SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KOZMETIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

 

175

175

3.

 

210

210

4.

 

256

256

skupaj

 

641

641

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo delovno okolje in zahteve dela kozmetičnega tehnika;

 • povezujejo teoretična spoznanja različnih predmetov in jih uporabljajo pri praktičnem pouku;

 • razvijajo ročne spretnosti in koordinacijo gibov;

 • ponotranjajo moralno etične vrednote in upoštevajo etična načela pri delu s človekom;

 • razvijajo strokovno in poklicno odgovornost;

 • pridobivajo in razvijajo spretnosti komuniciranja;

 • razvijajo spretnosti za opravljanje del v splošno negovalni, preparativni, aparativni in dekorativni kozmetiki;

 • pridobivajo sposobnosti aktivnega načrtovanja in sprejemanja odločitev, ki temeljijo na zahtevah trga in povpraševanja po kozmetičnih storitvah;

 • razvijajo spretnosti svetovanja v preventivi estetsko kozmetičnih problemov, izbiri in pravilni uporabi kozmetičnih izdelkov;

 • ustvarjajo objektivno samopodobo in razvijajo samostojnost, odgovornost, natančnost, iskrenost, kreativnost in kritično presojo;

 • razvijajo zavest o nujnosti permanentnega izobraževanja ter spremljanja, uvajanja in prilagajanja novim znanstvenim spoznanjem na področju stroke;

 • razvijajo čut pripadnosti kolektivu in smisel za skupinsko delo;

 • spoznajo pomen dobrih medosebnih odnosov za učinkovitost pri delu;

 • razvijajo ekološko zavest.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Poklic in delovno okolje kozmetičnega tehnika

  Dijaki

  Dijaki

   

 • opredelijo naloge kozmetične stroke

 • pojasnijo delitev kozmetike glede na namen in način izvajanja

 • pojasnijo pomen osebne urejenosti in spoštovanja etičnih načel

 • opišejo lik kozmetičnega tehnika in pojasnijo pomen moralno etičnih vrednot

 • pojasnijo osnovne higiensko tehnične zahteve in predpise za varno delo v kozmetičnem salonu

 • razložijo pomen mikroflore kože

 • razložijo pomen čiščenja, razkuževanja in sterilizacije pri delu v kozmetičnem salonu

 • opazujejo in spoznajo osnovno opremo, aparate, pripomočke in kozmetične izdelke, s katerimi je opremljen kabinet za praktični pouk kozmetike;

 • pokažejo pravilno uporabo kozmetične mize, kozmetičnega stola in povečevalne lupe;

 • prikažejo higiensko umivanje rok in razkuževanje pripomočkov;

 • pokažejo pravilno držo kozmetičnega tehnika pri delu

 • pripravijo razkužilo za pripomočke po navodilu proizvajalca;

 • pripravijo delovni voziček in druge pripomočke za kozmetični nego;

 • Spoznajo, da je delo kozmetičnega tehnika zanimivo, zahtevno in odgovorno.

  Dojamejo pomen ustrezne opremljenosti delovnega prostora in osebne urejenosti za uspešno delo.

  Zavedajo se pomena pravilne drže pri delu.

  Sprejmejo, da delo olajšujeta ustrezna obutev in delovna obleka.

  Razvijajo odgovornost za varno ravnanje z osnovnimi sredstvi in aparati.

  Ogled kozmetičnega salona v bližnji okolici šole.

  Izdelava plakata: “Moj kozmetični salon”.

  Sprejem in priprava stranke na kozmetično nego

   

   

   

 • pojasnijo pomen komunikacije po telefonu in prvega vtisa pri srečanju s stranko

 • naštejejo osnovne podatke, ki jih mora vsebovati kartoteka stranke in pojasnijo njihov pomen

 • pravilno pripravijo delovno okolje in osnovna sredstva za kozmetično nego;

 • sprejme stranko, se z njo pogovorijo, jo namestijo v ustrezni položaj in pripravijo za kozmetično nego;

 • poskrbijo za varnost in hrambo osebnih stvari stranke;

 • ohranjajo čisto delovno okolje, sredstva in pripomočke za delo;

 • Oblikujejo pozitiven in korekten odnos do strank.

  Razvijajo komunikacijske veščine.

  Upoštevajo varnostne predpise pri rokovanju z električnimi priključki.

  Priprava kartoteke za stranko.

  Priprava kože za kozmetično nego

   

   

   

 • pojasnijo vlogo varovalnega mastnega plašča za zdravje kože in prehod kozmetično učinkovitih spojin skozenj

 • pojasnijo tvorbo in dejavnike, ki vplivajo na kakovost varovalnega zaščitnega plašča kože

 • higiensko umijejo roke;

 • pravilno uporabljajo povečevalno lupo;

 • urijo se v opazovanju kože;

 • izmerijo pH kože in kozmetičnih izdelkov s pomočjo skin testerja;

 • pravilno odstranijo ličila;

 • rutinsko določijo osnovni tip kože;

 • izberejo čistilni kozmetični izdelek, ki ustreza osnovnemu tipu kože;

 • Posebno pozornost namenjajo čistosti postopkov.

  Zavedajo se, da močna svetloba ovira sproščanje stranke.

  Zavedajo se pomena opazovanja.

   

  POVRŠINSKO ČIŠČENJE KOŽE

   

   

   

 • pojasnijo namen površinskega čiščenja kože pred kozmetično nego

 • naštejejo vrste in oblike kozmetičnih izdelkov, ki se uporabljajo za površinsko čiščenje kože

 • razložijo vpliv PAS učinkovin na roževinaste celice vrhnjice

 • utemeljijo uporabo vode pri površinskem čiščenju kože

 • pojasnijo vpliv tonika na roževinaste celice vrhnjice

 • naštejejo in pojasnijo načine prehoda kozmetično učinkovitih spojin v kožo

 • higiensko umijejo roke;

 • pravilno uporabljajo povečevalno lupo;

 • pravilno izvedejo površinsko čiščenje kože z čistilnim kozmetičnim izdelkom, ki ustreza osnovnemu tipu kože;

 • kozmetični izdelek nanašajo natančno z masažnimi tehnikami površinskega glajenja in vtiranja;

 • kožo po čiščenju zaščitijo z tonikom;

 • Zavedajo se pomena natančnosti pri površinskem čiščenju kože.

  Razvijajo sposobnost opazovanja sprememb na koži.

  Sprejemajo pripombe modela (stranke) in se prilagaja njenim potrebam.

  Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Razvijajo delovno odgovornost.

  Izdelava plakata: "Masažne tehnike pri površinskem čiščenju kože".

  DOLOČANJE STANJA KOŽE (DIAGNOZA KOŽE)

   

   

   

 • poimenujejo metode določanja stanja kože (opazovanje, testi, meritve)

 • pojasnijo test za občutljivost kože, tonus, prekrvavljenost in debelino kože

 • pojasnijo test za občutljivost kože za kozmetični izdelek

 • opišejo značilnosti normalne, suhe, mastne in mešane kože

 • kožo opazujejo skozi povečevalno lupo;

 • ugotavljajo: debelino vrhnjice, luščenje, širino por, prisotnost komedonov, vnetne ali bolezenske znake, pigmentacijo in poraščenost;

 • prikažejo test za občutljivost, tonus, prekrvavljenost, in debelino kože;

 • izmerijo pH, vlažnost in mastnost kože;

 • ugotovijo osnovni tip kože in druge prisotne probleme;

 • Razvijajo sposobnost opazovanja in prepoznavanja različnih tipov kože in drugih sprememb.

  Spoznajo, da je natančna diagnoza kože pomembna za nadaljnje izvajanje kozmetično negovalnih postopkov.

   

  MEHANSKO LUŠČENJE ROŽEVINASTIH CELIC VRHNJICE

   

   

   

 • razložijo namen luščenja roževinastih celic vrhnjice

 • pojasnijo pomen stanjšane vrhnjice za: prehod kozmetično učinkovitih spojin, gladkost kože in regeneracijo vrhnjice

 • pojasnijo delovanje kozmetičnega pilinga, ki vsebuje trde snovi

 • naštejejo indikacije in kontraindikacije za izvajanje kozmetičnega mehanskega pilinga

 • izberejo ustrezni mehanski piling glede na ugotovljeno stanje kože;

 • piling pravilno nanašajo in odstranjujejo;

 • opazujejo spremembe na koži med delom

 • po izvedenem pilingu kožo zaščitijo z uporabo tonika in ustrezne negovalne kreme ali nadaljujejo negovalni postopek;

 • v kartoteko modela (stranke) zapišejo:diagnozo kože, opravljeno delo, odziv kože in uporabljene kozmetične izdelke;

 • stranki svetujejo način, vrsto in pogostost uporabe pilingov pri kontinuirani negi;

 • izvedejo mehanski piling s pomočjo aparata (frimator);

 • Razvijajo kritičen in strokovni odnos do pogostosti uporabe mehanskih pilingov.

  Razvijajo sposobnost odločanja v korist stranke.

  Predvidijo posledice nestrokovnega dela.

  Razvijajo delovno in poklicno odgovornost.

  Plakat: “Mehanski kozmetični pilingi”.

  OBLIKOVANJE OBRVI

   

   

   

 • pojasnijo pravila oblikovanja obrvi (začetek, višino, dolžino) glede na obliko obraza

 • naštejejo kontraindikacije za oblikovanje obrvi

 • pred oblikovanjem obrvi se pogovorijo s stranko;

 • s črtalom določijo obliko in širino obrvi;

 • obrvi pripravijo za oblikovanje (razmasti dlako, razkužijo in fiksira kožo);

 • razvijajo tehniko pravilnega puljenja dlak in oblikovanja obrvi;

 • Razvijajo komunikacijske veščine.

  Spoznajo pomen sodelovanja stranke pri določanju oblik obrvi.

  Plakat: “Oblike obrvi”.

  BARVANJE OBRVI IN TREPALNIC

   

   

   

 • razložijo oksidacijski proces pri pripravijo barv

 • pojasnijo način prehoda pigmentov v dlako

 • pojasnijo pomen koncentracije vodikovega peroksida za pripravo barve

 • naštejejo kontraindikacije in najpogostejše napake pri barvanju

 • razložijo prvo pomoč pri vstopu barvila v oko

 • ugotovijo in izključijojo možne kontraindikacije za barvanje obrvi in trepalnic;

 • izberejo ustrezno barvo, glede na barvo in željo stranke;

 • napravijo test občutljivosti na barvo;

 • pripravijo stranko, pripomočke za delo in barvo;

 • pravilno nanašajo in odstranjujejo barvo z dlake;

 • ustrezno ukrepajo v primeru prehoda barve v oko;

 • Zavedajo se posledic nestrokovnega dela.

   

  Odstranjevanje odvečnih dlak z obraza (depilacija)

   

   

   

 • pojasnijo razliko v rasti dlak na bradi, zgornji ustnici in na vratu

 • poimenujejo načine odstranjevanja odvečnih dlak

 • razložijo načine odstranjevanja dlak

 • pojasnijo varnostne ukrepe in kontraindikacije za depilacijo na obrazu

 • pripravijo: stranko, pripomočke za delo in kozmetični izdelek za odstranjevanje dlak;

 • pripravijo depilacijsko področje (čisto suho, razkuženo) in dlako za depilacijo;

 • pravilno odstranijo dlake nad zgornjo ustnico in na bradi;

 • kožo razkužijo po postopku in zaščitijo s pomirjevalnimi kozmetičnimi izdelki;

 • stranki svetujejo nadaljnjo nego po depilaciji;

 • Zavedajo se vpliva povečane poraščenosti na počutje stranke.

  Presojajo o upravičenosti do depilacije glede na stopnjo problema.

  Razvijajo odgovornost za varno delo pred opeklinami.

   

  MASAŽA ZATILJA, DEKOLTEJA, VRATU IN OBRAZA

   

   

   

 • pojasnijo namen izvajanja masaže pri kozmetični negi

 • naštejejo vrste masaž in pojasnijo njihove osnovne značilnosti

 • poimenujejo masažne tehnike

 •  pojasnijo vpliv različnih masažnih tehnik na: kožo, krvni in limfni obtok, živčevje, vezivno in mišično tkivo

 • razložijo pomen smeri, hitrosti, pritiska in menjave tehnik

 • naštejejo in opišejo vrhnje mišice obraza, vratu in zatilja

 • naštejejo kontraindikacije za masažo

 • pripravijo stranko in kozmetični izdelek za masažo;

 • opazujejo kožo;

 • prepoznajo kontraindikacije za masažo;

 • prikažejo masažne tehnike površinskega glajenja, globinskega glajenja, frikcije, gnetenja, vibracije, pritiskov in udarjanja;

 • izvedejo masažo obraza, dekolteja, vratu in zatilja;

 • pri masaži uporabljajo masažne tehnike glede na stanje kože, mišic in krvnega obtoka;

 • Pozorni so na počutje stranke.

  Plakat:: “ Masaža obraza, vratu, dekolteja in zatilja”.

  NANAŠANJE KOZMETIČNIH MASK IN OBLOG

   

   

   

 • opišejo vpliv vlažilnih, hiperemičnih, pomirjevalnih in adstrigentnih mask in oblog na kožo

 • pojasnijo pomen zaščite kože po odstranjevanju mask in oblog

 • izberejo masko ali oblogo glede na tip kože;

 • prepoznajo masko ali oblogo, ki ima spremenjene organoleptične lastnosti;

 • pravilno nanese in odstranijo masko ali oblogo;

 • določijo čas delovanja maske ali obloge glede na vrsto kozmetičnega izdelka in stanje kože;

 • zaščitijo kožo po odstranjeni maski ali oblogi;

 • vpišejo uporabljeni kozmetični izdelek v kartoteko stranke;

 • Zavedajo se možnih neželenih odzivov kože na masko ali oblogo.

  Skrbijo za čistost postopkov in čistost delovnega okolja.

  Skrbijo za varčno uporabo kozmetičnih izdelkov.

  Referat: “Maske in obloge”.

  OSNOVE LIČENJA

   

   

   

 • naštejejo osnovni pribor in kozmetične izdelke za ličenje

 • pojasnijo osnovna pravila izbire barv

 • opišejo značilnosti barvnih tipov

 • pravilno pripravijo stranko za ličenje, pribor in kozmetične izdelke;

 • določijo barvni tip stranke;

 • določijo obliko obraza stranke;

 • pravilno izberejo in nanesejo zaščitno kremo pred ličenjem;

 • urijo se v izdelavi dnevnega make-upa;

 • pribor za ličenje pravilno očistijo, razkužijo in shranijo;

 • Zavedajo se pomena urejenosti v sodobnem svetu.

  Razvijajo čut za estetiko.

  Spoznajo, da ličenje zahteva usklajenost počutja in zunanjosti.

  Video film: “Mala šola ličenja”.

  UPORABA OSNOVNIH APARATOV PRI NEGI OBRAZA

   

   

   

 • razložijo delovanje naslednjih aparatov: visoke frekvence, vapozona, frimatorja in termo maske

 • pojasnijo vpliv aparatov na kožo in organizem

 • pojasnijo indikacije in kontraindikacije za uporabo naslednjih aparatov: frimator, visoka frekvenca, termo maska, vapozon

 • pojasnijo varnostne ukrepe pri uporabi naštetih aparatov

 • prepoznajo kontraindikacije za uporabo osnovnih aparatov;

 • se usposabljajo za pravilno izbiro in uporabo naslednjih kozmetičnih aparatov: frimatorja, vapozona, visoke frekvence, termo maske;

 • komunicirajo s stranko in jo opazujejo med uporabo aparata;

 • Razvijajo strokovno presojo pri uporabi aparatov.

  Zavedajo se pomena varnega ravnanja z aparati.

  Sprejmejo odgovornost za delo z aparati.

   

  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  BIOLOŠKI KOZMETIČNI PILINGI

  Dijaki

  Dijaki

   

 • pojasnijo uporabo mehanskih pilingov in frimatorja

 • razložijo vpliv encimov na roževinaste celice vrhnjice

 • primerjajo razliko med mehanskimi in biološkimi pilingi

 • pojasnijo primernost uporabe bioloških pilingov

 • naštejejo in pojasnijo kontraindikacije za izvajanje mehanskih in encimskih pilingov

 • opazujejo kožo;

 • odločajo se o indikaciji za izvedbo pilinga;

 • prepoznajo in izključijo kontraindikacije za piling;

 • pripravijo stranko in sredstva za delo;

 • pravilno pripravijo kožo za piling;

 • pravilno izvedejo luščenje roževinastih celic vrhnjice z mehanskim ali encimskim pilingom;

 • kozmetični proizvod izberejo in uporabljajo glede na trenutno stanje kože;

 • po izvedenem postopku kožo pravilno zaščitijo ali nadaljujejo s kozmetično nego kože;

 • opravljeno delo in uporabljeni kozmetični proizvod vpišejo v strankino kartoteko;

 • Pozorno opazujejo odziv kože na kozmetični izdelek.

  Predvidijo posledice nenatančnega dela ali neupoštevanja navodila proizvajalca kozmetičnega proizvoda.

  Upoštevajo ekonomičnost in varčnost pri delu.

  Razvijajo delovno in poklicno odgovornost.

   

  GLOBINSKO ČIŠČENJE KOŽE

   

   

   

 • pojasnijo razvoj in dejavnike, ki vplivajo na tvorbo komedonov in milij

 • opišejo pravilno pripravo stranke, sredstev za delo in kože za globinsko čiščenje

 • naštejejo in pojasnijo kontraindikacije za globinsko čiščenje kože

 • pojasnijo razliko med nastankom komedona in milij

 • pojasnijo razvoj vnetnih procesov v koži

 • pojasnijo način obravnave gnojnih sprememb na koži

 • natančno opazujejo kožo;

 • ugotavljajo prisotnost: zaprtih por, komedonov, milij, vnetnih procesov;

 • prepoznajo bolezenska stanja kože;

 • odločajo o potrebi sodelovanja zdravnika pri obravnavi kože;

 • pripravijo model in sredstva za globinsko čiščenje kože;

 • po natančnem površinskem čiščenju kože se odločijo za način ogrevanja kože;

 • kožo ogrejejo z ustrezno metodo (vapozon, obloge, masaža, IR. luč, termo maska) glede na trenutno stanje (prisotnost problema, občutljivost, debelina kože);

 • urijo ročne spretnosti globinskega čiščenja kože;

 • po izvedenem postopku kožo zaščitijo pred sekundarno okužbo z uporabo visoke frekvence in ustreznih kozmetičnih izdelkov;

 • pravilno uporabljajo rokavice za enkratno uporabo;

 • svetujejo stranki ustrezno kontinuirano nego;

 • Pozorno spremljajo postopek globinskega čiščenja kože.

  Poslušajo mnenje modela (stranke).

  Zavedajo se pomembnosti čistih postopkov.

   

  LIMFNA DRENAŽA VRATU, DEKOLTEJA IN OBRAZA

   

   

   

 • naštejejo limfno-drenažne tehnike po dr. Vodderju

 • pojasnijo pomen limfne drenaže in njen vpliv na različna tkiva

 • naštejejo in pojasnijo indikacije in kontraindikacije za limfno drenažo

 • razložijo vrste in delovanje aparatov za limfno drenažo

 • primerjajo razliko med limfno drenažo in masažo

 • prikažejo limfno drenažo tehniko statičnih krogov;

 • pravilno pripravijo okolje in model (stranko) za limfno drenažo;

 •  izvedejo limfno drenažo obraza, vratu in dekolteja

 • uporabijo aparat za limfno drenažo;

 • izberejo ustrezni progam na aparatu glede na ugotovljeni problem;

 • določijo čas delovanja in moč pritiska;

 • opazujejo stranko med uporabo aparata;

 • Pozorno spremljajo počutje stranke (modela).

  Aktivno sodelujejo v diskusiji o pomenu limfne drenaže pri kozmetični negi.

  Video film: “MLD telesa”.

  NEGA OSNOVNIH TIPOV KOŽE OBRAZA

   

   

   

 • opišejo značilnosti različnih tipov kože: normalne, suhe, mešane, mastne

 • pojasnijo dejavnike, ki vplivajo na razvoj različnih tipov kože

 • površinsko očistijo kožo;

 • opazujejo kožo;

 • natančno določijo osnovni tip kože;

 • prepoznajo in opišejo debelino, napetost, prekrvavljenost, občutljivost, poraščenost, pigmentacijo, anomalije ali bolezni na koži;

 • izmerijo z aparatom: vlažnost, PH in mastnost kože;

 • prepoznajo in izključijo kontraindikacije za kozmetično nego;

 • pisno načrtujejo zaporedje kozmetično negovalnih postopkov in jih utemeljijo;

 • pod vodstvom mentorja izvajajo celoten postopek kozmetične nege kože obraza in pri tem prikažejo: površinsko čiščenje kože, piling, klasično masažo obraza, limfno drenažo in uporabo ustreznih kozmetičnih izdelkov, aparatov in drugih pripomočkov za delo;

 • Razvijajo natančnost in doslednost.

  Spoznajo pomen neverbalne komunikacije.

  Pozorni so na počutje stranke.

  Dojamejo pomen spoštovanja zasebnosti in pravico stranke do odločanja.

  Zavedajo se pomena doslednega zapisovanja izvedenih postopkov in opaženih sprememb na koži stranke.

   

  KLASIČNA TELESNA MASAŽA

   

   

   

 • razložijo zgradbo in funkcijo skeletnih mišic, krvnega in limfnega obtoka

 • naštejejo vrste masažnih tehnik

 • pojasnijo vpliv različnih masažnih tehnik na tkiva (koža, krvni, limfni obtok, vezivno tkivo, mišično tkivo, sklepi), organske sisteme in psihično počutje stranke

 • naštejejo kontraindikacije za masažo telesa

 • opišejo značilnosti kozmetičnih izdelkov za masažo

 • pripravijo za masažo primerno delovno okolje;

 • ustvari pogoje (mizo, temperaturo, svetlobo, zagotovi mir) za masažo;

 • stranko namestijo v ustrezni relaksacijski položaj;

 • izberejo kozmetični izdelek za masažo ali ga sam pripravijo glede na stanje in počutje stranke;

 • prepoznajo in izključijo kontraindikacije za telesno masažo;

 • prikažejo pravilno držo maserja pri masaži;

 • pravilno nanašajo kozmetični masažni izdelek;

 • prikažejo različne masažne tehnike;

 • masirajo različne dele telesa;

 • urijo se v masaži celega telesa;

 • spoštujejo predvideni čas za masažo;

 • prikažejo naslednje masažne tehnike: glajenje, gnetenje, frikcijo, vibracijo, udarjanje, pritiskanje (akupresura);

 • ustrezno ukrepajo v primeru pojava krča v mišici;

 • Spoznajo, da je masaža postopek, ki zahteva fizično in psihično pripravljenost maserja.

  Upoštevajo načela varnega dela

  Spoštujejo strankino individualnost in zasebnost.

  Zavedajo se pomena higiene delovnega okolja, maserja in masiranca.

  Ogled video filmov:

 • TUI-na masaža,

 • refleksna masaža stopal,

 • miosprostitvena masaža hrbta.

 • NEGA ROK IN NOHTOV (manikura)

   

   

   

 • naštejejo najpogostejše negovalne probleme, ki se pojavljajo na koži rok ali nohtov

 • pojasnijo dejavnike, ki vplivajo na videz kože in nohtov na roki

 • pripravijo delovno okolje, sredstva in pripomočke za nego rok in nohtov;

 • pripravijo stranko za manikuro;

 • pregledajo roko in nohte;

 • ugotovijo kozmetično negovalni problem in bolezenska stanja kože rok in nohtov;

 • po pogovoru s stranko izberejo in pripravijo kozmetične izdelke za nego;

 • pravilno oblikujejo nohte;

 • odstranijo obnohtno kožico;

 • polirajo nohte in nanašajo lak v različnih tehnikah;

 • kožo roke površinsko očistijo;

 • izvedejo kozmetični piling na koži roke;

 • masirajo roko in nanašajo ustrezno masko, ampulo, parafinsko oblogo;

 • stranki svetujejo vsakodnevno, tedensko in mesečno nego rok in nohtov;

 • Zavedajo se pomena lepe in negovane roke za počutje in samospoštovanje;

  Razvijajo odgovornost za spoštovanje higiensko tehničnih zahtev;

   

  APARATI ZA KOZMETIČNO NEGO TELESA

   

   

   

 • pojasnijo princip delovanja naslednjih aparatov za kozmetično nego: jonoforeze, aparata za limfno drenažo, vakuuma, aparata za elektro stimulacijo

 • opišejo učinke na tkiva, naštejejo indikacije in kontraindikacije za njihovo uporabo

 • izberejo aparat in ga vključijo v negovalni postopek glede na negovalni problem in soglasje stranke;

 • seznanijo stranko z delovanjem in učinki različnih aparatov;

 • urijo se v uporabi naslednjih aparatov: vapozona, visoke frekvence, termo maske, aparata za limfno drenažo in jonoforeze;

 • spoznajo delovanje in uporabo vakuuma in aparata za elektro stimulacije;

 • Razvijajo odgovornost za varno uporabo aparatov.

  Spoznajo, da uporaba različnih aparatov zahteva soglasje stranke.

  Razvijajo kritičen in strokovni odnos do uporabe aparatov pri kozmetični negi.

  Obisk proizvajalcev in predstavitev njihovih aparatov.

  NEGA NOG (estetska pedikura)

   

   

   

 • pojasnijo vlogo stopalnih lokov pri hoji

 • razložijo dejavnike ki vplivajo na tvorbo debele kože, otiščanca, povečanega potenja, glivičnih bolezni in kožnega trna

 • pojasnijo razvoj problemov in možne zaplete

 • naštejejo indikacije in kontraindikacije za izvajanje nege nog v kozmetičnem salonu

 • pojasnijo načine preprečevanja poškodb in prenosa okužb pri negi nog

 • pojasnijo značilnosti kozmetičnih izdelkov za nego nog

 • pripravijo orodje, pripomočke in kozmetične izdelke za nego nog;

 • pripravijo stranko in pregledajo noge;

 • prepoznajo kozmetično negovalni problem in izključijo kontraindikacije za nego nog v kozmetičnem salonu

 • prepoznajo bolezenske spremembe na nohtih in stopalu (bradavice, glivice, diabetična noga);

 • pravilno pripravijo stopalo za nego glede na ugotovljeni kozmetično negovalni problem;

 • pravilno oblikujejo nohte;

 • odstranjujejo obnohtno kožo;

 • očistijo obnohtni kanal in noht;

 • pravilno in čisto odstranjujejo odebeljeno kožo, otiščanec in povrhnji kožni trn na stopalu;

 • oblikujejo in lakirajo nohte;

 • masirajo nogo;

 • pravilno očistijo, razkužijo, shranijo in sterilizirajo uporabljene inštrumente;

 • svetujejo stranki način nadaljnje nege, izbiro primerne in zdrave obutve in fizikalne vaje;

 • Zavedajo se možnih komplikacij pri nestrokovnem delu.

  Zavedajo se pomena spodbujanja strank k sodelovanju pri nadaljnji negi nog.

  Sprejmejo nego nog kot enakovreden postopek drugim kozmetično negovalnim postopkom.

  Spoznajo pomen svetovanja v preventivi problemov, ki se pojavljajo na stopalu.

  Ogled salona za pedikuro.

  LIČENJE ZA POSEBNE PRILOŽNOSTI

   

   

   

 • opišejo značilnosti naslednjih ličenj: večerni, za fotografijo, poročni, fantazijski, kamuflažni

 • pripravijo pripomočke in kozmetične izdelke za ličenje;

 • določijo obliko obraza in barvni tip osebe;

 • naličijo stranko (model) za zvečer, poroko, fotografijo

 • kozmetične izdelke in pripomočke za ličenje uporabljajo varčno in čisto;

 • pripomočke za ličenje pravilno očistijo, razkužijo in shranijo;

 • Razvijajo čut za skladnost oblik in barv.

  Upoštevajo ekonomičnost in varčnost pri delu.

  Upoštevajo čistost postopkov.

  Skrbno varujejo pripomočke za ličenje in ličila.

  Srečanje z vizažistom in pogovor z njim.

  Začasno odstranjevanje dlak s telesa

   

   

   

 • naštejejo in opišejo metode začasnega odstranjevanja dlak

 • pojasnijo razliko med začasnim in trajnim odstranjevanjem dlak

 • pojasnijo vpliv mehanskih in kemičnih metod na kožno tkivo in dlako

 • naštejejo kontraindikacije in možne komplikacije pri odstranjevanju dlak

 • pojasnijo soodvisnost pojava bolečine in tehnike dela pri mehanskem odstranjevanju dlak

 • po pogovoru s stranko se odločijo za metodo depilacije glede na predel telesa, ki ga depilirajo;

 • pripravijo pripomočke, kozmetični izdelek in stranko za depilacijo;

 • pravilno pripravijo kožo in dlake za depilacijo (očistijo, razkužijo);

 • izvedejo depilacijo;

 • zaščitijo kožo po depilaciji;

 • svetujejo stranki način nege po depilaciji;

 • očistijo uporabljene delovne pripomočke in orodje;

 • skrbijo za čistost delovnega okolja;

 • ustrezno ravnajo v primeru poškodb kože (razdraženost, krvavitev, opeklina);

 • Zavedajo se vpliva povečane poraščenosti na počutje strank.

  Spoštujejo zasebnost stranke.

  Zavedajo se možnih komplikacij pri nestrokovnem delu.

  Zavedajo se pomena čistih postopkov za preprečevanje okužb.

  Razvijajo strokovno in delovno odgovornost.

   

  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Nega KOŽE obraza glede na osnovni tip in prisotne kozmetične negovalne probleme

  Dijaki

  Dijaki

   

 • pojasnijo pojav mastne, in suhe kože

 • naštejejo najpogostejše probleme na mastni suhi in preobčutljivi koži

 • razložijo dejavnike (notranje, zunanje, vedenjske), ki vplivajo na pojav določenega problema na koži

 • opišejo videz: mastne, aknaste, izsušene, kuperozne kože in kože, ki kaže znake staranja

 • naštejejo kozmetično negovalne postopke, s katerimi določeni problem zmanjšujemo ali ga odstranjujemo

 • z natančnim opazovanjem, izvajanjem testov in merjenjem z aparati ugotavljajo prisotnost: mastne, aknaste, dehidrirane, kuperozne, razdražljive in starajoče kože;

 • ločijo bolezenske probleme, od problemov, ki se rešujejo s kozmetično nego;

 • stranki pojasnijo potek nege in ceno storitve;

 • načrtujejo zaporedje kozmetično negovalnih postopkov glede na stanje kože in zastavljene cilje kozmetične nege;

 • pisno utemeljijo načrt in cilje nege ter negovalne postopke;

 • pod vodstvom mentorja izvedejo kozmetično nego aknaste, dehidrirane, kuperozne, preobčutljive in starajoče kože;

 • nego kože zaključijo z ustreznim ličenjem;

 • pri negi uporabljajo že gotove kozmetične proizvode ali jih pripravijo iz osnovnih baz in razpoložljivih kozmetično učinkovitih snovi;

 • izvajajo postopke čisto;

 • pridobivajo spretnosti za varno uporabo kozmetičnih aparatov in pripomočkov;

 • varno odlagajo uporabljene kužne ali ostre predmete;

 • razvijajo veščine poučevanja strank za kontinuirano kozmetično nego;

 • Razvijajo odgovornost in poklicno pripadnost.

  Zavedajo se pomena komunikacije s stranko pred začetkom dela.

  Spoznajo, da so učinki nege odvisni od sodelovanja stranke in nadaljnje kontinuirane nege.

  Zavedajo se pomena čistosti in varnosti pri uporabi pripravkov in pripomočkov za delo.

  Namenjajo pozornost poučevanju strank o pravilni negi kože doma.

  Razvijajo natančnost, vztrajnost in tolerantnost.

  Razvijajo delovno in poklicno odgovornost.

  Razvijajo čut za racionalno uporabo kozmetičnih izdelkov.

  Referat, ki problem obravnava z vidika somatologije, kozmetologije, farmakognizije in praktičnega pouka.

  Strokovna ekskurzija: obisk mednarodnega sejma kozmetike.

  AROMA TERAPIJA Z KOZMETIČNIMI PROIZVODI

   

   

   

 • naštejejo eterična olja, ki se uporabljajo pri kozmetični negi

 • razvrstijo eterična olja glede na učinke

 • razložijo lokalno in sistemsko delovanje eteričnih olj

 • naštejejo in utemeljijo kontraindikacije za uporabo eteričnih olj pri kozmetični negi

 • spoznajo normalne in zdravju neškodljive koncentracije eteričnih olj, ki jih lahko uporabljamo pri kozmetični negi telesa ali obraza

 • opišejo načine aplikacije eteričnih olj pri kozmetični negi obraza in telesa;

 • uporabijo že pripravljene kozmetične izdelke z eteričnimi olji za nego obraza in telesa;

 • pod vodstvom mentorja pripravijo primerne koncentracije eteričnih olj za kozmetično nego;

 • pripravijo masažno snov z eteričnih olj in izvedejo masažo telesa, stopala in obraza;

 • spoznajo uporabo eteričnih olj ob sočasni uporabi termičnih postopkov pri negi telesa;

 • pri aplikaciji eteričnih olj nenehno opazujejo stranko (model) in ugotavljajo spremembe na koži in počutju;

 • Namenjajo pozornost spremembam na koži ali splošnem počutju stranke po aplikaciji eteričnih olj.

  V skupini ocenjujejo spremembe na koži in odziv organizma na eterična olja.

  V skupini se pogovorijo o doživljanjih in počutju med potekom nege z eteričnimi olji.

  Zavedajo se možnih komplikacij pri uporabi kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo eterična olja.

   

  UPORABA APARATOV PRI KOZMETIČNI NEGI TELESA

   

   

   

 • pojasnijo vpliv ultra zvoka, laserja in solarija na kožo in organizem

 • naštejejo aparate, ki se najpogosteje uporabljajo pri izvajanju kozmetične nege obraza in telesa

 • pojasnijo delovanje in vpliv različnih električnih tokov, nadtlaka, podtlaka, toplote, ultra zvoka , lipolize, laserske svetlobe, solarija, savn na kožo in telo

 • naštejejo kontraindikacije za uporabo: termičnih postopkov, nadtlaka, podtlaka električnih tokov ultra zvoka

 • pod vodstvom mentorja uporabljajo različne aparate, ki proizvajajo električne tokove, UZ valove, vakuum, nadtlak,

 • spoznajo delovanje in vpliv laserskih žarkov na tkiva,

 • spoznajo delovanje in vpliv solarnega žarčenja na kožo in telo (solarij);

 • opišejo vrste savn in vpliv savnanja na telo,

 • spoznajo kontraindikacije za sevanja;

 • spoznajo pomen pravilnega vzdrževanja in ohranjanja higienskih standardov pri uporabi solarijev in savn;

 • Predvidijo posledice nestrokovne uporabe fizikalnih sil za zdravje.

  Upoštevajo navodila za varno uporabo aparatov.

  Razvijajo delovno in strokovno odgovornost.

  Zavedajo se pomena opazovanja stranke v času uporabe aparata.

  Zavedajo se osebne odgovornosti.

   

  KOZMETIČNA NEGA PRI ZMANJŠEVANJU PROBLEMOV DEBELOSTI IN CELULITA

   

   

   

 • razložijo dejavnike, ki vplivajo na pojav debelosti in celulita

 • pojasnijo faze razvoja celulita

 • naštejejo kozmetično negovalne postopke za zmanjševanje problemov debelosti in celulita

 • naštejejo indikacije in kontraindikacije za uporabo: termičnih postopkov, električnih tokov, ultra zvoka in aparatov za limfno drenažo

 • se usposobijo za izvajanje telesnih pilingov, nanašanje oblog, uporabe različnih vrst električnih tokov, ultra zvoka in nadtlaka pri negi telesa;

 • pod vodstvom mentorja uporabljajo aparate za limfno drenažo, EMS skeletnih mišic, podtlak, ultra zvoka;

 • na telo pravilno nanašajo in odstranjujejo kozmetične izdelke za luščenje roževinastih celic in obloge;

 • opišejo metodo lipolize in liposukcije;

 • Zavedajo se kompleksnosti problema debelosti in pojava celulita.

  Upoštevajo navodila za varno uporabo aparatur.

  Pozorni so na možne škodljive učinke različnih fizikalnih sil pri nestrokovni ali nekritični uporabi aparatov.

  Referat: “Program kozmetičnih postopkov za zmanjševanje debelosti ali celulita.

  Globlje luščenje roževinastih celic vrhnjice

   

   

   

 • pojasnijo namen, indikacije in kontraindikacije za uporabo kemičnih pilingov in pilingov z mikrokristali

 • spoznajo metodo AHA pilingov in pilingov z mikrokristali;

 • Zavedajo se poklicne odgovornosti in možnih poškodb tkiv.

   

  ALTERNATIVNI PRISTOPI PRI KOZMETIČNI NEGI

   

   

   

 • spoznajo: filozofijo kroženja QI energije, pomembne energetske kanale in mesta nekaterih akupunkturnih točk na obrazu

 • pokažejo lokacijo značilnih akupunkturnih točk na obrazu;

 • med izvajanjem kozmetične masaže obraza izvedejo akupresuro na posameznih akupunkturnih točk;

 •  

  Video-film: “Refleksna masaža stopala, TU-ina masaža”

  KOZMETIČNA NEGA STOPALA Z VRAŠČENIM NOHTOM

   

   

   

 • pojasnijo dejavnike, ki vplivajo na pojav vraščenega nohta

 • pojasnijo preventivo problema vraščanja nohta

 • prepoznajo problem vraščenega nohta;

 • ugotovijo kontraindikacije za nego vraščenega nohta v kozmetičnem salonu;

 • prikažejo aplikacijo BS sponk pri vraščenem nohtu;

 • stranki svetujejo ustrezno nego ali obisk pri zdravniku;

 • Zavedajo se možnih zapletov pri nestrokovnem delu.

  Video film: Aplikacija BS sponk pri vraščenem nohtu.

  TRAJNO ODSTRANJEVANJE ODVEČNIH DLAK (epilacija)

   

   

   

 • naštejejo in pojasnijo metode epilacije

 • spoznajo blend metodo epilacije s pomočjo električnih tokov

 • pojasnijo: pripravo stranke za epilacijo, potek epilacije, zaščito in nego po epilaciji

 • spoznajo metodo epilacije s pomočjo aparata na električne tokove;

 • Razvijajo poklicno odgovornost.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

     

 •