • sajenje (sadna sadika, lopata, meter, samokolnica, organsko gnojilo, kalež, škarje, opora, vezivo).

 • OSKRBA NASADOV

   

   

   

 • zna oskrbeti mlade nasade

 • pozna tehnologijo za oskrbovanje trajnih nasadov v rodnosti

 • oskrbuje mlade trajne nasade,

 • oskrbuje trajne nasade v rodnosti,

 • oskrbuje tla v nasadu,

 • spozna pomen namakanja, varstva pred pozebo in uporab protitočnih mrež,

 • Razvija sposobnost povezovanja znanja različnih naravoslovnih predmetov.

  Razvija občutek za varčnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Zave se pomena natančnosti in strokovnosti.

  Vaja:

 • izračunavanje gnojilnih odmerkov,

 • izdelava gnojilnega načrta,

 • poletna dela (škarje, vezivo),

 • ročno redčenje plodov.

  Ogled: sadjarski center.

 • REZ IN GOJITVENE OBLIKE

   

   

   

 • pozna vrste rodnega lesa

 • obvlada rez

 • pozna oporo za vinsko trto

 • pozna sortiment

 • prepozna rodni les,

 • obreže vinsko trto glede na zahtevo gojitve oblike,

 • izbere oporo in material za oporo in vez vinske trte,

 • pridobi rutino za vez vinske trte,

 • razlikuje najpomembnejše sorte vinske trte,

 • Pridobi občutek za pravilno obremenitev vinske trte pri zimski rezi.

  Razvije občutek za varčnost.

  Vaja:

 • rez vinske trte (škarje, žagica),

 • izračunavanje obremenitve vinske trte,

 • vez vinske trte (škarje, vezivo).

 • NAPRAVA IN OBNOVA VINOGRADOV

   

   

   

 • obvlada pripravo zemljišča

 • pozna sajenje

 • uporabi znanje, pridobljeno pri pripravi sadilne površine, pri količenju vrst in sadilnih mest v sadjarstvu ,

 • izbere primerno cepljenko,

 • pripravi cepljenko za sajenje,

 • pripravi sadilno jamo,

 • posadi vinsko trto,

 • Krepi ekološko zavest.

  Zave se pomena natančnosti in strokovnosti.

  Razvije občutek za varčnost.

  Ogled naprave vinogradov.

  Vaja: sajenje (lopata, samokolnica, kompost, kalež, gnojilo, trsna cepljenka, opora).

  OSKRBA VINOGRADOV

   

   

   

 • zna oskrbeti mladi vinograd

 • pozna tehnologijo za oskrbovanje rodnih vinogradov

 • sodeluje pri oskrbi mladih vinogradov,

 • sodeluje pri oskrbi rodnih vinogradov,

 • Razvija natančnost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Vaja: pletev vinske trte.


  4. letnik

  A. POLJEDELSTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PAŠNIŠTVO

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna značilnosti za pašo primernih trav in metuljnic

 • razume pomen delitve pašnika na čredinke

 • pripravi travno površino za izvedbo pašnika,

 • nauči se postaviti pašniško ograjo in baterijskega pastirja,

 • Razvija odnos do krajine za pašno površino.

  Osvaja potek čredenja.

  Vaja: razdelitev pašnika na čredinke.

  SEMENARSTVO

   

   

   

 • pozna pravilnike o potrjevanju poljščin

 • pozna pomen pridelovanja semena,

 • opazuje in ocenjuje semenski posevek med rastjo,

 • Razvija strokovnost pri pridelovanju semena, natančnost v pridelavi.

  Ogled: polje semenskih posevkov.

  OSNOVE AGROMETEOROLOGIJE

   

   

   

 • pozna meteorološke instrumente

 • razlikuje posamezne meteorološke instrumente,

 • opazuje vremenske pojave,

 • Zave se pomena vremenskih dejavnikov v poljedelski proizvodnji.

  Ogled: meteorološke postaje.

  RABA IN VARSTVO TAL

   

   

   

 • pozna pedosekvence

 • pozna kategorije kmetijskih zemljišč

 • razlikuje oblike rabe kmetijskega prostora,

 • definira izboljšave kmetijskega prostora,

 • opazuje meliorativne posege v naravo,

 • Razvija občutek za ohranjanje kmetijskega prostora.

  Zave se posega v kmetijski prostor in njegovega vpliva v naravi.

  Ogled:

 • osuševalne in namakalne površin,

 • zemljiške knjige in kataster.

 • POLJSKI POSKUS

   

   

   

 • pozna metodologijo poljskega poskusa

 • opiše in nariše preizkusne načrte,

 • oceni posamezne poljščine v preizkusu,

 • izdela poročilo o preizkusu,

 • Razvija natančnost pri opazovanju poljščin v preizkusu.

  Krepi strokovnost v poljedelski pridelavi.

  Ogled: poskusno polje ali postavitev poljskega poskusa na šolskem posestvu.

  PRIDELOVANJE ZDRAVILNIH ZELIŠČ

   

   

   

 • razume pomen zdravilnih zelišč

 • spozna načine pridelovanja,

 • Razvija inovativnost v pridelovanju zelišč.

  Ogled: zeliščni vrt ali ureditev zeliščnega vrta.


  B. ŽIVINOREJA

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SELEKCIJA NEPREŽVEKOVALCEV

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pitovnost

 • pozna selekcijske programe

 • zna uporabiti evidenčni list,

 • razume pitovnost na ekološki kmetiji

 • razloži uporabo evidence v odbiri živali,

 • nauči se meriti žival in računati dnevni prirast,

 • definira uporabo gnojilne enote velike živine GEVŽ,

 • Razvija natančnost, skrbnost, strokovnost, zanesljivost.

  Krepi poklicno odgovornost, ekološko zavest.

  Demonstracija: uporaba evidenčnih listov za selekcijo.

  Vaja:

 • označevanje in merjenje (merilni trak, lydtinova palica, tehtnica, klešče, …),

 • izračunavanje GEVŽ,

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

 • OSKRBA PRAŠIČEV

   

   

   

 • obvlada oskrbo prašičev in pujskov

 • razume predstavitev indeksa ustreznosti živali (IUŽ) - prašiči pitanci

 • oceni zdravje živali,

 • oceni primernost okolja za živali,

 • nauči se pravilno ravnati z živaljo,

 • samostojno oskrbi živali,

 • poskrbet za higieno hleva in živali,

 • samostojno oskrbi pujske po rojstvu,

 • nauči se ocenjevati in ovrednotiti IUŽ za prašiče,

 • Razvija natančnost, skrbnost, strokovnost, zanesljivost, sposobnost opazovanja, krepi čut za živali.

  Krepi poklicno odgovornost, ekološko zavest.

  Vaje:

 • oskrba prašičev (hlev s prašiči, pribor za čiščenje hleva, klešče, pribor za kastracijo, injekcije železa, ilovica, …),

 • ovrednotenje IUŽ (raziskovalne tabele, pregledni listi),

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

 • RAZMNOŽEVANJE PRAŠIČEV

   

   

   

 • razume postopek razmnoževanje prašičev

 • zna oskrbeti pujske po porodu

 • razume gensko manipulacijo

 • samostojno odkrije bukanje,

 • oceni pravi čas za pripust,

 • predvidi čas poroda in poskrbi za svinjo,

 • nauči se kdaj in oceni kako pomagati pri porodu,

 • samostojno oskrbi mladiče po porodu,

 • oceni dokup živali,

 • Razvija natančnost, skrbnost, strokovnost, zanesljivost, sposobnost opazovanja.

  Krepi poklicno odgovornost, ekološko zavest.

  Vaje:

 • sodelovanje pri ugotavljanju bukanja, osemenjevanju in porodu (primerno urejen hlev s prašiči, ultrazvok, klešče, pribor za osemenjevanje, …),

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

  Ogled: oziroma posvet z nadzorno organizacijo.

