A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: KMETIJSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: kmetijski tehnik/kmetijska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa

Poleg splošnih ciljev izobraževalni program dijakom omogoča, da:

 • si pridobijo temeljno strokovno-teoretične znanje, potrebno za kakovostno pravljanje delovnih nalog v kmetijstvu,
 • znajo načrtovati, voditi in nadzorovati dela v rastlinski in živalski proizvodnji, pri strojnih storitvah ter dopolnilnih dejavnostih,
 • spoznajo različne tehnologije rastlinske in živalske proizvodnje,
 • znajo opravljati dela v rastlinski in živalski proizvodnji,
 • si pridobijo temeljno znanjo iz ekološkega kmetovanja,
 • spoznajo bolezni in škodljivce rastlin ter plevele in načine kemičnega in biološkega zatiranja,
 • spoznajo osnovne bolezenske znake pri živalih,
 • spoznajo osnove selekcije ter pomen ohranjanja avtohtonih vrst,
 • spoznajo gnojila, kemična in zaščitna sredstva ter jih znajo pravilno uporabljati,
 • poznajo kmetijske stroje, orodja, naprave in opremo ter jih znajo uporabljati in vzdrževati,
 • se usposobijo za operativna dela pri pridelavi in obdelavi semen,
 • znajo varovati okolje in ohranjati kulturno dediščino,
 • poznajo različne dopolnilne dejavnosti in jih znajo razvijati,
 • znajo organizirati nabavo repromateriala v kmetijstvu,
 • znajo organizirati spravilo, transport, pripravo in prodajo kmetijskih pridelkov in izdelkov,
 • se usposobijo za opravljanje osnovnih del v laboratorijih, na terenu pa za kontrolo mleka,
 • znajo svetovati strankam pri nakupu kmetijskega repromateriala, kemičnih in zaščitnih sredstev ter kmetijskih strojev, naprav, opreme in orodij,
 • spoznajo potrebne predpise in upravne postopke v kmetijstvu,
 • usvojijo temeljna znanja iz varstva pri delu,
 • znajo povezovati pridobljeno teoretično znanje s prakso in ustrezno ukrepati,
 • znajo uporabljati računalnik in komunikacijske tehnologije v kmetijstvu,
 • si pridobijo osnovno znanje iz gospodarskega poslovanja,
 • si razvijajo ekološko zavest, gospodarnost in osebno odgovornost.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Poljedelstvo

  ustno

  živinoreja

  ustno

  Sadjarstvo in vinogradništvo

  ustno

  Kmetijski stroji

  ustno

  Varstvo rastlin in okolja

  ustno

  Gospodarsko poslovanje

  ustno

  Osnove gozdarstva

  ustno

  Čebelarstvo

  ustno

  Zelenjadarstvo

  ustno

  Reja živali

  ustno

  Turizem na kmetiji

  ustno

  Vinarstvo

  ustno

  Praktični pouk

  dnevnik praktičnega izobraževanja, izdelek oziroma storitev in zagovor

  Praktični pouk osnove gozdarstva ali
  Praktični pouk čebelarstva ali

  Praktični pouk zelenjadarstvo ali

  Praktični pouk reja živali ali

  Praktični pouk turizem na kmetiji ali

  Praktični pouk vinarstvo

  dnevnik praktičnega izobraževanja, izdelek oziroma storitev in zagovor

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • poljedelstvo ali živinoreja ali sadjarstvo in vinogradništvo (po izbiri dijaka).

  Izbirni del

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.