A. SPLOŠNI DEL

Izobraževalnega program: KOZMETIČNI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri temeljnih splošno izobraževalnih predmetih in si pridobivajo predvsem naravoslovno znanje, ki je podlaga za razumevanje stroke,
 • pridobijo si temeljno strokovno-teoretično znanje in praktične spretnosti, potrebne za samostojno opravljanje dela v kozmetični stroki v okviru poklicnih pristojnosti, in za nadaljevanje izobraževanja,
 • obvladajo pripravo stranke, delovnega prostora, kozmetičnih aparatur in pripravkov za kozmetično storitev, varno uporabo, ekonomično izrabo, vzdrževanje in shranjevanje teh pripomočkov,
 • usposobijo se za analiziranje konkretnih strokovnih problemov na delovnem mestu v kozmetičnem salonu, za načrtovanje ukrepov, za njihovo uspešno reševanje oziroma odpravljanje in osvojijo za to potrebne psihomotorične spretnosti,
 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo in se usposobijo za primerno strokovno govorno komunikacijo s stranko, za vodenje dokumentacije o njej in za spremljanje strokovne kozmetične literature,
 • spoznajo interdisciplinarnost kozmetične stroke in obvladajo osnovna načela skupinskega dela,
 • razvijejo osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica: odgovornost, delavnost, komunikativnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, poštenost in odločnost,
 • razvijejo vedoželjnost, pripravljenost za raziskovanje in inovativnost in se s tem prilagajajo hitro razvijajoči se kozmetični stroki,
 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja,
 • obvladajo zaščitne ukrepe za varno delo v kozmetični stroki,
 • privzgojijo si uglajeno obnašanje in primeren in spoštljiv odnos do strank in ljudi nasploh,
 • spontano se odzovejo na etične vrednote in ravnajo po njih v skladu s poslovno moralo v svojem poklicnem in vsakdanjem življenju,
 • razvijajo odgovorni odnos do okolja in zanimanje za njegovo aktivno varovanje,
 • oblikujejo se v samozavestne, dinamične in podjetne osebnosti, ki se bodo znale s svojim znanjem in delom hitro prilagajati stalno spreminjajočim se razmeram na delovnem mestu in zahtevam poklicne mobilnosti, in se tako uveljavljati na trgu delovne sile,
 • razvijejo motivacijo za vseživljenjsko učenje.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Zdravstvena vzgoja s higieno in mikrobiologijo

  ustno, vaje

  Somatologija

  ustno

  Kozmetologija

  ustno, vaje

  Dermatologija

  ustno

  Farmakognozija

  ustno, vaje

  Teorija kozmetičnih postopkov

  ustno

  Praktični pouk

  ocenjevanje storitve z zagovorom

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • kozmetologija.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika po izbiri dijaka,
 • praktični del izpita in zagovor.