 • PREHRANA PRAŠIČEV

   

   

   

 • zna pravilno hraniti mladiče

 • obvlada sestavljanje obrokov za posamezne kategorije živali,

 • obvlada dnevno krmljenje

 • zna predvideti dnevno porabo krme na žival in hlev

 • pozna načela ekološkega kmetovanja

 • samostojno nahrani mladiče,

 • samostojno izračuna krmni obrok,

 • samostojno odmeri količino krme in nakrmi živali,

 • izmeri porabo krme,

 • predvidi krmni obrok glede na spremembo v proizvodnji živali,

 • loči krmo ekološkega in neekološkega izvora,

 • Razvija natančnost, inovativnost pri sestavljanju krmnih obrokov, ekološko zavest, čut za živali, zanesljivost, strokovnost, delovno odgovornost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Vaja:

 • računanje krmnih obrokov (rezultati analiz, računalnik in računalniški program),

 • krmljenje (krma za mladiče, krma za različne kategorije živali, pašnik, tehtnico, samokolnico, …),

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

  Ogled: krmljenja na ekološki kmetiji.

 • RAZMNOŽEVANJE PERUTNINE

   

   

   

 • pozna postopek razmnoževanja perutnine

 • zna oskrbeti izvaljene piščance

 • izbere primerna jajca za valjenje,

 • uporabi primeren valilnik,

 • oceni pravilen potek valjenja

 • samostojno oskrbi izvaljene piščance in jih loči po spolu,

 • Razvija natančnost, ekološko zavest, čut za živali, zanesljivost, strokovnost, delovno odgovornost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Vaja: valjenje (potrebuje matično jato, jajca, valilnik, hladilnik, embalažo, …).

  HLEVI ZA PERUTNINO IN OSKRBA PERUTNINE

   

   

   

 • obvlada oskrbo perutnine in piščančkov

 • razume prilagoditev hleva merilom ekološkega kmetovanja

 • pozna ureditev hleva

 • oceni zdravje živali,

 • oceni primernost okolja za žival,

 • nauči se pravilno ravnati z živaljo,

 • samostojno oskrbi žival,

 • je sposoben poskrbeti za higieno hleva in živali,

 • samostojno poskrbi za pravilno vselitev piščancev,

 • pripravi jajca za trg in valjenje,

 • nauči se oskrbeti in negovati žival,

 • Razvija natančnost, skrbnost, strokovnost, zanesljivost, čut za živali, sposobnost opazovanja.

  Krepi poklicno odgovornost, ekološko zavest.

  Vaja:

 • oskrba perutnine (potrebuje hlev s perutnino, pribor za čiščenje hleva, pribor za debikiranje, stroj za sortiranje jajc, embalaža, hladilnik, …),

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

 • PREHRANA PERUTNINE

   

   

   

 • zna izbrati pravilno krmno mešanico in hraniti piščančke

 • obvlada dnevno krmljenje

 • zna predvideti dnevno porabo krme na žival in hlev

 • obvlada prilagajanje količine krme glede na potrebo živali

 • samostojno nahrani piščance,

 • spozna sestavo krmnih mešanic,

 • odmeri količino krme in nakrmi žival,

 • izmeri porabo krme,

 • predvidi količino krme glede na spremembo v proizvodnji,

 • Razvija natančnost, skrbnost, ekološko zavest, čut za živali, zanesljivost, strokovnost, delovno odgovornost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Vaja: krmljenje perutnine (potrebuje krmo za mladiče, krmo za različne kategorije živali, pašnik, tehtnico, računalnik in računalniški program, samokolnico, …).

  RAZMNOŽEVANJE KONJ

   

   

   

 • razume postopek razmnoževanja konj

 • zna oskrbeti mladiče po rojstvu

 • samostojno odkrije gonjenje,

 • oceni primeren čas za pripust,

 • pravilno postopa z živaljo pred in po pripustu,

 • Razvija natančnost, strokovnost,

  Razvija zanesljivost, skrbnost, osebno odgovornost, poklicno odgovornost.

  Ogled: živali v času gonjenja.

  Vaja: pomoč pri pripustu (živali, boks za pripust, …).

  OSKRBA KONJ

   

   

   

 • zna oskrbeti konja

 • obvlada delo s konjem

 • prepozna bolno žival,

 • pravilno ravna z živaljo,

 • nauči se oskrbeti živali,

 • poskrbi za primerno higieno hleva in živali,

 • nauči se oskrbeti kopita,

 • nauči se osnovnega dela s konjem,

 • Razvija natančnost, skrbnost, strokovnost, zanesljivost, čut za živali, sposobnost opazovanja.

  Krepi poklicno odgovornost.

  Vaja: oskrba konj (potrebuje hlev s konji, pribor za čiščenje hleva, pribor za nego konja, oprema za konja in jahanje, …).

  PREHRANA KONJ

   

   

   

 • obvlada dnevno krmljenje konj različnih kategorij in različnih obremenitev

 • zna predvideti dnevno porabo krme

 • samostojno odmeri količino krme in nakrmi živali,

 • izmeri porabo krme na žival in hlev,

 • predvidi krmni obrok glede na različne obremenitev konja,

 • Razvija natančnost, ekološko zavest, čut za živali, osebno odgovornost, zanesljivost, strokovnost, delovno odgovornost, občutek za skrbnost.

  Vaja: krmljenje konj (potrebuje krmo za različne kategorije in konje z različno obremenitvijo, pašnik, tehtnico, samokolnico, …).

  HLEVI IN OPREMA ZA KONJE

   

   

   

 • zna konju namestiti opremo

 • obvlada nego opreme

 • razume prilagoditev hleva merilom ekološkega kmetovanja

 • samostojno opremi konja,

 • samostojno očisti opremo,

 • se nauči oskrbeti in negovati žival,

 • nauči se primerno urediti hlev za konja,

 • Razvija občutek za natančnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Vaja:

 • priprava konja za delo (potrebuje konja, opremo za konja, pribor za nego, …),

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

  Ogled: hlev ekološke kmetije.

 • RAZMNOŽEVANJE KUNCEV

   

   

   

 • razume postopek razmnoževanja kuncev

 • oceni primeren čas za pripust,

 • nauči se pravilno postopati z živaljo pred pripustom in po njem,

 • predvidi čas poroda in poskrbi za samico,

 • Razvija natančnost, strokovnost, zanesljivost in skrbnost.

  Razvija osebno odgovornost, sposobnost opazovanja in poklicno odgovornost.

  Vaja: pomoč pri razmnoževanju kuncev (potrebuje hlev z opremo kunce, …).

  OSKRBA KUNCEV

   

   

   

 • obvlada oskrbo kuncev

 • razume prilagoditev hleva merilom ekološkega kmetovanja

 • prepozna bolno žival,

 • nauči se pravilno ravnati z živaljo,

 • samostojno oskrbi žival,

 • poskrbi za primerno higieno hleva in živali,

 • se nauči oskrbeti in negovati žival,

 • Razvija natančnost, skrbnost, strokovnost, zanesljivost, čut za živali, sposobnost opazovanja.

  Krepi poklicno odgovornost, ekološko zavest.

  Vaja:

 • oskrba kuncev (potrebuje hlev s kunci, pribor za čiščenje hleva in oskrbo kuncev, …),

 • izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave - živinoreja.

  Ogled: hleva ekološke kmetije.

 • PREHRANA KUNCEV

   

   

   

 • obvlada dnevno krmljenje

 • zna prilagoditi količine krme glede na potrebo živali

 • samostojno nahrani kunce,

 • izbere ustrezno krmo, jo pravilno odmeri in nakrmi živali,

 • izmeri porabo krme,

 • predvidi količino krme glede na spremembo v proizvodnji,

 • Krepi natančnost, skrbnost in osebno odgovornost.

  Razvija ekološko zavest, čut za živali, zanesljivost, strokovnost, delovno odgovornost.

  Vaja: krmljenje kuncev (potrebuje krmo za kunce, krmo za različne kategorije živali, pašnik, tehtnico, samokolnico, …).

  PREDELAVA MESA DOMAČIH ŽIVALI

   

   

   

 • zna razkosati zaklano žival

 • pozna klavno kakovost in uporabnost posameznih delov telesa

 • razume pomen zorenja mesa

 • pozna postopek izdelave poltrajnih in trajnih izdelkov

 • razume cilje ekološke predelave

 • nauči se razkosati zaklano žival,

 • spozna uporabnost posameznih delov,

 • razloži pojem klavne kakovosti,

 • opiše postopek zorenja mesa,

 • spozna izdelavo trajnih in poltrajnih izdelkov,

 • spozna veljavnosti predelovalnih smernic,

 • Zave se humanega odnosa do živali.

  Razvije skrbnost, osebno odgovornost.

  Krepi ekološko zavest.

  Ogled:

 • klavnica,

 • kmetije ekološke predelave.

  Prikaz: razkosavanja zaklane živali.

  Demonstracija: izdelava izdelkov.

  Vaja: izpolnjevanje zapisnika ekološke pridelave.

 • ŽIVINOREJSKA PRAKSA

 • spozna celodnevno oskrbo živali,

 • Razvija delovno odgovornost.

  Ogled hleva z živalmi.


  C. KMETIJSKI STROJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ORGANIZIRANJE, VODENJE IN NADZOROVANJE DEL S KMETIJSKO MEHANIZACIJO IN STROJNIMI STORIVAMI

  Dijak

  Dijak

   

 • zna organizirati, voditi, nadzorovati in uporabljati kmetijsko mehanizacijo in strojne storitve

 • izdela načrt organizacije mehaniziranih del,

 • predvidi postopek za vodenje del, …

 • primerja, oceni in ustrezno ukrepa med nadzorom del,

 • spozna pomen strojnih krožkov,

 • izračuna ceno storitve,

 • izračuna minimalno letno rabo strojev,

 • Razvija strokovnost, poklicno, delovno in osebno odgovornost, sposobnost komuniciranja, tolerantnost, občutek za varčnost in skrbnost.

  Vaja: organizacija, vodenje in nadzorovanje del.

  NABAVA REPROMATERIALA

   

   

   

 • zna nabaviti repromaterial

 • predvidi porabo materiala in organizira nabavo,

 • Razvija strokovnost, poklicno, delovno in osebno odgovornost.

  Vaja: izračun porabe materiala in izvedba nabave.


  D. SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OBIRANJE, SHRANJEVANJE IN PREDELAVA SADJA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna sortiment

 • obvlada obiranje

 • pozna shranjevanje

 • obvlada predelavo

 • prepozna glavne sorte,

 • uporabi različne načine določanja zrelosti,

 • uporabi različne načine obiranja in pripomočke za obiranje,

 • upošteva standarde za drobnoplodne in debeloplodne sorte,

 • poveže znanja,

 • prepozna skladiščne bolezni sadja,

 • izbere primerno embalažo in pripravi sadje za trg,

 • izpelje različne postopke predelave sadja (sok, kis, žganje, sušenje sadja),

 • Razvija natančnost in inovativnost, timsko delo.

  Krepi ekološko zavest.

  Zave se osebne odgovornosti.

  Ogled: hladilnica.

  Vaja:

 • določanje zrelosti (jodovica, penetrometer, nož, petrijevke),

 • uvrščanje sadja v kakovostne razrede (kalibrirni obroči, različna embalaža),

 • priprava sadnega soka

 • (mlin za sadje, stiskalnica, cisterna, gorilnik, posoda),

 • priprava sadnega kisa (mlin za sadje, stiskalnica, cisterna, termometer),

 • vaja za žganjekuho, cisterne, steklenice, alkoholmeter),

 • sušenje sadja (sušilnica, noži, stroj za lupljenje).

 • OSNOVE VINARSTVA

   

   

   

 • zna določiti čas trgatve

 • pozna tehnologijo predelave belega grozdja

 • pozna tehnologijo predelave rdečega grozdja

 • zna pripraviti vino za trženje

 • spozna glavne sorte grozdja,

 • uporabi različne metode določanja zrelosti grozdja,

 • pozna tehnologijo predelave belega grozdja,

 • pozna tehnologijo predelave rdečega grozdja,

 • nauči se negovati in vzdrževati vinsko posodo,

 • nauči se negovati vino,

 • spozna osnove analize vina,

 • spozna in razlikuje bolezni in napake vina,

 • pripravi vino za prodajo,

 • Se zave delovne odgovornosti.

  Razvija natančnost in odgovornost.

  Vaja:

 • določanje zrelosti grozdja (refraktometer, moštna tehtnica, merilni valj, erlenmajerica),

 • priprava vrelnega nastavka,

 • odvzem vzorca in analiza vina (ebulioskop erlenmajerica, pipete, avtomatska bireta, kemikalije),

 • žveplanje vina

 • osnove degustacije in prepoznavanje bolezni in napak vina.

 • VARSTVO SADNEGA DREVJA IN VINSKE TRTE

   

   

   

 • zna zavarovati rastline

 • pozna bolezni in škodljivce

 • razlikuje načine varstva rastlin (kemično, integrirano, ekološko),

 • prepozna bolezni sadnega drevja,

 • prepozna škodljivce sadnega drevja,

 • prepozna bolezni vinske trte,

 • prepozna škodljivce vinske trte,

 • določi gospodarski prag škodljivosti,

 • razloži pomen feromonskih vab,

 • uporabi ustrezne naprave za prognozo bolezni,

 • sestavi škropilni načrt,

 • Krepi ekološko zavest.

  Zave se pomena natančnosti in varčnosti.

  Razvija osebno in poklicno odgovornost.

  Vaja:

 • spremljanje feromonskih vab,

 • določanje gospodarskega praga škodljivosti in izbira sredstva za varstvo rastlin,

 • razdelitev fitofarmacevtskih sredstev in varstvo pri delu ,

 • priprava škropilne raztopine.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  A. POLJEDELSTVO

   

   

 • jemanje vzorcev tal

 • Poljedelstvo

  Kemija

  Matematika

 • tla

 • gnojila

 • računanje

 • jemanje vzorcev semena

 • Poljedelstvo

  Biologija

  Matematika

 • seme

 • zgradba semena

 • izračun

 • obdelava tal

 • Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

 • obdelava tal

 • orodja

 • gnojenje

 • Poljedelstvo

  Kemija

  Kmetijski stroji

  Matematika

 • gnojila

 • stroji

 • izračun

 • kolobar

 • Poljedelstvo

  Biologija

 • kolobar

 • rastline

 • pridelovanje žit, okopavin, oljnic, stročnic,

 • pridelovanje krme na njivah

 • Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

  Biologija

 • agrotehnika

 • orodja

 • seme

 • pašništvo

 • Poljedelstvo

  Živinoreja

 • trave

 • prehrana

 • semenska pridelava

 • agrometeorologija

 • raba in varstvo tal

 • poljski poskus

 • Poljedelstvo

 • seme

 • klima

 • tla

 • poljščine

 • B. ŽIVINOREJA

   

   

 • anatomija in fiziologija domačih živali

 • Biologija

 • tkiva in notranji organi

 • selekcija

 • Informatika

  Gospodarsko poslovanje

 • vodenje evidence

 • gospodarnost reje

 • krma in krmila

 • Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

 • pridelava krme

 • stroji za spravilo krme

 • sestavljanje krmnih obrokov

 • Matematika

  Informatika

  Kemija

 • linearna enačba

 • uporaba programov

 • analize

 • čebelja družina

 • Biologija

  Poljedelstvo

  Varstvo rastlin

 • anatomija in razmnoževanje žuželk

 • škropljenje

 • reja vodnih živali

 • Kemija

  Biologija

 • analiza vode

 • življenje v vodi

 • razmnoževanje živali

 • Biologija

 • razmnoževanje

 • prireja mleka

 • Biologija

  Kemija

  Kmetijski stroji

 • žleze

 • analize

 • molzni stroj

 • predelava mleka in mesa

 • Biologija

  Kemija

 • mikroorganizmi

 • analize

 • hlevi in oskrba živali

 • Kmetijski stroji

 • oprema in mehanizacija v hlevu

 • C. SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

   

   

 • organografija

 • fenologija

 • razmnoževanje sadnih rastlin in vinske trte

 • Biologija

  Poljedelstvo

   

 • gnojenje

 • Sadjarstvo in vinogradništvo

  Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

  Matematika

 • zgradba nadzemnih in podzemnih organov rastlin

 • fiziologija rastlin

 • varstvo rastlin

 • Varstvo rastlin

 • vpliv ekoloških faktorjev

 • osnove vinarstva

 • Vinarstvo

 • spolno razmnoževanje

 • nespolno razmnoževanje

 • osnove prehrane rastlin

 • analiza tal

 • stroji za gnojenje in obdelavo tal

 • gnojila in tehnika gnojenja

 • načini obdelave tal

 • procentni račun

 • poznavanje bolezni in škodljivcev

 • D. KMETIJSKI STROJI

   

   

 • merjenje

 • Kmetijski stroji

  Matematika

 • vzdrževanje traktorja

 • povprečje

 •  

 • elektronika

 • Informatika

 • zgradba in delovanje računalnikov

 • izračun prestavnega razmerja

 • izračun kinetične, potencialne energije in moči

 • Matematika

 • razmerja

 • enačbe, preoblikovanje obrazcev

 • goriva za motorje z notranjim izgorevanjem

 • Kemija

  Biologija

 • gorenje in produkti gorenja

 • glavni ekološki problemi in potrebni ukrepi za njihovo reševanje

 • maziva

 • Biologija z ekologijo

 • glavni ekološki problemi in potrebni ukrepi za njihovo reševanje

 • stroji za osnovno obdelavo tal

 • stroji za dopolnilno obdelavo tal

 • stroji za minimalno obdelavo tal

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Praktični pouk

 • obdelava tal

 • obdelava tal

 • obdelava tal

 • stroji za gnojenje

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Matematika

 • gnojila in gnojenje

 •  gnojenje

 • sklepni račun

 • preoblikovanje obrazcev

 • priprava in nastavitev trosilnikov

 • gnojenje

 • vzdrževanje trosilnikov

 • stroji za setev , saditev in presajanje

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Zelenjadarstvo

 • setev, saditev, presajanje

 • setev, saditev, presajanje

 • setev, saditev, presajanje

 • priprava in nastavitev sejalnikov, sadilnikov, presadilnikov

 • setev, saditev, presajanje

 • stroji za nego posevkov in nasadov

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Zelenjadarstvo

 • tehnologija pridelave – stroji za nego posevkov

 • tehnologija pridelave- stroji za obdelavo nasadov in vinogradov, stroji za rez

 • tehnologija pridelave-stroji za oblikovanje gredic, polaganje folije in namakalnih cevi, presadilniki

 • stroji za varstvo rastlin

 • Varstvo rastlin in okolja

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Zelenjadarstvo

  Matematika

 • načini varstva rastlin

 • zaščitna sredstva

 • bolezni in škodljivci

 • varstvo rastlin

 • priprava in nastavitev škropilnika in pršilnika

 • škropljenje s herbicidi

 • pršenje nasada in vinograda

 • testiranje strojev za varstvo rastlin

 • procentni račun, preoblikovanje obrazcev

 • stroji za spravilo pridelkov

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Živinoreja

  Zelenjadarstvo

  Vinarstvo

 • tehnologija pridelovanja posameznih kultur

 • spravilo pridelkov

 • spravilo krme

 • spravilo pridelkov

 • spravilo grozdja

 • priprava in nastavitve strojev za spravilo pridelkov

 • vzdrževanje strojev za spravilo pridelkov

 • stroji za dodelavo pridelkov

 • Poljedelstvo

  Živinoreja

 • dosuševanje pridelkov

 • dosuševanje krme

 • hlevska mehanizacija

 • Živinoreja

 • stroji za polaganje krme

 • stroji za odstranjevanje hlevskega gnoja in gnojevke

 • molzni stroji

 • vzdrževanje molznega stroja

 • kletarski stroji in oprema

 • Vinarstvo

 • tehnologija predelave

 • stroji in naprave za namakanje

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  Zelenjadarstvo

 • namakanje pridelkov

 • naprave vgrajene v različne stroje

 • Informatika

 • zgradba in delovanje računalnikov

 • storilnost delovnega agregata

 • Gospodarsko poslovanje

 • storilnost

 • izvedba najvažnejših mehaniziranih del

 • Gospodarsko poslovanje

 • izvedba mehaniziranih del

 • organizacija proizvodnje

 • evidenca koriščenja in vzdrževanja kmetijskih strojev

 • Gospodarsko poslovanje

  Informatika

 • vzdrževanje strojev

 • vodenje evidence

 • spremljanje podatkov