SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

ZELENJADARSTVO - izbirno

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

54

16

70

4.

   

 

skupaj

54

16

70

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna zelenjadarstvo kot panogo rastlinske pridelave,

 • spozna zelenjadarstvo kot sestavni del kmečkega vrta,

 • razvija čut za estetiko in urejenost kmečke hiše in kmečkega vrta,

 • seznani se s pojmom zaščiten prostor ter spozna možnosti pridelovanja v zaščitenem prostoru,

 • usvoji tehnologijo pridelovanja sadik,

 • usvoji osnove biovrtnarjenja in integriranega pridelovanja zelenjave,

 • usvoji tehnologijo pridelovanja posameznih zelenjadnic,

 • prepozna značilne bolezni, škodljivce in plevele in jih zna zatreti,

 • spozna prehransko vrednost zelenjave in njen pomen v prehrani ljudi,

 • obvlada najpogostejše načine predelave zelenjave,

 • spozna pravilnik, ki določa kakovost vrtnin,

 • razvije ekološko zavest in poklicno odgovornost,

 • razvija čut za osebno odgovornost,

 • razvija občutek za gospodarnost,

 • razume potrebo po nenehnem strokovnem izpopolnjevanju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  GOSPODARSKI POMEN PRIDELOVANJA VRTNIN

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna značilnosti zelenjadarstva

 • razume pomen zelenjadarstva kot vrtnarske panoge

 • razume pomen zelenjave v prehrani

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na organiziranost pridelovanja zelenjave

 • spozna pomen zelenjadarstva kot panoge vrtnarstva in njegovo vlogo v prehrani,

 • primerja hranilno vrednost posameznih vrst zelenjave,

 • razišče ponudbo in povpraševanje po vrtninah na slovenskem trgu,

 • Razvija pravilen odnos do zelenjadarstva kot vrtnarske panoge.

  Razvija občutek za komunikativnost.

  Osvaja čut za zdravo prehrano.

  Vaja: zbiranje podatkov o površinah in pridelani zelenjavi v Sloveniji.

  IZBIRA PROSTORA ZA PRIDELOVANJE ZELENJAVE

   

   

   

 • pozna osnove zakonitosti za pravilno in uspešno načrtovanje zelenjavnega vrta

 • obvlada pridelovanje zelenjavo na vrtu in na velikih površinah

 • razume pojma ekstenzivna in intenzivna pridelava zelenjave

 • pozna vrste specializacij vrtnarskih obratov, tj. horizontalno, vertikalno in kombiniran obrat

 • razloži zahteve pravilnega načrtovanja zelenjavnega vrta,

 • izbere ustrezen prostor za pridelovanje zelenjave,

 • primerja pridelovanje na vrtu s pridelovanjem na velikih površinah,

 • primerja intenzivni in ekstenzivni način pridelovanja zelenjave,

 • pojasni vrste specializacij vrtnarskih obratov,

 • Se zave pripadnosti stroki.

  Razvija ekološko zavest in osebno odgovornost.

  Krepi občutek za varčnost in skrbnost pri načrtovanju specializacije.

   

  KOLOBAR

   

   

   

 • obvlada pravila kolobarjenja

 • razloži potrebo po kolobarjenju,

 • nauči se prednosti in pravil kolobarjenja,

 • primerja kolobar v poljedelstvu s kolobarjem v vrtnarstvu,

 • razdeli posevke glede na čas setve in mesto v kolobarju,

 • Zave se pomena kolobarjenja kot načina rastlinske higiene.

  Razvije samostojnost in strokovnost pri načrtovanju kolobarja.

  Krepi poklicno odgovornost ter ekološko zavest.

  Vaja:sestavljanje 3- in 4- letnega kolobarja.

  SEME IN VZGOJA SADIK

   

   

   

 • razume pomen semena in setve za kvaliteten pridelek

 • obvlada načine vzgoje sadik

 • pozna hidroponski način vzgoje sadik

 • nauči se izračunati potrebno količino semena za vzgojo določenega števila sadik,

 • razlikuje semena posameznih vrst zelenjadnic,

 • utemelji pomen vzgoje sadik za gospodarno izrabo pridelovalnih površin,

 • primerja načine vzgoje sadik,

 • primerja hidroponski način s klasičnim,

 • razlikuje med sadikami s koreninsko grudo in brez nje,

 • Razvija sposobnost opazovanja sadik.

  Usvoji natančnost pri pridelovanju

  Zave se pomena zdrave sadike za dober pridelek.

  Razvija občutek za gospodarnost pri odločitvah o načinih vzgoje sadik.

  Vaja:

 • prepoznavanje semena,

 • razlaga deklaracije o semenu,

 • izračunavanje potrebne količine semena za vzgojo sadik.

  Ogled vrtnarije s hidroponskim načinom vzgoje sadik.

 • PLEVELI, BOLEZNI IN ŠKODLJIVCI

   

   

   

 • pozna najpogostejše plevela v zelenjadnicah

 • pozna najpogostejše bolezni in škodljivce zelenjadnic

 • spozna škodljivost in biološke lastnosti plevelov,

 • prepozna plevele,

 • izbere ustrezen način zatiranja plevelov,

 • prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce,

 • izbere način varstva pred boleznimi in škodljivci,

 • Razvije sposobnosti opazovanja.

  Zave se poklicne in osebne odgovornost pri varovanju posevkov zelanjadnic pred boleznimi, škodljivci in pleveli.

  Zave se pomena posrednih načinov varstva rastlin in s tem krepi ekološko zavest.

  Vaja:

 • prepoznavanje plevelov,

 • prepoznavanje najpogostejših bolezni in škodljivcev na šolskem vrtu.

 • BIOVRTNARJENJE

   

   

   

 • obvlada osnovna načela biovrtnarjenja

 • nauči se osnov biovrtnarjenja,

 • razlikuje postopke konvencionalnega in biološkega načina pridelovanja zelenjave,

 • Zave se pomena zdravega načina prehranjevanja in življenja.

  Razvija ekološko zavest ob biovrtnarjenju.

   

  INTEGRIRANO PRIDELOVANJE ZELENJAVE

   

   

   

 • pozna osnove integriranega pridelovanja zelenjave

 • spozna možnosti in organiziranost integriranega načina pridelovanja zelenjave,

 • uri sposobnost opazovanja,

 • primerja biološki način pridelovanja z integriranim,

 • Razvija skrb za zdrav način prehranjevanja in življenja.

  Razvija in krepi ekološko zavest, upoštevajoč načela integriranega načina pridelovanja zelenjadnic.

  Ogled vrtnarije z integriranim načinom pridelovanja zelenjave.

  ZAVAROVAN PROSTOR

   

   

   

 • zna vzgojiti zelenjadnice v zaščitenem prostoru

 • spozna različne vrste zavarovanega prostora (prekrivanje tal in rastlin z različnimi materiali, zaprto gredo, tunel, rastlinjak),

 • primerja vrste zavarovanega prostora,

 • spozna tipe rastlinjakov in njihovo opremo,

 • izbere ustrezno obliko zavarovanega prostora za vzgojo določene vrste zelenjave,

 • Razvija občutek za natančnost.

  Zave se osebne in poklicne odgovornost pri izbiri ustreznega prostora.

  Razvija občutek gospodarnosti pri izbiri oblike zavarovanega prostora.

  Ogled vrtnarije.

  TEHNOLOGIJA PRIDELOVANJA POSAMEZNIH VRTNIN

   

   

   

 • pozna delitev vrtnin po skupinah glede na uporabnost:

 • solatnice

 • špinačnice

 • kapusnice

 • korenovke in gomoljnice

 • čebulnice

 • plodovke

 • stročnice

 • trajne vrtnine

 • dišavnice in začimbnice

 • razlikuje posamezne vrtnine in njihove uporabne dele,

 • razdeli jih v skupine glede na njihove morfološke lastnosti in botaničn sorodnost,

 • primerja tehnologijo pridelovanja vrtnin,

 • izbre najustreznejšo oskrbo vrtnin,

 • prepozna bolezni in škodljivcev,

 • določi tehnološko in botanično zrelost vrtnine,

 • opiše pogoje skladiščenja,

 • izbere ustrezne sorte za določena pridelovalna območja,

 • Razvija občutek za natančnost in strokovnost.

  Usvoji sposobnost za racionalno izkoriščanja vrta.

  Zave se osebne in poklicne odgovornost pri pridelovanju.

  Razvija sposobnost inovativnosti.

  Zave se pomena izbire ustreznih vrtnin za pridelovanje glede na potrebe trga.

  Vaja: prepoznavanje vrtnin na vrtu in po katalogih oziroma različni strokovni literaturi.

  PREDELAVA VRTNIN

   

   

   

 • pozna najpogostejše načine predelave zelenjave, dišavnic in začimbnic

 • spozna pomen predelave zelenjave, začimbnic in dišavnic,

 • razloži tehnološke postopke predelave (sušenje, zmrzovanje, konzerviranje, biološko predelavo - kisanje,)

 • razloži uporabnost določene predelave za posamezno vrsto zelenjave,

 • Razvija inovativnost.

  Usvoji sposobnost ekonomičnost pri izbiri ustreznega načina predelave.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Ogled kmetije, ki ima organizirano predelavo na domu.

  PRAVILNIK O KAKOVOSTI SADJA, VRTNIN IN GOB

   

   

   

 • pozna Pravilnik o kakovosti sadja, vrtnin in gob

 • razloži pravilnik, ki razvršča zelenjavo v kakovostne razrede,

 • razvrsti vrtnine v kakovostne razrede,

 • Zave se pomena kvalitetne zelenjave za ekonomično pridelovanje.

  Razvije čut za opazovanje pri določanju kakovosti zelenjave.

  Vaja: razvrščanje določene vrste zelenjave v kakovostne razrede.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • pojem vrtnarstva

 • Poljedelstvo

 • uvod v poljedelstvo

 • seme in vzgoja sadik

 • Poljedelstvo

  Praktični pouk

 • seme in lastnosti semena

 • vzgoja sadik

 • kolobarjenje

 • Poljedelstvo

 • kolobarjenje v poljedelstvu

 • pleveli

 • Poljedelstvo

  Praktični pouk

 • škoda, biološke lastnosti plevelov

 • načini zatiranja

 • prepoznavanje plevelov

 • vzgoja v zaščitenem prostoru

 • biovrtnarjenje

 • Praktični pouk

 • setev in sajenj

 • vzgoja posevkov

 • oskrba posevkov

 • tehnologija pridelovanja posameznih zelenjadnic

 • Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

  Praktični pouk

 • tehnologija pridelovanja poljščin

 • sejalniki in sadilniki

 • setev in sajenje

 • oskrba posevkov

 • morfološke lastnosti zelenjadnic

 • Biologija in ekologija

 • zgradba rastlin

 • hranilne snovi v rastlinah

 • Živinoreja

 • hranilne snovi v rastlinah (weendska analiza)