SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

REJA ŽIVALI - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

62

8

70

4.

   

 

skupaj

62

8

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • usvoji temeljna strokovno-teoretična znanja potrebna za prirejo neoporečnih živalskih proizvodov,

 • usvoji human odnos do živali,

 • zna upoštevati etološke potrebe živali,

 • spozna osnove ekološkega kmetovanja,

 • usvoji ekološko zavest in odgovornost za varovanje okolja,

 • zna povezovati pridobljeno teoretično znanje s prakso in ustrezno ukrepati,

 • zna načrtovati, voditi in nadzorovati delo v živalim prilagojeni vzreji,

 • pozna različne tehnologije vzreje, prilagojene živalim,

 • spozna možnosti za predelavo in trženje neoporečnih živalskih proizvodov,

 • se zaveda pomen ohranjanja avtohtonih pasem živali,

 • pozna osnovne zdravstveno-varstvene ukrepe pri obolenju živali,

 • pozna osnovne predpise in upravne postopke v živinoreji,

 • seznani se z dolžnostmi in pravicami rejcev in lastnikov pri varstvu živali pred kužnimi boleznimi,

 • pozna najpogostejše zdravstvene težave pri domačih živalih v Sloveniji.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ZAKONODAJA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU ŽIVALI

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna zakonodajo o zdravstvenem varstvu

 • opiše dolžnosti in pravice rejcev in lastnikov živali pri zaščiti pred kužnimi boleznimi,

 • nauči se ukrepati v primeru pogina živali,

 • spozna preventivo in pomen karantene za domače živali,

 • razloži stroške in odškodnino v primeru zdravljenja ali pogina,

 • Razvija strokovnost pri delu.

  Razvija natančnost pri delu.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti pri varovanju zdravja domačih živali.

  Vaja: uporaba Uradnega lista.

  NAJPOGOSTEJŠE ZDRAVSTVENE TEŽAVE DOMAČIH ŽIVALI

   

   

   

 • pozna najpogostejše kužne bolezni domačih živali

 • pozna notranje in zunanje zajedavce

 • pozna najpogostejše zastrupitve domačih živali

 • opiše najpogostejše kužne bolezni domačih živali pri nas,

 • nauči se postopkov preventive,

 • opiše metljavost, mehurjavost, ikričavost, glistavost,

 • prepozna zunanje zajedalce,

 • opiše postopke pomoči in preventive,

 • opiše možnosti in znake zastrupitve s težkimi kovinami in drugimi strupenimi snovmi,

 • opiše možnosti in znake zastrupitve s strupenimi rastlinami,

 • opiše postopke pomoči pri zastrupitvah,

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Krepi občutek za skrbnost.

  Razvija pravilen odnos do živali.

  Zave se delovne odgovornosti.

  Ogled:

 • bolezenski znaki živali

 • (fotografije, diapozitivi),

 • zajedavci in zajedavska obolenja (fotografije, plakati, diapozitivih),

 • strupene rastline v naravi in na fotografijah.

 • OSNOVE EKOLOŠKEGA KMETOVANJA

   

   

   

 • pozna možnosti preusmeritve v ekološko kmetovanje

 • pozna pravila ekološkega kmetovanja

 • razloži potek in trajanje preusmeritve kmetije na ekološki način kmetovanja,

 • razloži krogotok hranljivih snovi na kmetiji,

 • spozna pravila obremenitve kmetijskih površin na ekološki kmetiji,

 • definira gnojilne enote velike živine (GEVŽ),

 • Krepi ekološko zavest.

  Zave se pomena ekološkega kmetovanja za varstvo okolja in ohranjanja biotske raznovrstnosti.

  Ogled: ekološka kmetija.

  ŽIVALIM PRILAGOJENA VZREJA

   

   

   

 • pozna osnove etologije

 • pozna etološke potrebe domačih živali

 • pozna načine vzreje domačih živali na ekološki kmetiji

 • razloži pomen in načine proučevanja obnašanja divjih živali,

 • razlikuje instinktivno in naučeno obnašanje domačih živali,

 • našteje funkcionalne kroge obnašanja domačih živali: žretje/pitje, počitek, blatenje/uriniranje, razmnoževanje, socialno - radovedno obnašanje, ...

 • razloži etološke potrebe posameznih vrst domačih živali,

 • primerja živalim prilagojene pogoje vzreje z intenzivno vzrejo,

 • opiše in primerja različne načine vzreje na ekoloških kmetijah,

 • Se zave osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Razvija human odnos do živali.

  Ogled: živinorejska proizvodnja na ekološki kmetiji.

  OSNOVE PREHRANE ŽIVALI NA EKOLOŠKI KMETIJI

   

   

   

 • zna pravila prehrane domačih živali na ekološki kmetiji

 • pozna prepovedane krmne dodatke

 • razloži ekološko pridelavo krme za posamezne vrste in kategorije živali,

 • razloži razliko med primernimi in prepovedanimi krmnimi dodatki,

 • Zave se poklicne odgovornosti, pravilnega krmljenja za zdravje in počutje živali.

  Razvije odgovornost za prirejo neoporečnih živalskih proizvodov za prehrano ljudi.

   

  PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI NA EKOLOŠKI KMETIJI

   

   

   

 • obvlada osnove preprečevanja in zdravljenja bolezni

 • razloži prepoved preventivne uporabe zdravil,

 • razlikuje priporočena in prepovedana zdravila,

 • razloži pomen zapisovanja zdravstvenega stanja živali,

 • Se zave osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Prikaz: evidenčni listi.

  TRŽENJE NEOPOREČNIH ŽIVALSKIH PROIZVODOV

   

   

   

 • razume pomen označevanja proizvodov

 • obvlada pravila prodaje proizvodov

 • pozna nadzor nad pridelovanjem, predelovanjem in trženjem neoporečnih živalskih proizvodov

 • razloži pomen uporabe in prepoznavnosti zaščitnega znaka za potrošnika in proizvajalca,

 • utemelji rabo ustrezne embalaže za ohranjanje kakovosti proizvodov,

 • nauči se predpise s področja trženja živalskih proizvodov,

 • oceni možnost prodaje,

 •  razloži pomen knjigovodstva,

 •  opiše potek nadzora,

 • predvidi posledice uporabe nedovoljenih sredstev,

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

  Zave se posledic kršenja pravil.

  Prikaz:

 • različne blagovne znamke,

 • zapisniki o nadzoru prireje neoporečnih živalskih proizvodov.

 • MOŽNOSTI IN PERSPEKTIVE ZA ŽIVALIM PRILAGOJENO VZREJO V SLOVENIJI

   

   

   

 • pozna strategijo razvoja živinoreje v Sloveniji

 • pozna cilje kmetijske politike v Evropski uniji

 • pozna zakone in predpise na področju živinoreje

 • oceni stanje in razvojne smernice živinoreje v Sloveniji,

 • primerja cilje kmetijske politike v EU in Sloveniji,

 • opiše načine prestrukturiranje živinoreje ob integraciji v EU,

 • oceni zakonodajo na področju živinoreje, veterinarstva in prehrane,

 • predvidi posledice neizpolnjevanja predpisov,

 • Zave se pomena kmetijstva za gospodarstvo države.

  Razvija skrbnost in natančnost.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti pri oskrbi prebivalstva s hrano.

  Vaja: uporaba Uradnega lista.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnove prehrane živali

 • Živinoreja

 • prehrana živali

 • krma in krmila

 • Poljedelstvo

  Živinoreja

  Kmetijski stroji

 • pridelava krme

 • prehrana živali

 • stroji za spravilo krme

 • sestavljanje krmnih obrokov

 • Matematika

  Živinoreja

  Informatika

  Kemija

 • linearna enačba

 • prehrana živali

 • uporaba programov

 • analize

 • hlevi in oskrba živali

 • Kmetijski stroji

  Živinoreja

 • oprema in mehanizacija v hlevu

 • hlevi za živali

 • trženje živalskih proizvodov

 • Gospodarsko poslovanje

 • osnove in pravila trženja

 • zakonodaja in predpisi