SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KOZMETIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

KOZMETOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

52

18

70

3.

70

 

70

4.

84

18

102

skupaj

206

36

242

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • seznanijo se s kozmetičnimi izdelki, njihovo sestavo, uporabo, s fizikalno-kemijskimi lastnostmi kozmetičnih izdelkov ter s kemizmom in lastnostmi posameznih sestavin;

 • seznanijo se z dobro proizvodno prakso pri izdelavi kozmetičnih izdelkov ter z napravami in osnovnimi tehnološkimi postopki v proizvodnji kozmetičnih izdelkov v laboratoriju in v industriji;

 • strokovno teoretično se pripravijo za samostojno delo v kozmetičnem salonu, v proizvodnji kozmetičnih izdelkov ter za nadaljevanje izobraževanja na višjih in visokih strokovnih šola;

 • seznanijo se s strokovno literaturo in z možnostmi nadaljnjega izobraževanja iz kozmetike;

 • povezujejo kozmetologijo s sorodnimi naravoslovnimi (farmacija, medicina, kemija, fizika, mikrobiologija zdravstvena vzgoja), tehnološkimi (kozmetična praksa, farmakognozija) in družboslovnimi vedami (psihologija, tuji jeziki, bibliotekarstvo);

 • razumejo interdisciplinarnost stroke in nujnost timskega pristopa k reševanju problemov;

 • razvijajo osebnostne lastnosti, kot so: poštenost, odgovornost, odločnost, komunikativnost, natančnost, raziskovalnost, vedoželjnost, motivacija za vseživljenjsko izobraževanje;

 • motivirajo se za aktivno skrb za lastni zunanji videz ter osebno urejenost in urejenost delovnega prostora;

 • razvijajo uglajeno vedenje in spoštljiv odnos do ljudi nasploh;

 • oblikujejo se v samozavestne in podjetne osebnosti, ki se bodo znale s svojim strokovnim delom uveljaviti na trgu delovne sile;

 • razvijajo odgovoren odnos do okolja;

 • osvajajo strokovno kozmetično terminologijo, usposabljajo se za primerno strokovno govorno komunikacijo v delovnem okolju in za teoretično analizo konkretnih problemov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  PREDSTAVITEV KOZMETOLOGIJE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • naštejejo osnovne teme kozmetologije

 • naštejejo osnovne sestavine kozmetičnih izdelkov

 • pojasnijo pojma kozmetično učinkovita spojina in podlaga

 • znajo ločiti izdelke po namenu uporabe;

 • Razvijajo pozitiven odnos do stroke.

  Kozmetične izdelke prinesejo od doma.

  STROKOVNA LITERATURA

   

   

   

 • razložijo osnovne značilnosti primarne, sekundarne in terciarne literature

 • prepoznajo literaturo iz kozmetike;

 • pregledajo literaturo iz šolske knjižnice;

 • prepoznajo primarno, sekundarno in terciarno literaturo;

 • poskušajo prevajati strokovne tekste;

 • Motivirajo se za prebiranje predvsem strokovne literature in jo sprejmejo kot del poklicnega dela.

  Poskusno prevajajo članke iz strokovnih revij. Sodeluje bibliotekar.

  ZGODOVINA KOZMETIKE

   

   

   

 • opišejo glavne značilnosti zgodovinskih obdobij v razvoju kozmetike

 • iz knjig poiščejo poglavja o zgodovini kozmetike in izpišejo posebnosti v zvezi s kozmetologijo;

 • Aktivno sodelujejo v skupini in razvijajo komunikacijske sposobnosti.

  Referat: zgodovina kozmetike

  ETIČNA NAČELA IN POMEN STROKOVNE IZDELAVE KOZMETIČNIH IZDELKOV

   

   

   

 • naštejejo najvažnejša etična načela

 • razložijo jih s primeri iz prakse

 • ob plakatu razložijo etična načela glede na pomembnost;

 • Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti.

  Razvijajo komunikacijske sposobnosti in smisel za estetiko.

  Izdelajo plakat: etična načela s poudarkom na estetiki.

  OSNOVE KOZMETIČNIH IZDELKOV, KI SE UPORABLJAJO V KOZMETIČNI PRAKSI

   

   

   

  Kozmetični izdelki s površinsko aktivnimi snovmi (PAS) za površinsko čiščenje kože

       

 • naštejejo kozmetične izdelke in tehnološke oblike

 • definirajo pojem PAS

 • naštejejo in razvrstijo PAS glede na uporabo

 • izdelajo plakat - miselni vzorec osnovnih skupin izdelkov, ki se uporabljajo v kozmetični praksi;

 • ob slikah in kemijskih formulah pojasnijo kemizem PAS;

 • razložijo delovanje ob poskusu z in brez prisotnosti PAS;

 • Razvijajo občutek odgovornosti pri izbiri kozmetičnih izdelkov v praksi.

  Dojamejo pomen povezovanja teorije s prakso za uspešno opravljanje poklica.

  Dopolnjujejo svoj besedni zaklad v smislu komunikacije s strokovno terminologijo.

  Demonstrirajo izdelke iz kozmetičnega salona.

  Izdelajo plakat: pregled osnovnih vrst kozmetičnih izdelkov, ki se uporabljajo v kozmetični praksi.

   Mehanski pilingi

       

 • naštejejo vrste pilingov

 • prepoznajo mehanski piling;

 • Dojemajo pomen svetovanja izdelkov za uporabo doma.

   

  Kozmetični izdelki za nego, zaščito in masažo obraza

       

 • naštejejo vrste izdelkov glede na tehnološke oblike

 • izberejo najprimernejše za masažo obraza ob upoštevanju kemizma

 • razvrstijo izdelke za nego, zaščito in masažo in jih primerjajo glede na sestavo;

 •    

   Maske in obloge

       

 • naštejejo vrste obeh in navedejo mehanizme delovanja

 • ločijo vzorce mask in oblog in jih primerjajo glede na delovanje;

 •    

  Kozmetični izdelki za ličenje

       

 • naštejejo izdelke in navedejo uporabo

 • ločijo izdelke za ličenje glede na namen uporabe;

 •    

  Barvila

       

 • naštejejo osnovne barve in belila s poudarkom na barvah za obrvi in trepalnic

 • razložijo princip delovanja oksidacijskih barv

 • princip delovanja oksidacijskih barv ponazorijo s kemijskimi formulami;

 • Zavejo se nujnosti doslednega in natančnega dela.

   

  Kozmetični izdelki za depilacijo

       

 • naštejejo osnovne sestavine

 • ločijo izdelke glede na način uporabe

 • ločijo izdelke za hladno in toplo depilacijo in napišejo opozorila glede uporabe;

 •    

  FARMACEVTSKI LABORATORIJ, INVENTAR ZA IZDELAVO KOZMETIČNIH IZDELKOV, VARNOST PRI DELU, PRVA POMOČ

   

   

   

 • naštejejo osnovno opremo farmacevtskega laboratorija

 • naštejejo stekleni, kovinski, leseni in plastični inventar za izdelavo kozmetičnih izdelkov

 • naštejejo najpogostejše poškodbe v laboratoriju

 • opišejo varnost pri delu in prvo pomoč pri najpogostejših poškodbah

 • seznanijo se z delom v laboratoriju in s prvo pomočjo;

 • znajo skicirati osnovni laboratorijski inventar;

 • prepoznajo inventar in ločijo razlike glede uporabe;

 • samostojno čistijo in pravilno razkužujejo inventar;

 • samostojno izdelajo raztopini kisline in baze, ki se uporabljata pri prvi pomoči;

 • ob poškodbah s kislino ali bazo in razložijo prvo pomoč;

 • Zavejo se pomena varstva pri delu.

  Se zavejo pomena čistoče, razkuževanja, ki naj bi postal del poklicne odgovornosti.

  Razvijajo čut za estetiko.

  Čistijo in razkužujejo laboratorijski inventar.

  Izdelujejo raztopine kisline in baze.

  Izdelujejo plakate na temo prva pomoč pri poškodbah v laboratorijih.

  POLNJENJE IN EMBALAŽA

   

   

   

 • razložijo ročno in strojno polnjenje

 • prepoznajo primarno in sekundarno embalažo

 • navedejo razlike med njima

 • navedejo obvezne oznake na embalaži

 • na primerih embalaž dopolnijo manjkajoče oznake;

 • samostojno izdelajo primere embalaž in jih označijo;

 • Razvijajo občutek za estetiko.

  Dojamejo pomen ustrezne embalaže za obstojnost izdelkov.

  Izdelujejo embalaže in plakate: laboratorijski inventar in polnjenje.

  POMEN NEOPOREČNE VODE V KOZMETIČNI TEHNOLOGIJI

   

   

   

 • primerjajo po sestavi vodovodno vodo, prečiščeno vodo in sterilno prečiščeno vodo

 •  

  Razvijajo osebno odgovornost pri zagotavljanju kvalitete ob izdelavi izdelkov.

  Ogledajo si aparature v laboratoriju ali po možnosti v kozmetični industriji.

  Prečiščena voda

       

 • razložijo namen pridobivanja prečiščene vode

 • opišejo postopke destilacije, demineralizacije in reverzne osmoze

 •  

  Se zavejo pomena varstva pri delu.

   

  Sterilna prečiščena voda

       

 • opišejo postopke avtoklaviranja in mikrobiološke filtracije v aseptičnih pogojih

 • ob aparaturah za pridobivanje prečiščenih vod ali ob slikah pokažejo sestavne dele aparatur in razložijo principe delovanja;

 • znajo skicirati aparature (shematično) in pripomočke za pridobivanje vod in pojasniti narisano;

 • Namenjajo posebno pozornost povezovanju med predmeti kozmetologija - mikrobiologija – kozmetična praksa.

   

  MIKROBIOLOŠKA, KEMIJSKA IN FIZIKALNA STABILNOST KOZMETIČNIH IZDELKOV

   

   

   

 • naštejejo vrste nestabilnosti

 • razložijo osnovne značilnosti in predvidijo stabilnost izdelkov glede na sestavo

 • analizirajo mikroskopske vzorce disperzij in ocenjujejo stabilnost

 • opazujejo in vonjajo izdelke in surovine in predvidevajo katerim nestabilnostim bi lahko ali so že podvrženi

 • Dojemajo pomembno vlogo pravilnega shranjevanja sestavin, izdelovanja in shranjevanja izdelkov za ohranitev kvalitete.

  Analizirajo nestabilne vzorce izdelkov, ki smo jih predhodno namenoma napačno shranili.

  OSNOVNI TEHNOLOŠKI POSTOPKI ZA IZDELAVO KOZMETIČNIH IZDELKOV

   

   

   

  Tehtanje

       

 • razložijo razlike med tehtnicami

 • ločijo pojme občutljivost, natančnost in ponovljivost

 • na slikah znajo pokazati dele aparatur, jih poimenovati in pravilno sklepati o vlogi le teh;

 • samostojno tehtajo na različnih vrstah tehtnic;

 • ob slikah ali video posnetkih razložijo tehtanja v industriji;

 • Razvijajo skrb za natančno izvajanje tehnoloških postopkov

  Razvijajo občutek za prenos teorije v prakso.

  Razvijajo čut za natančnost in odgovornost.

  VAJE: tehtajo na mehanskih, elektromehanskih in elektronskih tehtnicah.

  Drobljenje in sejanje

       

 • opišejo ročno drobljenje, strojno drobljenje s krogljičnim mlinom koloidnim mlinom, mlinom na zračni tok in mlinom na udarec

 • opišejo bistvo sejanja s siti

 • drobijo (ročno in strojno) kristalinične in vlaknate snovi v laboratoriju;

 • sejejo s siti z različnimi velikostmi por in razložijo sejalno analizo;

 • Zavejo se pomena velikosti delcev za oblikovanje homogenih izdelkov in posledično uporabo in učinkovitost izdelkov.

  VAJE:

 • drobijo in sejejo,

 • mešajo trdne snovi in tekočine (primer: izdelava zeliščne obloge v prahu).

 • Mešanje trdnih snovi in mešanje tekočin, homogeniziranje

       

 • opišejo namen homogeniziranja

 • opišejo ročno mešanje

 • opišejo naprave za mešanje in homogeniziranje trdnih snovi in tekočin

 • mešajo trdne snovi in tekočine v laboratoriju, ob slikah razložijo homogeniziranje;

 • Zavejo se pomena natančnosti pri delu in drugih zahtev za kvaliteto končnega izdelka.

  Razvijajo doslednost pri delu.

   

  Segrevanje in hlajenje

       

 • razložijo različne načine segrevanja in hlajenja v laboratoriju in v industriji

 • ločijo naprave za segrevanje in jih znajo pravilno uporabljati;

 • ločijo preproste postopke hlajenja v laboratoriju;

 •    

  Ločevanje trdnega in tekočega

       

 • dekantiranje, centrifugiranje, filtriranje, sublimacija, razprševanje

 • razložijo postopke za ločevanje

 • znajo pravilno uporabljati in izvesti postopke ločevanja trdnega od tekočega;

 • na slikah pokažejo sestavne dele aparatur in povedo bistvo;

 • Zavejo se pomena kvalitete izdelkov za uporabo.

  VAJE:

 • segrevajo z gorilniki in s kopelmi,

 • dekantirajo in površinsko filtrirajo.

  Ogledajo si postopke v industriji, na slikah in/ali videu.

 • Sušenje: na zraku, v eksikatorju, z aparaturami

       

 • opišejo postopke sušenja

 • skicirajo aparature in pojasnijo osnovne načine delovanja;

 •    

  DISPERZIJE - RAZPRŠNINE

   

   

   

 • pojasnijo razlike med vrstami disperzij

 • ob receptih razložijo izdelavo disperzij;

 • na mikroskopskih vzorcih disperzij prepoznajo posamezne vrste disperzij in pojasnijo razlike;

 •    

  Prave raztopine

       

 • opišejo sestavo, izgled, vrste in velikost delcev

 • naštejejo, definirajo in razložijo razmerja in koncentracije raztopin

 • opišejo topila za izdelavo kozmetičnih raztopin

 • definirajo topnost in hitrost raztapljanja in pojasnijo vplive nanju

 • znajo napisati osnovne formule za izračun koncentracij;

 • znajo izračunati preproste primere računskih nalog;

 • znajo uporabiti farmakopejo in križno pravilo pri razredčevanju raztopin;

 • se urijo v razlagi opisov izdelave izdelkov ob uporabi ustrezne domače in tuje literature;

 • Zavejo se pomena natančnosti pri delu in drugih zahtev za kvaliteto končnega izdelka.

  VAJE: pripravijo raztopine vmesne koncentracije z mešanjem raztopin z višjo in nižjo koncentracijo (na primer razredčevanje etanola).

  a) Kozmetične raztopine

       

 • ustne vode, obrazne vode, lasne vode, brivske vode, toniki za masažo po športu

 • naštejejo glavne sestavine vseh vrst kozmetičnih raztopin

 • pojasnijo vlogo sestavin kozmetičnih raztopin

 • samostojno ali v parih izdelajo kozmetično raztopino po recepturi ob upoštevanju strokovno-teoretičnih zahtev;

 • ob slikah ali video posnetkih razložijo izdelavo kozmetičnih raztopin v industriji;

 • Razvijajo doslednost pri delu.

  Zavejo se pomena kvalitete izdelkov za uporabo.

  VAJE: izdelajo kozmetične raztopine za zunanjo uporabo: ustne vode, obrazne vode, lasne vode, brivske vode, tonike za športnike

  Koloidne disperzije

       

 • ločijo koloidne disperzije

 • opišejo značilnosti koloidnih disperzij in sestavin

 • opišejo pojav nabrekanja

 • opišejo izdelavo v industriji;

 • po recepturi izdelajo primer koloidne disperzije;

 • narišejo razliko med sol in gel stanjem snovi;

 • s kemijskimi formulami in vezmi ponazorijo pojav nabrekanja;

 • Razvijajo sposobnost logičnega razmišljanja in sklepanja.

  VAJE: izdelajo koloidne disperzije.

