SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KMETIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 38.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 4. 2000

1. IME PREDMETA

ŽIVINOREJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

10

70

2.

50

20

70

3.

50

20

70

4.

48

20

68

skupaj

208

70

278

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • usvoji temeljna strokovno-teoretična znanja, potrebna za kvalitetno opravljanje delovnih nalog v živinoreji,

 • razume pomen živalskih proizvodov v življenju človeka,

 • spozna pomen temeljnih naravoslovnih znanosti za razvoj kmetijstva in živinoreje,

 • razvija human odnos do živali,

 • zna upoštevati etološke potrebe živali,

 • zavedo se pomena ohranjanja in varovanja naravne in kulturne dediščine,

 • krepi ekološko zavest in odgovornost za varovanje okolja,

 • zna povezovati pridobljeno teoretično znanje s prakso in ustrezno ukrepati,

 • nauči se pridobljeno znanje prenašati v prakso,

 • zna načrtovati, voditi in nadzorovati dela v živalski proizvodnji,

 • spozna različne tehnologije živalske proizvodnje,

 • spozna osnove ekološke-živalim prilagojene živinoreje,

 • spozna dejavnike gospodarnosti v živinoreji in možnosti prilagajanja tržnim razmeram,

 • spozna možnosti za predelavo in trženje živalskih proizvodov,

 • razume osnove selekcije in pomen ohranjanja avtohtonih pasem živali,

 • spozna osnovne bolezenske znake pri živalih,

 • usvoji spretnosti za opravljanje osnovnih del v laboratoriju in izvajanje kontrole mleka na terenu,

 • spozna potrebne predpise in upravne postopke v živinoreji,

 • usvoji temeljna znanja iz varstva pri delu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  UVOD V ŽIVINOREJO

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna pomen živinoreje

 • zna opredeliti načine živinoreje

 • pozna nastanek in razvoj domačih živali

 • spozna pomen živinoreje za kmetijstvo in gospodarstvo, za ohranjanje poseljenosti podeželja, za prehrano človeka, …

 • razlikuje intenzivno in ekstenzivno, naravno in industrijsko ter živalim prilagojeno živinorejo

 • spozna proces udomačitve, vrste domačih živali, razvrščanje v življenjske in proizvodne kategorije

 • Zave se odvisnosti človeka od živalskih proizvodov.

  Zave se pomena kmetijskih poklicev.

  Razvija občutek za okolju prijazne tehnologije.

  Zave se pomena ohranjanja avtohtonih pasem domačih živali.

  Prikaz:

 • slike prednikov domačih živali,

 • slike različnih vrst domačih živali.

 • ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA DOMAČIH ŽIVALI

   

   

   

 • pozna anatomijo-zgradbo živalskega organizma

 • zna opisati dele živalskega organizma

 • razume fiziologijo-delovanje živalskega organizma

 • pozna osnove zdravstvenega varstva domačih živali

 • spozna osnovne strokovne pojme

 • obnovi znanje o celici

 • spozna različna telesna tkiva (okostje, mišičje, živčevje, tekoče in epitelno)

 • razlikuje posamezna področja na živalih

 • spozna delovanje različnih organskih sistemov (kri in krvni obtok, dihanje in telesna toplota, prebava in presnova ter izločanje, spolovila in razmnoževanje, žleze ter koža in kožne tvorbe)

 • razloži pomen izvajanja zdravstvenega varstva

 • razlikuje med zdravimi in bolnimi živalmi

 • našteje najpogostejša obolenja živali (kužne , prebavne in presnovne ter zajedavske bolezni; zastrupitve in poškodbe)

 • Krepi občutek osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Razvija human odnos do živali.

  Razvija sposobnost opazovanja živali.

  Prikaz:

 • modeli živali, skeleta,

 • pregled anatomskega atlasa domačih živali,

 • modeli razmnoževalnih organov, prebavil, izločal.

  Vaja: ogled posameznih tkiv in notranjih organov.

 • BIOLOŠKE OSNOVE ŽIVINOREJE

   

   

   

 • razume osnove genetike

 • zna razvrščati domače živali

 • pozna različne rejske metode

 • razlikuje genotip in fenotip

 • spozna zakonitosti dedovanja lastnosti (naključna kombinacija genov, delovanje genov, mutacije, modifikacije)

 • spozna pravila razvrščanja živali v živinoreji (pasme in pasemske skupine; soj, družina, linija, rod, čreda, reja)

 • spoznajo rejo v čisti krvi, križanje, bastardiranje

 • razlikuje reje v čisti krvi (pasemska reja, osveževanje krvi, reja v sorodstvu)

 • razlikuje vrste križanj (kombinacijsko, pretapljanje, melioracijsko, uporabno) razloži rejske metode, ki jih uporabljajo doma

 • Zave se pomena ohranjanja biološke raznovrstnosti in avtohtonih pasem.

  Prikaz: slike živali različnih pasem, linij, rodov.

  Ogled: v čisti krvi zrejene živali in križanci.

  SELEKCIJA DOMAČIH ŽIVALI V ŽIVINOREJI

   

   

   

 • razume pomen selekcije v živinoreji

 • razume dejavnike selekcijskega napredka

 • pozna merila za ocenjevanje domačih živali

 • zna opredeliti načine selekcije v živinoreji

 • pozna pravila izvajanja selekcije

 • razloži pomen selekcije

 • razlikuje med vrstami selekcije: naravna in umetna selekcija (individualna, masovna)

 • spozna vplive na hitrost in uspešnost selekcije (heritabilnost, selekcijski diferencial, generacijski interval)

 • opiše najpomembnejše lastnosti domačih živali za živinorejo (eksterier in konstitucija, temperament in karakter, dozorelost in kondicija, plodnost in druge proizvodnosti)

 • prepozna pomen posameznih lastnosti za rejo, proizvodnjo in odbiro živali

 • razlikuje med načini odbire po prednikih (rodovniška), po potomcih (progena) in po lastni oceni (performance)

 • prepozna povezanost med načini selekcije in selekcijskim napredkom

 • spozna pomen in vsebino rejskih programov v živinoreji

 • ugotovi vpliv rejskega cilja na ocenjevanje živali in oceno PV

 • razloži pomen označevanja živali

 • spozna pomen kontrole proizvodnje in vodenja evidenc podatkov za domače živali v živinoreji

 • pregleda rodovnik in ostale evidence, ki so potrebne za selekcijo

 • Zave se pomena ohranjanja biološke raznovrstnosti.

  Krepi občutek poklicne odgovornosti za skrbnost in natančnost.

  Prikaz:

 • rodovniki, evidenčni listi za selekcijo,

 • merilni trak, lydtinova palica, ušesne znamke.

 • Ogled: živali.

  Vaja:

 • izpolnjevanje rodovnika in ostalih evidenčnih listov,

 • merjenje živali in izpolnjevanje ocenjevalniih listov.


 • 2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  OSNOVE PREHRANE DOMAČIH ŽIVALI, HRANLJIVE SNOVI IN NJIHOV POMEN

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna hranljive snovi v krmilih

 • razume pomen posameznih hranljivih snovi za živalski organizem

 • pozna potrebe domačih živali

 • primerja kemično sestavo krme in živalskega telesa

 • razlikuje posamezne hranljive snovi (voda; beljakovine in NPN, maščobe, ogljikovi hidrati in SV; vitamini in minerali)

 • razloži Weendsko analizo krmil

 • opiše zgradbo in velikost prebavil ter prebavne procese pri domačih živalih

 • spozna razgradnjo hranljivih snovi v prebavi

 • spozna presnovo hranljivih snovi in energije v organizmu

 • razlikuje vzdrževalne in proizvajalne potrebe po hranljivih snoveh in energiji

 • razloži pomen sposobnosti živali za zauživanje krme

 • Zave se pomena razvoja temeljnih naravoslovnih znanosti za razvoj živinoreje.

  Zave se posledic nepravilnega krmljenja živali.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Prikaz:

 • rezultati Weendske analize,

 • tabele prehranskih normativov.

 • KRMILA ZA DOMAČE ŽIVALI

   

   

   

 • razume pomen in načine ocenjevanja hranilne vrednosti krmil

 • pozna krmila za prehrano domačih živali

 • opiše oceno prebavljivosti krmil

 • razume vplive na prebavljivost krmil

 • razlikuje med ocenami energijske vrednosti krmil (ŠV, SHS, PE, …)

 • spozna načine ocenjevanja beljakovin v krmi (kakovost beljakovin-BV, izkoriščanje beljakovin-PER, NPU, …)

 • razloži pomen denarnega vrednotenja krmil

 • razlikuje med voluminoznimi in koncentriranimi krmili

 • razloži pomen in uporabnost voluminoznih in koncentriranih krmil (osnovna in dopolnilna krmila)

 • spozna vrste in lastnosti voluminoznih krmil (zelena krma s travnikov in pašnikov, korenovke in gomoljnice, ostalo)

 • nauči se konzerviranja krmil (sušenje in siliranje)

 • spozna vrste in lastnosti koncentriranih krmil (žita, stročnice, krmne mešanice)

 • spozna stranske proizvode živilske industrije za prehrano d.ž. (mlinska, oljna, sladkorna, alkoholna,mlekarska, mesna; mineralna)

 •  

 • Zave se pomena skrbnosti in natančnost pri delu.

  Razvija občutek za varčnost.

  Prikaz:

 • krmne tabele,

 • vzorci krmil.

  Vaja:

 • računanje energijske vrednosti krmil,

 • ocenjevanje in primerjanje hranilne vrednosti krmil,

 • ogled mešalnice,

 • ugotavljanje rezultatov analiz,

 • ogled siliranja.

 • SESTAVLJANJE KRMNIH OBROKOV

   

   

   

 • zna sestavljati krmne obroke za d.ž.

 • spozna pravila sestavljanje krmnih obrokov (nahranjenost, sitost, prebava)

 • razloži postopek izračunavanja krmnega obroka

 • izbere ustrezna krmila glede na potrebe živali

 • izračunava krmne obroke

 • Zave se vpliva prehrane na proizvodno sposobnost živali.

  Razvija natančnost.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Prikaz: krmne tabele in rezultati analiz.

  Demonstracija: program za izračun krmnega obroka.

  Vaja: izračun krmnega obroka.

  PERUTNINARSTVO

   

   

   

 • poznajo pasme kokoši in križance

 • opiše sodobne kokošje pasme in komercialne križance

 • Zave se pomena ohranjanja pasemske pestrosti.

  Prikaz: fotografije živali.

  ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE ZNAČILNOSTI PERUTNINE

   

   

   

 • pozna biološke značilnosti perutnine

 • razume fiziologijo tvorbe jajc

 • opiše zunanjost perutnine in posamezne telesne dele

 • opiše zgradbo in delovanje prebavil pri perutnini

 • opiše spolovila pri petelinih in kokoših

 • opiše proces nastajanja in izločanja jajc

 • razloži ritem nesnosti

 • Razvija human odnos do živali.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Prikaz: anatomski atlas.

  Demonstracija: zgradba jajca.

  VZREJA PIŠČANCEV

   

   

   

 • poznajo različne načine vzreje piščancev

 • opiše postopek priprave objekta za vselitev enodnevnih piščancev

 • opiše tehnologijo vzreje piščancev za pitanje-brojlerjev (gostota vselitve, toplota, svetloba, zračenje, krmljenje, napajanje)

 • pozna pravila transporta in klanja

 • opiše tehnologijo vzreje jarkic (gostota vselitve, toplota, svetloba, zračenje, krmljenje, napajanje)

 • prepozna napake v vzreji piščancev (grupiranje, čivkanje, kanibalizem)

 • Razvija občutek za opazovanje živali.

  Zave se poklicne odgovornosti za preživetje mladičev.

  Zave se pomena skrbnosti in natančnosti za uspešno vzrejo živali.

  Prikaz :

 • vzorci krme,

 • videofilmi,

 • slike z razsekom in kategoriziranjem mesa.

  Ogled:

 • živali v hlevu.

 • klavnica.

 • VZREJA KOKOŠI NESNIC

   

   

   

 • pozna pravila vzreje kokoši nesnic

 • zna oskrbovati valilna jajca

 • primerja različne načine ureditve kurnic

 • razlikuje med proizvodnjo konzumnih in valilnih jajc

 • spozna tehnologijo vzreje kokoši nesnic (gnezda; krmljenje, napajanje osvetljevanje)

 • spozna valilnik in faze valjenja jajc (predvaljenje, izvalitev)

 • opiše oskrbo jajc med valjenjem (ogrevanje, prezračevanje, obračanje, presvetljevanje)

 • našteje najpogostejše napake pri valjenju

 • opiše oskrbo izvaljenih piščancev (seksiranje, ...)

 • Zave se osebne in poklicne odgovornosti za počutje in nesnost kokoši.

  Zave se poklicne odgovornosti za prirejo neoporečnih jajc.

  Prikaz: videofilm.

  Ogled: zgradba jajca.

  VZREJA OSTALE PERUTNINE*

   

   

   


  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  VZREJA PREŽVEKOVALCEV

  Dijak

  Dijak

   

 • razume gospodarski pomen vzreje prežvekovalcev

 • opiše geografske značilnosti, ki pogojujejo vzrejo prežvekovalcev

 • opiše vrste prežvekovalcev

 • razložijo pomen vzreje prežvekovalcev

 • Zave se pomena poklica živinorejec.

  Prikaz:

 • tabele in zemljevidi,

 • fotografije živali.

 • GOVEDOREJA

   

   

   

 • pozna pasme goveda

 • pozna potek izvajanja selekcije v govedoreji

 • spozna pasemske skupine goveda

 • seznani se z razširjenostjo posameznih pasem v Sloveniji

 • razlikuje in opiše najpomembnejše pasme (lisasta, rjava, črnobela; ostale)

 • razloži pomen avtohtonih pasem goveda

 • obnovi znanje o selekciji v živinoreji

 • seznani se z rejski programi za govedo

 • spozna rejske cilje za osnovne pasme goveda pri nas,

 • opiše označevanje goveda

 • razloži izvajanje kontrole proizvodnje v govedoreji

 • spozna dokumentacijo v govedoreji

 • Zave se tradicionalne navezanosti slovenskega kmeta na govedorejo.

  Zave se pomena ohranjanja pasemske pestrosti.

  Krepi občutek poklicne odgovornosti za skrbnost in natančnost pri delu.

  Prikaz:

 • slike, diapozitivi in videoposnetki,

 • evidence, katalogi in informativni listi.

  Ogled: živali različnih pasem.

 • ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE ZNAČILNOSTI GOVEDA

   

   

   

 • pozna biološke značilnosti goveda

 • opiše zunanjost goveda in posamezne telesne dele

 • opiše kožne tvorbe goveda (dlaka; rogovi, parklji)

 • opiše spolovila pri bikih in kravah

 • razloži spolni ciklus pri kravah

 • opiše zgradbo prebavil pri govedu

 • razloži potek prežvekovanja in prebavne procese

 • Razvija human odnos do živali.

  Razvija poklicno odgovornost za zdravje in počutje živali.

  Zave se pomena varnosti pri delu.

  Prikaz:

 • anatomski atlas,

 • modeli kože, parklja, prebavil, rodil,

 • slike in videofilmi.

 • RAZMNOŽEVANJE GOVEDA

   

   

   

 • razume pravila razmnoževanja goveda

 • razlikuje spolno in plemensko zrelost

 • opiše znake gonjenja pri kravah

 • oceni pravi čas za oploditev

 • primerja prednosti naravnega pripusta in umetnega osemenjevanja

 • razloži potek brejosti in razvoj plodu

 • opiše potek poroda in predvidi ustrezno pomoč

 • spozna pravila in pomembnost oskrbe telet po porodu

 • Zave se poklicne odgovornosti za plodnost živali.

  Zave se pomena natančnosti pri delu.

  Razvija human odnos do živali.

  Prikaz:

 • slike, videofilmi,

 • demonstracijski modeli,

 • porodni pripomočki.

 • PRIREJA MLEKA

   

   

   

 • razume biološke osnove tvorbe mleka pri kravah

 • pozna pravilni postopek pridobivanja mleka

 • pozna možnosti predelave mleka v mlečne izdelke

 • oceni prehransko vrednost mleka

 • opiše zgradbo vimena, loči zdravo in bolno vime

 • razloži proces nastajanja in izločanja mleka

 • razlikuje mleko od mleziva

 • razloži delovanje molznega stroja

 • nauči se vzdrževati molzni stroj in opremo

 • opiše higienski postopek izvajanja strojne molže

 • nauči se pravilno postopati z mlekom po molži

 • razloži pomen posameznih kemičnih analiz mleka

 • spozna načine predelave mleka ( sir, maslo…) in stranske proizvode

 • Zave se osebne in poklicne odgovornosti za prirejo neoporečnih živalskih proizvodov.

  Zave se pomena delovne discipline in higiene pri prireji mleka.

  Razvija human odnosa do živali.

  Zave se pomena natančnosti pri delu.

  Zave se pomena varnosti pri delu.

  Prikaz:

 • videofilmi,

 • model vimena,

 • slikovni material.

 • rezultati analiz,

 • molzna oprema.

  Ogled:

 • laboratorij in mlekarna,

 • mlečna kontrola.

 • OSNOVE PREHRANE GOVEDA

   

   

   

 • razume zakonitosti krmljenja goveda

 • razloži splošna pravila krmljenja goveda (osnovni krmni obrok in pomen SV, zaporedje krmil, pogostost krmljenja, menjava krmil, oskrba z vodo; vrste krmil)

 • Zave se osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti za gospodarske rezultate v živinoreji.

  Prikaz: videofilmi.

  PREHRANA KRAV MOLZNIC

   

   

   

 • razume značilnosti proizvodnega obdobja krave molznice

 • zna sestaviti krmne obroke za krave molznice

 • opiše faze proizvodnega obdobja (zgodnja, srednja in pozna laktacija ter suha doba)

 • razloži spreminjanje potreb krav molznic v proizvodnem obdobju (potrebe za razmnoževanje, potrebe za mlečnost)

 • opiše spreminjanje sposobnosti krav za zauživanje krme

 • nauči se pravilno sestavljati krmne obroke v posameznih fazah proizvodnega obdobja

 • primerja letno in zimsko krmljenje krav

 • Zave se poklicne odgovornosti za počutje in proizvodnjo krav.

  Zave se pomena skrbnosti in natančnosti.

  Razvija inovativnost pri sestavljanju krmnih obrokov.

  Prikaz: grafikoni.

  Ogled:

 • videofilmi,

 • živali pri krmljenju ali na paši.

  Vaja: sestavljanje krmnih obrokov.

 • PREHRANA TELET

   

   

   

 • razume pravila vzreje telet

 • pozna značilnosti prehrane telet

 • opiše oskrbo telet po rojstvu

 • razloži pomen mleziva v prehrani telet

 • razloži pravila krmljenja telet (pomen napajanja s cucljem, temperatura mleka)

 • spozna prednosti različnih načinov krmljenja (sesanje , napajanje)

 • razlikuje med načini vzreje telet (zgodnja in pozna odstavitev; mlečni nadomestek)

 • opiše vpliv krmil na razvoj prebavil

 • Zave se poklicne odgovornosti za rast in razvoj mladičev.

  Zave se pomena skrbnosti in natančnosti.

  Prikaz:

 • vzorci krmil,

 • videofilmi.

 • VZREJA PLEMENSKIH TELIC in BIKOV

   

   

   

 • zna sestaviti krmne obroke za mlade plemenske živali

 • razlikuje načine vzreje plemenskih živali (intenzivni, ekstenzivni)

 • opredeli pomen pravilna prehrane za vzreji plemenskih živali

 • opiše krmila in krmne obroke

 • Zave se poklicne odgovornosti za kakovost plemenskih živali.

  Prikaz:

 • videofilmi,

 • vzorci krmil.

  Vaja: ogled živali na paši.

 • PITANJE GOVEDA

   

   

   

 • pozna različne tehnologije pitanja goveda

 • zna sestaviti krmne obroke za pitance

 • pozna osnove predelave mesa

 • opiše značilnosti pitanja bikov (intenzivno, ekstenzivno)

 • razloži vplive na gospodarnost pitovne proizvodnje

 • razlikuje metode pitanja (krmila za prehrano pitancev)

 • opiše kategorije goveda za pitanje (voli, klavne prvesnice, dojilje)

 • spozna pravila transporta in klanja

 • razloži pomen zorenja mesa

 • pozna kategoriziranje in uporabnost mesa

 • Zave se poklicne odgovornosti za klavno kakovost živali.

  Razvija občutek za varčnost.

  Zave se pomena higiene pri predelavi mesa.

  Prikaz: slike in skice razseka in kategoriziranja mesa.

  Ogled:

 • klavnica,

 • predelava mesa.

 • OSKRBA GOVEDA

   

   

   

 • razume zakonitosti obnašanja goveda

 • pozna zoohigienske normative za vzrejo goveda

 • zna oskrbovati govedo

 • spozna pomembnost primernega okolja za razvoj pravilnega obnašanja

 • primerja obnašanje živali v različnih okoljih

 • predvidi ureditev hleva v skladu z etološkimi potrebami živali in ekološkimi normativi varovanja okolja

 • opiše zoohigienske normative pri različnih kategorijah goveda

 • primerja različno urejene hleve za različne kategorije goveda

 • razloži pomen hlevske higiene za živali

 • opiše pravilno ravnanje z živalmi (nega in čiščenje, obrezovanje parkljev)

 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija human odnos do živali.

  Razvije občutek osebne in poklicne odgovornosti za počutje živali.

  Prikaz:

 • načrti hlevov,

 • slike in videofilmi različnih hlevov,

 • videofilmi obrezovanje parkljev,

 • pribor za nego parkljev, sredstva za zatiranje zajedavcev.

  Ogled: različno urejeni hlevi.

 • VZREJA DROBNICE

   

   

   

 • pozna osnove ovčereje

 • opiše naravne pogoje za ovčerejo

 • razlikuje pasemske skupine ovac (mlečne, mesne; za volno)

 • opiše pasme ovac v Sloveniji

 • razloži pomen avtohtonih pasem ovac

 • razloži značilnosti razmnoževanja ovac

 • spozna tehnologijo mlečne ovčereje

 • razloži prehrano ovac in jagnjet

 • opiše pravila molže ovac

 • spozna tehnologijo mesne ovčereje

 • razloži prehrano jagnjet za pitanje

 • primerja različne načine ureditve hlevov in pašnikov za ovce

 • Zave se pomena živinoreje za ohranjanje poseljenosti pokrajine.

  Zave se pomena živinoreje za urejanje krajine.

  Prikaz: fotografije živali, videofilmi.

  KOZJEREJA *

   

   

   


  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  VZREJA NEPREŽVEKOVALCEV

  Dijak

  Dijak

   

 • razume pomen vzreje neprežvekovalcev

 • razlikuje vrste neprežvekovalcev

 • razloži gospodarski pomen vzreje neprežvekovalcev

 • poveže geografsko strukturo in možnosti za vzrejo posameznih vrst živali

 • Zave se pomena poklica živinorejec.

  Zave se pomena različnih živalskih proizvodov za človeka.

  Prikaz: tabele, slike, diapozitivi živali.

  PRAŠIČEREJA

   

   

   

 • pozna posamezne pasme in križance prašičev

 • pozna potek izvajanja selekcije v prašičereji

 • razlikuje in opiše različne moderne pasme prašičev

 • razloži pomen gospodarskega križanja

 • pojasni pomen avtohtone pasme krškopoljski prašič

 • obnovi znanje o selekciji

 • seznani se z odbiro merjascev

 • opiše označevanje prašičev

 • spozna dokumentacijo v prašičereji

 • razloži težave, ki spremljajo slekcijski napredek v prašičereji

 • Zave se pomena ohranjanja pasemske pestrosti.

  Krepi občutek poklicne odgovornosti za skrbnost in natančnost pri delu.

  Prikaz: slike, diapozitivi in videofilmi, slike, evidence, pedigreji, katalogi, ..

  Vaja:

 • ogled živali različnih pasem in križancev,

 • označevanje živali in merjenje.

 • ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE ZNAČILNOSTI PRAŠIČEV

   

   

   

 • pozna biološke značilnosti prašičev

 • opiše zunanjost prašiča in posamezne telesne dele

 • opiše spolovila pri merjascih in svinjah

 • razloži spolni ciklus pri svinjah

 • opiše zgradbo prebavil pri prašiču

 • razloži prebavne procese

 • Razvija human odnos do živali.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Prikaz:

 • anatomski atlas,

 • modeli rodil, prebavil, parkljev.

 • RAZMNOŽEVANJE PRAŠIČEV

   

   

   

 • razume pravila razmnoževanja prašičev

 • razlikuje spolno in plemensko zrelost

 • opiše znake bukanja pri svinjah

 • oceni pravi čas za oploditev

 • primerja prednosti naravnega pripusta in umetnega osemenjevanja

 • razloži potek brejosti in razvoj plodu

 • opiše potek poroda in predvidi ustrezno pomoč

 • spozna pravila in pomembnost oskrbe pujskov po porodu

 • Razvija občutek za opazovanje živali.

  Zave se pomena skrbnosti in natančnosti za plodnost živali.

  Zave se poklicne odgovornosti za preživetje mladičev.

  Prikaz:

 • modeli rodil,

 • slike in videofilmi.

 • OSNOVE PREHRANE PRAŠIČEV

   

   

   

 • razume zakonitosti krmljenja prašičev

 • razloži splošna pravila krmljenja prašičev (osnovni krmni obrok, zaporedje krmil, pogostost krmljenja, menjava krmil, oskrba z vodo; vrste krmil za prašiče)

 • primerja različne načine krmljenja prašičev in njihovo uporabnost (ad libitum, restriktivno; kombinirano)

 • Zave se poklicne odgovornosti za počutje in proizvodnjo prašičev.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti za gospodarske rezultate v živinoreji.

  Prikaz:

 • krmne tabele,

 • tabele prehranskih normativov.

 • PREHRANA PLEMENSKIH SVINJ

   

   

   

 • zna sestaviti krmne obroke za plemenske svinje

 • opiše faze proizvodnega obdobja svinje (pripust, nizka in visoka brejost, laktacija in presušitev)

 • razloži spreminjanje potreb plemenskih svinj v proizvodnem obdobju (potrebe za razmnoževanje, potrebe za mlečnost)

 • opiše spreminjanje sposobnosti svinj za uživanje krme

 • nauči se pravilno sestavljati krmne obroke v posameznih fazah proizvodnega obdobja

 • Zave se pomena natančnosti in skrbnosti.

  Zave se poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Ogled: plemenske živali.

  VZREJA PUJSKOV

   

   

   

 • razume pravila vzreje pujskov

 • zna krmiti in oskrbeti pujske

 • opiše oskrbo pujskov po rojstvu

 • razloži pomen mleziva v prehrani pujskov

 • spozna razloge za izgube pujskov pred odstavitvijo

 • primerja različne načine vzreje pujskov (zgodnja in pozna odstavitev)

 • opiše vpliv krmil na razvoj pujskov in njihovo odstavitev

 • Zave se osebne in poklicne odgovornosti za rast in razvoj mladičev.

  Razvija human odnos do živali.

   

  VZREJA MLADIH PLEMENSKIH ŽIVALI

   

   

   

 • .pozna pravila vzreje plemenskih svinjk in merjaščkov

 • opredeli pomen pravilne prehrane za vzrejo mladih plemenskih živali

 • opiše pravilen način vzreje plemenskih svinjk in merjaščkov

 • opiše krmila in krmne obroke

 • Zave se osebne in poklicne odgovornosti za kakovost plemenskih živali.

   

  PITANJE PRAŠIČEV

   

   

   

 • pozna različne tehnologije pitanja prašičev

 • zna sestaviti krmne obroke za pitance

 • pozna osnove predelave mesa

 • opiše rastne in proizvodne sposobnosti prašičev za pitanje

 • opiše načine pitanja prašičev (meso, mast; kombiniran)

 • razloži vplive na gospodarnost pitanja prašičev

 • razlikuje metode pitanja prašičev (s koncentrati, kombinirano)

 • opiše klavne kategorije pitancev

 • spozna pravila transporta in klanja

 • razloži pomen zorenja mesa

 • pozna kategoriziranje in uporabnost mesa

 • Zave se poklicne odgovornosti za klavno kakovost živali.

  Razvija občutek za varčnost.

  Zave se pomena higiene pri predelavi mesa.

  Prikaz: slike z razsekom in kategoriziranjem mesa.

  Ogled: klavnica, predelava mesa.

  OSKRBA PRAŠIČEV

   

   

   

 • razume zakonitosti obnašanja prašičev

 • pozna zoohigienske normative za vzrejo prašičev

 • zna oskrbovati prašiče

 • obnovi pomembnost primernega okolja za razvoj pravilnega obnašanja živali

 • primerja obnašanje prašičev v različnih okoljih

 • predvidi ureditev hleva v skladu z etološkimi potrebami prašičev in ekološkimi zahtevami varovanja okolja

 • opiše zoohigienske normative pri različnih kategorijah prašičev

 • primerja različno urejene hleve za različne kategorije prašiče

 • razloži pomen hlevske higiene za živali

 • opiše pravilno ravnanje z živalmi (nega in čiščenje, nega parkljev)

 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija human odnos do živali.

  Razvije občutek osebne in poklicne odgovornosti za počutje živali.

  Prikaz:

 • načrti hlevov,

 • slike različnih hlevov,

 • videofilmi.

  Ogled: različno urejenih hlevov.

 • KONJEREJA

   

   

   

 •  pozna pasme konj

 • razume potek izvajanja selekcije v konjereji

 • spozna pasemske skupine konj

 • seznani se z razširjenostjo posameznih pasem konj v Sloveniji

 • razlikuje in opiše najpomembnejše pasme

 • seznani se z rejski programi za pasme konj

 • opiše označevanje konj

 • razloži ocenjevanje konj

 • pozna dokumentacijo v konjereji

 • Zave se tradicionalne navezanosti kmeta na konja.

  Zave se pomena ohranjanja pasemske pestrosti.

  Krepi občutek poklicne odgovornosti za skrbnost in natančnost pri delu.

  Prikaz: fotografije živali in videofilmi.

  ANATOMSKE IN FIZIOLOŠKE ZNAČILNOSTI KONJ

   

   

   

 • pozna biološke značilnosti konj

 • spozna obnašanje konj

 • opiše zunanjost konj in posamezne telesne dele

 • opiše kožne tvorbe konj (kopita)

 • opiše spolovila pri žrebcih in kobilah

 • razloži spolni ciklus pri kobilah

 • opiše zgradbo prebavil pri konju

 • razloži prebavne procese

 • Razvija human odnos do živali

  Razvija poklicno odgovornost za zdravje in počutje živali.

  Prikaz:

 • anatomski atlas,

 • modeli kopita.

 • RAZMNOŽEVANJE KONJ

   

   

   

 • razume pravila razmnoževanja konj

 • razlikuje spolno in plemensko zrelost

 • opiše znake gonjenja pri kobilah

 • razloži pravila uspešne oploditve kobile

 • primerja prednosti naravnega pripusta in umetnega osemenjevanja

 • razloži potek brejosti in razvoj plodu

 • opiše potek poroda in predvidi ustrezno pomoč

 • spozna pravila in pomembnost oskrbe kobile in žrebeta po porodu

 • Zave se poklicne odgovornosti za plodnost živali.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Zave se pomena skrbnosti in natančnosti pri delu.

  Razvija human odnos do živali.

  Zave se pomena varnosti pri delu.

  Prikaz: fotografije in videofilmi.

  Ogled: naravni pripust.

  Osnove prehrane konj

   

   

   

 • razume zakonitosti krmljenja konj

 • razloži splošna pravila krmljenja konj (osnovni krmni obrok in pomen SV, zaporedje krmil, pogostost krmljenja, menjava krmil, oskrba z vodo; vrste krmil za konje)

 • Zave se osebne in poklicne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Zave se osebne in poklicne odgovornosti za gospodarske rezultate v živinoreji.

  Prikaz:

 • krmne tabele,

 • prehranski normativi za krmljenje.

 • PREHRANA KONJ

   

   

   

 • zna sestaviti krmne oborke za različne kategorije konj

 • razloži potrebe in opiše prehrano plemenskih kobil (pripust, brejost, porod, laktacija, presušitev)

 • razloži potrebe in opiše prehrano žrebet

 • opiše krmljenje mladih konj,

 • razloži potrebe in opiše prehrano delovnih in športnih konj

 • Zave se poklicne odgovornosti za počutje in proizvodne sposobnosti konj.

  Zave se pomena skrbnosti in natančnosti.

  Razvija inovativnost pri sestavljanju krmnih obrokov.

   

  OSKRBA KONJ

   

   

   

 • pozna zoohigienske normative za vzrejo konj

 • zna oskrbovati konje

 • predvidi ureditev hleva v skladu z etološkimi potrebami živali in ekološkimi normativi varovanja okolja

 • opiše zoohigienske normative pri različnih kategorijah konj

 • primerja različno urejene hleve za konje

 • razloži pravila vzgoje in priučitve konj

 • opiše pravilno ravnanje z živalmi (nega in čiščenje, obrezovanje kopit, podkovanje)

 • spozna opremo vprežnih in športnih konj

 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija human odnos do živali.

  Razvije občutek osebne in poklicne odgovornosti za počutje živali.

  Prikaz:

 • načrti hlevov,

 • fotografije hlevov,

 • videofilmi o podkovstvu.

  Ogled: konjeniški klub.

 • KUNČEREJA

   

   

   

 • pozna pasme kuncev in križance

 • pozna biološke značilnosti kuncev

 • opiše najpomembnejše pasme kuncev

 • razloži pomen križancev

 • opiše zunanjost kunca I telesne dele

 • spozna pravila razmnoževanja kuncev (plemensko zrelost, gonjenje, pripust, brejost, kotitev)

 • opiše prebavni sistem kunca

 • Zave se pomena ohranjanja pasemske raznovrstnosti.

  Razvija sposobnost opazovanja živali.

  Krepi občutek za delovno disciplino.

  Prikaz:

 • anatomski atlas,

 • fotografije, videofilmi.

 • PREHRANA KUNCEV

   

   

   

 • pozna prehrano različnih kategorij kuncev

 • opiše krmila za kunce

 • razloži pravila prehrane kunčjih samic in mladičev

 • razlikuje načine pitanja

 • spozna pravila transporta in klanja

 • Zave se osebne odgovornosti za zdravje in počutje živali.

   zave se poklicne odgovornosti za proizvodnjo neoporečnega mesa.

  Razvija občutek za varčnost.

  Prikaz:

 • krmne tabele,

 • prehranski normativi za krmljenje,

 • vzorci krme,

 • slike z razsekom in kategoriziranjem mesa.

 • OSKRBA KUNCEV

   

   

   

 • pozna zoohigienske normative za kunce

 • pozna opremo in ureditev hlevov

 • spozna značilnosti obnašanja kuncev

 • definira zoohigienske normative za kunčje hleve

 • razloži pomen hlevske higiene za živali

 • primerja različno urejene hleve

 • Krepi ekološko zavest.

  Razvija čut odgovornosti za zdravje in počutje živali.

  Prikaz:

 • načrti hlevov,

 • fotografije in videofilmii.

  Ogled: različno urejeni hlevi.

 • ČEBELARSTVO*

   

   

   

  RIBOGOJSTVO*

   

   

   

  * Opomba: Dijakom omogočimo, da pri posameznih vsebinah pripravijo referate, seminarske naloge.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • anatomija in fiziologija domačih živali

 • Biologija

 • tkiva in notranji organi

 • selekcija

 • Gospodarsko poslovanje

 • gospodarnost reje

 • krma in krmila

 • Poljedelstvo

  Kmetijski stroji

 • pridelava krme

 • stroji za spravilo krme

 • sestavljanje krmnih obrokov

 • Matematika

  Informatika

  Kemija

 • linearna enačba

 • uporaba programov

 • analize

 • čebelja družina

 • Biologija

  Poljedelstvo

  Varstvo rastlin

 • anatomija in razmnoževanje žuželk

 • škropljenje

 • reja vodnih živali

 • Kemija

  Biologija

 • analiza vode

 • življenje v vodi

 • razmnoževanje živali

 • Biologija

 • razmnoževanje

 • prireja mleka

 • Biologija

  Kemija

  Kmetijski stroji

 • žleze

 • analize

 • molzni stroj

 • predelava mleka in mesa

 • Biologija

  Kemija

 • mikroorganizmi

 • analize

 • hlevi in oskrba živali

 • Kmetijski stroji

 • oprema in mehanizacija v hlevu