B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK KOZMETIČNI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

96

481

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

96

411

Umetnost z estetiko

3

105

           

105

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

64

379

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Geografija

2

70

           

70

Psihologija in komunikologija

           

3

96

96

Informatika

2

70

           

70

Biologija

2

70

           

70

Fizika

2

70

2

70

2

70

   

210

Kemija

2

70

2

70

2

70

   

210

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

96

411

Skupaj A

28

980

19

665

16

560

14

448

2653

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Zdravstvena vzgoja s higieno in mikrobiologijo

2

70

3

105

       

175

Somatologija

2

70

3

105

       

175

Kozmetologija

   

2

70

2

70

3

96

236

Dermatologija

       

2

70

   

70

Farmakognozija

       

2

70

3

96

166

Teorija kozmetičnih postopkov

       

2

70

2

64

134

Skupaj B

4

140

8

280

8

280

8

256

956

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

   

5

175

6

210

8

256

641

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

         

72

 

72

144

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

32

1120

30

1050

30

960

4250

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

 

 

175

 

282

 

328

785

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1216

 

1146

 

1024

4602

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1216

 

1218

 

1096

4746

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

32

137

Število tednov delovne prakse

   

 

 

 

2

 

2

4

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

4

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

40

 

36

152

 

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

 

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Biologija

učitelj

12

do 17

 

 

laborant     12 12

Kemija

učitelj

10

do 17

 

 

laborant     12 10

Informatika

učitelj

52

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

6

do 17

 

 

laborant     13 6

Kemija

učitelj

10

do 17

 

 

laborant     12 10

Zdravstvena vzgoja s higieno in mikrobiologijo

učitelj

18

do 17

 

 

laborant       18

Kozmetologija

učitelj

18

do 17

 

 

laborant       18

Praktični pouk

učitelj

175

do 17

   

3.

Fizika

učitelj

8

do 17

 

 

laborant     12 8

Kemija

učitelj

10

do 17

 

 

laborant     12 10

Teorija kozmetičnih postopkov

učitelj

35

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

210

do 17

   

4.

Kozmetologija

učitelj

18

do 17

 

 

laborant       18

Farmakognozija

učitelj

32

do 17

 

 

laborant       32

Teorija kozmetičnih postopkov

učitelj

34

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

256

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija in komunikologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednješolska izobrazba, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Zdravstvena vzgoja s higieno in mikrobiologijo

učitelj

visokošolska izobrazba s predhodno pridobljeno višješolsko izobrazbo iz zdravstvene smeri ali

visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje ali medicine ali biologije ali mikrobiologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz kemije, farmacije ali laboratorijske tehnike

Somatologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije ali medicine

Kozmetologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije ali kemije ali laboratorijski tehnik

Dermatologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine

Farmakognozija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije ali biologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz farmacije ali kemije ali laboratorijske tehnike

Teorija kozmetičnih postopkov

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva s predhodno pridobljeno srednjo izobrazbo iz kozmetike ali

visokošolska izobrazba iz farmacije s predhodno pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike

Praktični pouk

učitelj

visokošolska izobrazba iz zdravstva s predhodno pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali

visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje s predhodno pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali
visokošolska izobrazba iz farmacije s predhodno pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike
ali

višješolska izobrazba iz zdravstva s predhodno pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo iz kozmetike