  Grobe disperzije

       

 • emulzije in suspenzije

 • definirajo oboje

 • opišejo osnovne sestavine

 • poznajo postopke priprave in homogeniziranje emulzij in suspenzij

 • opišejo glavne vrste lipofilnih in hidrofilnih faz v emulziji

 • predvidijo stabilnost emulzij in suspenzij glede na sestavine

 • ob risanju in pisanju razložijo naslednje pojme: emulgatorji, tip emulzije, delitev emulgatorjev glede na lipofilno -hidrofilno ravnotežje (HLB število);

 • napišejo kemijske formule glavnih sestavin emulzij in suspenzij;

 • samostojno ali v parih izdelajo emulzijo, suspenzijo;

 • ob risanju in slikah razložijo postopke izdelave v industriji;

 • Razvijajo osebno odgovornost v procesu izdelave kozmetičnih izdelkov.

  VAJE:

 • Izdelajo emulzije tipa O/V (kapljice oljne faze razpršene v vodni fazi) in tipa V/O,

 • izdelajo suspenzije.


 • 3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA RAZLIČNE TIPE KOŽ

  Dijaki

  Dijaki

   

 • naštejejo izbrane tehnološke oblike izdelkov in kozmetično učinkovite spojine za določen tip kože

 • razvrstijo kozmetično učinkovite spojine po skupinah glede na delovanje

 • povežejo načine delovanja kozmetično učinkovitih spojin in izdelkov za uporabo na določenem tipu kože

 • spoznajo latinsko nomenklaturo določenih izdelkov in sestavin

 • analizirajo sestavo izdelkov;

 • odločajo o uporabi na določenem tipu kože;

 • razložijo vzroke in posledice za uporabo izdelkov na določenem tipu kože;

 • Zavejo se pomena povezovanja teorije s prakso za uspešno delo.

  Analizirajo izdelke, ki jih uporabljajo pri kozmetični praksi.

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA GLOBINSKO ČIŠČENJE KOŽE - MASKE IN OBLOGE

   

   

   

 • navedejo najpogostejše izdelke za globinsko čiščenje

 • razložijo mehanizme delovanja na koži

 • iz literature poiščejo primere receptur;

 • analizirajo sestavine glede na delovanje s pomočjo slik razložijo delovanje mask in oblog na kožo;

 • Potrjujejo pomen izobraževanja iz literature za uspešno delo.

  Iščejo recepte po literaturi.

  PILINGI

   

   

   

 • razvrstijo pilinge glede na mehanizme delovanja

 • razložijo delovanje mehanskih in encimskih pilingov

 • iz reklamnih katalogov proizvajalcev pregledajo pripravke – pilinge;

 • razvrstijo jih glede na delovanje;

 • Navajajo se na odgovorno odločanje pri izbiri pripravkov.

  Zbirajo kataloge, ki jih izdelujejo proizvajalci kozmetičnih izdelkov.

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA IONOFOREZO

   

   

   

 • razložijo in analizirajo sestavo izdelkov za ionoforezo

 • znajo skicirati tehnološke oblike izdelkov za ionoforezo;

 • razložijo rokovanje z izdelki in načine aplikacije;

 • Povezujejo teorijo s prakso.

  Rišejo po opazovanju izdelkov.

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA NEGO, ZAŠČITO, MASAŽO OBRAZA IN TELESA

   

   

   

 • naštejejo oblike in lastnosti izdelkov in sestavin

 • opišejo delovanje na koži

 • razlikujejo izvor in kemizem sestavin glede na namen

 • seznanijo se z različnimi izdelki za nego, zaščito, masažo obraza in telesa, z zbiranjem prospektov in informacij v kozmetičnih salonih;

 • poskušajo demonstrirati določene izdelke;

 • Poslušajo mnenja drugih vzpodbujajo medsebojno sodelovanje.

  Zavejo se svetovalne vloge v bodočem poklicu.

  Zbirajo informacije in prospekte o negovalnih izdelkih.

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA MEHANSKO IN KEMIČNO DEPILACIJO

   

   

   

 • razlikujejo sestavine za mehansko in kemično depilacijo

 • razložijo razlike v delovanju

 • naštejejo in pojasnijo opozorila glede uporabe, shranjevanja

 • razlikujejo izdelke za toplo in hladno mehansko depilacijo;

 • napišejo kemijske formule spojin, ki se uporabljajo v pripravkih za kemijsko depilacijo;

 • razložijo princip delovanja na dlaki;

 • Zavejo se odgovornosti in etičnega načela, da ne smemo škoditi zdravju človeka.

  Razlagajo sestavo in delovanje ob izdelkih, ki jih uporabljajo pri kozmetični praksi.

  BARVE ZA LASE, OBRVI IN TREPALNICE

   

   

   

 • naštejejo vrste barv

 • pojasnijo mehanizme delovanja na strukturo lasu

 • poznajo osnovne koncentracije in predvidijo škodljive učinke po napačnem mešanju

 • poznajo kemizem barv;

 • znajo napisati s kemijskimi formulami in reakcijami princip delovanja določenih, predvsem oksidacijskih barv;

 • Zavejo se nujnosti doslednega in natančnega dela pri uporabi barv za obrvi, trepalnice in lase.

  Uporabljajo slikovno material za boljšo predstavo.

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA MANIKURO IN PEDIKURO

   

   

   

 • opišejo osnovne lastnosti izdelkov

 • razložijo delovanje sestavin izdelkov na kožo

 • opišejo sestavine lakov za nohte

 • pregledajo izdelke, ki jih uporabljajo pri kozmetični praksi in poskušajo analizirati razlike med njimi glede na osnovo in glede na kozmetično učinkovite spojine;

 • Sprejemajo tudi manj privlačno delo kot enakovreden del stroke.

  Zavejo se svoje široke poklicne vloge.

  Uporabljajo izdelke iz kozmetične prakse.

  TEORETIČNE OSNOVE LIČENJA

   

   

   

 • razvrstijo barvne tipe

 • razložijo barvne zakonitosti glede na lase in kožo

 • naštejejo in opišejo osnovne značilnosti ostalih dejavnikov, ki vplivajo na izbor ličil pri ličenju

 • povedo osnovne zakonitosti barvnih linij in senčenja

 • narišejo osnovne oblike obrazov

 • poskušajo razbrati barvne kombinacije na fotografijah ali narisanih obrazih;

 • ob slikah iz revij napišejo komentar o ustreznosti uporabe barv;

 • izdelajo plakate;

 • v tabelo vnesejo barvne tipe in poleg napišejo najprimernejše in neprimerne barve ličil;

 • Sprejmejo dejstvo, da je skrb za zunanji videz pogoj za osebno in poklicno uspešnost.

  Razvijajo kreativno mišljenje, ustvarjalnost in čut za estetiko.

  Razvijajo natančnost pri opazovanju in opisovanju.

  Gledajo video kasete o ličenju.

  Izdelajo plakate.

  NEGATIVNI VPLIVI KOZMETIČNIH IZDELKOV NA KOŽO

   

   

   

 • draženje, alergija, fototoksičnost, fotoalergija

 • naštejejo negativne vplive in opišejo znake na koži

 • razložijo mehanizme nastankov

 • naštejejo najpogostejše vzroke oziroma povzročitelje

 • opišejo teste, s katerimi ugotavljajo negativne vplive kozmetičnih izdelkov na koži

 • poiščejo fotografije iz knjig, ki kažejo posamezne vrste negativnih vplivov in pokažejo osnovne znake;

 • iz tabele izpišejo najpogostejše učinkovite spojine, ki povzročajo negativne vplive na koži;

 • Razvijajo kritičen in predvsem strokoven odnos do uporabe kozmetičnih izdelkov.

  Iščejo literaturo s primeri barvnih fotografij.

  DEZODORANTI IN ANTIPERSPIRANTI

   

   

   

 • naštejejo kozmetično učinkovite spojine v izdelkih in pojasnijo načine delovanja kozmetično učinkovitih spojin

 • razložijo razlike med dezodoranti in antiperspiranti in vrstami embalaž

 • opišejo uporabo, posebnosti in opozorila

 • razložijo možne vzroke in posledice ob napačni uporabi dezodorantov in antiperspirantov

 • z ustreznim komunikacijskim pristopom se pogovorijo in pregledajo kozmetične izdelke, ki se prodajajo v drogerijah in izpišejo kozmetično učinkovite spojine;

 • sklepajo, kakšni so mehanizmi delovanja izpisanih spojin in jih kritično ovrednotijo;

 • Dojemajo omejeno vlogo kozmetičnega tehnika.

  Odgovorno se odločajo za napotitev k zdravniku, kadar je potrebno.

  Razvijajo raziskovalni čut in komunikacijske sposobnosti.

  Iščejo informacije v drogerijah, v literaturi.

  DIŠAVE V KOZMETIKI

   

   

   

 • definirajo dišave v kozmetiki

 • razlikujejo eterična olja in cvetna olja glede na način pridobivanja in glede na izvor

 • pojasnijo osnovne značilnosti parfumov in kolonjskih vod in jih primerjajo glede na sestavo

 • vonjajo različne dišave in poskušajo opredeliti izvor;

 • z ustreznim pristopom se po-zanimajo v drogerijah in parfumerijah o najbolje prodajanih dišavah na trgu in poskušajo razložiti rezultate z ustreznimi podatki iz literature;

 • ob receptih in slikah opišejo osnovne načine izdelave parfumov in kolonjskih vod;

 • Razvijajo sposobnosti odločanja in presojanja po pameti in ne po ceni.

  Razvijajo raziskovalni čut in komunikacijske sposobnosti.

  Iščejo podatke v prodajalnah parfumov in kolonjskih vod in v literaturi.

  Pripravijo anketo in referat: Parfumi in kolonjske vode.

  ZOBNE PASTE, ZOBNI PRAŠKI

   

   

   

 • opišejo sestavine zobnih past in praškov

 • opišejo postopke za izdelavo zobnih past

 • pojasnijo vlogo sestavin in namen uporabe

 • prepišejo recepturo in s pomočjo slik opišejo izdelavo in homogeniziranje zobnih past;

 • Sprejmejo dejstvo, da je skrb za zunanji videz pogoj za osebno in poklicno uspešnost.

   

  KONTROLA KOZMETIČNIH IZDELKOV

   

   

   

 • mikrobiološka kontrola, fizikalno-kemijska kontrola

 • opišejo najpogostejše postopke za kontrolo kakovosti kozmetičnih izdelkov

 • s pomočjo slik in TV ali video posnetkov razložijo najvažnejše kontrolne metode v kozmetični industriji;

 • Razvijajo natančnost in vztrajnost pri opazovanju in opisovanju.

   

  ZAKONODAJA V KOZMETIKI

   

   

   

 • razložijo najvažnejše zakonske predpise na področju kozmetike

 • opišejo predpisana pravila dobre proizvodne prakse v kozmetiki za izdelavo in kontrolo kozmetičnih izdelkov

 • na fotokopijah podčrtajo in analizirajo najvažnejše predpise;

 • Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.

   

  STROKOVNE REVIJE

   

   

   

 • pojasnijo, kako je v splošnem sestavljen članek v strokovnih revijah

 • izberejo teme, ki so v zvezi s kozmetologijo;

 • prevedejo članek ali del članka iz strokovne revije;

 • napišejo izvleček in besede, ki jih niso dobro razumeli;

 • Poklicno se motivirajo in identificirajo.

  Prevajajo članke iz revij, ki so dosegljive v knjižnici.

