SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

VARSTVO RASTLIN IN OKOLJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

55

15

70

4.

24

10

34

skupaj

79

25

104

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna gospodarski pomen varstva rastlin,

 • obvlada načine varstva rastlin,

 • razvija pravilen odnos do uporabe fitofarmacevtskih sredstev in varovanja okolja,

 • oblikuje čut odgovornosti za pridelovanje zdrave hrane,

 • nauči se prepoznavati povzročitelje bolezni in poškodb na rastlinah na osnovi simptomov,

 • spozna pripravke za varstvo rastlin,

 • spoznava najpogostejše bolezni in škodljivce poljščin, sadnega drevja in vinske trte,

 • zna opazovati razvoj bolezni in škodljivcev,

 • nauči se izbrati pravilno/ustrezno fitofarmacevtsko sredstvo proti boleznim, škodljivcem in plevelom,

 • spozna pomen pravočasnega odkrivanja bolezni in škodljivcev ,

 • spozna posredne in neposredne metode varstva rastlin,

 • obvlada prednosti in slabosti kemičnega varstva,

 • spozna biološko in integrirano varstvo rastlin,

 • znajo svetovati strankam pri nakupu sredstev za varstvo rastlin,

 • razvija natančnost in strokovnost,

 • razvija delovno, osebno in poklicno odgovornost,

 • pozna predpise, ki urejajo promet fitofarmacevtskih sredstev.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  GOSPODARSKI POMEN VARSTVA RASTLIN

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna zgodovino varstva rastlin

 • razume gospodarsko-družbeni pomen varstva rastlin

 • spozna katastrofe v gojenju nekaterih kultur,

 • razlikuje med posredno in neposredno škodo,

 • spozna vzroke za naraščanje škode,

 • Se zave pomena varstva rastlin.

   

  POJEM BOLEZNI IN SIMPTOMI

   

   

   

 • razume pojem bolezni

 • pozna vrste simptomov

 • razlikuje med posameznimi vrstami simptomov, tj. zunanjimi znaki obolelosti rastlin,

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Ogled: diapozitivi (slikovnega materiala).

  POVZROČITELJI BOLEZNI IN POŠKODB NA RASTLINAH

   

   

   

 • pozna vrste bolezni

 • primerja neparazitske in parazitske povzročitelje bolezni na rastlinah,

 • opiše infekcijo, pogoje za njen nastanek in vdor parazitov v rastline,

 • razlikuje pojma primarna in sekundarna infekcija,

 • razloži pojma inkubacijska in fruktifikacijska doba,

 • pojasni vpliv ekoloških dejavnikov na patogenezo,

 • razloži aktivno in pasivno ter vertikalno in horizontalno odpornost

 • opiše fiziološko specializacijo,

 • Razvija natančnost.

  Razvije strokovnost.

   

  NEŽIVI POVZROČITELJI BOLEZNI

   

   

   

 • pozna vpliv klimatskih razmer na razvoj bolezni

 • pozna vpliv talnih razmer na razvoj bolezni

 • prepozna značilne simptome na rastlinah,

 • utemelji občutljivost rastlin za napad parazitov zaradi neugodnih razmer,

 • Zave se vpliva gojene rastline na zdravje.

   

  FITOPATOGENE GLIVE

   

   

   

 • pozna zgradbo gliv in načine njihovega razmnoževanja

 • pona sistematiko gliv

 • opiše zgradbo gliv in njihovo razmnoževanje;

 • razloži sistematiko gliv,

 • primerja posamezne razrede gliv med seboj,

 • Krepi natančnost in strokovnost.

  Razvija čut za opazovanje.

  Zave se pomena glivičnih bolezni pri pridelovanju kulturnih rastlin.

  Vaja: mikroskopiranje za glivično boleznijo obolele rastline.

  FITOPATOGENE BAKTERIJE

   

   

   

 • pozna zgradbo bakterij in simptome

 • obvlada sistematiko fitopatogenih bakterij

 • opiše zgradbo in razmnoževanje bakterij,

 • nauči se sistematiko bakterij,

 • prepozna splošne simptome bakterijskih bolezni,

 • Zave se pomena bakterijskih bolezni.

  Razvije strokovnost in natančnost.

  Razvija čut za opazovanje.

   

  FITOPATOGENI VIRUSI

  FITOPATOGENE MIKOPLAZME

   

   

   

 • pozna zgradbo virusov in načine prenosa

 • zna našteti simptome

 • pozna razvrstitev in poimenovanje virusov

 • pozna mikoplazmatske bolezni

 • opiše zgradbo virusov in prepozna njihove simptome na rastlinah,

 • spozna značilnosti mikoplazmatskih bolezni,

 • Razvija strokovnost in natančnost.

  Razvija čut za opazovanje.

   

  PARAZITSKE CVETNICE

   

   

   

 • pozna parazitske cvetnice

 • zna našteti predstavnike parazitskih cvetnic

 • opiše zgradbo parazitskih cvetnic in jih razvrsti v skupine glede na stopnjo parazitizma,

 • spozna njihovo škodljivost,

 • Razvije strokovnost.

  Razvija čut za opazovanje.

   

  ŽUŽELKE

   

   

   

 • pozna notranjo in zunanjo zgradbo žuželk

 • obvlada načine razmnoževanja žuželk in njihovo preobrazbo

 • razume ekologijo žuželk

 • pozna sistematiko žuželk

 • opiše zunanjo in notranjo zgradbo žuželk,

 • primerja načine razmnoževanja in preobrazbe,

 • opiše vpliv dejavnikov na velikost populacije,

 • razvrsti žuželke v rodove,

 • Razvije strokovnost.

  Razvija čut za opazovanje.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvij poklicno odgovornost.

  Prikaz: zgradba žuželke z modelom žuželke.

  DRUGI ŠKODLJIVCI RASTLIN

   

   

   

 • pozna pršice

 • pozna ogorčice

 • pozna ptiče

 • pozna polže

 • pozna glodalce

 • opiše zgradbo in razmnoževanje pršic,

 • opiše zgradbo in razmnoževanje ogorčic,

 • nauči se sistematiko pršic in ogorčic,

 • spozna polže, ptiče in glodalce, ki so škodljivci kmetijskih rastlin,

 • primerja simptome povzročiteljev škod na rastline,

 • Zave se pomena nekaterih vrst za uspešno pridelavo.

  Razvija čut za opazovanje.

  Razvije strokovnost.

   

  NAČINI VARSTVA RASTLIN

   

   

   

 • pozna posredne načine varstva rastlin, tj. rastlinsko higieno, rastlinsko karanteno in vzgojo odpornih sort

 • pozna neposredne načine varstva rastlin, tj. mehanično, biološko, fizikalno in kemično

 • razume integrirano varstvo rastlin (koristni organizmi - naravni sovražniki, predatorji, pragovi gospodarskih škod, prognoze)

 • primerja rastlinsko higieno, karanteno in vzgojo odpornih sort,

 • opiše ukrepe biološkega, mehaničnega, fizikalnega, kemičnega in integriranega varstva rastlin,

 • razloži prednosti in slabosti kemičnega varstva rastlin,

 • ugotovi prednosti integriranega varstva rastlin,

 • razloži pojema gospodarski prag škodljivosti in gospodarski prag varstva rastlin,

 • opiše praktične primere uporabe predatorjev in parazitov v integrirani pridelavi,

 • predstavi ukrepe in postopke integriranega pridelovanja kulturnih rastlin in oceni možnosti takega načina pridelovanja,

 • opiše postopke za pridobitev blagovnih znamk za hrano, pridelano po načelih integriranega varstva (npr. DEMETER),

 • Razvije strokovnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Ogled:

 • slikovni material naravnih sovražnikov,

 • feromonske vabe.

 • KEMIČNO VARSTVO RASTLIN

   

   

   

 • pozna delitev fitofarmacevtskih sredstev glede na namen uporabe

 • razume vlogo aktivnih in dodatnih snovi

 • našteje fitofarmacevtska sredstva po namenu uporabe,

 • opiše zgradbo fitofarmacevtskih sredstev in oblike priprave,

 • primerja način uporabe fitofarma- cevstkih sredstev,

 • nauči se pravilno skladiščiti in transportirati fitofarmacevtska sredsteva,

 • razlikuje pojma koncentracija in odmerek ali doza,

 • razloži LD50, letalno ter toksično dozo,

 • spozna razvrstitev fitofarmacevtskih sredstev po strupenosti v razrede,

 • dokaže ostanke fitofarmacevtskih sredstev v hrani in v tleh (rezidui),

 • spozna načine delovanja in vzroke selektivnosti fitofarmacevtskih sredstev,

 • Razvije strokovnost in natančnost.

  Zave se poklicne in osebne odgovornosti.

  Razvija zavest za zaščito potrošnikov in okolja.

  Razvija ekološko zavest.

  Vaja: računanje koncentracije fito- farmacevtskega sredstva,

  Izračun doze ali odmerka.

  Prikaz: pakiranja in oznake strupenosti fitofarmacevtskih sredstev.

  Ogled: škropljenje žit, videokasete.

  FITOFARMACEVTSKA SREDSTVA

   

   

   

 • pozna fungicide

 • pozna antibiotike

 • pozna insekticide

 • pozna akaricide

 • pozna nematocide

 • pozna rodenticide

 • pozna limacide

 • pozna repelente in atraktante

 • pozna fumigante

 • pozna fiziotrope

 • pozna herbicide

 • našteje skupine posameznih fitofarma- cevtskih sredstev,

 • opiše delovanje posamezne skupine,

 • predstavi prednosti in slabosti uporabe določene skupine fitofarmacevtskih sredstev,

 • opiše uporabnost določene skupine FFS,

 • razlikuje repelente in atraktante,

 • primerja posamezne skupine po strupenosti,

 • spozna načine zatiranja plevelov,

 • opiše gospodarski pomen posamezne skupine,

 • razloži vpliv ekoloških dejavnikov na delovanje herbicidov,

 • opiše vzroke selektivnosti herbicidov,

 • razloži razgradnjo herbicidov v tleh,

 • definira vplive herbicidov na okolje,

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija občutek za natančnost in strokovnost.

  Zave se poklicne in delovne odgovornosti.

  Vaja: načrt škropljenja (s pomočjo strokovne literature, prospektov, ipd.).

  Delo v skupinah.

  DODATKI FITOFARMACEVTSKIM SREDSTVOM IN MEŠANJE PRIPRAVKOV

   

   

   

 • pozna dodatke FFS

 • obvlada osnovna načela mešanja pripravkov

 • opiše načine in čas uporabe fitofarmacevtskih sredstev,

 • nauči se pravil za mešanje pripravkov,

 • razloži posledice nepravilnega mešanja pripravkov,

 • opiše pomen dodatkov fitofarmacevtskim sredstvom,

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

   

  POSLEDICE UPORABE FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA OKOLJE

   

   

   

 • pozna vplive fitofarmacevtskih sredstev na odnose v naravi

 • razume pojme kumulativna in akutna toksičnost

 • pozna problem biološkega kopičenja ostankov fitofarmacevtskih sredstev

 • pozna vzroke za nastanek odpornosti na FFS

 • obvlada programsko in usmerjeno škropljenje

 • opiše vpliv fitofarmacevtskih sredstev na odnose v naravi,

 • razloži pojma kumulativna in akutna toksičnost,

 • spozna probleme biološkega kopičenja ostankov fitofarmacevtskih sredstev,

 • definira prednosti in slabosti uporabe fitofarmacevtskih sredstev,

 • razloži vrste odpornosti, ki nastanejo kot rezultat uporabe FFS,

 • opiše oziroma našteje prednosti usmerjenega škropljenja pred programskim škropljenjem,

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija strokovnost in poklicno odgovornost.

   

  RAZKUŽEVANJE SEMENA, SADIK IN ZEMLJE

   

   

   

 • razume pomen razkuževanja

 • pozna metode razkuževanja

 • našteje metode razkuževanja semena, sadik in zemlje,

 • pojasni prednosti in slabosti,

 • Razvija ekološko zavest.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti.

  Razvija čut za strokovnost.

  Ogled: fizikalno razkuževanje zemlje z vodno paro.

  ZAKONSKI PREDPISI, KI UREJAJO PROMET S SREDSTVI ZA VARSTVO RASTLIN

   

   

   

 • zna zakonske predpise, ki urejajo promet s sredstvi za varstvo rastlin

 • spozna zakon o zdravstvenem varstvu rastlin,

 • nauči se predpise o fitofarmacevstkih sredstvih,

 • spozna pravilnik o vsebini in načinu opravljanja preizkusov znanja iz varstva rastlin ter iz tehničnega znanja o napravah za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev,

 • spozna odredbo o varstvu čebel,

 • spozna zakon o vodah,

 • spozna zakon o varstvu okolja,

 • spozna zakon o strupih,

 • spozna pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki,

 • Razvija ekološko zavest.

  Razvija osebno in poklicno odgovornost za delo s fitofarma- cevtskimi sredstvi.

  Razvija delovno odgovornost.

  Razvije strokovnost.

  Vaja: natančnejša obravnava zakona o varstvu rastlin.

  SPLOŠNI RASTLINSKI ŠKODLJIVCI

   

   

   

 • pozna strune, majskega in junijskega hrošča

 • pozna sovke

 • pozna voluharja

 • pozna poljske miši

 • pozna listne uši

 • pozna polže

 • razloži razvoj posameznega organizma,

 • naredi načrt varstva pred temi organizmi,

 • Zave se pomena znanja za reševanje strokovnih problemov.

  Zave se odgovornosti za okolje pri reševanju strokovnega problema.

  Slikovni material, diapozitivi z boleznimi.

  PREGLED BOLEZNI IN ŠKODLJIVCEV POSAMEZNIH KULTUR

   

   

   

 • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce posameznih kultur

 • spozna seznam bolezni in škodljivcev posameznih kultur,

 • loči med pogostimi in občasnimi škodljivci,

 • Se zave pomena stalnega opazovanja nasada.

   

  BOLEZNI VINSKE TRTE

   

   

   

 • pozna peronosporo vinske trte

 • pozna oidij

 • pozna sivo plesen

 • razloži ciklus razvoja glive,

 • loči varstvo pred in po okužbi,

 • napravi načrt varstva,

 • Razvija sposobnost opazovanja in načrtovanja.

  Zave se pomena pravočasnega ukrepanja za dober pridelek.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  ŠKODLJIVCI VINSKE TRTE

   

   

   

 • pozna brstne pršice

 • pozna grozdne sukače

 •  

 • razloži ciklus razvoja posameznega škodljivca,

 • napravi načrt varstva pred posameznim škodljivcem.

 • Razvija sposobnost opazovanja in načrtovanja.

  Zave se pomena pravočasnega ukrepanja za dober pridelka.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.


  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  BOLEZNI SADNIH RASTLIN

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna jablanov škrlup

 • pozna pepelovke na sadnih rastlinah

 • pozna hrušev škrlup

 • pozna hrušev bakterijski ožig

 • pozna breskovo kodravost

 • pozna listno luknjičavost koščičarjev

 • pozna sadno gnilob

 • pozna virusne bolezni sadnih rastlin

 • razloži ciklus razvoja glive,

 • loči varstvo pred in po okužbi,

 • napravi načrt varstva,

 • Razvija sposobnost načrtovanja.

  Razvija čut za opazovanje.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  Ogled: nasad in prepoznavanje prisotnih bolezni.

  ŠKODLJIVCI SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna rdečo sadno pršico

 • pozna jabolčnega zavijača

 • pozna jablanovega cvetožerja

 • pozna hruševe bolšice

 • pozna hruševo brstarico

 • pozna breskovega zavijača

 • pozna češnjevo muho

 • razloži ciklus razvoja posameznega škodljivca,

 • napravi načrt varstva pred posameznim škodljivem,

 • Razvija sposobnost načrtovanja.

  Razvija čut za opazovanje.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  BOLEZNI ŽIT

   

   

   

 • pozna žitne sneti (prašnate in trde)

 • pozna žitne rje

 • pozna žitno pepelovko

 • pozna ječmenovo progavost

 • pozna rjavenje pšeničnih plev

 • pozna žitno črno nogo

 • pozna snežno plesen

 • pozna rženi rožiček

 • spozna bolezni in njihov ciklus razvoja,

 • določi čas za varstvo,

 • primerja bolezenska znamenja posameznih povzročiteljev bolezni,

 • Zave se pomena pravočasnega varstva.

  Razvija ekološko zavest.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  ŠKODLJIVCI ŽIT

   

   

   

 • pozna pšenično ogorčico

 • pozna proseno veščo

 • pozna švedsko mušico

 • pozna rumeno in rdečo pšenično hržico

 • pozna rženo grizlico

 • pozna žitne strgače

 • pozna žitnega brzca

 • spozna škodljivce in njihov razvojni krog,

 • pozna simptome poškodb,

 • izdela načrt varstva,

 • Zave se pomena pravočasnega varstva.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  ŠKODLJIVCI V ŽITNICAH

   

   

   

 • pozna črnega in riževega žužka

 • pozna žitnega in rženega molja

 • pozna močno veščo

 • pozna močno pršico

 • spozna škodljivce in razloži njihov razvojni ciklus,

 • prepozna simptome napada,

 • predvidi varstvo,

 • Zave se pomena razkuževanja žitnic pred skladiščenjem žita.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  BOLEZNI KROMPIRJA

   

   

   

 • pozna virusne bolezni krompirja

 • pozna krompirjevo plesen

 • pozna črno listno pegavost

 • pozna belo nogo krompirja

 • pozna črno nogo krompirja

 • pozna skladiščne bolezni

 • prepozna bolezni in razloži njihov razvojni ciklus,

 • prepozna simptome,

 • predvidi varstvo,

 • Zave se pomena menjave semena krompirja za doseganje visokih pridelkov.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  ŠKODLJIVCI KROMPIRJA

   

   

   

 • pozna koloradskega hrošča

 • pozna krompirjevo ogorčico

 • prepozna škodljivce in razloži njihov razvojni ciklus,

 • prepozna simptome,

 • določi način varstva,

 • Zave se pomena pravočasnega varstva.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  PESA

   

   

   

 • pozna pesno listno pegavost

 • pozna virusne bolezni pese

 • pozna pesno muho

 • pozna pesne rilčkarje

 • pozna pesne mrharje

 • pozna pesno ogorčico

 • prepozna bolezni in škodljivce,

 • primerja simptome,

 • predvidi način varstva,

 • Zave se pomena pravočasnega varstva za ustrezno digestijo.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  HMELJ

   

   

   

 • pozna peronosporo hmelja

 • pozna hmeljevo pršico in uš

 • spozna bolezni in škodljivce,

 • opiše simptome,

 • določi način varstva,

 • Zave se pomena pravočasnega varstva.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  REPA, REPICA, OLJNA OGRŠČICA

   

   

   

 • pozna repno grizlico

 • pozna repičarja

 • prepozna škodljivce,

 • primerja simptome,

 • izbere način varstva,

 • Zave se pomena pravočasnega varstva.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  DETELJA, LUCERNA

   

   

   

 • pozna deteljnega cvetožerja

 • pozna predenico in pojalnik

 • pozna lucerninega jajčastega rilčkarja in cvetno hržico

 • prepozna škodljivce,

 • primerja simptome,

 • izbere način varstva,

 • Zave se pomena pravočasnega varstva.

  Prikaz: bolezni, slikovni material in diapozitivi.

  KOLEDAR VARSTVA ZA POSAMEZNO KULTURO

   

   

   

 • spozna vsebino koledarja varstva

 • nauči se izdelati koledar varstva,

 • Zave se pomena načrtovanja.

  Vaja: izdelava koledarja varstva.

  INTEGRIRANO VARSTVO V SADJARSTVU, VINOGRADNIŠTVU, POLJEDELSTVU IN VRTNARSTVU

 • spozna načela integriranega varstva na posameznih področjih,

 • analizira prednosti integriranega pridelovanja v primerjavi s programsko usmerjenim škropljenjem,

 • Razvija ekološko zavest.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zgradba gliv, virusov, bakterij

 • zgradba žuželk, pršic, nematod, polžev, glodalcev

 • vpliv fitofarmacevtskih sredstev na odnose v naravi

 • Biologija in ekologija

 • rastlinski sistem

 • živalski sistem

 • ekologija

 • kemična zgradba fitofarmacevtskih sredstev

 • Kemija

 • anorganska kemija

 • organska kemija

 • načini uporabe fitofarmacevtskih sredstev

 • Kmetijski stroji

 • stroji za varstvo rastlin

 • posredni ukrepi varstva rastlin

 • Poljedelstvo

 • izbira rastišča

 • kolobar

 • seme in setev

 • priprava in obdelava tal

 • gostota setve

 • gnojenje

 • oskrbovalni ukrepi

 • žlahtnjenje rastlin

 • bolezni in škodljivci sadnega drevja

 • bolezni in škodljivci vinske trte

 • Sadjarstvo in vinogradništvo

  Sadjarstvo in vinogradništvo

 • oskrba sadnega drevja

 • oskrba vinske trte

 • izračunavanje koncentracij in odmerkov

 • Matematika

 • procentni, sklepni račun

 • spoznavanje bolezni in škodljivcev rastlin

 • navodila za uporabo fitofarmacevtskih sredstev

 • priprava škropilne brozge

 • Praktični pouk

 • bolezni in škodljivci poljščin, sadnega drevja in vinske trte

 • bolezni in škodljivci poljščin

 • pleveli

 • Poljedelstvo

  Poljedelstvo

 • pridelovanje poljščin

 • pleveli