B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KMETIJSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

2

70

4

140

3

105

3

102

417

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Umetnost

2

70

 

 

 

 

   

70

Zgodovina

2

70

2

70

 

 

   

140

Geografija

2

70

 

 

 

 

   

70

Sociologija

 

 

 

 

   

2

68

68

Informatika

2

70

 

 

 

 

   

70

Kemija

2

70

2

70

1

35

   

175

Biologija

2

70

2

70

2

70

   

210

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

24

840

20

700

15

525

13

442

2507

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Poljedelstvo

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Živinoreja

2

70

2

70

2

70

2

68

278

Sadjarstvo in vinogradništvo

 

 

3

105

2

70

3

102

277

Kmetijski stroji

2

70

2

70

2

70

 

 

210

Varstvo rastlin in okolja

 

 

 

 

2

70

1

34

104

Gospodarsko poslovanje

 

 

 

 

   

3

102

102

Izbirni predmeti *

 

 

 

 

3

105

3

102

207

Skupaj B

6

210

9

315

13

455

14

476

1456

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

3

105

4

140

3

105

4

136

486

Praktični pouk osnove gozdarstva ali
Praktični pouk čebelarstva ali
Praktični pouk zelenjadarstva ali
Praktični pouk reja živali
Praktični pouk turizem na kmetiji ali

 

 

 

 

2

70

 

 

70

Praktični pouk vinarstvo

            2 68

 68

Skupaj C

3

105

4

140

5

175

6

204 624

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

 

 

 

36

 

36

 

 

72

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

4587

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

105

 

176

 

211

 

204

696

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1251

 

1186

4939

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1251

 

1287

 

1287

 

1186

5011

                   

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

1

 

1

 

 

2

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

39

 

39

 

36

152

 

Pojasnilo k predmetniku

* IZBIRNI PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Osnove gozdarstva ali čebelarstva

 

 

 

 

1

35

 

 

35

Zelenjadarstvo ali Reja živali

 

 

 

 

2

70

   

70

Turizem na kmetiji ali Vinarstvo

 

 

 

 

 

 

3

102

102

Skupaj

       

3

105

3

102

207

V 3. in 4. letniku se na posamezne izbirne predmete veže ustrezen predmet v okviru praktičnega pouka.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

Letnik

Predmet

Izvajalec

Letno št. ur za vaje *

Število dijakov v skupini

Letno štev. ur za sodelavca na

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Kemija

učitelj

10

do 17

   

laborant

   

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   

laborant

   

12

12

Poljedelstvo

učitelj

15

do 17

   

živinoreja

učitelj

10

do 17

   
Kmetijski stroji

učitelj

16

do 17

   
laborant    

13

6

Praktični pouk

učitelj

78

do 17

   

12

1**

   

15

do 5***

   

2.

Kemija

učitelj

10

do 17

   

laborant

   

12

10

Biologija

učitelj

12

do 17

   

laborant

   

12

12

Poljedelstvo

učitelj

15

do 17

   

živinoreja

učitelj

20

do 17

   

Sadjarstvo in vinogradništvo

učitelj

20

do 17

   

Kmetijski stroji

učitelj

15

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

   

8

1**

   

30

do 5***

   

3.

Biologija

učitelj

12

do 17

   

laborant

   

12

12

Poljedelstvo

učitelj

15

do 17

   

Živinoreja

učitelj

20

do 17

   

Sadjarstvo in vinogradništvo

učitelj

15

do 17

   

Kmetijski stroji

učitelj

15

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

62

do 17

   

8

1**

   

35

do 5***

   

Praktični pouk osnove gozdarstva ali
Praktični pouk čebelarstva ali
Praktični pouk zelenjadarstva ali
Praktični pouk reja živali

učitelj

70

do 17

   

4.

Poljedelstvo

učitelj

10

do 17

   

Živinoreja

učitelj

20

do 17

   

Sadjarstvo in vinogradništvo

učitelj

20

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

102

do 17

   

34

do 5***

   

Praktični pouk turizem na kmetiji ali
Praktični pouk vinarstvo

učitelj

68

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

** Vožnja motornega vozila

*** Delo v hlevu

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva in informatike

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije oziroma drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Poljedelstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Živinoreja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Sadjarstvo in vinogradništvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Kmetijski stroji

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali kmetijskega strojništva

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva ali strojništva ali kmetijske mehanizacije ali srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki je vseboval najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Varstvo rastlin in okolja

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Gospodarsko poslovanje

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali ekonomije

Osnove gozdarstva

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali gozdarstva

Čebelarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Zelenjadarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva

Reja živali

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali veterinarstva

Turizem na kmetiji

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali gospodinjstva

Vinarstvo

učitelj

visokošolska izobrazba iz kmetijstva ali živilstva

Praktični pouk

učitelj

visokošolska ali višješolska izobrazba iz kmetijstva ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

za traktorsko vožnjo:
srednja izobrazba ali srednja strokovna ali višja strokovna izobrazba z opravljenim inštruktorskim izpitom

Praktični pouk osnove gozdarstva

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva ali gozdarstva

Praktični pouk čebelarstva

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Praktični pouk zelenjadarstvo

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Praktični pouk reja živali

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Praktični pouk turizem na kmetiji

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva

Praktični pouk vinarstvo

učitelj

visokošolska ali višješolska ali srednja strokovna izobrazba iz kmetijstva