SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KOZMETIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

FARMAKOGNOZIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

70

 

70

4.

64

32

96

skupaj

134

32

166

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo rastline kot živ organizem, rastlinske celice in njene produkte, rastlinska tkiva ter vegetativne in generativne organe;

 • strokovno se pripravijo za samostojno delo v kozmetični stroki, da na podlagi kozmetično učinkovitih spojin naravnega izvora ocenjujejo delovanje kozmetičnih izdelkov pri kozmetični negi;

 • strokovno - teoretično se pripravijo za nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šolah naravoslovne in zdravstvene usmeritve;

 • razumejo interdisciplinarnost farmakognozije kot združevanje in nadgrajevanje znanja iz kemije, biologije, mikrobiologije in somatologije ter povezovanje s kozmetologijo in kozmetično prakso;

 • razvijajo odločnost, delavnost, vztrajnost, vedoželjnost.in druge osebnostne lastnosti potrebne za kozmetičnega tehnika;

 • motivirajo se za vseživljensko izobraževanje, za vključevanje novih spoznanj in za ustvarjanje lastnega mnenja o novostih;

 • razvijajo odgovoren odnos do okolja in dobijo spodbudo za aktivno varovanje narave;

 • usposabljajo se za teoretično analiziranje konkretnih problemov pri poklicnem delu;

 • osvojijo strokovno terminologijo in se usposabljajo za ustrezno strokovno govorno komunikacijo, za vodenje strokovne dokumentacije in za razumevanje strokovne literature.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PREDSTAVITEV FARMAKOGNOZIJE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • pojasnijo pojma farmakognozija in droga

 • naštejejo vsebine predmeta

 • spoznajo gojenje rastlin, ki vsebujejo kozmetično učinkovite spojine naravnega izvora

 • seznanijo se s primernim časom nabiranja, načinom shranjevanja in sušenja drog

 • razumejo prednosti gojenih rastlin;

 • ocenijo pomen pravilnega ravnanja z rastlinami, ki vsebujejo kozmetično učinkovite spojine;

 • Razvijajo ustrezen odnos do narave.

  Dojamejo pomen uporabe kozmetično učinkovite spojine naravnega izvora.

  Usposabljajo se za pravilno ravnanje z drogami.

  Zavedajo se pomena ekološkega ravnanja.

  Ogled botaničnega vrta.

  Video: začimba- nekoč in danes.

  MORFOLOGIJA RASTLIN

   

   

   

  Celica

   

   

   

 • poznajo rastlinsko celico

 • razložijo pomen fotosinteze

 • spoznajo produkte primarnega in sekundarnega metabolizma

 • poznajo specializacijo in diferenciacijo celic

 • skicirajo zgradbo rastlinske celice in opišejo specifične strukture rastlinske celice;

 • ob sliki primerjajo rastlinsko in živalsko celico;

 • razlikujejo produkte sekundarnega celičnega metabolizma;

 • prikažejo in razložijo proces specializacije in diferenciacije celic;

 • mikroskopsko razločijo različna škrobna zrna;

 • Zavedajo se pomena rastlin za obstoj življenja na Zemlji.

  Razvijajo pravilen odnos do narave.

  Usposabljajo se za svetovanje pogostega gibanja v naravi (zdrav način življenja).

  Odkrivajo pomen gozda, čistega zraka.

  Mikroskopiranje:

 • plastidi,

 • vakuola.

 • Tkiva

   

   

   

 • opišejo evolucijo (razvoj kemo in bioevolucije)

 • poznajo razvoj tkiv, definicijo celic in specializacijo

 • definirajo izraz tkivo

 • spoznajo tvorna in trajna tkiva

 • spoznajo sestavo posameznih tkiv in njihovo nalogo

 • skicirajo različna tkiva;

 • narišejo specifično zgradbo celic, ki gradijo trajna tkiva;

 • razložijo vloge posameznih tkiv v rastlini;

 • Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Mikropreparati

  Mikroskopiranje - trajni in sveži preparat: prevodno tkivo, asimilacijsko tkivo, krovno in tvorno tkivo.

  Rastlinski organi

   

   

   

 • nadgradijo znanje o vegetativnih in generativnih organih

 • spoznajo naloge posameznih organov

 • opišejo zgradbo

 • naštejejo in opišejo posebne oblike

 • ločijo vegetativne in generativne organe;

 • narišejo organe in označijo posamezne dele;

 • primerjajo njihovo zgradbo in naloge;

 • razlikujejo med različnimi oblikami istega organa;

 • opazujejo in skicirajo zgradbo lista, dlake in listne reže;

 • opazujejo zgradbo stebla, opornega tkiva in žil;

 • opazujejo in skicirajo različne cvetove in socvetja;

 • Razvijajo občutek za natančnost opazovanja narave.

  Razvijajo senzibilen odnos do dela z biološkim materialom.

  Zavedajo se pomena shranjevanja rezervnih snovi v preobraženih delih rastline.

  Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami.

  Makropreparati: korenine, korenike, gomolji, kaleče seme, trajni preparati korenin.

  Makro in mikro preparati: stebla, lista, cveta.

  Video: list in cvet.

  Model cveta.

  SISTEMATIKA RASTLIN

   

   

   

 • Umetni in naravni sistemi

 • Prokarionta

 • Eukarionta

 • razumejo pomen mednarodne nomenklature in prevedejo latinsko ime v slovensko;

 • ločijo umetne in naravne sisteme;

 •    

  Brstnice( Cormobionta)

   

   

   

 • poznajo osnovno značilnost brstnic (corm = brst)

 • seznanijo se s slepo vejo mahov

 • poznajo fitogenetski razvoj rastlin iz zelenih alg

 • seznanijo se z razvojem praprotnic

 • spoznajo nekatere predstavnike

 •  

 • Razvijajo pravilen odnos do različnih vrst organizmov v vsakem ekosistemu.

  Ugotavljajo pomen različnih rastlinskih vrst za obstoj življenja.

  Makropreparati

  Herbarij

  Terarij

  Golosemenke ( Gymnospermae)

   

   

   

 • seznanijo se z vzrokom propadanja praprotnic in bohotnega razvoja golosemenk

 • opišejo metagenezo pri golosemenkah

 • naštejejo in opišejo najbolj znane predstavnike golosemenk

 • ločijo sporofit in gametofit in ju skicirajo;

 • prepoznajo preslice;

 • Pravilno razlagajo vzrokov za obstoj velikih združb iglavcev.

  Zavedajo se posledic nepravilnega ravnanja z gozdovi.

   

  Kritosemenke (Angiosprermae)

   

   

   

 • razložijo razliko med golosemenkami in kritosemenkami

 • spoznajo raznolikost v deblu kritosemenk

 • razlikujejo golosemenke in kritosemenke;

 • ločijo enokaličnice in dvokaličnice;

 • Razvijajo zdrav odnos do sočloveka in okolja

   

  ALGE, GLIVE in LIŠAJI

   

   

   

 • naštejejo najpomembnejše predstavnike

 • opišejo njihove značilnosti

 • spoznajo možnosti uporabe drog in njihov učinek

 • razložijo in razumejo ustrezne farmakološke izraze;

 • skicirajo kvasovke, naštejejo oblike kvasa;

 • ob strukturnih kemijskih formulah pojasnijo kemizem kozmetično učinkovitih spojin;

 • ločijo med njivsko in močvirsko preslico;

 • Razvijajo strokovno komunikacijo.

  Usposabljajo se za svetovanje uporabe kozmetičnih izdelkov.

  Razumejo psihološki vpliv izgleda kozmetičnega izdelka na porabnika.

  Dojamejo pomen natančnega opazovanja in razlikovanja rastlinskih vrst.

  Zavejo se posledic nestrokovnega svetovanja

  Mikroskopiranje: kultura alg, planktona.

  Droge: agar-agar, karagen., Islandski lišaj.

  Brstenje kvasovk

  Herbarij

  GOLOSEMENKE

   

   

   

 • ponovijo najbolj razširjene rodove, družine in predstavnike

 • opišejo najpomembnejše predstavnike

 • urijo se v prepoznavanju in poimenovanju drog;

 • grafično ponazorijo nastanek brinove jagode;

 • razložijo primere smiselne in nesmiselne uporabe brinovih jagod;

 • Razvijajo sposobnosti svetovanja.

  Pravilno uporabljajo strokovne izraze.

  Razvijajo kritičen odnos do uporabe drog v kozmetiki.

  Droge

  KRITOSEMENKE

   

   

   

  Classis: Dvokaličnice (Magnoliatae)

  Subclassis: Magnoliidae

  Fam.: Lauraceae

   

   

   

 • obnovijo lastnosti dvokaličnic

 • seznanijo se z glavnimi predstavniki

 • naštejejo in opišejo pomembne predstavnike

 • razlikujejo med kritosemenko in golosemenko;

 • ločijo enokaličnico in dvokaličnico;

 • smiselno uporabljajo in razumejo ustrezne farmakološke izraze;

 • razložijo učinke kozmetično učinkovitih spojin v teh drogah;

 • Pravilno uporabljajo strokovne izraze.

  Pripravljajo se za svetovanje v kozmetičnem salonu.

  Droge

  Herbarij

  Subclassis: Hamamelidae

  Fam.: Canabinaceae

  Fagaceae

  Betulaceae

   

   

   

 • naštejejo osnovne značilnosti podrazreda, družin in posameznih vrst

 • navedejo droge

 • opišejo delovanje in področja uporabe

 • napišejo tipično cvetno formulo;

 • ob sliki oziroma rastlini iz herbarija opišejo rastlino;

 • prepoznajo najpomembnejše droge;

 • urijo se v uporabi in razumevanju farmakoloških izrazov;

 • Usposabljajo se za svetovanje.

  Zavejo se pomena gojenja nekaterih rastlin.

  Razvijajo ustrezen odnos do narave.

  Zavejo se zlorabe nekaterih drog in razvijajo kritičen pristop do uporabe drog.

  Herbarij

  Droge

  Referat

  Subclassis: Rosidae

  Fam.: Rosaceae

  Rutaceae

  Linaceae

  Fabaceae

  Myrtaceae

  Hipocastenaceae

  Apiaceae

  Rhamnaceae

   

   

   

 • opišejo najbolj tipične lastnosti družine

 • naštejejo in opišejo najpomembnejše predstavnike za kozmetiko

 • poimenujejo droge

 • naštejejo kozmetično učinkovite spojine v posamezni drogi

 • skicirajo tipične značilnosti rastlinskih organov značilnih za posamezno družino;

 • prepoznajo rastlino v herbariju ali/ in na sliki;

 • ločijo rožnice glede na plod;

 • ločijo droge;

 • urijo se v uporabi strokovnih izrazov;

 • mikroskopirajo in skicirajo vakuole z eteričnim oljem;

 • Razvijanjo čut za natančnost in odgovornost.

  Pridobivajo samozavest pri svetovanju in uporabi strokovnih izrazov.

  Herbarij

  Makropreparati

  Droge

  Subclassis: Dilleniidae

  Fam.: Theaceae

  Hypericaceae

  Brassicaceae

  Primulaceae

  Malvaceae

  Tiliaceae

  Sterculiaceae

  Euphorbiaceae

 •  

 •    

 • naštejejo in opišejo najpomembnejše predstavnike za kozmetiko

 • poimenujejo droge

 • skicirajo tipične značilnosti rastlinskih organov značilnih za posamezno družino;

 • prepoznajo posamezne droge;

 • Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Pridobivajo samozavest in zanesljivost pri svetovanju.

  Herbarij

  Droge

  Referat: kultura pitja čaja.

 • naštejejo kozmetično učinkovite spojine v posamezni drogi

 • ob sliki in/ ali rastlini v herbariju opišejo tipične lastnosti rastline;

 • prepoznajo rastlino na sliki;

 • prevedejo latinsko ime droge in rastline v slovensko;

 • urijo se v uporabi strokovnih izrazov;

 • Spoznavajo odgovornost pri svetovanju.

  Razvijajo sposobnosti za kvalitetno poklicno delo.

   

  Subclassis: Caryphyllidae

  Fam.: Polygonaceae

  Subclassis: Asteridae

  Fam.: Caprifoliaceae

  Gentianaceae

  Oleaceae

  Scrophulariaceae

  Lamiaceae

  Asteraceae

   

   

   

 • naštejejo in opišejo najpomembnejše predstavnike za kozmetiko

 • poimenujejo droge

 • naštejejo kozmetično učinkovite spojine v posamezni drogi

 • skicirajo tipične značilnosti rastlinskih organov značilnih za posamezno družino;

 • prepoznajo rastlino na sliki in/ali v herbariju;

 • skicirajo žleze z eteričnim oljem in si jih ogledajo na sliki ter opišejo nastajanje eteričnega olja;

 • prevedejo latinsko ime v slovensko;

 • urijo se v uporabi strokovnih izrazov;

 • ob strukturni kemijski formuli opredelijo njihov kemizem in delovanje;

 • Razvijajo natančnost pri opazovanju

  Razvijajo pozitiven odnos do zdrave prehrane

  Razvijajo senzibilen odnos do spremljanja novosti v svoji stroki

  Razvijajo čut za varovanje zdravja,

  Usposabljajo se za svetovanje in strokovno komunikacijo

  Razvijajo čut za delo z občutljivimi aparaturami

  Herbarij

  Droge

  Referati:

 • makropreparati,

 • mikroskopiranje.

 • Classis: Enokaličnice ( Liliatae)

   

   

   

 • ponovijo osnovne značilnosti enokaličnic

 • spoznajo osnovne podrazrede

 • skicirajo tipične lastnosti enokaličnic;

 • ob makroskopskem ogledu skicirajo tipične značilnosti organov značilnih za posamezno družino;

 •    

  Fam.: Liliaceae

  Iridaceae

   

   

   

 • naštejejo in opišejo najpomembnejše družine in predstavnike

 • poimenujejo droge

 • naštejejo in razložijo delovanje kozmetično učinkovitih spojin, ki jih vsebujejo droge enokaličnic

 • naštejejo uporabo v kozmetologiji in kozmetični praksi

 • prepoznajo rastlino na sliki in/ali v herbariju;

 • ločijo droge od ostalih;

 • prevedejo latinska imena v slovenska in se urijo v strokovnem poimenovanju;

 • na osnovi pridobljenega znanja sklepajo o delovanju drog in njihovih ekstraktov v kozmetičnih izdelkih;

 • Razvijajo občutek za natančnost pri opazovanju rastlin.

  Razvijajo pravilen odnos do narave.

  Usposabljajo se za svetovanje.

  Pridobivajo samozavest pri svetovanju uporabe zdravilnih rastlin.

  Razvijajo kritičen odnos do uporabe zdravilnih rastlin.

  Razvijajo senzibilen odnos do spremljanja novosti v svoji stroki.

  Droge

  Herbarij

  Makroskopija


  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  UVOD V KEMIJO NARAVNIH SPOJIN

  Dijaki

  Dijaki

   

 • spoznajo zgodovino uporabe spojin naravnega izvora s kozmetičnim učinkom

 • poiščejo povezave med spojinami naravnega izvora

 • pravilno opredelijo pojem droga;;

 • poimenujejo drogo z latinskim imenom

 • uvrstijo drogo v družino in le to poimenujejo z latinskim ter slovenskim imenom;

 • poiščejo delovanje in uporabo droge v ustrezni literaturi ter opredelijo delovanje z ustreznimi farmakološkimi izrazi;

 • nazorno razložijo pomen farmakoloških izrazov;

 • opredelijo kvaliteto preiskovane droge;

 • opazujejo, skicirajo in opisujejo makroskopsko in mikroskopsko zgradbo droge;

 • izdelajo mikroskopski preparat;

 • Zavejo se pomena naravnih spojin v zgodovini in sedanjosti.

  Razvijajo natančnost.

  Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Razvijajo medsebojno strokovno komunikacijo.

  Uvajajo se v timsko delo (delo v paru).

