A. SPLOŠNI DEL

Ime izobraževalnega programa: LABORATORIJSKI TEHNIK srednje strokovno izobraževanje

Naziv strokovne izobrazbe: laboratorijski tehnik/laboratorijska tehnica

Trajanje izobraževanja: štiri leta

Posebni vpisni pogoji: zdravniško potrdilo, s katerim kandidat dokaže, da ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu.

Cilji izobraževalnega programa:

Poleg splošnih ciljev vzgoje in izobraževanja dijaki:

 • sistematično nadgrajujejo splošno izobrazbo pri temeljnih splošno izobraževalnih predmetih,
 • pridobijo splošno teoretično znanje, ki so podlaga za razumevanje stroke,
 • razvijajo analitično mišljenje, ki je potrebno za razvoj poklicne spretnosti,
 • se usposobijo za povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja,
 • pridobijo teoretično in praktično znanje za strokovno izobrazbo, ki je potrebna za začetek dela in za nadaljnje izobraževanje ,
 • razvijejo odgovornost za lastno zdravje in pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja,
 • pridobijo sposobnost hitrega prilagajanja razmeram na delovnem mestu in večje mobilnosti med delovnimi mesti,
 • pridobijo teoretično in praktično znanje, ki jim omogočajo samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc,
 • se usposobijo za pripravo delovnih prostorov, materialov, enostavnejših reagentov, aparatur in pripomočkov za delo,
 • se usposobijo za natančno in varno delo z biološkim materialom in reagenti,
 • razvijajo odgovoren odnos do okolja in zanimanje za njegovo aktivno varovanje,
 • poznajo področja laboratorijske diagnostike in njihov pomen,
 • se seznanijo s slovensko in tujo strokovno terminologijo,
 • si pridobijo čut odgovornosti za delo z občutljivimi instrumenti,
 • privzgajajo kritičnost pri podajanju rezultatov dela ,
 • se usposobijo za vodenje predpisane dokumentacije,
 • razvijajo poklicno etiko v skladu s kodeksom etike laboratorijskih delavcev, vključno z varovanjem podatkov,
 • razvijajo osebnostne lastnosti, ki so pomembne za dobro in uspešno opravljanje poklica kot so odgovornost, natančnost, delavnost, samostojnost, samoiniciativnost, kritičnost, komunikativnost, vztrajnost, kreativnost in sposobnost vključevanja v timsko delo,
 • razvijajo odgovoren odnos do dela in delovne navade,
 • razvijejo motivacijo za vseživljensko učenje,
 • se oblikujejo v samozavestne in podjetne osebnosti, ki se bodo znale s svojim znanjem in delom uveljaviti na trgu delovne sile.

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja:

  Predmeti

  Obvezni načini preverjanja in ocenjevanja znanja

  Zdravstvena vzgoja

  ustno

  Mikrobiologija in epidemiologija

  ustno, vaje

  Hematologija

  ustno, vaje

  Klinična kemija in biokemija

  ustno, vaje

  Analizna kemija

  ustno

  Laboratorijske tehnike v patologiji

  ustno

  Praktični pouk

  izdelek z zagovorom

  Vsebina (predmeti) poklicne mature

  Skupni del:

 • slovenščina,
 • klinična kemija in biokemija.

  Izbirni del:

 • tuji jezik I ali matematika (po izbiri dijaka),
 • praktični del izpita in zagovor.