SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

IZBIRNI PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

 

70

70

4.

 

68

68

skupaj

 

138

138

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Opomba: V skladu z izbranim strokovnoteoretičnim izbirnim predmetom dijak izbere ustrezne vsebine praktičnega pouka. V 3. letniku je vsakemu od izbranih strokovnoteoretičnih predmetov namenjenih po 35 ur, v 4. letniku pa 68 ur prakse.

3. letnik

OSNOVE GOZDARSTVA

Pri predmetu dijak:

 • razume pomen gozda in njegove funkcije,

 • spozna razlike med drevesnimi vrstami,

 • spozna različne razvojne stopnje in sestojne zgradbe gozda,

 • seznani se z zakonitostmi gozdnih sestojev,

 • osvoji načela varnega dela v gozdu,

 • seznani se s pravilno nego mladja in gošče,

 • spozna delovno orodje in stroje za delo v gozdu

 • se seznani z ocenjevanjem kakovosti lesa in načeli krojenja.

  ali - ČEBELARSTVO

  Pri predmetu dijak:

 • spozna tehnološke postopke čebelarjenja,

 • poveže pridobljena teoretična znanja s praktičnim delom,

 • se nauči posameznih opravil pri čebelah,

 • razvije delovne navade, ki jih zahtevajo sodobni tehnološki postopki,

 • dojame pomen znanja za uspešno čebelarjenje,

 • razume pomen organizacije dela za uspešno proizvodnjo,

 • se vključi v delo za varstvo okolja.

  ZELENJADARSTVO

  Pri predmetu dijak:

 • osvoji praktična znanja, spretnosti in delovne navade za opravljanje del v kmetijstvu,

 • dopolni pridobljena teoretična znanja s praktičnim delom,

 • osvoji tehnološke postopke in organizacijo dela v zelenjadarstvu,

 • osvoji načine setve in vzgoje sadik na prostem in v zavarovanem prostoru,

 • usposobi se za samostojno oskrbovanje kmečkega vrta in pridelovanje zelenjave na večjih površinah,

 • spozna načine predelave zelenjave (sušenje, zmrzovanje, konzerviranje, biološka predelava - kisanje),

 • naučijo se varno ravnati z orodjem in delovnimi stroji ter jih vzdrževati,

 • se navaja na natančnost in ekonomičnost pri delu,

 • razvija občutek vestnosti in odgovornosti za delo,

 • krepi čut za varovanje okolja in narave.

  ali REJA ŽIVALI

  Pri predmetu dijak:

 • upošteva etološke potrebe živali,

 • spozna osnovne bolezenske znake pri živalih,

 • se nauči potrebne predpise in upravne postopke v živinoreji,

 • seznani se z dolžnostmi in pravicami lastnikov pri varstvu pred kužnimi boleznimi,

 • spozna najpogostejše kužne bolezni pri živalih v Sloveniji,

 • spozna najpogostejše zajedavske bolezni pri živalih,

 • spozna vzroke zastrupitve živali,

 • seznani se s preventivo in načini ravnanja z obolelo živaljo,

 • spozna temeljna znanja iz ekološkega kmetovanja.

  4. letnik

  TURIZEM NA KMETIJI

  Pri predmetu dijak:

 • razume temeljne pojme s področja turizma,

 • razvije sposobnosti, ki so pomembne pri oblikovanju turizma na podeželju,

 • se nauči pridobljena znanja uporabljati v vsakdanjem življenju in v procesu,

 • usposobi se za trezno/razsodno sprejemanje odločitev splošnega pomena,

 • razvija občutek odgovornosti do sebe in drugih ter do naravne in kulturne dediščine.

  ali VINARSTVO

  Pri predmetu dijak:

 • dopolnjuje pridobljeno teoretično znanja s praktičnim poukom,

 • zna povezovati pridobljeno teoretično znanje s prakso in ustrezno ukrepati,

 • osvoji praktična znanja, spretnosti in delovne navade potrebne za uspešno opravljanje del in opravil v kletarstvu,

 • obvlada sodobno tehnologijo predelave grozdja,

 • usvoji ekološko zavest in odgovornost za varovanje okolja,

 • razvija čut za gospodarnost, vestnost in odgovornost za opravljeno delo.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik

  OSNOVE GOZDARSTVA (35 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  POMEN IN VLOGA GOZDA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna naloge gozdarstva in lastnikov gozdov

 • razloži pomen svetovanja uslužbencev javne gozdarske službe lastnikom gozdov,

 • opiše naloge lastnikov gozdov,

 • Se zave osebne odgovornosti, delovne odgovornosti.

  Prikaz: zakon o gozdovih.

  Vaja: svetovanje gozdarja lastniku gozda.

  SPLOŠNO O DREVESU IN GOZDU

   

   

   

 • ozna vertikalno zgradbo drevesa

 • ·razume funkcijo gozda

 • razlikuje naloge korenin, debla in krošnje drevesa,

 • razloži funkcijo gozda,

 • Razvija strokovnost, občutek za skrbnost.

  Vaja: določanje funkcij gozda.

  EKOLOGIJA GOZDA IN DREVESNIH VRST

   

   

   

 • ozna pomembnejše iglavce

 • ozna pomembnejše listavce

 • sklepa o vplivu matične podlage na razvoj gozda,

 • primerja iglavce: jelko, smreko, rdeči bor in macesen,

 • primerja listavce: češnjo, javor, bukev, dob, graden, kostanj, brest, jesen,

 • Osvaja sposobnost opazovanja naravnih pojavov.

  Razvija ustvarjalnost, ekološko zavest, občutek za skrbnost.

  Vaja: spoznavanje drevesnih vrst v naravi.

  GOZDNI PROSTOR SLOVENIJE

   

   

   

 • ozna znake upravne razdelitve gozdov

 • ozna pomembnejše gozdne združbe

 • razloži pomen oddelka, odseka in delne površine v gozdu,

 • sklepa o pomenu delnih površin v gozdu,

 • pojasni, katere gozdne združbe so pomembnejše,

 • Osvaja strokovnost, poklicno odgovornost.

  Razvija občutek za natančnost.

  Ogled:

 • oznake na drevju v gozdu,

 • pomembnejše gozdne združbe.

  Vaja: določanje gozdnih združb.

 • GOZDNI SESTOJI

   

   

   

 • obvlada razvojne stopnje gozda

 • pozna vrste gozdnih sestojev

 • oceni delež razvojnih stopenj v gozdu,

 • primerja naravne in umetne gozdne sestoje,

 • poroča o ogledu enodobnega in raznodobnega gozdnega sestoja,

 • razume prebiralno zgradbo gozda,

 • Osvaja strokovnost.

  Se zave poklicne odgovornosti.

  Krepi ekološko zavest.

  Ogled: terenski ogled razvojnih stopenj in sestojnih zgradb gozda na delovnem objektu.

  Vaja: ocenjevanje deleža razvojnih stopenj gozda.

  VARNOST PRI DELU V GOZDU

   

   

   

 • pozna zaščitna varovalna sredstva

 • obvlada principe varnega dela v gozdu

 • predvidi zaščitna sredstva za delo v gozdu,

 • razloži pravila varnega dela v gozdu,

 • Razvija osebno odgovornost.

  Krepi delovno odgovornost, poklicno odgovornost.

  Demonstracija: nezgodni primeri iz prakse, osebna zaščitna varovalna sredstva.

  NEGA GOZDA

   

   

   

 • pozna orodje za nego

 • obvlada nego mladja

 • obvlada nego gošče

 • pozna izbiralno redčenje

 • uporabi ustrezno orodje in zaščitna varovalna sredstva za negovanja gozda,

 • razvija ročne spretnosti pri izvajanju nege v gozdu,

 • razloži posredno in neposredno nego mladja in gošče,

 • uporabi negativno in pozitivno izbiro,

 • razloži čiščenje in rahljanje gozdnega mladja oziroma gošče,

 • uravnav drevesne zmesi,

 • predvidi izpopolnjevanje in zaščito mladja,

 • uravna ostre robove v gošči,

 • sposoben je povezati znanje o negi mladja in gošče,

 • določi izbrance v letvenjaku,

 • Razvija natančnost, občutek za skrbnost, ustvarjalnost, občutek za varčnost.

  Osvaja strokovnost.

  Krepi ekološko zavest, poklicno odgovornost, osebno odgovornost.

  Se zave pomena inovativnosti.

  Demonstracija:

 • gozdarsko delovno orodje,

 • gozdnogojitveni načrt.

  Vaja:

 • čiščenje in rahljanje mladja,

 • uravnavanje drevesne zmesi v gošči, izpopolnjevanje mladja,

 • uravnavanje ostrega roba v gošči, določanje izbrancev v letvenjaku.

 • VARSTVO GOZDOV

   

   

   

 • pozna varstvene ukrepe za zatiranje gozdnih škodljivcev

 • uporabi zatiralne metode za zmanjševanje škodljivih žuželk,

 • poroča o postavljanju in kontroli lovnih nastav ter lovnih pasti za lubadarje,

 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija osebno in delovno odgovornost.

  Osvaja strokovnost.

  Demonstracija: primerki zatiralnih sredstev in lovnih pasti.

  Vaja:

 • priprava, kontrola in izdelava lovnih nastav,

 • postavitev in kontrola lovnih pasti.

 • GOZDNA PROIZVODNJA

   

   

   

 • pozna sečnjo in spravilo

 • razume krojenje lesa

 • pozna izdelavo gozdnega reda

 • poroča o tehnikah varnega podiranja drevja, obdelavi in spravilu sortimentov,

 • izmeri določeno količino sortimentov,

 • izdela gozdni red,

 • Razvija natančnost.

  Osvaja strokovnost.

  Krepi ekološko zavest, poklicno odgovornost, osebno odgovornost.

  Demonstracija:

 • motorna žaga,

 • tehnike varnega podiranja,

 • krojenje sortimentov,

 • standardi in ceniki.