  Se usposabljajo za svetovalno delo.

  Se zavejo.različnosti mikroskopske zgradbe posameznih rastlin s kozmetično pomembnimi spojinami naravnega izvora.

  Vaja:

 • uporaba strokovne literature,

 • vrednotenje drog (makroskopsko, mikroskopsko).

 •    

  Se zavejo prisotnosti kemijskih spojin v drogah

   

  VITAMINI

   

   

   

 • razvrstijo vitamine glede na topnost

 • naštejejo naravne vire vitaminov in vzroke ter znake za hipovitaminozo, avitaminozo in hipervitaminozo

 • spoznajo kemijske lastnosti vitamina

 • analizirajo vpliv vitaminov na procese v organizmu;

 • analizirajo pomen vitaminov za zdravje;

 • opredelijo pomen vitaminov za zdravje kože in las;

 • izberejo vitamine, ki se po delovanju dopolnjujejo;

 • določijo količino vitamina v izdelku;

 • izračunajo količino vitamina v izdelku;

 • Razvijajo zdrave prehrambene navade.

  Zavejo se pomena svežega sadja in zelenjave v naši prehrani in s tem vpliva vitaminov.

  Usposabljajo se za svetovanje o zdravi prehrani.

  Osveščajo se v zvezi z uporabo vitaminskih pripravkov.

  Pridobivajo si samozavest in zanesljivost pri interpretaciji rezultata.

  Vaja:

 • kvalitativna analiza vitamina C,

 • analiza vitamina v izdelku.

 • ORGANSKE KISLINE

   

   

   

 • naštejejo splošne značilnosti organskih kislin

 • definirajo a-hidroksi kisline in a-keto kisline

 • naštejejo naravne vire

 • narišejo kemijsko strukturo karboksilnih kislin, a-hidroksi kislin in a-keto kislin;

 • primerjajo delovanje posameznih a-hidroksi kislin;

 • ob skici razložijo prehajanje v kožo;

 • opredelijo stranske učinke;

 • Razvijajo kritičen odnos do uporabe a-hidroksi kislin v kozmetični praksi

  Usposabljajo se za svetovanje v salonu in strokovno komuniciranje

  Razvijajo doslednost

  Referat: a-hidroksi kisline in njihov vpliv na kožo.

  DERIVATI AMINOKISLIN

   

   

   

 • nadgradijo spoznanja o kemijski zgradbi aminokislin, razvrstitvi in povezovanju v peptide in proteine in njihovo biosintezo

 • razdelijo proteine glede na topnost, sestavo in biološko vlogo

 • razložijo delovanje encimov

 • opišejo zgradbo kolagena, elastina in keratina

 • ponovijo metabolizem proteinov

 • shematično ponazorijo zgradbo in lastnosti skleroproteinov;

 • povežejo znanje s poznavanjem zgradbe kože;

 • razložijo pomen peptidov v telesu;

 • z eksperimentom določijo dušik in žveplo v beljakovinah;

 • dokažejo prisotnost peptidne vezi v beljakovinah;

 • dokažejo prisotnost aminokislin z aromatskim jedrom v beljakovini;

 • izvedejo reverzibilno in ireverzibilno koagulacijo beljakovin;

 • Razvijajo medsebojno komunikacijo.

  Razvijajo čut za varno delo ob upoštevanju predpisov.

  Natančno izvedejo predpisane postopke.

  Razvijajo kritičen odnos do okolja.

  Razvijajo čut za varovanje zdravja.

  Vaja:

 • sestava beljakovin,

 • lastnosti beljakovin,

 • referat: aktivirane aminokisline.

 •    

  Usposabljajo se za svetovanje.

  Razvijajo kritičen odnos do uporabe v kozmetičnih izdelkih.