  Pri prevajanju pomaga bibliotekar.


  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  POLTRDNE OBLIKE KOZMETIČNIH IZDELKOV – MAZILA - GELI - MAZILNE PODLAGE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • geli ogljikovodikov, lipogeli, emulzijski geli, hidrogeli, geli polietilenglikolov (PEG)

 • razložijo izvor, kemizem sestavin gelov in fizikalno-kemijske lastnosti gelov

 • znajo povezati način delovanja gelov na kožo z uporabo na določenem tipu kože

 • razložijo izdelavo mazil po recepturi v laboratoriju in v industriji

 • samostojno ali v parih izdelajo primere mazil po recepturah,jih polnijo v ustrezno embalažo in pravilno označijo;

 • prepišejo recepte iz literature in ločijo med izdelavo mazil raztopin, mazil emulzij in mazil suspenzij;

 • znajo narisati in poimenovati inventar, ki ga uporabljajo pri izdelavi mazil;

 • Razvijajo čut za natančnost in odgovornost pri izdelavi kozmetičnih izdelkov.

  Se urijo za pravilno izdelavo kozmetičnih izdelkov.

  Razvijajo odgovoren odnos do ohranjanja zdrave kože.

  VAJE:

 • izdelajo gel ogljikovodikov,

 • izdelajo emulzijske gele tipa V/O,

 • izdelajo emulzijske gele tipa O/V,

 • predvidijo možne posledice za stabilnosti mazil zaradi neodgovornega dela

 • ob slikah ali ob video posnetkih razložijo izdelavo in pakiranje mazil v industriji;,

 • Se zavedajo pomena lastne čistoče, čistoče naprav in prostorov pri izdelavi kozmetičnih izdelkov.

 • izdelajo hidrogel,

 • izdelajo gel polietilenglikol.

 • KOZMETIČNI IZDELKI ZA NEGO IN ZAŠČITO OSNOVNIH IN PROBLEMATIČNIH TIPOV KOŽ

   

   

   

 • naštejejo skupine kozmetično učinkovitih spojin glede na način delovanja, ki so najprimernejše za določen tip kože

 • naštejejo vrste podlag in vgrajene kozmetično učinkovite spojine in razložijo delovanje na določenem tipu kože

 • izpostavijo in analizirajo najprimernejše kozmetične učinkovite spojine in podlage za problematične kože: aknaste, kože z razširjenimi porami, kože z razširjenimi kapilarami, dehidrirane, atopične kože

 • razložijo, zakaj so določene kozmetično učinkovite spojine in podlage prepovedane pri določenem tipu kože

 • ob primerih kozmetičnih izdelkov napišejo komentar o sestavi in delovanju ter razložijo uporabo na določenem tipu kože;

 • iz embalaže prepišejo sestavo in o nerazumljivih sestavinah poskušajo poiskati razlago v ustrezni literaturi v knjižnici;

 • narišejo tabele in vnesejo smiselne povezave analiziranih izdelkov: tip kože - izbrani izdelki - načini delovanja;

 • samostojno ali v parih izdelajo najpogostejše oblike kozmetičnih izdelkov, ki jim izmerijo pH in primer maske in obloge;

 • Razvijajo samostojnost pri reševanju problemov in po potrebi tudi timsko delo, kjer ugotavljajo nujnost sodelovanja in razvijanja komunikacijskih sposobnosti.

  Razvijajo sposobnost povezovanja teorije s prakso.

  Razvijajo smisel za sodelovanje in delo v skupini.

  VAJE:

 • izdelajo maske in obloge,

 • izdelajo kozmetične raztopine, emulzije, suspenzije,

 • merijo pH izdelanih kozmetičnih izdelkov.

  Samostojno ali skupinsko iščejo podatke v literaturi in analizirajo izdelke iz kozmetične prakse.

 • KOZMETIČNI IZDELKI, KI SE UPORABLJAJO PRI REDUKCIJI DEBELOSTI, CELULITA

   

   

   

 • opišejo sestavo izdelkov

 • posebej pojasnijo mehanizme delovanja kozmetično učinkovitih spojin

 • opišejo izdelke za redukcijske diete glede na sestavo

 • analizirajo izdelke, ki jih uporabljajo pri kozmetični praksi in doma;

 • prepoznajo kozmetično učinkovite spojine in izpostavijo tiste z možnimi stranskimi učinki;

 • pregledajo izdelke za redukcijske diete, dostopne na trgu;

 • Zavedajo se, da je za reševanje problemov.

  Potreben timski pristop.

  Razvijajo pozitivni odnos do zdravja in zdravega načina življenja.

  Pregledajo izdelke, ki jih uporabljajo pri kozmetični praksi, doma in iz drogerij.

  POGOSTO UPORABLJENE KOZMETIČNO UČINKOVITE SPOJINE V KOZMETIČNIH IZDELKIH

   

   

   

  Vitamini

       

 • razvrstijo vitamine glede na topnost v vodi ali v maščobah in razložijo delovanje na koži

 • predvidijo možne stranske učinke na koži ob napačni uporabi kozmetičnih izdelkov

 • iz tabele vseh vitaminov izluščijo najpomembnejše za kožo in pojasnijo uporabo v kozmetičnih izdelkih;

 • prepoznajo kemijske formule najpomembnejših vitaminov za kožo;

 • Namenjajo posebno pozornost prosvetljevalni in svetovalni vlogi.

  Razvijajo pozitiven odnos do zdravja in zdravega načina življenja.

  Razložijo rezultate ankete o razširjenosti vitaminskih izdelkov in prepoznajo vitamine itd.