  Ogled: pravilna sredstva v gozdu.

  Vaja:

 • izmera gozdnih sortimentov,

 • izdelava gozdnega reda.


 • ali ČEBELARSTVO (35 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  BIOLOGIJA ČEBELJE DRUŽINE

  Dijak

  Dijak

   

 • zna razložiti zgradbo čebeljega telesa

 • pozna sestavo čebelje družine

 • opiše telesne dele in organe,

 • razloži sestavo čebelje družine med opazovanjem,

 • razloži delitev dela v čebelji družini,

 • Razvije spoznanje o izjemni organiziranosti čebelje družine, strokovnost.

  Se zave poklicne odgovornosti.

  Prikaz: mrtvice in čebelje družine v čebelnjaku.

  OPREMA ČEBELARJA

   

   

   

 • pozna opremo

 • zna uporabiti pripomočke

 • prepozna uporabnost zaščitne obleke in čebelarskega klobuka,

 • ponazori uporabo kadilnika, čebelarskega noža in ostale opreme,

 • Razvija strokovnost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Vaja: uporaba obleke in opreme pri pregledu panjev.

  ČEBELJE BIVALIŠČE/PANJ

  VRSTE IN OPREMA PANJEV

   

   

   

 • urejenost čebeljega bivališča, različnih panjev,

 • obvlada pogoje za življenje čebel

 • spozna Janšev panj, Alberti-Žnidaršičev panj, nakladni panj (LR)

 • primerja satnice, sate, matičnike,

 • razloži razporejenost medu, zalege ter cvetnega prahu v bivališču,

 • določi primerno vlažnost in temperaturo v gnezdu,

 • oceni primernost zračenja,

 • Razvija strokovnost.

  Se zave pomena natančnosti.

  Krepi poklicno odgovornost, osebno odgovornost.

  Osvoji občutek, kako in kdaj sme poseči v gnezdo.

  Ogled:

 • primerjava različnih vrst panjev in njihove opremljenosti,

 • razporejenosti medu, cvetnega prahu, zalege v panju.

  Vaja: meritve v čebelnjaku.

 • ŽIVLJENJE ČEBELJE DRUŽINE, SPOMLADANSKI ZAČETEK ZALEGANJA IN PRVI POSEG V PANJ

   

   

   

 • razume odgovornost prvih posegov

 • ugotovi, kdaj se zaleganje prične,

 • razloži izletavanje čebel in vnos svežega cvetnega prahu,

 • Osvoji občutek, kako in kdaj sme poseči v gnezdo.

  Se zave pomena natančnosti.

  Ogled: izletavanja pred čebelnjakom.

  Vaja:

 • dražilno krmljenje,

 • pregled mrtvic in drobirja.

 • ŽIVLJENJE ČEBELJE DRUŽINE, OBDOBJE PORASTA ŽIVALNOSTI

   

   

   

 • pozna porast živalnosti čebelje družine

 • spozna, kdaj in zakaj čebelja družina številčno narašča,

 • spozna ukrepe za pospeševanje razvoja družine,

 • Razvija strokovnost, občutek za pravilno postopanje s čebelami.

  Vaja: pregled čebelje družine v tem času in ukrepanje.

  ŽIVLJENJE ČEBELJE DRUŽINE, ROJENJE

   

   

   

 • razume vlogo in pogoje rojenja

 • oceni možnost za rojenje,

 • izbere način preprečitve rojenja in ga prepreči,

 • Razvija osebno odgovornost, občutek za natančnost.

  Vaja: oskrba panja s čebelami v rojilnem razpoloženju.

  ŽIVLJENJE ČEBELJE DRUŽINE

   

   

   

 • pozna nabiranje nektarja, mane, vode, cvetnega prahu in propolisa

 • zna oskrbeti čebele z vodo

 • opazuje, kdaj rastline medijo,

 • poskrbi, da dobijo čebele vodo,

 • opazuje, kako čebele nabirajo in prinašajo cvetni prah,

 • prepozna propolis in ga pobere,

 • oceni, kakšen je donos,

 • Razvija strokovnost, zanesljivost.

  Krepi ekološko zavest.

  Vaja:

 • opazovanje čebel na paši, pred žrelom in na satju,

 • oskrba čebel in pobiranje propolisa.

 • TEHNOLOGIJA PRIDELOVANJA MEDU

   

   

   

 • pozna opremo za točenje medu

 • obvlada točenje medu

 • spozna opremo za točenje medu,

 • izpelje točenje medu v pravem zaporedjem opravil,

 • Razvija strokovnost.

  Osvaja natančnost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Vaja: točenje medu z opremo za točenje (točilo, cedilo, pribor za odkrivanje satja, posode, ...).

  TEHNOLOGIJA PRIDELAVE CVETNEGA PRAHU IN MATIČNEGA MLEČKA

   

   

   

 • pozna smukanje cvetnega prahu

 • pozna postopek pridobivanja matičnega mlečka

 • spozna smukalnike in njihovo namestitev,

 • razloži smukanje cvetnega prahu,

 • opiše pravilno shranjevanje cvetnega prahu,

 • sodeluje pri pridobivanju matičnega mlečka,

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Krepi osebno odgovornost.

  Vaja:

 • nameščanje smukalnikov,

 • odvzem in nega cvetnega prahu

 • priprava družin za pridobivanje mlečka,

 • cepljenje ličink in odzemanje mlečka ter njegova nega.

 • JESENSKA OPRAVILA PRI ČEBELAH IN NEVARNOST ROPANJA

   

   

   

 • pozna jesenska opravila

 • razume potrebe čebel jeseni

 • spozna, kdaj in zakaj je potrebno zmanjšati prostor čebelam ter zaradi preprečevanja ropanja zožiti vhode v panj,

 • razume upadanje razvoja čebel in usihanje medenja ob krajšanju dneva,

 • utemelji potrebo po spodbujanju razvoja z dokrmljevanjem,

 • Razvija natančnost, strokovnost.

  Se zave osebne odgovornosti.

  Vaja: dokrmljevanje družin v tem obdobju.

  ZAZIMOVANJE ČEBELJIH DRUŽIN

   

   

   

 • razume potrebe čebel v zimskem obdobju

 • opiše zimsko gručo in njene potrebe po hrani, miru in toploti,

 • spozna nujnost zožitve bivalnega prostora in primerno toplotno izolacijo le-tega,

 • dopolni zalogo hrane za zimo,

 • izolira panj,

 • Razvija natančnost, strokovnost.

  Se zave osebne odgovornosti.

  Vaja: zožitev gnezda in paženje z različnimi materiali.

  POMLADANSKA OPRAVILA

   

   

   

 • razume pomen pregleda panjev

 • razume pomen zgodnjega odkrivanja brezmatičnosti, oslabelosti družine

 • oceni zalogo hrane in potrebo po dopolnitvi le-te,

 • spozna brezmatičnost, oslabelost družine ter nujnost pridruževanja takih družin normalnim družinam,

 • razloži potrebo po razširitvi ali zožanju prostora posamezni družini v panju in potrebo po zamenjavi satja,

 • dojame, da je potrebno vzpodbujati hitrejši razvoj družin z dodatnim (dražilnim) krmljenjem,

 • Razvija natančnost, strokovnost.

  Se zave osebne odgovornosti.

  Vaja:

 • ugotavljanje potreb po dopolnitvi zalog krme in morebitno krmljenje,

 • združevanje in pridruževanje oslabelih družin, oskrba brezmatičnih družin in drugi potrebni posegi.

 • POMEMBNEJŠE MEDEČE RASTLINE IN GOZDNA PAŠA

   

   

   

 • pozna naše najpomembnejše medeče rastline

 • opazuje najpomembnejše medeče rastline,

 • opazuje proizvajalce mane,

 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost, ekološko zavest.

  Vaja: opazovanje medovitih rastlin v fazi medenja in proizvajalcev mane.

  OPRAŠEVANJE KMETIJSKIH RASTLIN

   

   

   

 • razume pomen čebel pri opraševanju sadnega drevja in drugih kmetijskih rastlin

 • razloži pomen opraševanja s čebelami za razmnoževanje in povečanje količine pridelkov kmetijskih in drugih rastlin,

 • opazuje čebele na sadnem drevju,

 • razloži soodvisnosti med rastlinami, čebelami in ekonomiko,

 • Krepi občutek za natančnost.

  Razvija strokovnost, ekološko zavest.

  Se zave osebne odgovornosti.

  Vaja: ugotavljanje oprašenosti rastlin in kontrola donosov medu.

  IZBIRA VRSTE PANJA, STOJIŠČA ZA ČEBELNJAK ALI PANJ

   

   

   

 • razume, da vsak panj ni primeren za vsakega čebelarja

 • spozna, da je potrebno pri tem upoštevati pašne vire, znanje čebelarja, porabo časa in možnost prodaje proizvodov in čebel,

 • primerja delo v AŽ in LR panjih,

 • Krepi občutek za natančnost.

  Razvija strokovnost.

  Vaja: delo z različnimi tipi panjev.

  KRMA IN KRMLJENJE ČEBEL MED LETOM

   

   

   

 • pozna, s čim dokrmljujemo čebele

 • razume, zakaj dokrmljujemo

 • pozna, kam pokladamo krmo

 • izbere nadomestno hrano za čebele,

 • se nauči, v katerem delu dneva dokrmljujemo in zakaj dokrmljujemo v posameznih mesecih leta,

 • pridobi občutek za primeren čas in količino dodane hrane,

 • primerja pitalnike,

 • Razvija strokovnost, ustvarjalnost, občutek za varčnost.

  Vaja: krmljenje v različnih obdobjih z različnimi vrstami krme in različnimi pitalniki v različnih panjih.

  OBNOVA MATIC

   

   

   

 • pozna pomen zamenjave matic

 • spozna, zakaj in kako se menja matica,

 • Razvija strokovnost.

  Vaja: zamenjava matic.

  BOLEZNI ČEBEL

   

   

   

 • pozna varoozo

 • pozna poapnelo zalego

 • pozna hudo gnilobo

 • pozna pršičavost, nosemavos in majsko bolezen

 • spozna nevarnost razmnožitve zajedalca in načine preprečevanje obolenja,

 • spozna trdoživost povzročiteljev in nujnost sistematičnega zatiranja,

 • se nauči, kako pomembno je pregledovanje družin,

 • spozna vzroke in posledice ter možnost zdravljenja bolezni,

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Se zave osebne odgovornosti.

  Vaja:

 • ugotavljanje okužbe in zdravljenje ter ugotavljanje vzrokov in preprečevanje bolezni.

 • ŠKODLJIVCI V ČEBELNJAKU

   

   

   

 • pozna škodljivce (voščenega molja, čebeljo uš, miš, mravljo, oso, sršena)

 • spozna, kakšno in kolikšno škodo naredijo škodljivci čebelam ,

 • izbere zaščito pred škodljivci,

 • oceni posledice škodljivcev,

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Se zave osebne odgovornosti.

  Vaja: nastavitev pasti za miši, sršene, ose, sredstev za zatiranje moljev.

  VARSTVO ČEBEL PRED ZASTRUPITVAMI

   

   

   

 • razume negativen vpliv škropljenja s pesticidi

 • sklepa, koliko intenzivno kmetijstvo zmanjšuje število medečih rastlin,

 • oceni, kateri pesticidi zastrupljajo čebele in čebelje proizvode,

 • pridobi občutek, kako zavarovati čebele pred zastrupitvami,

 • pojasni možnost ohranjanja čebeljih paš,

 • Razvija osebno odgovornost.

  Se zave delovne odgovornosti.

  Krepi ekološko zavest.

  Ogled:

 • mrtvice pred panji,

 • ugotavljanje števila medečih rastlin na negnojenih in intenzivno gnojenih kmetijskih površinah ter eventuelno zapiranje ali odvoz ogroženih čebeljih družin.


 • in ZELENJADARSTVO (35 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SETEV IN SAJENJE

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna načine setve, setvene pripomočke in sajenje sadik

 • izbere ustrezen čas setve,

 • razlikuje semena vrtnin,

 • se se naučijati na različne načine in z različnimi setvenimi pripomočki,

 • izdela setveni načrt,

 • razloži pomen različne globine setve glede na debelino semena,

 • se nauči izbrati dobro sadiko in jo pravilno posaditi,

 • se nauči pikiranja,

 • Razvija čut za natančnost, čut za poklicno odgovornost, čut za opazovanje, čut za ekonomično izrabo gojitvenega prostora.

   

  OSKRBA POSEVKOV

   

   

   

 • pozna postopke oskrbe sadik, okopavanje, osipavanje

 • odstranjevanje plevelov

 • zalivanje

 • zaščito rastlin, prekrivanje rastlin in tal z različnimi materiali

 • postavljanje opore

 • vršičkanje, pinciranje, beljenje in siljenje

 • razlikuje sadiko in sejančka,

 • razloži pomen okopavanja,

 • se nauči pravilno okopavanti, vršičkati, pincirati, beliti in siljenja,

 • se nauči pravilno ravnati s fitofarmacevtskimi sredstvi,

 • se nauči skrbeti za rastline od setve do spravila,

 • spozna pridelovalne tehnike za izboljšanje kvalitete pridelka,

 • Razvija strokovnost, čut za osebno in poklicno odgovornost, čut za opazovanje, ekološko zavest.

   

  SPRAVILO IN SKLADIŠČENJE PRIDELKOV

   

   

   

 • pozna tehnologije spravila pridelkov in skladiščenja

 • razlikuje rastline v tehnološki in botanični zrelosti,

 • določi čas spravila vrtnine,

 • se nauči pravilno pospraviti pridelke,

 • se nauči pravilno skladiščiti pridelke,

 • se nauči skrbeti za ozimnico,

 • Razvija čut za opazovanje, čut za racionalno izkoriščanje prostora.

  Krepi delovno in poklicno odgovornost.

   

  PREDELAVA PRIDELKOV

   

   

   

 • pozna načine predelave zelenjave, zelišč in začimbnic

 • spozna tehnološke postopke predelave,

 • določi primeren način predelave za posamezno kulturo,

 • Razvija čut za gospodarnost.

  Ogled: obrat ali kmetij, ki se ukvarja s predelavo vrtnin.

  Vaja: sušenje zelišč.

  PRAVILNIK O KAKOVOSTI SADJA, VRTNIN IN GOB

   

   

   

 • pozna pravilnik, ki določa kakovostne norme zelenjave in gob

 • spozna pravilnik o kakovosti sadja, vrtnin in gob,

 • razvrsti zelenjavo v razrede glede kakovost,

 • Razvija čut za opazovanje, natančnost in strokovnost.

  Vaja: razvrščanje zelenjave v kakovostne razrede na podlagi Pravilnika o kakovosti sadja, zelenjave in gob.


  ali REJA ŽIVALI (35 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ZAKONODAJA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽIVALI

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna zakonodajo o zdravstvenem varstvu

 • zna ukrepati v primeru pogina živali

 • razloži dolžnosti in pravice lastnikov živali ob pojavu kužnih bolezni,

 • predvidi ukrepe v primeru pogina živali,

 • poskrbi za preventivo in karanteno živali,

 • Razvija strokovnost, natančnost.

  Se zave osebne in poklicne odgovornosti.

  Prikaz: zakonodaja.

  Vaja: ukrepi pri poginu živali in priprava karantene.

  KUŽNE BOLEZNI ŽIVALI

   

   

   

 • pozna kužne bolezni

 • ukrepa v primeru pojava kužnih bolezni,

 • prepozna simptome kužnih bolezni,

 • razloži postopke preventive,

 • Razvija sposobnost opazovanja, pravilen odnos do živali.

  Krepi občutek za skrbnost, delovno odgovornost.

  Prikaz:

 • bolezenski znaki,

 • (fotografije, diapozitivi).

  Vaja:

 • izvedba postopkov preventive pred kužnimi boleznimi,

 • ukrep v primeru pojava kužnih bolezni.

 • ZAJEDAVSKE BOLEZNI ŽIVALI

   

   

   

 • pozna notranje zajedavce

 • pozna zunanje zajedavce

 • poskrbi za preventivo pred zajedavci (želodčnimi, črevesnimi in pljučnimi),

 • oceni resnost okužbe s pregledom blata

 • izbere primerno kurativo v primeru večje okužbe,

 • ustrezno ukrepa ob pojavu zunanjih zajedavcev,

 • Krepi delovno odgovornost.

  Razvija pravilen odnos do živali, skrbnost, sposobnost opazovanja.

  Prikaz:

 • zajedavci ter sredstev za zdravljenje,

 • fotografije, diapozitivi).

  Vaja:

 • jemanje vzorcev blata in ugotavljanje prisotnosti zajedavcev,

 • zdravljenje okuženih živali,

 • zatiranje zunanjih zajedavcev.

 • ZASTRUPITVE PRI ŽIVALIH

   

   

   

 •    pozna zastrupitve s strupenimi rastlinami, s težkimi kovinami in drugimi strupenimi snovmi

 • prepozna znake zastrupitve s težkimi kovinami in raznimi strupenimi snovmi,

 • ·  prepozna znake zastrupitve s strupenimi rastlinami,

 • ·  razloži oblike pomoči pri zastrupitvah,

 • Razvija pravilen odnos do živali, sposobnost opazovanja, občutek doslednosti.

  Krepi delovno odgovornost.

  Prikaz: strupene rastline.

  Vaja:

 • prva pomoč ob zastrupitvi,

 • (zalivanje in sondiranje).

 • OSNOVE ŽIVINOREJE NA EKOLOŠKI KMETIJI

   

   

   

 • pozna možnosti preusmeritve v ekološko kmetovanje

 • razume obremenitev kmetijskih površin na ekološki kmetiji

 • opiše preusmeritveni načrt za ekološko kmetovanje,

 • izračuna gnojilne enote velike živali (GEVŽ),

 • razloži pomen živali kot vezni člen v krogotoku kmetije,

 • spozna različne metode ekološkega kmetovanja,

 • Razvija občutek za ekološko kmetovanje, ekološko zavest.

  Se zave pomena pravilne obremenitve kmetijskih površin za varstvo okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

  Vaja:

 • sodelovanje pri preusmeritvenem načrtu iz konvencionalnega na ekološko kmetovanje,

 • izračunavanje gnojilne enote velike živali (GEVŽ).

  Ogled: kmetija z različnimi metodami ekološkega kmetovanja.


 • 4 letnik

  TURIZEM NA KMETIJI (70 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OSNOVE TURIZMA NA PODEŽELJU

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna potenciale podeželja

 • oceni naravne danosti kot osnovni pogoj za turizem,

 • razloži napake pri poseganju v naravo,

 • razume vrednote naravnih danost,

 • Razvija občutek za naravne vrednote, odnos do domačega kraja.

  Prikaz: diapozitivi, slike, videposnetki.

  Ogled: primerno področje za kmečki turizem.

  OSNOVNI NAMENI TURISTIČNE PONUDBE

   

   

   

 • ·  pozna možnosti turistične ponudbe v kraju

 • oceni možnosti turizma v kraju in opiše pogoje zanj,

 • oceni možnost trženja na kmetiji,

 • predvidi opremo in ureditev prodajnega prostora,

 • Se zave, da s svojimi pozitivnimi spoznanji vpliva tudi na druge.

  Se zave osebne in poklicne odgovornosti.

  Ogled: opremljen prodajni prostor in trženj na kmetiji.

  Vaja: sodelovanje pri prodaji.

  OBLIKE TURISTIČNE DEJAVNOSTI

   

   

   

 • pozna vodenje turističnih dejavnosti

 •  

 • utemelji razvrščanje stroškov za posamezno turistično uslugo,

 • izračuna lastno ceno usluge in izstavi račun,

 • predvidi poslovni uspeh,

 • Razvija strokovnost, natančnost, zanesljivost.

  Vaja: računanje cene usluge.

  UREDITEV KMETIJE ZA GOSTA

   

   

   

 • pozna potrebe za ureditev kmetije za gosta

 • predvidi opremo prostorov za goste,

 • izbere ustrezna čistilna sredstva in pripomočke,

 • predvidi možnosti za igro, rekreacijo in šport na kmetiji,

 • Razvija osebno odgovornost, natančnost, strokovnost,  ustvarjalnost.

  Vaja:

 • čiščenje in ureditev prostorov za goste,

 • ureditev okolice kmetije,

 • priprava aktivnosti za goste.

 • PRIDELAVA IN PREDELAVA HRANE

   

   

   

 • zna oskrbeti pridelano hrano

 • zna predelati hrano

 • zna varovati okolje

 • oceni pogoje za pripravo hrane,

 • očisti hrano in jo pripravi za konzerviranje,

 • samostojno konzervira,

 • predvidi prostor za skladiščenje hrane,

 • predvidi, kam z odpadki,

 • Razvija natančnost, pravilen odnos do razvrščanja odpadkov.

  Krepi strokovnost, ekološko zavest, osebno odgovornost.

  Se zave pripadnosti naravi.

  Vaja:

 • priprava, čiščenje in konzerviranje hrane,

 • priprava prostora za skladiščenje,

 • priprava kompostnega kupa.

 • DEDIŠCINA KRAJA S KULTURNIMI ZNAMENITOSTMI

   

   

   

 • razume pomen kulturne dediščine

 • pozna kulturno dediščino stavbarstva

 • opiše ljudske običaje,

 • razloži pomen ohranjanja ljudske umetnosti, domače obrti, kulture oblačenja,

 • opiše značilnosti podeželskega stavbarstva,

 • Krepi samozavest.

  Razvija čut do umetnosti, čut za ohranjanje dediščine, občutek za usklajevanje starih in novih elementov.

  Vaja: ponazoritev ljudskega običaja.

  Ogled: etnološka zbirka in primeri stare arhitekture.

  OHRANJANJE DEDIŠČINE

   

   

   

 • razume pomen ohranjanja kulinarične dediščine

 • razume pomen in tradicijo praznikov v letu

 • primerja navadne in praznične jedi, razume pomen ohranjanja stare kulinarike,

 • oceni izvirnost kmečke hrane,

 • razloži povezavo hrane s kmečkimi opravili in prazniki,

 • definira značilnosti posameznih praznikov

 • razlikuje navade in šege ob določenih praznikih in večjih kmečkih opravilih,

 • Razvija osebno odgovornost, tolerantnost.

  Krepi ekološko zavest, občutek za ohranjanje starih šeg in navad.

  Se zave pomena ustvarjalnosti.

  Vaja:

 • priprava jedi za kmečka opravila in praznik,

 • ponazoritev praznika.

 • ponazoritev kmečkih opravil/ šeg.

 • DOMAČA OBRT

   

   

   

 • razume pomen ohranjanja domače obrti

 • pozna vrste domače obrti

 • predstavi vrste domačih obrti,

 • razume pomen ohranjanja starih ročnih spretnosti,

 • razloži pomen domače obrti za turistične namene,

 • Se zave pomena ustvarjalnosti.

  Krepi samozavest.

  Razvija osebno odgovornost.

  Ogled: domače obrti.

  Vaja: urjenje ročnih spretnosti in izdelava spominkov.


  ali VINARSTVO (70 ur)

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  TRGATEV

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna sortiment

 • zna se pripraviti na trgatev

 • zna določiti/oceniti čas trgatve

 • prepozna in razlikuje glavne sorte,

 • se nauči pripraviti klet, vinsko posodo in stroje za trgatev,

 • razlikuje metode določanja vsebnosti sladkorja in jih zna izvesti,,

 • določi količino kislin,

 • določi čas trgatve,

 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja, natančnost in odgovornost.

  Se zave pomena higiene.

  Vaja:

 • prepoznavanje in opisovanje sort,

 •  določanje količine sladkorja z ročnim refraktometrom in moštno tehtnico,

 • določanje količine kislin,

 • trgatev.

 • PREDELAVA GROZDJA

   

   

   

 • ozna tehnologijo predelave belega grozdja

 • ozna tehnologijo predelave rdečega grozdja

 • ozna možnosti poprave mošta

 • pripravi vrelni nastavek,

 • razlikuje predelavo belega in rdečega grozdja,

 • razlikuje med klasičnim postopkom predelave rdečega grozdja in termovinifikacijo,

 • razloži pomen in načine razsluzenja,

 • se nauči popraviti mošta v skladu z veljavnimi predpisi,

 • spozna enološka sredstva predelave,

 • Razvija natančnost, poklicno odgovornost.

  Osvoji strokovne predpise in navodila.

  Vaja:

 • pomoč            pri predelavi grozdja v šolski kleti,

 • priprava vrelnega nastavka,

 • spoznavanje enoloških sredstev,

 • poprava mošta/dosladkanje,

 • odmerjanje in priprava enoloških sredstev.

 • KLETARJENJE

   

   

   

 • pozna opremo, stroje in pogoje v kleti

 • zna donegovati vino

 • pozna osnovno analizo vina

 • pozna bolezni in napake vina

 • razlikuje vrste vinske posode in jo zna negovati,

 • se nauči določiti količino žvepla in potrebno količino za žveplanje,

 • razlikuje enološka sredstva in jih zna ustrezno uporabljati,

 • se nauči odvzeti vzorec za analizo in ga pravilno opremiti s podatki,

 • razlikuje glavne bolezni in napake vina, jih zna preprečiti in odpraviti,

 • opazuje in pomaga pri filtriranju,

 • opazuje in pomaga pri stekleničenj,

 • Osvoji predpise o higieni in strokovna navodila.

  Razvija ekološko zavest, odgovornost za pravilno izvedbo posameznih tehnoloških postopkov.

  Vaja:

 • pranje vinske posode in ovinjanje,

 • določanje količine žvepla in računanje odmerkov,

 • delo v kleti,

 • računanje odmerkov in uporaba enoloških sredstev,

 • jemanje vzorcev,

 • analiza vina,

 • prepoznavanje bolezni in napak (vzorci).

 • VINSKA ZAKONODAJA

   

   

   

 • pozna načine ocenjevanja

 • spozna vina posamezniih vinorodne dežel,

 • ugotavlja in primerja organoleptične lastnosti vina,

 • Razvija sposobnost zaznavanja s čutili.

  Degustacija: poskušanje in ocenjevanje vzorcev vina.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  osnove gozdarstva

   

   

 • delovni stroji v gozdu

 • Kmetijski stroji

 • delovni stroji za delo v gozdu in delovanje motorne žage

 • tehnika varnega dela

 • Varstvo pri delu

 • zaščitna delovna obleka in druga varstvena sredstva

 • čebelarstvo

   

   

 • zgradba čebeljega telesa

 • Poljedelstvo

 • žuželke

 • pomembnejše medeče rastline

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

 • ogrščica, repica

 • sadno drevje

 • varstvo čebel pred zastrupitvami

 • Poljedelstvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

 • varstvo rastlin

 • škropljenje sadnih dreves

 • varstvo vinske trte

 • zelenjadarstvo

   

   

 • setev in sajenje

 • Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

 • setev

 • stroji za setev in sajenje

 • zaščita rastlin s kemičnimi sredstvi za varstvo rastlin

 • Varstvo rastlin in okolja

 • zgradba fitofarmacevtskih sredstev

 • načini uporabe fitofarmacevtskih sredstev

 • oskrba posevkov

 • Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

 • stroji za oskrbo posevkov

 • oskrbovanje poljščin

 • reja živali

   

   

 • osnovna prehrana živali

 • Živinoreja

 • prehrana živali

 • krma in krmila

 • Poljedelstvo

  Živinoreja

  Kmetijski stroji

 • pridelava krme

 • prehrana živali

 • stroji za spravilo krme

 • sestavljanje krmnih obrokov

 • Matematika

  Živinoreja

  Informatika

  Kemija

 • linearna enačba

 • prehrana živali

 • uporaba programov

 • analize

 • hlev in oskrba živali

 • Kmetijski stroji

  Živinoreja

 • oprema in mehanizacija v hlevu

 • hlev za živali

 • turizem na kmetiji

   

   

 • pridelava hrane

 • ekološka pridelava hrane

 • Poljedelstvo

  Reja živali

 • pridelava okopavin, žit itd

 • prepovedani krmni dodatki

 • vzdrževanje bivalnih prostorov in okolice

 • Gospodarsko poslovanje

 • uporaba ekonomike v gospodinjstvu

 • ureditev kmetije za goste

 • šport in rekreacija

 • Športna vzgoja

 • igrišča, igre, igrala

 • higiena življenja na kmetiji

 • Zdravstvena vzgoja

 • osebna higiena, zdrav način življenja

 • vinarstvo

   

   

 • gospodarski pomen

 • vinarstvo pri nas in v svetu

 • Gospodarsko poslovanje

 • trženje

 • kletarska oprema

 • Kmetijski stroji

 • stiskalnice

 • nega vina

 • Matematika

  Kemija

 • računanje %

 • sklepni račun

 • določanje časa trgatve glede na namen pridelave grozdja

 • Sadjarstvo in vinogradništvo

 • določanje tehnološke zrelosti

 • določanje zrelostnega indeksa grozdja

 • pozna selekcionirane kvasovke

 • filtriranje vina (azbestni filtri)

 • Biologija

 • pozna drobnoživke in njihovo delovanje

 • vpliv škodljivih snovi na okolje