SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

TURIZEM NA KMETIJI - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

82

20

102

skupaj

82

20

102

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna temeljne pojme s področja turizma,

 • razvija spretnosti, ki so pomembne za oblikovanje turizma na podeželju,

 • nauči se pridobljeno znanje uporabljati v vsakdanjem življenju,

 • usposobi se za razsodno sprejemanje odločitev splošnega pomena,

 • razvija odgovornost do sebe in drugih ter do naravne in kulturne dediščine.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  OSNOVE TURIZMA NA PODEŽELJU

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna potenciale podeželja

 • pozna vlogo podeželja včeraj in danes

 • prepozna naravne danosti kot osnovni pogoj za turizem,

 • spozna/zazna vse elemente, ki dopolnjujejo naravne danosti,

 • opiše napake poseganja v naravo,

 • razume vrednote naravnih danosti,

 • Razvije občutek za naravne vrednote.

  Razvije pravilen odnos do domačega kraja.

  Prikaz diapozitivov, slik, videposnetkov

  INFRASTRUKTURA POKRAJINE

   

   

   

 • pozna infrastrukturo

 • razume gospodarski pomen infrastrukturne urejenosti kraja

 • spozna vrste infrastruktur pokrajine in razume njihov pomen,

 • spozna smisel kakovosti življenja,

 • prepozna posledice neurejenosti,

 • Razvije občutek za zdravo okolje.

  Zave se občuteka odgovornosti zalastno zdravje.

  Prikaz posnetkov.

  Ogledi

  OSNOVNI NAMEN TURISTIČNE PONUDBE

   

   

   

 • pozna razvojne možnosti kraja

 • prepozna razvojne možnosti kraja,

 • določi njihov pomen,

 • predvidi možnosti ustvarjanja novih delovnih mest,

 • spozna možnosti trženja na kmetijah,

 • Zave se, da s svojimi pozitivnimi spoznanji vpliva tudi na druge.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti.

  Ogledi

  Prikaz: posnetki -:oprema prodajnega prostora.

  OBLIKE TURISTIČNE DEJAVNOSTI

   

   

   

 • pozna stacionarni turizem

 • pozna izletniški turizem

 • prepozna osnovne zahteve stacionarnega turizma,

 • spozna sanitarno in tržno zakonodajo,

 • nauči se voditi knjigovodstvo,

 • razvija znanja za opravljanje dejavnosti,

 • predvidi osnovne zahteve za izletniški turizem,

 • Razvije občutek odgovornosti in presoje.

  Osvoji ustrezen način dela.

  Izoblikuje odnos do zdravega načina življenja.

  Prikaz z diapozitivi.

  Prikaz: zakoni o turistični dejavnosti.

  UREDITEV KMETIJE ZA GOSTA

   

   

   

 • pozna ureditev kmetije za gosta

 • spozna opremo in materiale za bivalne in sanitarne prostore,

 • prepozna etnološke značilnosti slovenskega podeželja,

 • spozna ustrezne materiale za opremo prostorov,

 • razloži pomen čistoče in urejenosti vseh prostorov in okolice,

 • razloži pomen čistilnih sredstev in pripomočkov,

 • oceni možnosti za igro, rekreacijo in šport na kmetiji,

 • Razvija občutek za estetiko.

  Razvije občutek odgovornosti do sebe in drugih.

  Razvija občutek za čisto in urejeno okolico.

  Zave se zdravilnega vpliva gibanja na telo.

  Prikaz:videoposnetki,slike, vzorci.

     

  Pridobi natančnost.

  Razvija strokovnost.

   

  PRIDELAVAIN PREDELAVA HRANE

   

   

   

 • pozna pridelavo in predelavo

 • hrane

 • zna varovati okolje

 • spozna metode dela pridelave in konzerviranja,

 • nauči se osnov biološke pridelave,

 • spozna skladiščenje hrane,

 • spozna pogoje za pripravo hrane,

 • spozna pogoje za predelavo,

 • dokaže pomen zdrave pitne vode,

 • določi pravilno ravnanje z odpadki,

 • oceni negativen vpliv odpadkov na naravo,

 • Razvija občutek za natančnost.

  Zave se strokovnosti.

  Krepi ekološko zavest.

  Razvija osebno odgovornost.

  Razvije pravilen odnos do razvrščanja odpadkov.

  Začuti pripadnosti naravi.

  Prikaz:

 • primer domačega kompostnega kupa,

 • videoposnetki, prospekti,

 • primeri konzervirane hrane.

 • HIGIENA ŽIVLJENJA NA KMETIJI

   

   

   

 • pozna higieno življenja na kmetiji

 • spozna pomen zdravega načina življenja,

 • nauči se vzdrževati higieno živil in prostorov ter osebno higieno,

 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija osebno odgovornost.

  Zave se poklicne odgovornosti.

  Razvija občutek za skrbnost.

  Prikaz: delovnih pripomočkov, prospektov.

  DEDIŠČINA KRAJA S KULTURNIMI ZNAMENITOSTMI

   

   

   

 • obvlada sestavine kulturne dediščine

 • pozna kulturno dediščino stavbarstva

 • spozna zvrsti ljudske umetnosti,

 • razlikuje značilnosti ljudskih praznikov, navad in običajev,

 • razloži pomen ohranjanja ljudske umetnosti, domače obrti in kulture oblačenja,

 • predstavi kulturo bivanja nekoč,

 • opiše posebnosti kmečke hiše (streha in strešna kritina, območje vhoda, okna, balkoni in gank, ...),

 • spozna značilnosti podeželskega stavbarstva,

 • Razvija čut do umetnosti.

  Krepi samozavest.

  Zave se pomena dediščine.

  Osvoji občutek za povezovanje starih in novih elementov.

  Diapozitivi, slike, videoposnetki, izdelki domače obrti.

  Ogled: primeri stare arhitekture.

  OHRANJANJE DEDIŠČINE

   

   

   

 • razume pomen ohranjanja kulinarične dediščine

 • pozna navadne in praznične jedi

 • razume pomen in tradicijo praznikov v letu

 • razloži pomen ohranjanja stare kulinarike,

 • spozna izvirnosti kmečke hrane,

 • spozna povezavo hrane s kmečkimi opravili in prazniki,

 • opiše navadne in praznične jedi,

 • definira značilnosti posameznih praznikov,

 • razlikuje navade in šege praznikov od večjih kmečkih opravil,

 • Razvija osebno odgovornost.

  Krepi ekološko zavest.

  Razvija občutek za tolerantnost.

  Zave se pomena ustvarjalnosti.

  Zavese pomena za ohranjanje starih šeg in navad.

  Prikaz: kasete, ljudska glasbila, pesmi, reki, pregovori.

  Vaja: ponazoritev praznika.

  DOMAČA OBRT

   

   

   

 • pozna pomembnost ohranjanja domače obrti

 • pozna vrste domače obrti

 • spozna vrste domačih obrti,

 • razloži pomen ohranjanja starih ročnih spretnosti,

 • spozna pomen domače obrti za turistične namene, podeželskega stavbarstva,

 • Zave se pomena ustvarjalnosti.

  Krepi samozavest.

  Razvije osebno odgovornost.

  Prikaz:

 • primeri posode in pripomočkov,

 • diapozitivi in video posnetki različnih praznovanj.

 • UPORABNOST IN VLOGA DEDIŠČINE V SODOBNEM ŽIVLJENJU

   

   

   

 • pozna uporabnost dediščine

 • zna razvijati pravilen odnos do dediščine

 • opiše potek praznikov v svojem kraju,

 • razloži pomen praznikov,

 • dokaže pomembnost/nujnost vključevanja krajanov v kulturno dogajanje,

 • neguje pozitiven odnos do dediščine,

 • Zave se pripadnosti kraju.

  Razvija/neguje odnos do domačega kraja.

  Zave se osebne odgovornosti v prid ohranjanju kulturne dediščine.

  Vaja: sodelovanje na prireditvah.

  MEDČLOVEŠKI ODNOSI

   

   

   

 • pogoje za kakovostno življenje na kmetiji

 • razume pomen sorodstvenih vezi in odnose med generacijami

 • spozna pogoje za kakovostno življenje,

 • nauči se preprečevati negativne posledice razvoja turizma v kraju,

 • dokaže pomen povezanosti in razumevanja v družini,

 • pojasni lastno/osebno članstvo za sožitje v družini,

 • utemelji pomen povezanosti med vaščani za medsebojno pomoč,

 • Se zave odgovornosti do sebe in drugih.

  Razvija svoj značaj v prid nesebičnosti, požrtvovalnosti, prijaznosti.

   

  ORGANIZACIJA DELA NA TURISTIČNI KMETIJI

   

   

   

 • zna organizirati delo

 • dokaže delitev dela glede na sposobnosti in nagnjenja,

 • določi zaporedje opravil,

 • predvidi pripravo in popravila na novo turistično sezono,

 • Razvija ustvarjalnost.

  Osvoji poklicno odgovornost.

  Razvija občutek za skrbnost.

   

  DELO Z GOSTI

   

   

   

 • obvlada delo/poslovanje delo z gosti

 • definira odnos do gosta,

 • razloži pravila lepega obnašanja,,

 • prepozna pomen pozornosti, gostoljubnosti, korespondence,

 • predvidi pričakovanja in navade gostov,

 • Razvija tolerantnost.

  Razvija komunikativnost.

  Razvija primeren odnos do ljudi.

  Igranje vlog: sprejem gostov.

  PRODAJA TURISTIČNIH ZMOGLJIVOSTI

   

   

   

 • pozna možnosti prodaje turističnih zmogljivosti.

 • spozna pomen rezervacij,

 • nauči se sodelovati s turističnimi agencijami,

 • razloži načine plačevanja,

 • opiše promocijo in propagando,

 • spozna načine izstavljanja računov,

 • Razvija ustvarjalnost.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija skrbnost.

  Vaja: izdelava prospekta.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • pridelava hrane

 • ekološka pridelava hrane

 • Poljedelstvo

  Reja živali

 • pridelava okopavin, žit itd.

 • prepovedani krmni dodatki

 • vzdrževanje bivalnih prostorov in okolice

 • Gospodarsko poslovanje

 • uporaba ekonomike v gospodinjstvu

 • ureditev kmetije za goste,

 • -šport in rekreacija

 • Športna vzgoja

 • igrišča, igre, igrala

 • higiena življenja na kmetiji

 • Zdravstvena vzgoja

 • osebna higiena, zdrav način življenja