  Kolagen in elastin

       

 • razložijo izvor, kemizem in delovanje na kožo

 • pojasnijo vlogo kolagenih in elastičnih vlaken v koži

 • razložijo ob sliki strukturo kolagena in elastina in vlogo v koži;

 • Sodelujejo v razpravljanju in razvijajo samozavest in komunikativnost.

  Referat: kolagen in elastin.

  a- hidroksi kisline

       

 • naštejejo najpogostejše a - hidroksi kisline, ki se vgrajujejo v kozmetične izdelke

 • pojasnijo mehanizme delovanja na koži

 • izpostavijo možne škodljive učinke na koži

 • razložijo sestavo, delovanje in uporabo pilingov z a -hidroksi kislinami

 • iz slike prepoznajo kemijske formule najpogostejših a hidroksi kislin, ki se uporabljajo v kozmetičnih izdelkih;

 • napišejo in primerjajo koncentracije a -hidroksi kislin v kozmetičnih izdelkih za uporabo doma, v kozmetičnih salonih in za zdravljenje aknaste kože;

 • s pomočjo slik razložijo delo-vanje a - hidroksi kislin na kožo;

 • Razvijajo odgovornost za strokovno kvalitetno sodelovanje v razpravljanju in razvijanju samozavesti in komunikativnosti.

  Referat: a - hidroksi kisline

  HORMONI V KOZMETIKI

   

   

   

 • naštejejo in opišejo koristne in škodljive učinke hormonov, ki so se v preteklosti pogosto uporabljali za intenzivno nego kože

 • pojasnijo, zakaj je uporaba hormonov v kozmetičnih izdelkih prepovedana

 • prepišejo navodila farmacevtskih oblik s hormoni za zdravljenje kože in podčrtajo oziroma poudarijo stranske učinke;

 • s primerjanjem kemijskih formul pojasnijo učinkovitost rastlinskih kozmetično učinkovitih spojin, ki se uporabljajo namesto hormonov v izdelkih za intenzivno nego kože;

 • Sprejemajo kodeks etike in se ravnajo po njem.

  Ugotavljajo pomen poštenega in strokovnega dela.

  Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti.

  Pregledajo farmacevtske oblike izdelkov s hormoni za zdravljenje kože.

  NOSILNI SISTEMI V KOZMETIČNIH IZDELKIH

   

   

   

  Liposomi

       

 • opišejo vlogo liposomov v kozmetičnih izdelkih

 • razložijo zgradbo liposoma

 • naštejejo vrste kozmetično učinkovitih spojin, ki jih vgrajujejo v liposome in vrste podlag, v katerih so liposomi stabilni

 • narišejo liposom in s pomočjo slike kože (prerez) razložijo prehajanje liposomov skozi kožo in njihovo vlogo pri vgrajevanju aktivnih substanc;

 • shematično ponazorijo vgrajevanje vodotopnih in maščobotopnih kozmetično učinkovitih spojin v liposom;

 • Se zavejo dinamičnega razvoja kozmetične stroke.

  Se zavejo nujnosti spremljanja novosti v literaturi in drugje za uspešno strokovno delo v poklicu.

  Izdelajo slikovni material za pojasnitev pomena uporabe liposomov v kozmetiki (zloženka ali plakat).

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA OTROŠKO KOŽO

   

   

   

 • pojasnijo posebnosti izdelkov za otroško kožo

 • opišejo vrste in sestavine izdelkov za otroško kožo in delovanje na kožo

 • iz prospektov kozmetičnih proizvajalcev otroške kozmetike izpišejo sestavine in posebnosti ter primerjajo izdelke različnih proizvajalcev;

 • Sodelujejo v pogovoru in razvijajo komunikativnost in samozavest.

  Zbirajo prospekte proizvajalcev otroške kozmetike.

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA STAREJŠO KOŽO

   

   

   

 • naštejejo dejavnike staranja kože

 • primerjajo hipoteze za staranje kože

 • naštejejo in razložijo, zakaj so določeni izdelki in kozmetične učinkovite spojine nujne za upočasnitev procesa staranja kože

 • na sliki pojasnijo spremembe na koži starejših ljudi;

 • razložijo razloge za nujno;

 • uporabo določenih sestavin v izdelkih za starejšo kožo;

 • Zavedo se škodljivih dejavnikov iz okolja - ekološko osveščanje.

  Motivirajo se za samoopazovanje in opazovanje okolja.

  Zavejo se, da je za zdravje in lepo polt med drugim nujna skrbna telesna nega.

   

  KOZMETIČNI IZDELKI ZA NEGO IN ZAŠČITO KOŽE ROK IN NOG

   

   

   

 • pojasnijo posebnosti v sestavi izdelkov za nego in zaščito kože rok in nog

 • s pomočjo prospektov in različnih receptur povezujejo in primerjajo izdelke različnih proizvajalcev;

 • Namenijo posebno pozornost svoji bodoči svetovalni vlogi

  Razvijajo poklicno identifikacij.

  Zbirajo reklamne prospekte proizvajalcev kozmetičnih izdelkov za nego rok in nog.

  PUDRI

   

   

   

 • naštejejo pudre glede na namen uporabe in glede na tehnološko obliko

 • opišejo osnovne sestavine glede na kemizem, izvor

 • primerjajo suspenzijo z ostalimi vrstami razpršnin

 • primere izdelkov razvrstijo v skupine kozmetičnih in dermokozmetičnih pudrov, jih selektivno opazujejo in primerjajo;

 • po gledanju slik in/ali video- posnetkov poskušajo narisati aparature za izdelavo v industriji;

 • Se urijo v opazovanju, opisovanju in risanju.

  Se zavejo, da je za reševanje problemov nujna komunikacija z zdravnikom, farmacevtom in s sodelavci.

  VAJE:

 • izdelajo pudre v prahu,

 • izdelajo tekoč in pol tekoči puder.

 • razložijo laboratorijsko in industrijsko izdelavo pudrov v prahu, kompaktnih, tekočih in pol tekočih pudrov

 • samostojno ali v parih izdelajo puder v prahu in tekoči ali pol tekoči puder;

 •  

 •  

 • KOZMETIČNI IZDELKI ZA LIČENJE IN ZA ODSTRANJEVANJE LIČIL

   

   

   

  a) kozmetični pudri, šminke za ustnice, rdečila za lica in izdelki za ličenje oči in očesne okolice, senčila, tuši za trepalnice

       

 • opišejo sestavine ličil - kemizem, izvor, vlogo

 • opišejo tehnološke oblike ličil

 • opišejo izdelavo ličil v laboratoriju in v industriji

 • primere izdelkov, ki jih uporabljajo doma in/ali pri kozmetični praksi analizirajo glede na sestavo in uporabo;

 • napišejo posebnosti za izdelke, ki jih uporabljamo na problematičnih tipih kož in za posebne priložnosti;

 • Motivirajo se za prosvetljevalno in kreativno delovanje v domačem in kasneje v delovnem okolju.

  VAJE:

 • prinesejo izdelke za ličenje od doma,

 • izdelajo plakat.

 • b) kozmetični izdelki za odstranjevanje ličil

       

 • čistilne raztopine, mleka, olja

 • opišejo kemizem, izvor in mehanizem čiščenja kože za izdelke in sestavine

 • razlikujejo sestavo negovalnih in čistilnih izdelkov

 • s pomočjo slik in/ali video posnetkov opišejo izdelavo izdelkov za ličenje v laboratorijskem in industrijskem merilu;

 • samostojno ali v parih izdelajo emulzijo za čiščenje kože in pojasnijo vlogo sestavin po recepturi;

 • Razvijajo čut za estetiko.

 • Izdelajo emulzije za čiščenje kože,

 • merijo pH.

 • KOZMETIČNI IZDELKI S POVRŠINSKO AKTIVNIMI SNOVMI (PAS)

   

   

   

 • šamponi, peneče kopeli, mila, pene za britje, raztopine in emulzije s PAS

 • razložijo hidrofilno lipofilno ravnotežje (HLB) molekul PAS

 • pojasnijo osnovne značilnosti PAS in vloge PAS v kozmetičnih izdelkih

 • pojasnijo možne škodljive učinke na lase in kožo ob napačni uporabi izdelkov s PAS

 • opišejo ostale sestavine izdelkov s PAS

 • samostojno ali v parih izdelajo milo;

 • narišejo tabelo in vnesejo PAS glede na vrednosti HLB ter pojasnijo odvisnost vloge PAS od vrednosti HLB;

 • napišejo reakciji pridobivanja mila in jih razložijo;

 • pregledajo izdelke s PAS, ki jih prinesejo od doma in prepišejo sestavine in jim pojasnijo vlogo;

 • Namenijo posebno pozornost svoji bodoči svetovalni vlogi.

  Zavejo se, da je za zdravje in uspešnost v življenju med drugim nujna skrbna telesna nega.

  VAJE:

 • izdelajo milo,

 • merijo pH izdelanega mila,

 • izdelke s PAS prinesejo od doma.

 • VAROVALNI IZDELKI ZA SONČENJE

   

   

   

 • naštejejo osnovne sestavine

 • pojasnijo vlogo in delovanje UV filtrov

 • definirajo UV faktor

 • razložijo fizikalne osnove, mehanizme delovanja in oblike izdelkov

 • označijo opozorila in osnovna navodila na izdelku;

 • napišejo valovne dolžine UV žarkov in pojasnijo mehanizme delovanja kozmetično učinkovitih spojin v izdelkih za sončenje;

 • Posebno vlogo namenijo svoji bodoči prosvetljevalni in svetovalni vlogi.

  Delajo v parih in razvijajo smisel za sodelovanje.

  VAJE: izdelajo kozmetični izdelek za sončenje.

   

 • samostojno ali v parih izdelajo primer kozmetičnega izdelka za sončenje;

 • Zavejo se možnih posledic ob prekomernem sončenju.

  Posebno pozornost namenijo ekološkemu ozaveščanju.

   

  REPELENTI - IZDELKI ZA ZAŠČITO PRED INSEKTI

   

   

   

 • razložijo način aplikacije, mehanizem delovanja in opozorila

 • opišejo sestavine in oblike izdelkov

 • pregledajo recepture in pojasnijo vlogo eteričnih olj v izdelkih proti insektom;

 •    

  STROKOVNA LITERATURA - OBRAVNAVA NOVEJŠIH TEM V KOZMETIKI

   

   

   

 • razložijo pristop iskanja informacij o aktualnih temah (internet)

 • analizirajo izbrane informacije in jih razvrstijo glede na aktualnost

 • sodelujejo pri demonstraciji iskanja informacij o aktualnih temah;

 • izbrano aktualno temo iz razpoložljive literature obdelajo v manjših skupinah in predstavijo pred razredom;

 • Motivirajo se za vseživljenjsko izobraževanje.

  Razvijajo komunikacijske sposobnosti.

  Dojemajo vlogo prenosa informacij za uspešno delo v poklicu.

  Revije in knjige - prinesejo iz šolske knjižnice. Pri pouku sodeluje bibliotekar.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •