B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK LABORATORIJSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

           

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Geografija

2

70

           

70

Psihologija

           

2

68

68

Informatika

   

2

70

       

70

Biologija

3

105

           

105

Fizika

   

2

70

2

70

   

140

Kemija

4

140

4

140

       

280

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

26

910

23

805

14

490

13

442

2647

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Zdravstvena vzgoja in somatologija

2

70

2

70

       

140

Mikrobiologija in epidemiologija

2

70

4

140

2

70

2

68

348

Hematologija

       

5

175

3

102

277

Klinična kemija in biokemija

       

5

175

5

170

345

Analizna kemija

       

2

70

3

102

172

Laboratorijske tehnike v patologiji

           

2

68

68

Skupaj B

4

140

6

210

14

490

15

510

1350

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk *

2

70

1

35

2

70

4

136

311

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

     

72

 

72

   

144

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

32

1120

30

1050

30

1050

32

1088

4308

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

70

 

107

 

142

 

136

455

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1216

 

1146

 

1146

 

1152

4660

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1216

 

1218

 

1218

 

1152

4804

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

2

 

2

 

 

4

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

40

 

40

 

36

154

Pojasnila k predmetniku:

* Praktični pouk obsega naslednje vsebine:
1. letnik: Osnove laboratorijske tehnike
2. letnik: Mikrobiologija z epidemiologijo
3. letnik: Analizna kemija
4. letnik: Mikrobiologija, hematologija, klinična kemija in biokemija, laboratorijske tehnike v patologiji.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Biologija

učitelj

18

do 17

   
laborant    

17

18

Kemija

učitelj

19

do 17

   
laborant    

24

19

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

 

 

laborant       30

2.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Kemija

učitelj

19

do 17

   
laborant    

24

19

Mikrobiologija in epidemiologija

učitelj

70

do 17

 

 

laborant       70

Praktični pouk

učitelj

35

do 17

 

 

laborant       14

3.

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Mikrobiologija in epidemiologija

učitelj

6

do 17

 

 

laborant       6

Hematologija

učitelj

70

do 17

 

 

laborant       70

Klinična kemija in biokemija

učitelj

70

do 17

 

 

laborant       70

Praktični pouk

učitelj

70

do 17

 

 

laborant       30

4.

Mikrobiologija in epidemiologija

učitelj

6

do 17

 

 

laborant       6

Hematologija

učitelj

34

do 17

 

 

laborant       34

Klinična kemija in biokemija

učitelj

34

do 17

 

 

laborant       34

Analizna kemija

učitelj

34

do 17

 

 

laborant       34

Praktični pouk

učitelj

136

do 17

 

 

laborant       49

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne vzgoje

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije

Psihologija in komunikologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Zdravstvena vzgoja in somatologija

učitelj

visokošolska izobrazba s predhodno pridobljeno višješolsko izobrazbo iz zdravstva ali visokošolska izobrazba iz zdravstvene vzgoje ali medicine ali biologije

Mikrobiologija in epidemiologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz mikrobiologije ali biologije ali medicine ali farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz laboratorijske tehnike ali farmacije ali kemije

Hematologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz farmacije ali biologije ali medicine

laborant

srednja strokovna izobrazba iz laboratorijske tehnike ali farmacije ali kemije

Klinična kemija in biokemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali farmacije ali medicine ali biologije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz laboratorijske tehnike ali farmacije ali kemije

Analizna kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali farmacije

laborant

srednja strokovna izobrazba iz laboratorijske tehnike ali farmacije ali kemije

Laboratorijske tehnike v patologiji

učitelj

visoka izobrazba iz medicine ali biologije

Praktični pouk

učitelj

visoka izobrazba iz biologije ali mikrobiologije ali farmacije ali kemije ali medicine

laborant

srednja strokovna izobrazba iz laboratorijske tehnike ali farmacije ali kemije