SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

SADJARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

85

20

105

3.

55

15

70

4.

82

20

102

skupaj

182

55

277

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna gospodarski pomen pridelave sadja v svojem okolju in v Sloveniji,

 • se zave pomena vinogradništva kot kmetijske panoge,

 • razume in obvlada sodobno tehnologijo gojenja sadnih rastlin,

 • osvoji temeljnega znanja za razumevanje in rokovanje s sodobno tehnologijo pridelave in predelave grozdja,

 • se nauči za kritično vrednotiti, urediti ter varovati kmetijski prostor.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  SADJARSTVO KOT PANOGA

  Dijak

  Dijak

   

 • razume gospodarski pomen sadjarstva

 • pozna rajonizacijo sadjarstva

 • obvlada pomološko razdelitev sadnih rastlin

 • razloži gospodarski pomen sadjarstva,

 • spozna oblike sadjarske pridelave,

 • razlikuje različne sadne vrste,

 • primerja in razlikuje sadjarska območja Slovenije,

 • predvidi perspektivo razvoja sadjarstva,

 • Se zave pomena sadjarstva.

  Ogled:

 • sadne rastline in nasadi v naravi,

 •  priprava sadjarske razstave.

 • ORGANOGRAFIJA SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna podzemne organe

 • pozna nadzemne organe

 • spozna temeljno strokovno terminologijo,

 • primerja/razlikuje različne koreninske sisteme,

 • spozna zgradbo nadzemnih delov sadnih rastlin,

 • razloži funkcijo nadzemnih delov sadnih rastlin in osnovne fiziološke procese,

 • razlikuje in prepozna rodni les različnih sadnih vrst,

 • spozna fiziologijo razvoja cvetnih brstov (diferenciacija),

 • Razvije občutek za natančnost.

  Razvije sposobnost povezovanja pri splošnih naravoslovnih predmetih pridobljenega znanja.

  Ogled: modeli organov različnih sadnih rastlin.

  Vaja:

 • nabiranje vzorcev rodnega lesa,

 • izdelava herbarija: listi sadnih rastlin,

 • prepoznavanje in opisovanje rodnega lesa.

 • FENOLOGIJA

   

   

   

 • pozna življenjski ciklus

 • pozna letni ciklus

 • opiše obdobja v življenju sadne rastline in sadjarjevo vlogo pri tem,

 • primerja posamezne fenofaze razvoja rastlin in jih poveže z osnovnimi tehnološkimi ukrepi,

 • razloži vpliv ekoloških dejavnikov na potek posamezne fenofaze,

 • uporabi pri poljedelstvu pridobljeno znanje,

 • Razvija natančnost opazovanja in zapisovanja.

  Razvija sposobnost povezovanja znanja različnih naravoslovnih predmetov.

  Vaja: opazovanje in zapisovanje posameznih fenofaz.

  RAZMNOŽEVANJE SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • obvlada načine razmnoževanja sadnih rastlin

 • pozna normative in zakonske predpise

 • primerja generativno in vegetativno razmnoževanje,

 • opiše tehnologijo generativnega razmnoževanja (pridobivanje in dodelava semena, setev, pikiranje),

 • razlikuje načine vegetativnega razmnoževanja,

 • primerja in razloži tehnologijo najpomembnejših načinov vegetativnega razmnoževanja (grebeničenje, potaknjenci, cepljenje, tkivne kulture),

 • se nauči tehnologijo pridelave sadik,

 • opiše organiziranost drevesnice,

 • opiše kakovostno sadiko,

 • Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

  Ogled:

 • drevesnica,

 • slikovni material.

  Demonstracija:

 • cepljenje,

 • naprave potaknjencev.

  Vaja:

 • cepljenje potaknjencev,

 • naprava potaknjencev.

 • VINOGRADNIŠTVO KOT PANOGA KMETIJSTVA

   

   

   

 • razume gospodarski pomen vinogradništva

 • pozna rajonizacijo vinogradništva

 • razloži gospodarski pomen vinogradništva,

 • primerja vinogradniška območja Slovenije,

 • predvidi perspektivo razvoja vinogradništva,

 • Se zave vloge vinogradništva.

  Ogled:

 • vinograd v naravi,

 • razstava grozdja ali vin,

  ali

 • priprava razstave grozdja in vin.

 • ORGANOGRAFIJA VINSKE TRTE

   

   

   

 • pozna podzemne organe

 • pozna nadzemne organe

 • uporabi pri sadjarstvu pridobljeno znanje in pojasni razlike z vinsko trto,

 • spozna temeljno strokovno terminologijo,

 • prepozna in opiše koreninski sistem vinske trte,

 • opiše zgradbo in definira funkcije nadzemnih delov,

 • Razvije sposobnost natančnega opazovanja.

  Ogled: modeli organov vinske trte.

  Vaja: prepoznavanje organov vinske trte.

  FENOLOGIJA

   

   

   

 • pozna življenjski ciklus

 • pozna letni ciklus

 • opiše življenjska obdobja vinske trte,

 • primerja fenofaze razvoja trte,

 • opiše vpliv ekoloških dejavnikov na potek posamezne fenofaze,

 • uporabi pri sadjarstvu pridobljeno znanje,

 • Razvija sposobnost natančnega opazovanja in zapisovanja.

  Vaja: opazovanje in zapisovanje posameznih fenofaz.

  RAZMNOŽEVANJE VINSKE TRTE

   

   

   

 • pozna vegetativne načine razmnoževanja vinske trte

 • obvlada tehnologijo pridelovanja podlag in cepičev

 • zna izbrati ustrezno tehnologijo pridelovanja trsnih cepljenk

 • zna zakonske predpise

 • razlikuje načine vegetativnega razmnoževanja,

 • utemelji uporabo ameriške trte v vinogradništvu,

 • razlikuje in opiše vrste in lastnosti podlag vinske trte,

 • opiše tehnologijo pridelovanja podlag,

 • razloži pomen in vrste selekcije,

 • razloži pomen pridobivanja kakovostnih cepičev,

 • se nauči pripraviti cepilni material in cepiti vinsko trto,

 • opiše tehnologijo pridelovanja trsnih cepljenk,

 • se nauči zakonske predpise,

 • Razvija strokovnost.

  Se zave pomena kakovosti.

  Demonstracija: cepljenje.

  Vaja:

 • cepljenje,

 • spoznavanje različnih podlag.

  Ogled:

 • trsnice in matičnjak,

 • selekcijska knjiga.

 • NAPRAVA IN OBNOVA NASADOV

   

   

   

 • razume pomen načrtovanja naprave oziroma obnove

 • zna pripravit zemljišča

 • obvlada sisteme in načine sajenja

 • pozna možnosti zaščite pred pozebo

 • upošteva načela integrirane in ekološke pridelave,

 • opiše investicijski in tehnični program,

 • se nauči pripraviti zemljišče: planirati, terasirati, rigolirati,

 • spozna fiziološke osnove prehrane rastlin,

 • razloži pomen vzorčenja in analize tal,

 • razloži pomen založnega gnojenja,

 • opiše postopke urejanja vodnega režima (drenaža, erozija),

 • razloži pomen in ureditev namakanja v trajnih nasadih,

 • spozna metode zaščite pred pozebo,

 • razlikuje sisteme sajenja,

 • razlikuje načine sajenja,

 • se nauči pripraviti sadike za sajenje,

 • uporabi pri poljedelstvu pridobljeno znanje,

 • primerja oblike opore in materiale v trajnih nasadih,

 • Razvija občutek za varčnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Se zave pomena natančnosti in strokovnosti.

  Razvija sposobnost povezovanja znanja različnih naravoslovnih predmetov.

  Ogled:

 • naprav nasadov,

 • pedološki laboratorij,

 • namakalni sistem.

  Demonstracija: jemanje vzorcev tal.

  Vaja:

 • priprava sadik za sajenje,

 • sajenje,

 • jemanje vzorcev za analizo tal,

 • količenje.


 • 3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  REZ IN GOJITVENE OBLIKE

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pomen rezi

 • obvlada gojitvene oblike

 • pozna fiziološke osnove rezi

 • razloži pomen rezi,

 • opiše fiziološke osnove rezi,

 • oceni čas rezi,

 • razlikuje osnovne ukrepe rezi in njenega učinka,

 • opiše najbolj razširjene gojitvene oblike,

 • se nauči oblikovati različne gojitvene oblike,

 • se nauči izbrati primerno gojitveno obliko,

 • Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

  Demonstracija: rez v nasadu.

  Vaja: rez različnih gojitvenih oblik v nasadu.

  Ogled: gojitvene oblike.

  OSKRBA NASADOV

   

   

   

 • zna oskrbeti mlade nasade

 • pozna načine oskrbe tal v sadovnjaku

 • obvlada tehnologijo oskrbe trajnih nasadov v času rodnosti

 • upošteva načela integrirane in ekološke pridelave

 • opiše oskrbo mladih trajnih nasadov,

 • razlikuje načine oskrbe tal v trajnih nasadih,

 • spozna čisto obdelavo,

 • spozna negovano ledino,

 • razloži zakonitosti gnojenja in gnojenje,

 • uporabi pri poljedelstvu pridobljeno znanje,

 • razloži pomen in primerja načine redčenja plodov v sadovnjakih,

 • spozna možnosti zaščite nasadov pred točo in vetrom,

 • Razvija sposobnost povezovanja znanja različnih naravoslovnih predmetov.

  Razvija občutek za varčnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Se zave pomena natančnosti in strokovnosti.

  Ogled: strojna oprema za oskrbo tal.

  Vaja:

 • izračunavanje gnojilnih odmerkov,

 • izdelava gnojilnega načrta,

 • izračunavanje količine herbicidov.

 • REZ IN GOJITVENE OBLIKE

   

   

   

 • razume pomen rezi

 • pozna rodni les

 • obvlada gojitvene oblike

 • pozna oporo za vinsko trto

 • razloži pomen rezi,

 • opiše fiziološke osnove rezi,

 • prepozna rodni les,

 • opiše osnovne zakonitosti rezi,

 • spozna delitev gojitvenih oblik,

 • opiše potek oblikovanja gojitvenih oblik

 • razloži pomen in primerja vrste ampelotehničnih del med vegatacijo,

 • primerja oporo in materiale za oporo vinske trte,

 • Razvije strokovnost.

  Se zave poklicne odgovornosti.

  Razvija inovativnost.

  Prikaz rodnega lesa.

  Vaja:

 • prepoznavanje rodnega lesa,

 • izračunavanje obremenitve vinske trte,

 • rez različnih gojitvenih oblik.

  Demonstracija: rez.

  Ogled: gojitvene oblike.

 • NAPRAVA IN OBNOVA VINOGRADOV

   

   

   

 • razume pomen načrtovanja naprave oziroma obnove

 • zna pripraviti zemljišče

 • obvlada sisteme in načine sajenja

 • upošteva načela ekološke in integrirane pridelave sadja,

 • uporabi pri sadjarstvu pridobljeno znanje, pojasni razlike z vinsko trto,

 • opiše investicijski in tehnični program,

 • se nauči pripraviti zemljišče: planirati, terasirati, rigolirati,

 • razloži pomen vzorčenja in analize tal,

 • razloži pomen založnega gnojenja,

 • opiše postopke urejanja vodnega režima (drenaža, erozija),

 • spozna načine sajenja,

 • opiše pripravo cepljenk za sajenje,

 • Razvija občutek za varčnost.

  Krepi ekološko zavest.

  Se zave pomena natančnosti in strokovnosti.

  Ogled:

 • naprave vinogradov,

 • pedološki laboratorija,

 • strojna oprema za oskrbo tal.

  Demonstracija: jemanja vzorcev tal.

  Vaja:

 • priprava cepljenk za sajenje,

 • sajenje.

 • OSKRBA VINOGRADOV

   

   

   

 • zna oskrbeti mlad vinograd

 • obvlada načine oskrbe tal v vinogradu

 • pozna tehnologijo oskrbe rodnega vinograda

 • opiše oskrbo mladih vinogradov,

 • razlikuje načine oskrbe tal v vinogradu (čista obdelava, negovana ledina),

 • razloži zakonitosti gnojenja in gnojenje,

 • uporabi pri poljedelstvu pridobljeno znanje,

 •  

  Vaja:

 • izračunavanje gnojilnih odmerkov za vinograd,

 • izdelava gnojilnega načrta za vinograd,

 • izračunavanje količine herbicidov.


 • 4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OBIRANJE, SHRANJEVANJE IN PREDELAVA SADJA

  Dijak

  Dijaki

   

 • obvlada načine obiranje

 • pozna možnosti shranjevanja

 • pozna možnosti in načine predelave sadja

 • razlikuje načine in razloži pomen določanja zrelosti,

 • spozna načine obiranja in spozna pripomočke za obiranje,

 • primerja načine skladiščenja,

 • prepozna skladiščne bolezni sadja,

 • primerja možnosti ponudbe sadja in pojasni pomen ustrezne embalaže,

 • primerja možnosti predelave in uporabe sadja,

 • Se zave uporabne vrednosti sadja.

  Razvija občutek za natančnost.

  Razvija inovativnost.

  Ogled:

 • hladilnica,

 • predelava sadja.

  Vaja:

 • določanje zrelosti,

 • prepoznavanje skladiščnih bolezni.

 • POMOLOGIJA

   

   

   

 • razume ekološke zahteve

 • pozna tehnološke zahteve

 • obvlada sortiment

 • sposoben je povezati predhodno pridobljeno znanje,

 • opiše posebnosti posamezne sadne vrste,

 • Krepi sposobnost povezovanja in sklepanja.

  Ogled:

 • razstava sadja

  ali

 • priprava razstave sadja.

 • AMPELOGRAFIJA

   

   

   

 • obvlada sisteme delitve sort.

 • razlikuje in primerja naj- pomembnejše sorte vinske trte,

 •  

  Ogled:

 • razstava grozdja

  ali

 • priprava razstave grozdja.

 • OSNOVE VINARSTVA

   

   

   

 • zna določiti čas trgatve

 • pozna tehnologijo predelave belega grozdja

 • pozna tehnologijo predelave rdečega grozdja

 • zna pripraviti vino za trženje

 • se nauči metod določanja zrelosti grozdja,

 • opiše sestavo grozdja in vina,

 • opiše tehnologijo predelave belega grozdja,

 • opiše tehnologijo predelave rdečega grozdja,

 • se nauči negovati in vzdrževati vinsko posodo,

 • se nauči negovati vino,

 • spozna osnovo analitike vina,

 • prepozna bolezni in napake vina,

 • se nauči vino pripraviti za prodajo,

 • Osvoji tehnologijo predelave rdečega grozdja.

  Se zave delovne odgovornosti.

  Vaja:

 • določanje zrelosti grozdja,

 • analiza vina.

  Ogled: vinska klet.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • rajonizacija

 • Geografija

 • pokrajine v Sloveniji,

 • organografija

 • Biologija

 • zgradba nadzemnih in podzemnih organov rastlin,

 • fiziologija rastlin,

 • fenologija

 • Poljedelstvo

 • vpliv ekoloških faktorjev,

 • razmnoževanje sadnih rastlin in vinske trte

 • Biologija

 • spolno razmnoževanje,

 • nespolno razmnoževanje,

 • gnojenje

 • Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

  Praktični pouk

  Matematika

 • osnove prehrane rastlin,

 • analiza tal,

 • stroji za gnojenje in obdelavo tal,

 • gnojila in tehnika gnojenja,

 • načini obdelave tal,

 • odstotni račun,

 • namakanje

 • Poljedelstvo

 • lastnosti tal,

 • oskrba rastlin

 • Varstvo rastlin

 • poznavanje bolezni in škodljivcev,

 • osnove vinarstva

 • Vinarstvo

 • vse,