SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LABORATORIJKSI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 28.seji Strokovnega sveta za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 10. 6. 1999

1. IME PREDMETA

ZDRAVSTVENA VZGOJA IN SOMATOLOGIJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

70

 

70

2.

70

 

70

3.

   

 

4.

   

 

skupaj

140

 

140

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • razumejo prepletenost dejavnikov higiene in lastnega življenjskega sloga v vzgoji za zdravje;

 • prizadevajo si za promocijo zdravja v družbi;

 • razvijajo odgovornost za lastno zdravje in za zdravje drugih;

 • se usposobijo za opazovanje sebe in drugih;

 • se naučijo ločevati zdrave od bolnih;

 • pridobijo teoretične osnove za zdrav način življenja in se naučijo čimbolj zdravo živeti;

 • navajajo se na skrb za ohranjanje zdravega življenjskega okolja;

 • razvijajo sposobnosti za oblikovanje ugodnih socialnih vplivov na zdravje;

 • seznanijo se s kodeksom deontologije v laboratorijski medicini;

 • osvojijo temeljna strokovno-teoretična znanja iz anatomije, histologije in fiziologije človekovega telesa, potrebna za razumevanje različnih laboratorijskih diagnostičnih postopkov;

 • spoznajo mesto in pomen somatologije v timskem obravnavanju strokovnih medicinskih problemov;

 • razvijejo osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica, to so odločnost, odgovornost, natančnost, vztrajnost, samozavest, kreativnost, delavnost in poštenost;

 • razvijejo motivacijo za vseživljenjsko izobraževanje ter pripravljenost in pogum za raziskovanje;

 • usposobijo se za aktivno skrb za lastno zdravje in razvijejo pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja;

 • sprejmejo zdravje kot najvišjo vrednoto;

 • spontano ravnajo pri poklicnem delu v skladu s poklicno etiko;

 • razvijejo odgovoren odnos do okolja in zanimanje za njegovo aktivno varovanje;

 • se oblikujejo v samozavestne in podjetne osebnosti, ki se bodo znale s svojim strokovnim znanjem in delom uveljaviti na trgu delovne sile;

 • obvladajo strokovno terminologijo in se usposobijo za primerno strokovno govorno komunikacijo, za vodenje dokumentacije in za spremljanje strokovne literature.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik - zdravstvena vzgoja

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  ZDRAVJE

  Dijaki

  Dijaki

   

 • poznajo definicijo zdravja po who

 • seznanijo se s pozitivnim zdravjem

 • cenijo zdravje kot vrednoto

 • razumejo vpliv zdravja na kvaliteto življenja

 • razložijo in pojasnijo praktični pomen definicije;

 • ugotavljajo lastne vrednote in napravijo svojo vrednostno lestvico;

 • zmorejo oceniti kvaliteto življenja v času zdravja in njegovega oškodovanja;

 • Sprejmejo razlago in oblikujejo primeren odnos med teorijo in prakso.

  So motivirani za ugotavljanje vrednostne orientacije.

  Kritično ocenjujejo svojo lestvico vrednot.

  Motivirani so za primerjavo doživljanja kvalitet v življenju.

  Izdelajo osebno lestvico vrednot.

  V mali skupini primerjajo vrednote.

  ŽIVLJENJSKI SLOG V MLADOSTI

   

   

   

 • opredelijo mladostnika in zdravje, njegovo samopodobo

 • kritično presojajo in vrednotijo razmerje med zdravjem, kvaliteto življenja in med svojimi prizadevanji za zdravje;

 • Pošteno presodijo in so pripravljeni prevzeti zdravju prijaznejše obnašanje.

   

  VZGOJA ZA ZDRAVJE

   

   

   

 • spoznajo sodoben vidik zdravstvene vzgoje

 • razumejo informacije o zdravem načinu življenja, jih ovrednotijo in sprejmejo (ali ne) v svoj vrednostni sistem;

 • Ustvarjajo in sodelujejo pri oblikovanju pozitivnega odnosa do zdravja.

  Razvijajo pripravljenost za spremembe.

   

  DUŠEVNO ZDRAVJE

   

   

   

 • poznajo človeka kot osebnost

 • opišejo psihohigieno

 • razumejo osebnost kot enkratno in neponovljivo celoto

 • pojasnijo prepletanje duševnih procesov in vpliv na zdravje;

 • So motivirani za oblikovanje lepih, prijaznih, poštenih, strpnih, odločnih in stabilnih odnosov.

  V dvojicah se pogovarjajo o dejavnikih, ki vplivajo na duševno zdravje.

  Oblikujejo sprejemljivo rešitev.

  PROMOCIJA ZDRAVJA

   

   

   

 • definirajo promocijo zdravja v družbi

 • opišejo zdrav vrtec

 • pojasnijo zdravo šolo

 • poznajo zdrava mesta

 • prepoznajo zdravo delovno okolje

 • odločijo se za zdravju prijazno življenje;

 • širijo znanja in pomagajo ustvarjati pogoje za doseganje zdravja;

 • ocenjujejo aktivnosti v vrtcu;

 • prepoznavajo potrebe v šoli, načrtujejo in izvajajo programe zdravstvene vzgoje;

 • razumejo aktivnosti zdravih mest;

 • pojasnijo in izvajajo svojo vlogo aktivnosti v okviru zdravo delovno okolje;

 • So motivirani za osebno in timsko delo pri ustvarjanju promocije zdravja.

  Razvijajo delovno storilnost.

  Izražajo zavzetost in odgovornost za doseganje rokov.

  So pošteni.

  Prizadevajo si delati po moralno etičnih načelih.

  Z likovnimi in literarnimi prispevki sodeluje ob aktivnostih določenih dni (npr. Dan zemlje, dan nekadilcev, dan boja proti alkoholizmu, Svetovni dan boja proti aids-u).

  DEJAVNIKI KI VPLIVAJO NA ZDRAVJE IN TVEGANJE ZA ZDRAVJE

   

   

   

 • naštejejo vse dejavnike

 • razumejo in samostojno spoznavajo nove dejavnike;

 • znajo izbirati dejavnike, ki pozitivno vplivajo na zdravje;

 • Pri oblikovanju humanih pogojev za življenje so iznajdljivi in ustvarjalni.

  Razvijajo sposobnost oblikovanja pozitivne naravnanosti.

   

  HIGIENA

   

   

   

 • seznanijo se z zgodovino higiene

 • spoznajo definicijo in področja higiene

 • razložijo definicijo in primerjajo med seboj ter pojasnjujejo delovna področja higiene;

 • povezujejo znanja in jih razumejo kot del promocije zdravja;

 • So motivirani za ustvarjanje zdravju naklonjenih pogojev.

  Razvijajo sposobnosti sodelovanja.

   

  OSEBNA HIGIENA

   

   

   

 • poznajo pomen osebne higiene s poudarkom higiene na delovnem mestu

 • poznajo pomen ustrezne obleke in obutve

 • razložijo osebno higieno kot preprečevanje možnosti širjenja raznih bolezni;

 • opredelijo dejavnike in pomen osebne higiene za ohranitev zdravja;

 • oblikujejo zavest o pomenu osebne higiene za lastno zdravje in zdravje drugih;

 • prepoznavajo ogrožujoče dejavnike za zdravje;

 • razumejo pomen obleke in obutve ter opredelijo skrb za obleko in obutev;

 • Razvijajo odgovornost za lastno zdravje v okviru svojih pristojnosti skrbijo za svoje zdravje in zdravje drugih.

  Izdelajo poster o osebni urejenosti.

  ZDRAVJE KOŽE IN LASIŠČA

   

   

   

 • seznanijo se z vlogo kože in lasišča

 • spoznajo preventivo kožnih bolezni

 • razumejo pomen zdrave kože;

 • opišejo postopke za ohranitev zdravja kože;

 • naštejejo neugodne vplive na kožo in opišejo posledice;

 • prepoznavajo dejavnike tveganja v svojem življenju in načinu življenja drugih ter predlagajo ukrepe za izboljšanje;

 •  

  Videokaseta

  VZDRŽEVANJE ZDRAVE USTNE VOTLINE

   

   

   

 • seznanijo se s preventivo bolezni ustne votline

 • razumejo pomen zdrave ustne higiene

 • opišejo postopke za ohranitev ustne higiene

 • prepoznavajo dejavnike tveganja za zdravje ustne votline in poznajo ukrepe za izboljšanje

 • Razvijajo odgovornost za lastno zdravje.

  Navajajo se na samostojnost pri odkrivanju ogrožajočih okoliščin.

  Učijo se sprejemati meje lastnih pristojnosti v skrbi za strankino zdravje.

  Navajajo se na sodelovanje s stranko.

  Videokaseta

  Domača naloga: izdelava lepljenke.

  Referat

  ZDRAVJE SLUHA IN VIDA

   

   

   

 • spoznajo vlogo sluha in vida

 • seznanijo se z dejavniki, ki imajo negativen vpliv

 • spoznajo pomen preprečevanja bolezni sluha in vida

 • razumejo pomen sluha, vida;

 • opišejo ugodne vplive na sluh in vid;

 • poznajo dejavnike, ki, okvarjajo sluh, vid;

 • znajo preprečevati in pravočasno odkrivati dejavnike tveganja, ki vplivajo na vid, sluh;

 • Se zavejo pomena varovanja vida in sluha.

  Se zavejo pomena škodljivosti hrupa.

  Videokaseti oko, uho.

  ZDRAVJE GIBAL

   

   

   

 • spoznajo vlogo gibal

 • seznanijo se z dejavniki tveganja in njihovim preprečevanjem

 • razumejo pomen pravilne drže;

 • naštejejo ugodne vplive na gibala;

 • poznajo dejavnike, ki okvarjajo gibala;

 • znajo preprečevati dejavnike tveganja, ki negativno vplivajo na zdravje gibal;

 • navedejo možnosti za telesno dejavnost;

 • ocenjujejo vpliv telesne dejavnosti na delovanje srca in ožilja, dihal, gibal in duševne zmogljivosti;

 • Se zavedajo pomena pravilne drže v vsakdanjem življenju in v svojem poklicu.

  Razvijajo kritično vedenje o telesni neaktivnosti kot rizičnem dejavniku.

  Prizadevajo si za sprejemljive oblike rekreacije in sprostitve.

  Videokaseta

  Referati

  Pravilna drža

  Dvigovanje bremen

  Domača naloga: hitra hoja 20 minut

  HIGIENA PREHRANE

   

   

   

 • seznanijo se s hranilnimi snovmi (maščobe, beljakovine, ogljikovi hidrati, vitamini, minerali)

 • naštejejo ustrezne in neustrezne vplive prehrane na zdravje

 • razumejo osnove zdrave prehrane;

 • razložijo pomen zdrave prehrane;

 • poznajo bolezni nepravilnega prehranjevanja (rahitis, podhranjenost, debelost, bulimija, anoreksija, ...);

 • Zavedajo se pomena pravilne, uravnotežene prehrane.

  Pravilno pripravljajo hrano.

  Anketa o prehrambenih navadah.

  Videokasete

  Domača naloga: sestavijo primer pravilnega in nepravilnega jedilnika in ju primerjajo.

  VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNO ŽIVLJENJE

   

   

   

 • spoznajo pomen načrtovanja družine

 • seznanijo se z načini kontracepcije in se znajo ustrezno odločiti za osebno uporabo

 • poznajo moške in ženske spolne organe, menstrualni ciklus, nosečnost, porod;

 • poznajo načine preprečevanja zanositve;

 • poznajo pomen in vlogo moškega kot partnerja in očeta;

 • Razvijajo sposobnosti za oblikovanje zdravega partnerskega in starševskega odnosa.

  Se zavedajo pomena spoštovanja partnerja.

  Si razvijejo odgovoren odnos do spolnega življenja.

  Videokaseta

  DRUŽINA

   

   

   

 • spoznajo vlogo in pomen družine in posameznih družinskih članov

 • poznajo funkcijo in pomen družine za razvoj otrok in mladega človeka;

 • poznajo čustveno dogajanje v družini;

 • poznajo dinamiko družinskih odnosov;

 • primerjajo in vrednotijo informacije o družinskem življenju;

 • Razvijajo sposobnosti za oblikovanje zdravega partnerskega in starševskega odnosa.

  Razvijejo odgovornost in spoštljiv odnos do družine.

  Se zavedajo pomena odgovornosti, enakopravnosti in spoštovanja do vseh članov družine.

  Razvijajo pozitivno samopodobo.

  Razvijajo spoštovanje do sebe in do drugega.

  So motivirani za oblikovanje humanih medsebojnih odnosov na temelju spoštovanja in osebne odgovornosti.

  Igra vlog: pogovor, svetovanje.

  Domača naloga: napišejo kako si zamišljajo svoj položaj v družini.

  Referati

  ŽIVLJENSKA OBDOBJA

   

   

   

 • seznanijo se z značilnostmi pomembnih življenjskih obdobij od novorojenčka do starostnika (poudarek na adolescenci)

 • poznajo posebnosti odraščanja (telesno, duševno, socialno dozorevanje);

 • opisujejo vrstnike;

 • Razvijejo osebnostne lastnosti (odgovornost, natančnost, komunikativnost, vztrajnost, poštenost).

  Ocenjujejo, vrednotijo vrstniške odnose in ustvarjajo nova prijateljstva.

  Referati

  Ogled (po skupinah) porodnišnice, vrtca, dso.

  Krizne situacije

   

   

   

   

 • opredelijo lastno vlogo pri skrbi za duševno zdravje varovancev in pomoč v stiski;

 • Ponotranjajo vrednote, ki omogočajo zadovoljstvo.

  Razvijejo občutek za človeka v stiski.

  Interakcijske igre

  Stres

   

   

   

 • seznanijo se z dejavniki, ki povzročajo stres

 • poznajo pozitivne in negativne strani stresa za človeka;

 • poznajo elemente za obvladovanje stresa;

 • opišejo obremenitve, stres;

 • razumejo potrebo po ustvarjanju ravnovesja med obremenitvami in sprostitvijo oziroma počitkom;

 • Znajo poslušati.

  Trudijo se, da živijo v ravnovesju.

  Interakcijske igre

  Samomor

   

   

   

 • seznanijo se z definicijo samomora in dejavniki, ki lahko privedejo do tega

 • poznajo rizične skupine za samomorilsko vedenje;

 • poznajo znake samomorilskega vedenja;

 • znajo ustrezno reagirati (poznajo ustanove, ki nudijo strokovno pomoč;

 • Se zavedajo svoje vloge v stiku s človekom v stiski.

  Pogovor s strokovnjaki.

  Ogled psihiatrije

  Raba in zloraba snovi (zdravila in druge droge: alkohol, tobak, kanabis, ostale ilegalne droge)

   

   

   

 • seznanijo se z vplivi alkohola, tobaka in drog

 • opredelijo oblike zasvojenosti;

 • opišejo možnosti za preprečevanje zasvojenosti;

 • razumejo pomen preventive;

 • poznajo škodljive posledice jemanja legalnih in ilegalnih drog;

 • naštejejo sodobne načine zdravljenja zasvojenosti in znajo napotiti v ustrezno ustanovo;

 • Zavzamejo pravilen odnos do uživanja drog.

  Razvijajo ustvarjalnost za oblikovanje življenjskih okoliščin, ki zmanjšujejo nevarnost bega v odvisnost.

  Oblikujejo razumevajoč odnos do zasvojenih.

  Referat

  Članki

  Razgovor z ozdravljenim odvisnikom.

  OKOLJE KOT DEJAVNIK ZDRAVJA IN TVEGANJE ZA ZDRAVJE

   

   

   

 • spoznajo zemljo – tla

 • opredelijo sestavo zraka

 • poznajo pomen vode

 • poznajo pomen svetlobe

 • definirajo pomen toplote za ugodje

 • opišejo urbano in ruralno okolje

 • razlikujejo bivalno in delovno okolje

 • spoznavajo načine rokovanja z odpadki

 • opredelijo hrup

 • razumejo okolje kot življenjski prostor;

 • znajo varovati zemljo pred onesnaženji;

 • razumejo možen način prenosa bolezni zaradi mikrobiološke kontaminacije;

 • razumejo fiziološki pomen zraka, nastanek višinske ter kesonske bolezni in kapljičnih okužb;

 • razložijo vpliv tople grede na zdravje;

 • znajo varovati vire pitne vode;

 • razumejo potrebe po čistilnih napravah;

 • razumejo nastanek hidričnih infekcij;

 • razumejo fiziološke potrebe in splošne;

 • razumejo pomen svetlobe za življenje in varovanje vida;

 • razlagajo o učinkih na zdravje;

 • primerjajo pozitivne in negativne dejavnike okolij (gostota prebivalstva, zelenice, infrastruktura, promet, ...);

 • razumejo pomen psihofizičnega ugodja v stanovanjskih in delovnih okoljih;

 • primerjajo in ocenjujejo kvaliteto opreme v šoli in salonih z vidika varovanja in krepitve zdravja;

 • razumejo potrebe po zagotavljanju preprečevanja hišnih infekcij;

 • razumejo in med seboj primerjajo vrste odpadkov ter transport odpadkov;

 • predvidijo posledice onesnaženja Zemlje z odpadki;

 • razumejo rokovanje s posebnimi odpadki in varnostne ukrepe;

 • razumejo potrebo po varovanju sluha;

 • Imajo razvito sposobnost za ustvarjanje zdravega življenjskega okolja.

  Razvijajo in krepijo ekološko zavest.

  So motivirani za prenašanje – širjenje znanja o varovanju življenjskih pogojev.

  Prizadevajo si za doseganje pozitivno zastavljenih ciljev za vse ljudi.

  Krepijo si vedenje o škodljivostih in spreminjajo svoj življenjski slog.

  Oblikujejo poklicno identiteto.

  So iznajdljivi in pošteni.

  Spremljajo gibanje vrednosti onesnaženja in nasvete za prebivalce.

  Zberejo in uredijo reklamne ilustracije kot poster zdravo bivalno okolje.

  Spremljajo dogajanja s komunal. In drugimi odpadki v svojem domačem kraju.

  Dogajanje predstavijo v skupini.

  Ovrednotijo dogajanje in predlagajo rešitve.


  2. letnik - somatologija

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINE

  FORMATIVNI CILJI SOCIALIZACIJSKI CILJI POSEBNOSTI V IZVEDBI

  MEDICINSKA TERMINOLOGIJA IN TOPOGRAFIJA

  Dijaki

  Dijaki

   

 • naštejejo topografske dele telesa in jih poimenujejo z ustreznimi strokovnimi izrazi

 • spoznajo topografske ravnine in strokovne izraze za opisovanje položaja delov telesa

 • razložijo pomen enotne medicinske terminologije

 • s strokovnimi izrazi poimenujejo dele telesa in opišejo njihov položaj;

 • prevedejo besedilo iz publicističnega v strokovni - medicinski jezik in obratno;

 • se usposabljajo za strokovno komunikacijo v laboratoriju;

 • se usposobijo za spremljanje strokovne medicinske literature;

 • Sprejmejo značilnosti lika laboratorijskega tehnika in se po njih ravnajo.

  Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Uporaba strokovne topografske terminologije v laboratorijski komunikaciji.

  ZGRADBA ČLOVEŠKEGA TELESA

   

   

   

 • naštejejo in razvrstijo gradbene elemente telesa po njihovi zgradbi

 • opišejo sestav teh strukturnih in funkcionalnih enot

 • narišejo in opišejo zgradbo humane celice;

 • ločijo zunanje in notranje telesno okolje;

 • opišejo notranje in zunanje celično okolje in pojasnijo njuno povezanost;

 • analizirajo vzdrževanje stabilnega notranjega telesnega okolja;

 • grafično ponazorijo makro in mikroskopsko zgradbo telesnih tkiv in organov;

 • Se urijo v natančnosti.

  Razvijajo sposobnost dobrega opazovanja in grafičnega ponazarjanja.

  Se zavedo mikroskopskega sveta okoli sebe in v sebi.

  Razvijajo samozavest in govorne spretnosti.

  Demonstracija:

 • mikroskopskih preparatov humane celice,

 • histoloških preparatov različnih tkiv in organov.

 • SKELET

   

   

   

 • spoznajo makro in mikroskopsko zgradbo dolge in ploščate kosti ter njihovo rast in obnavljanj,

 • opišejo sklepe, jih razvrstijo po zgradbi in analizirajo njihovo gibljivost

 • opišejo sestav in pomen hrbtenice, prsnega koša ramenskega obroča, okončin, medenice in lobanje

 • razložijo vlogo zdrave prehrane, pravilne drže in aktivne rekreacije za zdravo okostje

 • ločijo najpogostejše poškodbe kosti in sklepov (zvin, izpah, prelom)

 • po modelu narišejo dele okostja in njihove medsebojne povezave;

 • na sebi in na modelu ponazorijo gibanje v sklepih ter določijo vrsto in gibljivost sklepov;

 • analizirajo svojo držo pri sedenju in jo spontano popravijo;

 • analizirajo pomen pravilne drže LT na delovnem mestu;

 • opišejo pravilno držo telesa pri dvigovanju bremen;

 • pojasnijo pomen ustreznega ležišča za hrbtenico;

 • pri opisovanju zgradbe in funkcije delov okostja pravilno uporabljajo strokovne izraze;

 • Se zavedo poklicne ogroženosti.

  Razvijajo pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja.

  Video: okostje.

  MUSKULATURA

   

   

   

 • naštejejo vrste mišic in opišejo razlike med njimi

 • grafično ponazorijo zgradbo skeletne mišice;

 • izvedejo poskus izotonične in izometrične kontrakcije in opišejo ter analizirajo razlike;

 • Razvijajo pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja.

  Demonstracija: izotonične in izometrične kontrakcije.

 • opišejo makroskopsko in mikroskopsko zgradbo skeletne mišice

 • opišejo in analizirajo energetske procese v mišični celici med mirovanjem in med delom v aerobnih in anaerobnih pogojih

 • pojasnijo pojma energetski izkoristek in toplotna izguba

 • ponazorijo in analizirajo vlogo skeletnih mišic pri termoregulaciji;

 • naštejejo skeletne mišice po skupinah, opišejo njihov položaj, potek in naloge;

 • Razvijajo odgovoren odnos do dela.

  Razvijajo komunikacijskih spretnosti.

  Video: mišičje.

  ŽIVČEVJE

   

   

   

 • opišejo zgradbo, lastnosti in vrste neuronov

 • razložijo vrste, potek in pomen refleksov

 • opišejo zgradbo in naloge hrbtenjače in možgan

 • ločijo simpatik in parasimpatik in analizirajo njuno vlogo pri homeostazi

 • grafično ponazorijo refleksni lok;

 • demonstrirajo in analizirajo različne reflekse;

 • analizirajo princip vzdrževanja homeostaze;

 • Razvijajo natančnost, telesno koordinacijo, ročne spretnosti, odgovornost in komunikativnost.

  Demonstracija:

 • refleksi.

  Video: možgani.

 • RECEPTORJI

   

   

   

  Oko

   

   

   

 • naštejejo in opišejo pomožne očesne naprave in pojasnijo njihov pomen

 • opišejo zgradbo očesnega zrkla in poimenujejo sestavne dele

 • opišejo pot svetlobne informacije do centra za vid

 • opišejo zenični refleks in akomodacijo leče

 • grafično ponazorijo pomožne očesne naprave;

 • grafično ponazorijo zgradbo očesnega zrkla in pot svetlobnega signala skozenj;

 • s poskusom demonstrirajo zenični refleks in pojasnijo njegov pomen;

 • opišejo pravilno osvetlitev delovnega mesta;

 • naštejejo vsakdanje ukrepe za ohranjanje vida in se po njih ravnajo;

 • Se zavedo pomena varovanja vida in sluha za uspešno poklicno kariero.

  Se usposobijo za timsko delo.

  Razvijajo odgovornost, strpnost in komunikativnost.

   

  Uho

   

   

   

 • naštejejo in opišejo dele ušesa in pojasnijo njihov pomen za dober sluh,

 • opišejo pot zvočnega signala do centra za sluh

 • grafično ponazorijo dele ušesa in pot zvočne informacije do centra za sluh;

 • s kliničnim poskusom ocenijo svoj sluh;

 • opišejo prevodno in sprejemno naglušnost in najpogostejše vzroke zanju;

 • analizirajo pogostnost in vzroke sprejemne naglušnosti pri mladih in zaščitne ukrepe;

 • Se zavedo pomena škodljivosti hrupa v vsakdanjem življenju in pri delu.

  Dojamejo pomen varstva pri delu.

  Dojamejo posebno ogroženost mladih zaradi zasvojenosti s hrupom.

  Demonstracija:

 • zeničnega refleksa,

 • merjenja sluha.

  Video: oko in uho.

 • DROBOVNI ORGANI

   

   

   

 • naštejejo in razvrstijo drobovne organske sisteme in pojasnijo njihove naloge

 • opišejo zgradbo masivnih in votlih drobovnih organov

 • naštejejo in opišejo preproste klinične in laboratorijske preiskave za ocenjevanje položaja, zgradbe in funkcionalnih sposobnosti posameznih drobovnih organov

 • razložijo vlogo posameznih drobovnih organskih sistemov pri vzdrževanju stabilnega notranjega telesnega okolja;

 • grafično ponazorijo sestav votlih in masivnih drobovnih organov;

 • otipajo in preštejejo pulz;

 • poslušajo srce;

 • prepoznajo pljuča in srce in prsni votlini na rtg sliki;

 • Razvijajo ročne spretnosti.

  Razvijajo human odnos do ljudi.

  Razvijajo čut za poštenost pri izvajanju preiskav ter pri interpretaciji in manipuliranju z rezultati preiskav.

  Demonstracija:

 • hemograma in urinskega izvida,

 • rtg pc,

 • palpacije in štetja pulza,

 • auskultacije srca,

 • merjenja krvnega pritiska.

 • PREBAVILA

   

   

   

 • naštejejo po vrsti sestavne dele prebavil, jih strokovno poimenujejo in opišejo njihove naloge

 • opišejo prebavo ogljikovih hidratov, maščob in beljakovin

 • opišejo prehajanje prebavljene hrane v krvni obtok in preskrbo telesnih celic s hranilnimi snovmi

 • opišejo makro in mikroskopsko zgradbo jeter in trebušne slinavke in naštejejo njune naloge

 • grafično ponazorijo položaj in zgradbo delov prebavil;

 • naštejejo in analizirajo elemente zdrave hrane in zdrave prehrane;

 • opišejo vzroke in klinično sliko angine, vnetja želodčne sluznice, sladkorne bolezni, žolčnih kamnov, drisk in zaprtja;

 • analizirajo škodljive učinke nenadzorovanih redukcijskih diet pri mladih;

 • ločijo pojme idealna telesna teža, debelost in podhranjenost;

 • Razvijajo zdrave prehrambene navade.

  Razvijajo motivacijo za ekološko pridelavo, predelavo, distribucijo in pripravo hrane.

  Video:

 • okus in vonj,

 • želodec,

 • tanko črevo,

 • jetra.

 • DIHALA

   

   

   

 • naštejejo in razvrstijo dele dihalne poti in jih strokovno poimenujejo

 • opišejo makro in mikroskopsko zgradbo pljuč in pljučno dihanje

 • analizirajo preskrbo telesa s kisikom v mirovanju in med naporom

 • grafično ponazorijo organe dihalnih poti, pljuča in pljučno dihanje;

 • narišejo in razložijo mali -pljučni krvni obtok;

 • štejejo frekvenco dihanja med mirovanjem in njeno spreminjanje med naporom in rezultate grafično ponazorijo;

 • analizirajo spreminjanje preskrbe telesa s kisikom med naporom;

 • Razvijajo motivacijo za ohranjanje naravnega okolja.

  Razvijajo motivacijo za samoopazovanja.

  Razvijajo komunikacijske spretnosti.

  Dojamejo škodljive učinke kajenja.

  Demonstracija:

 • dihanje v mirovanju in med naporom.

  Video: pljuča.

 • SEČILA

   

   

   

 • razvrstijo dele sečnih poti in jih strokovno poimenujejo

 • opišejo makro in mikroskopsko zgradbo ledvice in opišejo nastajanje primarnega in sekundarnega urina

 • razložijo diurezo in mikcijo

 • grafično ponazorijo položaj in sestav delov sečnih poti;

 • grafično ponazorijo nefron in ledvični krvni obtok in razložijo faze nastajanja urina;

 • razložijo pomen vode za telo ter mehanizme vzdrževanja vodnega ravnovesja v telesu;

 • Dojamejo pomen varstva naravnih virov pitne vode.

  Demonstracija:

 • urinski izvid zdravega človeka in bolnikov.

 • OBTOČILA

   

   

   

 • opišejo krvno plazmo, naštejejo krvne celice, njihovo naloge in pomen

 • opišejo proces strjevanja krvi

 • razložijo obrambne naloge imunskega sistema

 • opišejo značilnosti krvnih skupin ABO in Rh sistema

 • opišejo zgradbo in delovanje srca in veliki krvni obtok

 • opišejo nastajanje limfe in limfni obtok

 • odčitajo preproste elemente hemograma in jih v diskusiji ovrednotijo;

 • opišejo mehanizem vnetja;

 • štejejo svoj pulz v mirovanju in po naporu;

 • izmerijo krvni pritisk s Hg manometrom in stetoskopom;

 • analizirajo krvni obtok v mirovanju in ob naporu;

 • analizirajo obrambne mehanizme zoper tujke v telesu;

 • Razvijajo motivacijo za samoopazovanje.

  Razvijajo ročne spretnosti, strpnost, in komunikativnost.

  Demonstracija:

 • hemograma,

 • štetja pulza,

 • merjenja krvnega pritiska.

  Video:

 • srce in krvni obtok,

 • imunski sistem.

 • ENDOKRINI IN REPRODUKCIJSKI SISTEM

   

   

   

 • opišejo razvoj in vrste, endokrinih žlez

 • opišejo položaj in dele hipofize, ščitnice in nadledvičnih žlez, naštejejo njihove hormone in učinke

 • opišejo sestav in delovanje moških in ženskih spolnih organov

 • opišejo menstruacijski ciklus

 • z merjenjem bazalne temperature ocenijo delovanje rodil;

 • analizirajo potek in vplive menstruacijskega ciklusa na telo;

 • analizirajo vlogo endokrinih žlez pri vzdrževanju homeostaze;

 • Razvijajo motivacijo za samoopazovanje.

  Demonstracija:

 • menstruacijskega koledarčka zdrave mladostnice.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •