SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LABORATORIJSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

LABORATORIJSKE TEHNIKE V PATOLOGIJI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

68

 

68

skupaj

68

 

68

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • pridobijo strokovno-teoretična znanja za samostojno, varno in kvalitetno delo v cito in histopatološkem laboratoriju v okviru poklicnih kompetenc,

 • spoznajo laboratorijski inventar in se usposobijo z njim pravilno ravnati in ga uporabljati,

 • se usposobijo za odčitavanje napotnic, za izdelavo cito in histopatoloških preparatov po predpisanih standardnih postopkih, znajo izdelane preparate ustrezno označiti, zaščititi in arhivirati,

 • razvijejo osebnostne lastnosti, pomembne za delo v laboratoriju kot so natančnost, vztrajnost, doslednost, kritičnost, poštenost, kreativnost,

 • se usposobijo za timsko delo,

 • razvijejo čut za delo z dragocenimi laboratorijskimi aparaturami,

 • sprejmejo svoj del odgovornosti v procesu diagnosticiranja bolezni in se na delovnem mestu in v vsakdanjem življenju ravnajo po zahtevah kodeksa etike zdravstvenih in laboratorijskih delavcev,

 • razvijajo motivacijo za varstvo pri delu in za ustrezno zaščito okolja pred toksičnimi materiali, s katerimi delajo,

 • obvladajo slovensko in tujo strokovno terminologijo in se usposobijo za primerno strokovno govorno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in za spremljanje strokovne literature,

 • spoznajo interdisciplinarnost sodobnih postopkov diagnosticiranja bolezni in nujnost timskega dela,

 • dojamejo potrebo in razvijejo željo po vseživljenjskem izobraževanju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  CITO IN HISTOPATOLOŠKI LABORATORIJ

  Dijaki

  Dijaki

   

 • opišejo opremo laboratorija

 • ločijo citopatološko in histopatološko preiskavo

 • ocenijo makroskopske in mikroskopske značilnosti cito in histopatoloških vzorcev na predmetniku;

 • ločijo in ovrednotijo cito in histopatološko diagnostično preiskavo ter njun namen in praktični pomen;

 • Se srečajo z avtentičnim delovnim okoljem.

  Razvijajo ročne spretnosti pri manipulaciji z vzorci.

  Se zavedo poklicne odgovornosti.

  Sprejmejo zahteve poklicne etike in se po njih ravnajo.

  Demonstracija: ogled cito in histopatološkega laboratorija ter vzorcev cito in histopatoloških preparatov.

  NAČINI PROUČEVANJA BOLEZENSKIH SPREMEMB V PATOLOGIJI

   

   

   

 • spoznajo preiskovalne nivoje v patologiji: makroskopska, mikroskopska in ultrasktrukturna diagnostika ter pretočna in slikovna citometrija

 • si ogledajo različne vrste mikroskopov in aparatur za cito in histopatološko diagnostiko in opišejo rokovanje z njimi;

 • Razvijajo odgovoren odnos do dragocenih aparatur.

  Spoznajo vlogo hitro razvijajočih se tehnologij v medicini.

  Dojamejo potrebo po timskem pristopu v diagnostičnih postopkih.

  Spoznajo potrebo po vseživljenjskem izobraževanju.

  Demonstracija: različni mikroskopi in druge aparature v laboratoriju in njihova uporabnost v diagnostiki.

  ZGRADBA HUMANE CELICE

   

   

   

 • poznajo ultrastrukturno zgradbo

 • - humane celice

 • - histologijo različnih tkiv in organov

 • si ogledajo ultrastukturno zgradbo humanih celic na diapozitivih, slikah in direktno v elektronskem mikroskopu;

 • grafično ponazorijo in opišejo zgradbo celice;

 • mikroskopirajo vzorce normalnih tkiv;

 • Razvijajo ročne spretnosti pri manipulacijah z mikroskopskimi preparati in mikroskopiranju.

  Se zavedajo odgovornosti pri delu z vrhunsko tehnologijo.

  Se zavedo velike odgovornosti pri delu z dragocenimi aparaturami.

  Demonstracije:

 • ogled diapozitivov in slik humanih celic, različnih tkiv in organov,

 • ogled celic s pomočjo elektronskega mikroskopa.

  Vaja: mikroskopiranje trajnih preparatov vzorcev normalnih tkiv.

 • OSNOVE HUMANE PATOBIOLOGIJE

   

   

   

 • ločijo in opišejo različne načine reagiranja celic na škodljive vplive:

 • 1. prilagoditvene reakcije: atrofijo, hiperplazijo, hipertrofijo in metaplazijo

 • 2. reverzibilne in ireverzibilne okvare celic (degeneracije)

 • 3. nekontrolirano rast celic

 • opišejo teorije nastanka novotvorb

 • ločijo med benignimi in malignimi novotvorbami in opišejo njihove bistvene značilnosti in opišejo morfološke spremembe celic pri njih

 • na histoloških preparatih prepoznajo značilnosti in zaznavajo razlike v načinih reagiranja celic na škodljive nokse;

 • med mikroskopiranjem si ogledajo morfološke spremembe celic;

 • pojasnijo omejene možnosti in nespecifičnost reagiranj celic na škodljive nokse;

 • razložijo pomen zgodnjega odkrivanja novotvorb, razumejo in razložijo razlike v prognozi benignih in malignih novotvorb;

 • Urijo praktične spretnosti med mikroskopiranjem.

  Razvijajo čut za natančno opazovanje.

  Se zavedo vplivov okolja na celice in pomena varstva okolja.

  Se zavedo vloge laboratorijskega tehnika in njegove odgovornosti v medicinski diagnostiki.

  Demonstracije: mikroskopiranje trajnih cito in histoloških preparatov prilagoditvenih reakcij, degeneracij in tumorjev.

  VNETJE

   

   

   

 • opišejo morfološke spremembe v vnetem tkivu

 • opredelijo značilnosti različnih vrst vnetij

 • opišejo značilnosti nespecifične in specifične obrambne reakcije imunskega sistema na vdor tujkov v telo in okvare celic;

 • opišejo pomen vnetne reakcije za telo in okvare celic;

 • na histoloških preparatih prepoznajo značilnosti različnih vrst vnetij;

 • Se prepričajo o potrebi po interdisciplinarnem proučevanju fizioloških in patoloških procesov v telesu.

  Sprejmejo splošno veljavno prepričanje o nujnosti ohranjanja in izboljševanja pozitivnega zdravja.

  Demonstracije: mikroskopiranje trajnih patohistoloških preparatov vnetij.

  ODVZEM IN SPREJEM BIOPTIČNIH TKIVNIH VZORCEV

   

   

   

 • spoznajo napotnice

 • se naučijo označevati in arhivirati vzorce, naštejejo in opišejo različne načine odvzemanj vzorcev za cito in histopatološke preiskave

 • pravilno odčitajo napotnico;

 • opišejo ustrezne načine jemanja različnih tkivnih vzorcev za preiskave;

 • pravilno označijo vzorce;

 • znajo ustrezno arhivirati vzorce;

 • Se zavedajo pomena natančnosti pri delu in svoje odgovornosti v diagnostiki bolezni.

  Demonstracije: ogled ambulante in odvzema vzorca s tankoigelno spiracijsko biopsijo.

  PRIPRAVA TRAJNEGA VZORCA ZA CITOPATOLOŠKO PREISKAVO

   

   

   

 • spoznajo postopke za pripravo razmazov iz različnih vrst tkivnih materialov: aspirata, eksudata, urina, brisa vratu maternice)

 • opišejo različne načine fiksacij in barvanj teh vzorcev v citopatologiji

 • pripravijo citološki razmaz in ga po ustreznem postopku fiksirajo;

 • obarvajo razmaz in ga nato ustrezno zaščitijo;

 • pravilno arhivirajo razmaz;

 • razložijo pomen dobro pripravljenih razmazov za pravilno odčitavanje;

 • Se zavedo svoje odgovornosti pri zgodnjem odkrivanju bolezni.

   

  FIKSACIJA BIOPTIČNIH VZORCEV

   

   

   

 • opišejo in pojasnijo metode fiksacije preparatov

 • pravilno fiksirajo vzorce in razložijo pomen fiksiranja vzorcev za njihovo nadaljnjo obdelavo;

 • Urijo ročne spretnosti.

  Se zavedo odgovornosti pri pripravi vzorcev.

  Demonstracije: prikaz neustrezno fiksiranih vzorcev.

  BARVANJE CITOLOŠKIH VZORCEV

   

   

   

 • naštejejo in opišejo postopke pri barvanju tkivnih vzorcev

 • spoznajo reagente in razložijo njihovo vlogo pri barvanju

 • pravilno obarvajo citološke vzorce in jih pripravijo za odčitavanje;

 • ločijo različne metode barvanj, njihov namen in pomen v diagnostiki;

 • Urijo ročne spretnosti.

  Razvijajo natančnost.

  Sprejmejo odgovornost za svoje delo.

   

  OSNOVNE HISTOLOŠKE TEHNIKE

   

   

   

 • spoznajo različne histološke tehnike obdelave tkivnih vzorcev

 • opišejo in razložijo kritične točke teh obdelav

 • izdelajo histološki preparat po predpisanem postopku;

 • Urijo ročne spretnosti.

  Razvijajo natančnost.

   

  ZMRZLI REZ

   

   

   

 • opišejo postopek izdelave zmrzlega reza

 • razložijo pomen hitrega intraoperativnega postopka izdelave histološkega preparata - zmrzlega reza za nadaljnji potek operacije.

 • Dojamejo pomen raziskovalnega dela in razvoja tehnologije za uspešno zdravljenje bolnih.

  Se zavedo svojega dela odgovornosti v procesu zdravljenja bolnih.

   

  BARVANJE HISTOLOŠKIH PREPARATOV

   

   

   

 • opišejo in razložijo fizikalne in kemijske principe barvanj tkivnih vzorcev

 • razložijo pomen barvanj vzorcev in opozorijo na kritične točke

 • opišejo hematoksilin-eozinsko metodo barvanja in ovrednotijo rezultate tega barvanja

 • po predpisanem postopku obarvajo histološki preparat s hematoksilin-eozinsko metodo barvanja;

 • pravilno ovrednotijo rezultat;

 • upoštevajo toksičnost barvil in pri barvanju ustrezno ravnajo;

 • Se zavedo pomena upoštevanja zahtev varnega ravnanja s toksičnimi snovmi in varstva pri delu ter varstva okolja.

  Privzgojijo si kritičen odnos do podajanja rezultatov preiskav.

   

  HISTOKEMIČNE METODE

   

   

   

 • ponovijo histokemične metode, razložijo principe različnih histokemičnih metod barvanj preparatov

 • mikroskopirajo preparate, pri katerih so z imunohistokemično metodo dokazali prisotnost različnih antigenov v tkivih;

 •  

   

  DRUGE HISTOLOŠKE TEHNIKE

   

   

   

 • razložijo principe pripravljanja vzorcev za elektronsko mikroskopske preiskave

 • za pretočno citometrijo

 • za metode v molekularni patologiji

 • za slikovno citometrijo

 • razložijo razlike, namen in pomen teh metod pripravljanja vzorcev;

 • Dojamejo vlogo tehnološkega razvoja in potrebo po interdisciplinarnem pristopu v diagnostiki bolezni.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •