SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

VINARSTVO - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

82

20

102

skupaj

82

20

102

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna gospodarski pomen vina,

 • osvoji temeljno znanje sodobnih tehnologij v vinarstvu,

 • usposobi se za kritično presojo načinov in tehnologij predelave grozdja,

 • spozna analitske načine za ugotavljanje kakovosti,

 • razvije poklicno identiteto,

 • razvije občutek za gospodarnost,

 • obvlada sodoben način predstavitve in ponudbe vin potrošniku,

 • izoblikuje pravilen odnos do vina, se uči kulture pitja in zdravega uživanja vina ob primerni hrani.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OSNOVE VINARSTVA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna gospodarski pomen vinarstva pri nas, v Evropski uniji in v svetu

 • uporabi pri gospodarskem poslovanju in vinogradništvu pridobljeno znanje,

 • Se zave pomembne vloge vinarstva.

  Ogled: videofilm.

  SESTAVINE GROZDJA

   

   

   

 • obvlada sestavine grozdja

 • opiše posamezne sestavine grozdja,

 •  

 •  

 • ČAS IN POSTOPEK TRGATVE

   

   

   

 • pozna parametre in načine za določanje časa trgatve

 • nauči se določiti čas trgatve glede na vsebnost kislin in sladkorja,

 • nauči se ustrezno pripraviti na trgatev in jo pravilno organizirati,

 • primerja vrste trgatve,

 • Razvije natančnost opazovanja in zapisovanja.

  Ravna v skladu s strokovnimi navodili in predpisi.

  Vaja:

 • določanje časa trgatve v šolskem vinogradu,

 • uporaba refraktometra.

 • PREDELAVA GROZDJA

   

   

   

 • pozna tehnologijo predelave belega grozdja

 • pozna tehnologijo predelave rdečega grozdja

 • izdela svojo tehnološko skico in opiše predelavo belega grozdja,

 • izdela svojo tehnološko skico in opiše predelavo rdečega grozdja,

 • pojasni pomen maceracije, opiše termovinifikacijo,

 • opiše klasični postopek predelave rdečega grozdja,

 • spozna pomen razsluzenja,

 • Razvije natančnost opazovanja in zapisovanja.

  Ravna v skladu s strokovnimi navodili in predpisi.

  Pridobiva strokovnost in samozavest.

  Razvija inovativnost.

  Zave se poklicne pripadnosti.

  Vaja:

 • pomoč pri predelavi grozdja v šolski kleti,

 • odmerjanje količine enoloških sredstev (šolska klet).

 • SESTAVINE MOŠTA IN POPRAVA MOŠTA

   

   

   

 • pozna kemično sestavo mošta

 • obvlada možnosti poprave mošta

 • pozna procese vrenja

 • spozna enološka sredstva,

 • opiše kemično sestavo mošta in opiše načine poprave mošta po veljavnih zakonskih predpisih,

 • spozna pogoje vrenja, opiše vrste in vlogo kvasovk,

 • Ravna v skladu s strokovnimi navodili in zakonodajo.

  Vaja: priprava vrelnega nastavka.

  SESTAVINE VINA

   

   

   

 • pozna sestavine vina in njihovo vlogo pri določanju kakovosti

 • našteje sestavine vina in opiše njihovo vlogo pri določanju kakovosti,

 • spozna načine analize vina,

 • Razvija natančnost.

  Pridobiva rutino.

  Vaja: določanje alkohola, titracijske kisline, nepovretega sladkorja (laboratorij).

  KLETARJENJE

   

   

   

 • pozna opremo, stroje in pogoje v kleti

 • obvlada donegovanje vina

 • pozna posebne vrste vina

 • spozna in primerja različne vrste vinske posode, jo zna negovati in oviniti,

 • opiše pogoje v kleti,

 • spozna možnosti nege mladega vina,

 • razloži pomen žveplanja in opiše uporabo različnih vrst žvepla,

 • določi količino žvepla za žveplanje,

 • opiše uporabo različnih čistil in enoloških sredstev/encimov,

 • spozna pomen filtriranja in vrste filtrov,

 • pozna načine stekleničenja, vrste zamaškov, embalažo,

 • razvije čut za estetiko,

 • spozna tehnologije,

 • Ravna v skladu s higienskimi predpisi in strokovnimi navodili.

  Pridobi odgovornost za pravilno izvedbo tehnoloških postopkov.

  Odloča se v pri zdravja (odgovornost do sebe in potrošnikov).

  Razvija ekološko zavest.

  Ogled: kleti.

  Vaja:

 • pomoč pri delu v kleti,

 • določanje količine SO2 in računanje odmerkov,

 • priprava raztopine različnih enološkh sredstev,

 • oblikovanje embalaže in etikete.

 • BOLEZNI IN NAPAKE VINA

   

   

   

 • pozna bolezni in napake vina

 • pozna možnosti preprečevanja in odstranjevanja le-teh

 • prepozna glavne bolezni in napake vina,

 • opiše načine preprečevanja in možnosti uporabe enoloških sredstev ter računanje njihovih koncentracij,

 • Razvija zavest o pomenu zdravega, kvalitetnega proizvoda.

  Pridobi odgovornost za pravilno izvedbo posameznih tehnoloških postopkov.

  Vaja: prepoznavanje bolezni in napak vina.

  VINSKA ZAKONODAJA

   

   

   

 • pozna vinsko zakonodajo

 • zna razvrstiti vina v skupine

 • pozna načine ocenjevanja in degustacijo

 • razume pomen zaščitnih znamk

 • nauči se uporabljati vinsko zakonodajo,

 • prepozna in opiše značilna vina določene vinorodne dežele,

 • ugotavi organoleptične lastnosti vina,

 • nauči se kulture uživanja vina,

 • Razvija sposobnost zaznavanja s pomočjo čutil in natančnega opisovanja le tega.

  Razvija zavest o pomenu zdravja.

  Vaja: degustacija in predstavitev vin.

  Demonstracija: degustacija vzorcev vin ob primerni hrani (šolska jedilnica).


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • gospodarski pomen

 • vinarstvo pri nas in v svetu

 • Gospodarsko poslovanje

 • trženje

 • kletarska oprema

 • Kmetijski stroji

 • stiskalnice

 • nega vina

 • Matematika

  Kemija

 • računanje %

 • sklepni račun

 • določanje časa trgatve glede na namen pridelave grozdja

 • Sadjarstvo

  Vinogradništvo

 • določanje tehnološke zrelosti

 • določanje zrelostnega indeksa grozdja

 • selekcionirane kvasovke

 • filtriranje vina (azbestni filtri)

 • Biologija

 • pozna drobnoživke in njihovo delovanje

 • vpliv škodljivih snovi na okolje