   

  DERIVATI IZOPRENA

   

   

   

  Eterična olja

   

   

   

 • definirajo eterična olja, njihove lastnosti, agregatno stanje in kemizem

 • naštejejo droge z eteričnim oljem,

 • razložijo delovanje posameznega eteričnega olja

 • narišejo osnovne kemijske strukture derivatov izoprena;

 • opredelijo kemizem, lastnosti, opišejo pridobivanje in pravilno shranjevanje eteričnih olj;

 • določijo količino eteričnega olja v drogi;

 • izberejo ustrezen postopek glede na izbrano drogo;

 • prepoznajo vonj;

 • analizirajo učinke eteričnih olj v kozmetičnih izdelkih in pri kozmetični negi;

 • Dojamejo vpliv eteričnih olj na celoten organizem.

  Razvijajo odgovoren odnos do soljudi.

  Razvijajo komunikacijske sposobnosti pri eksperimentiranju.

  Vaja:

 • izolacija eteričnega olja,

 • vrednotenje drog,

 • delovanje izoprenskih derivatov v kozmetičnih izdelkih.

 • Smole in balzami

   

   

   

 • definirajo lastnosti

 • razdelijo smole slede na izvor in kemizem

 • naštejejo najpomembnejše in opredelijo njihovo delovanje in uporabo v kozmetiki

 • razlikujejo med balzamom, smolo in gumi smolo;

 • opredelijo kvaliteto eteričnih olj in smol ter balzamov;

 • prevedejo iz latinskega imena v slovensko in obratno;

 • razložijo farmakološko delovanje smol in balzamov;

 • Se usposabljajo za strokovno komunikacijo

  Natančno izvedejo predpisane postopke

  Referat: propolis.

  Čreslovine

   

   

   

 • razdelijo čreslovine po kemizmu

 • razumejo njihovo uporabo

 • utrdijo in poglobijo znanje o drogah

 • naštejejo droge s čreslovinami

 • napišejo kemijsko formulo posameznih čreslovin;

 • razlikujejo različne vrste čreslovin;

 • povežejo kemizem čreslovine z njenim delovanjem;

 • Razvijajo ročne spretnosti.

  Razvijajo čut za natančnost pri delu, opazovanju in podajanju rezultatov eksperimentalnega dela.

  Vaja: določanje čreslovin.

  LIPIDI

   

   

   

  Acilgliceroli

   

   

   

 • poznajo kemijsko zgradbo in lastnosti

 • poznajo uporabo v kozmetologiji

 • naštejejo acilglicerole rastlinskega in živalskega izvora

 • napišejo strukturno formulo;

 • na podlagi kemizma ocenijo konsistenco;

 • opredelijo kvaliteto maščobnega olja in sklepajo o njegovi uporabnosti;

 • Spoznajo odgovornost kozmetičarke pri uporabi kvalitetnih surovin in kozmetičnih izdelkov.

  Se usposabljajo za svetovanje.

  Vaja:

 • identifikacijske reakcije,

 • ugotavljanje kvalitete maščob.

 • Voski

   

   

   

 • definirajo voske in njihov kemizem

 • opredelijo lastnosti

 • naštejejo najpomembnejše voske in njihovo delovanje in uporabo

 • napišejo kemijsko formulo;

 • razumejo kemizem in uporabo ter delovanje v kozmetični praksi;

 • razložijo stabilnost voska;

 • ločijo različne oblike in kvalitete voska;

 • Se ekološko osveščajo - dojamejo pomen pravilnega shranjevanja in uničevanja odpadkov.

  Referat:

 • lecitin,

 • ceramidi,

 • dejstva o holesterolu, prehrani in zdravju.

 •  

 • ločijo naravne in sintetične voske;

 • Razvijajo skrb za natančno izvajanje predpisanih postopkov.

  Razvijajo besedni zaklad pri opisovanju.

   

  Fosfolipidi

   

   

   

 • opišejo strukturo fosfolipida

 • ponovijo vlogo fosfolipidnih membran

 • opišejo lecitin in ceramid

 • spoznajo fosfolipid, ter ceramid kot del liposomov in nanoemulzij

 • narišejo strukturno formulo fosfolipida;

 • narišejo fosfolipid kot del celične membrane;

 • Dojamejo pomembnost razvoja kozmetičnih izdelkov iz kozmetično učinkovith spojin naravnega izvora.

  Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno spopolnjevanje.

   

  Steroidi

   

   

   

 • opišejo strukturo steroidov

 • naštejejo steroide

 • opredelijo vlogo organizmu in uporabo v kozmetiki

 • narišejo osnovni steroidni skelet;

 • spoznajo lastnosti in uporabo holesterola ter na podlagi kemijske strukture sklepajo na njegove lastnosti;

 • zavejo se vloge v telesu;

 • Razvijajo čut za varovanje zdravja.

  Razvijajo senzibilen odnos do spremljanja novosti v svoji stroki.

   

  Ogljikovi hidrati

   

   

   

 • definirajo, naštejejo, razvrstijo in opišejo monosaharide disaharide in polisaharide

 • opredelijo uporabo polisaharidov, sluzi in gumijev

 • poglobijo znanje o drogah s sluzmi in gumiji

 • narišejo kemijsko strukturo posameznih ogljikovih hidratov;

 • dokažejo, da je glukoza aldoza in, da so aldoze reducenti;

 • izvedejo hidrolizo saharoze;

 • izolirajo škrob iz naravnega materiala;

 • hidrolizirajo škrob s kislino in zasledujejo njen potek z ustreznimi reagenti;

 • dokažejo, da sluzi nabrekajo;

 • predvidijo uporabo sluzi v kozmetični praksi in kozmetologiji;

 • Razvijajo natančnost in vztrajnost pri delu in opazovanju.

  Razvijajo sposobnosti za kvalitetno poklicno delo.

  Delajo v dvojicah in razvijajo smisel za sodelovanje.

  Razvijajo pozitiven odnos do zdrave prehrane.

  Razvijajo ročne spretnosti in pravilno ravnajo s kemijsko nevarnimi spojinami.

  Vaja:

 • monosaharidi in disaharidi,

 • polisaharidi,

 • sluzi in gumiji.

  Referat: hialuronska kislina

 • GLIKOZIDI

   

   

   

 • opišejo strukturne značilnosti , uporabo in mehanizem delovanja

 • naštejejo skupine glikozidov in jih razvrstijo v skupine glede na njihov kemizem in izvor

 • narišejo strukturo glikozidov;

 • ponazorijo delovanje;

 • opredelijo uporabo glikozidov v kozmetiki;

 • ocenijo smotrnost uporabe antrakinonskih odvajal v čajnih mešanicah, ki se uporabljajo pri shujševalnih dietah;

 • Razvijajo natančnost pri opazovanju.

  Se usposabljajo za svetovanje.

  Vaja:

 • identifikacijske reakcije za določanje glikozidov,

 • ugotavljanje kvalitete.

 • poglobijo znanje o drogah z glikozidi

 • izvedejo identitetne reakcije glede na strukturne značilnosti, prepoznavanje drog in ugotavljanje njihove kvalitete;

 • Razvijajo strokoven pristop do vrednotenja izdelkov na trgu.

   

  ANTIBIOTIKI

   

   

   

 • definirajo antibiotike, razložijo delovanje

 • razdelijo jih v skupine

 • opišejo delovanje lokalnih antibiotičnih pripravkov

 • spoznajo se s pojmom rezistence

 • ponazorijo različne mehanizme delovanja antibiotikov;

 • pojasnijo škodljivost nenadzorovane uporabe;

 • Pridobivajo čut za samoizobraževanje in stalno strokovno izpopolnjevanje.

  Namenijo posebno pozornost svoji bodoči prosvetljevalni vlogi.

  Referat: primernost uporabe antibiotikov v kozmetičnih salonih.

  HORMONI

   

   

   

 • naštejejo najpomembnejše hormone, ki se uporabljajo v sodobni fitoterapiji

 • razložijo njihovo sistemsko delovanje na endokrini sistem

 • pojasnijo škodljivost hormonskih kozmetičnih pripravkov;

 • opredelijo uporabo pri zdravljenju kožnih obolenj;

 • Razvijajo odgovornost za strokovno poklicno delo.

  Sprejemajo norme poklicne etike.

  Vaja: delovanje in uporaba kozmetičnih izdelkov s kozmetično učinkovitimi spojinami naravnega izvora.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •