SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: KOZMETIČNI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

SOMATOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

105

 

105

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

175

 

175

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • osvojijo temeljna strokovno-teoretična znanja iz anatomije, histologije in fiziologije človeške kože in drugih delov človekovega telesa, potrebna za razumevanje kozmetičnih postopkov;,

 • spoznajo mesto in pomen somatologije v skupinskem obravnavanju kozmetičnih strokovnih problemov;

 • usposobijo se za teoretično analiziranje konkretnih kozmetičnih strokovnih problemov in načrtovanje ukrepov za njihovo uspešno razreševanje;

 • razvijejo osebnostnih lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica, to so odločnost, odgovornost, komunikativnost, natančnost, vztrajnost, samozavestnost, kreativnost, delavnost in poštenost;

 • razvijejo vedoželjnost, pripravljenost za raziskovanje in pogum za inovacije;

 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja;

 • razvijejo motivacijo za urejen lastni zunanji videz in osebnostno urejenost;

 • razvijejo motivacijo za vseživljenjsko izobraževanje;

 • sprejmejo zdravje kot najvišjo vrednoto;

 • spontano ravnajo pri poklicnem delu v skladu s poklicno etiko in poslovno moralo;

 • razvijejo odgovoren odnos do okolja in zanimanje za njegovo aktivno varovanje;

 • se oblikujejo v samozavestne in podjetne osebnosti, ki se bodo znale s svojim strokovnim znanjem in delom uveljaviti na trgu delovne sile;

 • obvladajo strokovno terminologije in se usposobijo za primerno strokovno govorno komunikacijo s stranko, za vodenje dokumentacije o njej in za spremljanje strokovne kozmetične literature.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  MEDICINSKA TERMINOLOGIJA IN TOPOGRAFIJA

  Dijaki

  Dijaki

   

 • naštejejo topografske dele telesa in jih strokovno poimenujejo

 • spoznajo topografske ravnine in s strokovnimi izrazi opišejo položaj delov telesa

 • razložijo pomen enotne medicinske terminologije

 • prevedejo besedilo iz publicističnega v strokovni - medicinski jezik in obratno;

 • se usposobijo za strokovno komunikacijo v kozmetičnem salonu;

 • se usposobijo za spremljanje strokovne kozmetične in medicinske literature;

 • Se zavejo podobnosti poslanstva medicine in kozmetike.

  Sprejmejo poslanstvo kozmetičnega tehnika in se spontano po njem ravnajo.

  Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Uporaba strokovne topografske terminologije v kozmetični praksi.

  ZGRADBA ČLOVEŠKEGA TELESA

   

   

   

 • naštejejo in razvrstijo gradbene elemente telesa po njihovi zgradbi

 • opišejo sestav teh strukturnih in funkcionalnih enot

 • narišejo in opišejo zgradbo humane celice;

 • ločijo zunanje in notranje telesno okolje;

 • opišejo notranje in zunanje celično okolje in pojasnijo njuno povezanost;

 • analizirajo pomen vzdrževanja stabilnega notranjega telesnega okolja;

 • grafično ponazorijo makro in mikroskopsko zgradbo telesnih tkiv in organov;

 • Se urijo v natančnosti.

  Razvijajo sposobnost dobrega opazovanja in grafičnega ponazarjanja.

  Se zavedo mikroskopskega sveta okoli sebe in v sebi.

  Razvijajo samozavest in govorne spretnosti.

  Demonstracija:

 • mikroskopski preparati humane celice,

 • histološki preparati različnih tkiv in organov.

 • SKELET

   

   

   

 • spoznajo makro in mikroskopsko zgradbo dolge in ploščate kosti ter rast in obnavljanje kosti

 • opišejo sklepe, jih razvrstijo po zgradbi in analizirajo njihovo gibljivost

 • opišejo sestav in pomen hrbtenice, prsnega koša, ramenskega obroča, okončin medenice in lobanje

 • razložijo vlogo zdrave prehrane, pravilne drže in aktivne rekreacije za zdravo okostje

 • po modelu narišejo dele okostja in njihove medsebojne povezave;

 • ponazorijo gibanje v sklepih ter določijo vrsto in gibljivost različnih sklepov;

 • v diskusiji analizirajo svojo držo pri sedenju in jo spontano popravijo;

 • analizirajo pomen pravilne drže kozmetičnega tehnika na delovnem mestu;

 • opišejo pravilno držo telesa pri dvigovanju bremen;

 • pojasnijo pomen ustreznega ležišča za hrbtenico;

 • Se zavedo poklicne ogroženosti kozmetičnega tehnika.

  Razvijajo pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja.

  Se usposobijo za svetovalno delo.

  Demonstracija: Rtg slike preloma, izvina, izpaha.

  Video: okostje.

 • ločijo najpogostejše poškodbe kosti in sklepov (zvin, izpah, prelom)

 • pri opisovanju zgradbe in funkcije delov okostja pravilno uporabljajo strokovne izraze;

 •    

  MUSKULATURA

   

   

   

 • naštejejo vrste mišic telesa in opišejo razlike med njimi

 • opišejo makro in mikroskopsko zgradbo skeletne mišice

 • opišejo in analizirajo energetske procese v mišični celici med mirovanjem in med delom v aerobnih in anaerobnih pogojih,

 • spoznajo skeletne mišice po skupinah, opišejo njihov položaj, potek in naloge ter jih strokovno poimenujejo

 • grafično ponazorijo zgradbo skeletne mišice;

 • izvedejo poskus izotonične in izometrične kontrakcije in opišejo ter analizirajo razlike;

 • razložijo pojma energetski izkoristek in toplotna izguba;

 • ponazorijo in analizirajo vlogo skeletnih mišic pri termoregulaciji;

 • opišejo in analizirajo učinke kozmetične masaže in limfne drenaže na mišice;

 • Dojamejo pomen dobre fizične pripravljenosti kozmetični tehnik za poklicno delo.

  Razvijajo pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja.

  Razvijajo odgovoren odnos do dela.

  Razvijajo komunikacijskih spretnosti.

  Demonstracija:

 • izotonične in izometrične kontrakcije,

 • mimika obraza.

  Video: mišičje.

 • ŽIVČEVJE

   

   

   

 • opišejo zgradbo, lastnosti in vrste neuronov

 • razložijo vrste, potek in pomen refleksov

 • razložijo princip delovanja somatskega živčevja

 • opišejo zgradbo in naloge hrbtenjače in možganov

 • ločijo simpatik in parasimpatik

 • razložijo princip delovanja vegetativnega živčevja in pomen za homeostazo

 • grafično ponazorijo refleksni lok;

 • demonstrirajo in analizirajo različne reflekse;

 • grafično ponazorijo fiziologijo mišične stimulacije v kozmetićni praksi in analizirajo njene koristne učinke v mišici;

 • Razvijajo natančnost, telesno koordinacijo, ročne spretnosti in komunikativnost.

  Se zavedo poklicne in strokovne odgovornosti.

  Demonstracija: refleksi.

  Video: možgani.

  RECEPTORJI

   

   

   

  Oko

   

   

   

 • naštejejo in opišejo pomožne očesne naprave in pojasnijo njihov pomen

 • opišejo zgradbo očesnega zrkla in poimenujejo sestavne dele

 • opišejo pot svetlobne informacije do centra za vid

 • opišejo zenični refleks in akomodacijo leče

 • grafično ponazorijo pomožne očesne naprave;

 • grafično ponazorijo zgradbo očesnega zrkla in pot svetlobnega signala skozenj;

 • s poskusom demonstrirajo zenični refleks in pojasnijo njegov pomen;

 • opišejo pravilno osvetlitev delovnega mesta;

 • naštejejo vsakdanje ukrepe za ohranjanje vida in se po njih ravnajo;

 • Se zavedo pomena varovanja vida in sluha za uspešno poklicno kariero kozmetični tehnik.

  Se usposabljajo za skupinsko delo.

  Razvijajo odgovornost, strpnost in komunikativnost.

  Demonstracija:

 • zenični refleks,

 • merjenje sluha.

  Video: oko in uho.

 • Uho

   

   

   

 • naštejejo in opišejo dele ušesa in pojasnijo njihov pomen za dober sluh

 • grafično ponazorijo dele ušesa in pot zvočne informacije do centra za sluh;

 • Se zavedo pomena škodljivosti hrupa v vsakdanjem življenju in pri delu.

  Projekt: audiometrija (orl klinika).

 • opišejo pot zvočnega signala do centra za sluh

 • s kliničnim poskusom ocenijo svoj sluh;

 • opišejo prevodno in sprejemno naglušnost in najpogostejše vzroke zanju;

 • v diskusiji analizirajo pogostnost in vzroke sprejemne naglušnosti pri mladih in zaščitne ukrepe;

 • Dojamejo pomen varstva pri delu.

  Dojamejo posebno ogroženost mladih zaradi zasvojenosti s hrupom.

  Se usposabljajo za svetovalno delo na delovnem mestu.

   

  DROBOVNI ORGANI

   

   

   

 • naštejejo in razvrstijo drobovne organske sisteme in pojasnijo njihove naloge

 • opišejo zgradbo masivnih in votlih drobovnih organov

 • naštejejo in opišejo preproste klinične in laboratorijske preiskave za ocenjevanje položaja, zgradbe in funkcionalnih sposobnosti posameznih drobovnih organov

 • razložijo vlogo posameznih drobovnih organskih sistemov pri vzdrževanju stabilnega notranjega telesnega okolja

 • grafično ponazorijo sestav votlih in masivnih drobovnih organov;

 • otipajo in preštejejo pulz in poslušajo srce;

 • prepoznajo pljuča in srce in prsni votlini na Rtg sliki;

 • Razvijajo ročne spretnosti.

  Dojamejo pomen pozornega poslušanja navodil pred izvajanjem preiskav na človeku.

  Razvijajo human odnos do ljudi.

  Razvijajo čut za poštenost pri izvajanju preiskav ter pri interpretaciji in manipuliranju z rezultati preiskav.

  Demonstracija:

 • hemogram in urinski izvid,

 • Rtg pacienta,

 • palpacija in štetje pulza,

 • auskultacija srca,

 • merjenja krvnega pritiska.

 • PREBAVILA

   

   

   

 • naštejejo po vrsti sestavne dele prebavil, jih strokovno poimenujejo in opišejo njihove naloge

 • opišejo prebavo ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin

 • opišejo prehajanje prebavljene hrane v krvni obtok

 • opišejo makro in mikroskopsko zgradbo jeter in trebušne slinavke in naštejejo njune naloge

 • analizirajo preskrbo telesnih celic s hranilnimi snovmi

 • grafično ponazorijo položaj in zgradbo delov prebavil;

 • naštejejo in analizirajo elemente zdrave hrane in zdrave prehrane;

 • opišejo vzroke in klinično sliko najpogostejših bolezni prebavil pri mladih;

 • analizirajo škodljive učinke nenadzorovanih redukcijskih diet pri mladih;

 • ločijo pojme idealna telesna teža, debelost in podhranjenost;

 • Razvijajo zdrave prehrambene navade.

  Razvijajo motivacijo za ekološko pridelavo, predelavo, distribucijo in pripravo hrane.

  Se usposabljajo za svetovalno delo.

  Video:

 • okus in vonj,

 • želodec,

 • tanko črevo,

 • jetra.

 • DIHALA

   

   

   

 • naštejejo in razvrstijo dele dihalne poti in jih strokovno poimenujejo,

 • opišejo makro in mikroskopsko zgradbo pljuč in pljučno dihanje

 • grafično ponazorijo položaj organov dihal, zgradbo pljuč in pljučno dihanje;

 • narišejo in razložijo mali -pljučni krvni obtok;

 • med poskusom štejejo frekvenco dihanja med mirovanjem in spreminjanje med naporom in rezultate grafično ponazorijo;

 • Razvijajo motivacijo za ohranjanje naravnega okolja.

  Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Projekt: klinični center – spirometrija.

  Video: pljuča.

 • analizirajo preskrbo telesa s kisikom v mirovanju in med naporom

 • v diskusiji ocenijo spreminjanje preskrbe telesa s kisikom med naporom;

 • s spirometrom izmerijo svojo pljučno kapaciteto;

 • v diskusiji ocenijo in analizirajo stopnjo svojega pozitivnega zdravja;

 • v diskusiji analizirajo preskrbo telesa s kisikom pri kadilcu;

 • Osebnostno zorijo ob srečanju s kliničnim centrom in zdravstvenim osebjem.

  Demonstracija:

 • dihanje v mirovanju in med naporom.

 • merjenje pljučne kapacitete s spirometrom.

 • SEČILA

   

   

   

 • razvrstijo dele sečnih poti in jih strokovno poimenujejo

 • opišejo makro in mikroskopsko zgradbo ledvice in opišejo nastajanje primarnega in sekundarnega urina

 • razložijo diurezo in mikcijo

 • grafično ponazorijo položaj in sestav delov sečnih poti;

 • grafično ponazorijo nefron in ledvični krvni obtok in razložijo faze nastajanja urina;

 • razložijo pomen vode za telo ter mehanizme vzdrževanja vodnega ravnovesja v telesu;

 • Se zavedo pomena varstva naravnih virov pitne vode.

  Demonstracija: urinski izvid zdravega človeka in bolnikov

  OBTOČILA

   

   

   

 • opišejo krvno plazmo naštejejo krvne celice, njihove naloge in pomen

 • opišejo proces strjevanja krvi

 • razložijo obrambne naloge imunskega sistema

 • opišejo značilnosti krvnih skupin ABO in Rh sistema

 • opišejo zgradbo in delovanje srca in veliki krvni obtok

 • odčitajo preproste elemente hemograma;

 • razložijo mehanizem vnetja,

 • štejejo svoj pulz v mirovanju in po naporu;

 • analizirajo krvni obtok v mirovanju in ob naporu;

 • izmerijo krvni pritisk;

 • naštejejo rizične faktorje za bolezni srca in ožilja;

 • Razvijajo motivacijo za samoopazovanje.

  Razvijajo ročne spretnosti, strpnost, in komunikativnost.

  Demonstracija:

 • hemogram zdravega in bolnega človeka,

 • štetje pulza,

 • merjenje krvnega pritiska.

  Video:

 • srce in krvni obtok,

 • imunski sistem.


 • 2. Letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  KOŽA

  Dijaki

  Dijaki

   

 • naštejejo in opišejo splošne značilnosti zdrave kože

 • opišejo zunanji videz zdrave kože;

 • poiščejo in opišejo na sebi razlike v izgledu kože na različnih mestih;

 • Razvijajo natančnost in vztrajnost pri opazovanju in opisovanju.

  Video: koža.

  Mikroskopski preparati zdrave kože.

 • naštejejo, razvrstijo in strokovno poimenujejo sestavne dele kože

 • naštejejo osnovne elemente kozmetične diagnoze kože

 • z opazovanjem in tipanjem ocenijo čvrstost, prožnost, napetost, mastnost, vlažnost, gladkost in občutljivost svoje kože;

 • grafično ponazorijo sestav kože;

 • prepoznajo na mikroskopski sliki dele kože in opišejo njihove značilnosti;

 • poskusijo opredeliti svojo kožo na obrazu;

 • Razvijajo besedni zaklad.

  Razvijajo zavest o strokovni odgovornosti.

   

  EPIDERMIS

   

   

   

 • naštejejo, razvrstijo in opišejo sestavne dele vrhnjice in jih strokovno poimenujejo

 • opišejo keratinizacijo in epidermogenezo ter ocenijo njun pomen za vrhnjico, kožo in telo

 • grafično ponazorijo dele epidermisa, keratinizacijo in epidermogenezo;

 • grafično ponazorijo in analizirajo prepustnost epidermisa;

 • analizirajo možnosti prehajanja v vodi in v maščobah topnih sestavin kozmetičnih izdelkov skozi epidermis;

 • naštejejo in analizirajo učinke različnih kozmetičnih postopkov na sestav in lastnosti epidermisa;

 • Razvijanje motivacije za samoopazovanje.

  Dojamejo vlogo kozmetike pri ohranjanju zdravega in mladostnega videza kože in telesa.

  Demonstracija: histološki preparati epidermisa.

  DERMIS

   

   

   

  Vezivno tkivo

   

   

   

 • opišejo histološki in biokemični sestav in naštejejo vrste vezivnega tkiva usnjice

 • grafično ponazorijo arhitekturo vezivnega tkiva usnjice;

 • narišejo in opišejo nastajanje in oblikovanje osnovne mase, kolagenih in elastičnih vezivnih vlaken v usnjici;

 • z otipavanjem ocenijo čvrstost, napetost in prožnost kože;

 • Razvijanje natančnosti in vztrajnosti pri opazovanju in opisovanju.

  Demonstracija: histološki preparati vezivnega tkiva, krvnih žil in krvnih celic, živcev in mišic v koži.

  Krvno žilje v koži

   

   

   

 • opišejo razporeditev krvnih žil v koži in njihov pomen za kožo in za termoregulacijo

 • narišejo krvno kapilaro in opišejo dinamiko na njeni steni;

 • z natančnim opazovanjem opišejo in ocenijo prekrvavljenost kože;

 • preskusijo vplive segrevanja, mehaničnega in kemičnega draženja na prekrvavljenost kože;

 • Razvijanje komunikacijskih spretnosti.

   

  Limfatični sistem v koži

   

   

   

 • naštejejo organe in celice limfatičnega sistema

 • opišejo njihove naloge

 • pojasnijo nastajanje limfe in limfni obtok v koži

 • razložijo nespecifično in specifično telesno obrambo pred tujki

 • s poskusom ponazorijo in v diskusiji analizirajo učinke različnih kozmetičnih izdelkov na kožo;

 • poiščejo vneto mesto na koži in ga selektivno opišejo;

 • razložijo vlogo kozmetičnih izdelkov pri razvoju kožnih bolezni;

 • narišejo limfno kapilaro in opišejo dinamiko na njeni steni;

 • v diskusiji analizirajo koristne učinke limfne drenaže v koži in mišicah;

 • Razvijanje odgovornosti za kvalitetno poklicno delo.

   

  Živčevje v koži

   

   

   

 • naštejejo receptorje v koži in opišejo delo kože kot čutila

 • opišejo vlogo kože pri termoregulaciji

 • s poskusi raziščejo čutilne sposobnosti kože ter ocenijo občutljivost kože za različne dražljaje;

 •  

   

  Mišičje v koži

   

   

   

 • naštejejo kožne mišice in opišejo njihova prijemališča potek, naloge in jih strokovno poimenujejo

 • naštejejo gladke mišice v koži in njihovo vlogo pri termoregulaciji

 • s skico ponazorijo prijemališča in potek kožnih - izraznih mišic

 • demonstrirajo in analizirajo nastajanje izraznih gubic;

 • analizirajo pomen pravočasne in pravilne kozmetične nege pri nastajanju izraznih gubic;

 •    

  HIPODERMIS

   

   

   

 • naštejejo, razvrstijo in opišejo dele hipodermisa in pojasnijo naloge hipodermisa

 • grafično ponazorijo podkožje;

 • analizirajo vlogo motenj mikrocirkulacije v podkožju pri razvoju celulita;

 • opišejo faze v razvoju celulita in pojasnijo vplive dednosti okolja in aktivnosti na njegov pojav in razvoj;

 • v diskusiji analizirajo preventivne ukrepe zoper celulit;

 • Dojamejo vrednost in prednost preventive pred kurativo

  Se usposabljajo za svetovanje zoper celulit oziroma Za preprečevanje napredovanja celulita

  Demonstracija: histološki preparati podkožja.

  ENDOKRINI IN REPRODUKCIJSKI SISTEM

   

   

   

 • opišejo razvoj endokrinih žlez

 • razložijo mehanizem negativne povratne zveze in izločanja v endokrinih žlezah

 • opišejo hipofizo, ščitnico in nadledvične žleze, naštejejo njihove hormone in njihove učinke

 • opišejo sestav in delovanje moških spolnih organov

 • opišejo sestav zunanjih ženskih spolnih organov in rodil

 • opišejo menstruacijski ciklus in spreminjanje bazalne temperature med njim

 • analizirajo vlogo endokrinih žlez pri vzdrževanju homeostaze;

 • pojasnijo pomen spolnih hormonov za delovanje kožnih žlez;

 • v diskusiji analizirajo lastnosti kože v obdobju spolne zrelosti in njihovo spreminjanje med menstruacijskim ciklusom;

 • se usposobijo z merjenjem bazalne temperature oceniti delovanje rodil;

 • načrtujejo kozmetično nego glede na menstruacijski ciklus stranke;

 • pojasnijo škodljivost nenadzorovane uporabe hormonskih izdelkov v kozmetični praksi;

 • Se usposobijo za svetovanje o negi kože glede na menstruacijski ciklus.

  Ravnajo pri svojem delu v skladu s poklicno etiko in poslovno moralo.

  Demonstracija: menstruacijski koledarček zdrave mladostnice, nosečnice in bolnice.

  ZNOJNICE

   

   

   

 • spoznajo razvoj eksokrinih žlez in jih ločijo glede na tip izločanja

 • grafično ponazorijo razvoj eksokrinih žlez in različne tipe izločanja v njih;

 • pojasnijo vlogo ekrinega znoja v kislem zaščitnem plašču in pri termoregulaciji;

 • Dojamejo in sprejmejo posebnosti v delovanju telesa v različnih življenjskih obdobjih kot sestavni del življenja.

  Demonstracija:

 • merjenje vlažnosti in pH kože s skin testerjem - v učilnici

 • opišejo ekrino in apokrino znojnico, njun položaj v koži, sestav, delovanje in pomen

 • naštejejo in opišejo intertriginozne predele kože

 • opišejo učinke apokrinega znoja;

 • pojasnijo, zakaj je v obdobju spolne zrelosti potrebna skrbnejša telesna nega in nujna uporaba primernih kozmetičnih izdelkov;

 • opišejo merjenje pH kože;

 • ovrednotijo rezultate meritev pH kože na različnih mestih;

 • Se zavedo, da je za zdravje in uspešnost v življenju med drugim nujna skrbna telesna nega.

  Namenijo posebno pozornost svoji bodoči poklicni prosvetljevalni in svetovalni vlogi.

  za praktični pouk,

 • merjenje pH kože s pH metrom - v učilnici za praktični pouk,

 • histološki preparati kože.

 • LOJNICE

   

   

   

 • opišejo položaj lojnice v koži, njene sestavne dele izločanje loja in pomen loja

 • naštejejo seboroične predele kože in opišejo značilnosti

 • razložijo sestav in pomen zaščitnega mastnega kislega plašča

 • opišejo elemente kozmetične diagnoze kože: mastnost, pH in pufersko sposobnost

 • opišejo razvoj nevnetnih aken

 • grafično ponazorijo razvoj, položaj in sestav lojnice;

 • z opazovanjem, tipanjem in aparativnimi meritvami pH in mastnosti kože strokovno razvrstijo tipe kože glede na razvitost zaščitnega mastnega kislega plašča;

 • analizirajo soodvisnost tipa kože in tipa kozmetične nege;

 • razložijo vplive genetskih dejavnikov in načina življenja na delovanje lojnice in razvoj nevnetnih aken;

 • razložijo spreminjanje delovanja lojnic in lastnosti kože med menstruacijskim ciklusom;

 • ovrednotijo vlogo ustrezne in pravočasne kozmetične nege pri preprečevanju razvoja vnetnih aken;

 • Razvijajo natančnost in vztrajnosti pri opazovanju in opisovanju.

  Razvijajo zavesti o strokovni odgovornosti in zahtevah kvalitetnega poklicnega dela.

  Dojamejo poklicno ogroženost kozmetični tehnik.

  Demonstracija:

 • merjenje mastnosti, pH in puferske sposobnosti kože -učilnica za praktični pouk,

 • histološki preparati lojnice.

 • LASNI MEŠIČEK IN LAS

   

   

   

 • opišejo sestav in razložijo delovanje lasnega mešička

 • opišejo sestav, naštejejo tipe in lastnosti dlak

 • opišejo rast dlak

 • grafično ponazorijo lasni mešiček, njegov razvoj, sestav in položaj v koži;

 • grafično ponazorijo sestav, nastajanje in rast dlak oziroma las;

 • prepoznajo fazo rasti dlake v mikroskopskem preparatu;

 • analizirajo vzroke cepljenja las in načrtujejo nego las;

 • Sprejmejo dejstvo, da je skrb za zunanji videz pogoj za osebno in poklicno uspešnost in se po tem spontano ravnajo.

  Demonstracija: histološki preparati lasnega mešička in zdravih in cepljenih las.

  NOHT

   

   

   

 • opišejo sestav nohtne plošče in naštejejo njene dele ter jih strokovno poimenujejo

 • opišejo dele nohtnega ležišča in nastajanje in rast nohta

 • grafično ponazorijo nastajanje in rast nohta;

 • opišejo osnovne postopke pri manikuri in pedikuri;

 • Namenijo posebno pozornost svetovalni vlogi kozmetičnega tehnika.

   

  MELANOCITNI SISTEM

   

   

   

 • naštejejo dele epidermalne melaninske enote

 • opišejo nastajanje in razporejanje melanina v epidermisu

 • grafično ponazorijo melanocitni sistem in njegovo delovanje;

 • naštejejo in razložijo koristne in škodljive učinke sonca in solarija na kožo in telo;

 • Razvijajo odgovornost za strokovno kvalitetno poklicno delo.

  Projekt: solarij v kozmetični praksi.

 • pojasnijo zaščitni pomen melanina v koži

 • razvrstijo kožo v tipe glede na občutljivost za UV žarke;

 • Usklajujejo norme poklicne etike in poslovne morale.

  Namenijo posebno pozornost svetovalni vlogi kozmetični tehnik.

  Razvijajo motivacijo za ohranjanje naravnega okolja.

  Se zavejo pomena varstva pri delu.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •