SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IME PREDMETA

KONSTRUKCIJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

45

95

140

2.

25

80

105

3.

25

80

105

4.

32

70

102

skupaj

127

325

452


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Konstrukcije so temeljni lesarski predmet, ki daje osnovna znanja za prostorsko predstavo izdelkov, oblikovanje in pripravo konstrukcijske dokumentacije. Je osnova za pripravo dela, izdelavo tehnološkega procesa, oziroma pogoj za samo izdelavo izdelka. Konstruiranje združuje vsa splošna in strokovno-teoretična znanja pri izdelavi konstrukcijske dokumentacije.

Uporaba računalnika pri risanju, ki je s svojimi programi samo orodje, pa spreminja tudi spretnosti pri risanju: poudarek je na skiciranju in uporabi računalnika.

Pri predmetu dijak:

 • znajo uporabljati risarski pribor in druga sodobna risarska orodja;

 • znajo uporabljati risarske računalniške programe;

 • znajo skicirati;

 • znajo upoštevati lastnosti lesa in tvoriv pri konstruiranju izdelkov;

 • znajo konstruirati posamezne lesne izdelke;

 • znajo izdelati konstrukcijsko dokumentacijo;

 • znajo upoštevati standarde materialov in okovja;

 • znajo upoštevati tehnološke zahteve in možnosti;

 • znajo upoštevati načelo ergonomije pri konstruiranju posameznih izdelkov in opremljanju bivalnih prostorov;

 • razvijajo estetski občutek pri oblikovanju in konstruiranju izdelkov in opremljanju bivalnih prostorov;

 • upoštevajo ekološke zahteve in razvijajo občutek za ekonomično izrabo materialov;

 • razvijajo spoštovanje in skrb za ohranjanje naše stavbne in bivalne kulturne dediščine;

 • razvijajo občutek za obdelavo in uporabo lesa za različne izdelke.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Opisna geometrija

  Dijak

  Dijak

   

 • vzporedne poševne in pravokotne projekcije

 • pravokotna projekcija točke, daljice, likov in teles

 • preseki in predori teles, razvijanje plaščev teles

 • spozna pojme prostor, geometrija in opisna geometrija;

 • spozna osnovne geometrijske konstrukcije;

 • seznani se z osnovnimi načini projiciranja vzporednih in pravokotnih projekcij;

 • razlikuje projekcije, kaj je tloris, naris, stranski ris;

 • je sposoben prostorske predstave;

 • prepoznava in konstruira osnovne elemente v pravokotni projekciji: točka, daljica, premica, ravnina, liki, telesa, preseki teles;

 • nariše vaje in programe;

 • Razvija sposobnost prostorske predstave komuniciranja s pomočjo risbe.

  Razvija natančnost pri delu in strokovnost.

  Razvija sistematičnost, vztrajnost, urejenost in estetsko usklajenost pri izdelavi izdelkov.

  Opisuje s pomočjo načrtov risb in skic predmete v okolju.

  Bere skice, tehniške risbe in načrte.

  VAJE IN PROGRAMI (8 ur)

 • riše simetrale, pravokotnice, delitve na enake dele, delitve v razmerju;

 • riše kote, simetrale kotov, tangente na krog, kroge skozi tri točke;

 • riše mnogokotnike, elipse, krivulje;

 • riše pokončna in poševna telesa v prostoru: kocka, kvader, prizme, piramide, stožci;

 • riše plašče osnovnih teles;

 • bere in opisuje skice, risbe, načrte;

 • riše ravnine v prostoru,preseke, plašče presekanih teles;

 • telesa narisana v pravokotnih projekcijah riše v poševne projekcije in obratno;

 • Tehnično risanje

   

   

   

 • risalna sredstva in orodja

 • tehnična dokumentacija izdelkov

 • merila, razmerja

 • formati tehničnih risb

 • tehnična pisava

 • črte

 • prerezi

 • kotiranje

 • spozna in uporablja različna ročna risalna sredstva in orodja;

 • spozna različne vrste risb in načrtov;

 • uporablja ustrezna merila in razmerja;

 • pozna formate tehničnih risb;

 • zna zložiti načrte;

 • pozna standard tehnične pisave;

 • zna uporabljati različne črte v tehničnih risbah;

 • pozna in uporablja različne označbe za prereze materialov v risbi;

 • Razvije natančnost, strokovnost in zanesljivost.

  Razvije sposobnost komuniciranja s pomočjo risbe.

  Razvije sposobnost pisnega izražanja.

  Razvije natančnost, strokovnost, vztrajnost.

  VAJE IN PROGRAMI (18 ur)

 • uporablja različno ročno risalno orodje;

 • ročno piše;

 • zlaga načrte različnih formatov;

 • tabelarično prikaže uporabo različnih črt;

 • prikaže šrafure;

 • skiciranje

 • zna uporabljati elemente kotiranja;

 • pozna značilnosti kotiranja v tehničnih risbah;

 • povezuje kotiranje s tehnologijo;

 •  nariše in izvaja vaje;

 • povezuje teoretično znanje s praktičnim znanjem;

 • spozna pomen skiciranja, razvija in obvladuje tehniko prostoročnega risanja;

 • opazuje predmete, si jih zna predstavljati v različnih projekcijah in jih zna tehnično skicirati;

 • pridobi rutino tehničnega skiciranja;

 • Se zaveda odgovornosti izražanja pri pravilnem skiciranju.

 • riše vezne elemente v različnih merilih;

 • na osnovi vzorcev elementov izdelkov izbere ustrezne poglede, vzorce izmeri in nariše v pravokotni in poševni projekciji;

 • zapiše tehnološke operacije, predpiše orodja ali stroje

 • prerisuje načrte;

 • kotira narisane vzorce ob upoštevanju tehnologije;

 • ogleda si uporabo konstrukcijske dokumentacije v podjetjih (ekskurzija);

 • pripravi poročilo;

 • skicira preproste elemente izdelkov v poševnih in pravokotnih projekcijah;

 • skicira po vzorcih vse osnovne pohištvene izdelke;

 • Uporaba računalnika pri Konstruiranju

 • uporablja računalniške programe za risanje;

 • z računalnikom zna narisati mnogokotnike, ovale, elipse, krožne prehode, loke;

 • z računalnikom zna narisati elemente izdelkov, jih kotirati, šrafirati, risati v ravninah;

 • zna narisati konstrukcijsko dokumentacijo;

 • risbe pripravi za izris in izriše;

 • riše vaje in programe;

 • Pridobi spretnost uporabe računalnika.

  Razvija natančnost.

  VAJE IN PROGRAMI

 • s pomočjo računalnika nariše vse vaje iz opisne geometrije, tehničnega risanja in riše vezne elemente v različnih merilih;

 • nariše konstrukcijsko dokumentacijo;

 • ogleda si podjetje, ki uporablja konstruiranje podprto z računalnikom (ekskurzija);

 • napiše poročilo z ekskurzije;

 • Razdelitev lesarskih izdelkov

   

   

   

 • delovno pohištvo (miza)

 • ležalno pohištvo (postelja)

 • shranjevalno pohištvo (omara)

 • spozna in razlikuje tipične lesarske izdelke;

 • prepozna izdelke;

 • Razvija natančnost in strokovnost.

  VAJE IN PROGRAMI (10 ur)

 • nariše in skicira montažne načrte vseh osnovnih

 • sedežno pohištvo (stol)

 • stavbno pohištvo (okno, vrata)

 • zna določiti in poimenovati sestavne elemente posameznega izdelka: noga, stranica, strop, dno, vrata ...;

 • uporablja montažne načrte;

 • nariše vaje in programe;

 •  

  izdelkov (lesne vezi in elemente zvez lahko izpusti) prostoročno in z računalnikom;

 • poimenuje vse elemente izdelkov;

 • Lesni konstrukcijski elementi

   

   

   

 • materiali, značilnosti, zakonitosti konstruiranja

 • vrste vezi

 • značilnosti vezi

 • vezi in tehnologija

 • dimenzioniranje vezi

 • okovje

 • tolerance, ujemi

 • element,sestav, sklop in izdelek

 • spozna vse vrste vezave lesa;

 • spozna in razlikuje lastnosti masivnega lesa in lesnih tvoriv pri konstruiranju;

 • razlikuje vse vrste lesnih vezi;

 • pozna značilnosti posameznih vezi;

 • zna konstruirati vezi na osnovi različne obdelave;

 • razume pomen ujema in zna določiti tolerance vsem vezem;

 • pozna izkustveno dimenzioniranje;

 • razlikuje okovje po funkciji;

 • spoznava detajle vgradnje posameznega okovja;

 • seznani se s katalogi okovja;

 • spozna sestavljanje izdelka;

 • zna izmeriti, poiskati ustrezno projekcijo, narisati in kotirati elemente, sestave in sklope izdelkov (kosovnice);

 • nariše vaje in programe;

 • Razvija natančnost, strokovnost in zanesljivost.

  Razvija sposobnost povezovanja različnih znanj.

  VAJE IN PROGRAMI (15 ur)

 • skicira in nariše lesne vezi v poševni in pravokotni projekciji;

 • izdelkom iz različnih materialov in z različnim okovjem določi različne vezi;

 • s pomočjo katalogov utemeljeno izbere možna in najustreznejša okovja za predstavnike izdelkov;

 • pri risanju in kotiranju lesne vezi povezuje s tehnologijo;

 • stroji in orodji;

 • skicira in z računalnikom izriše in kotira detajle vgradnje okovja;

 • z računalnikom izriše in kotira elemente zvez in okovje in si pripravi knjižnico;

 • Perspektiva

 • pozna pomen perspektive pri predstavitvi predmetov in prostora;

 • pozna pojme perspektiva, horizont, osnovnica, bežišča;

 • nariše izdelek in prostor v frontalni in poševni perspektivi;

 • zna uporabiti računalniški program za prostorsko predstavitev izdelkov;

 • nariše vaje in programe;

 • Zave se sposobnosti komuniciranja s stranko s pomočjo risbe.

  Razvija sposobnost utemeljitve izbire.

  VAJE IN PROGRAMI (10 ur)

 • v frontalni in poševni perspektivi nariše preproste izdelke;

 • po danem tlorisu opremljenega stanovanja nariše perspektivo;

 • s pomočjo računalniškega programa opremi in izriše opremljeno stanovanje;

 • Les v gradbeništvu

   

   

   

 • ostrešja, predalčne konstrukcije

 • lesene zgradbe

 • stopnice

 • obloge

 • spozna pomen uporabe lesa v gradbeništvu;

 • spozna konstrukcije ostrešij in pomen predalčnih konstrukcij;

 • spozna glavne tesarske vezi;

 • spozna gradnjo montažnih objektov - lesenih zgradb;

 • razlikuje različne vrste stopnic;

 • zna izračunati in konstruirati stopnice;

 • razlikuje različne lesene obloge (tla, strop, stene);

 • nariše vaje in programe;

 • Razvija natančnost in vztrajnost.

  Razvija sposobnost prostorske predstave.

  Razvija strokovnost.

  Razvije sposobnost pisnega izražanja.

  VAJE IN PROGRAMI (5 ur)

 • napiše poročilo o uporabi lesa pri gradnji;

 • izračuna preprosto predalčno konstrukcijo;

 • nariše podstrešje in detajle tesarskih vezi;

 • po vzorcu nariše detajle montažnih hiš;

 • izračuna toplotno prevodnost sten;

 • dimenzionira stopnice;

 • konstruira ravne in razvije okrogle stopnice;

 • izdela poročilo o uporabi lesa v gradbeništvu;

 • Lesna galanterija

   

   

   

 • drugi izdelki iz lesa

 • spozna in razlikuje še vse druge izdelke iz lesa;

 • opiše in predstavi druge izdelke;

 • nariše vaje in programe;

 • Razvije sposobnost pisnega izražanja.

  Razvije sposobnost skiciranja.

  VAJE IN PROGRAMI

 • napiše poročilo : o pomenu, predstavitvi, izdelavi in konstrukciji raznih izdelkov iz lesa;

 • skicira izdelke;

 • Konstruiranje lesnih izdelkov

  Za naštete izdelke:

   

   

 • miza, delovno pohištvo

 • postelja, ležalno pohištvo

 • omara, shranjevalno pohištvo

 • vrata, stavbno pohištvo

 • okno, stavbno pohištvo

 • stol, sedežno pohištvo

 • pozna funkcijo, standarde, elemente, materiale, lesne vezi in okovje za tipične izdelke;

 • zna uporabljati kataloge rezil in okovja pri konstruiranju izdelkov in upošteva standarde;

 • spoznava pomen in obseg konstrukcijske dokumentacije;

 • izdela konstrukcijsko dokumentacijo za tipične izdelke, ročno in z uporabo računalniških programov;

 • zna brati načrte različnih izdelkov;

 • seznani se z različnimi materiali za blazinasto pohištvo;

 • nariše vaje in programe;

 • Razvija natančnost, strokovnost in zanesljivost.

  Razvija sposobnost povezovanja strokovnih znanj.

  VAJE IN PROGRAMI (68 ur)

 • za vsak izdelek pripravi in nariše dokumentacijo, ki obsega:

 • izdelek v poševni projekciji,

 • izdelek v perspektivi (frontalni ali poševni),

 • montažni ali eksplozijski načrt,

 •  

 •  

 •  

 • sestavni načrt: izdelek v pravokotnih projekcijah z ustreznimi prerezi, kotiranimi detajli in izpisanimi elementi.

 • izdelek:

 • miza,

 • postelja,

 • omara,

 • vrata,

 • okno,

 • stol.

 • Konstruiranje izbranega izdelka

   

   

   

  Konstrukcijska dokumentacija za izdelek, ki ga bo dijak naredil v delavnici

 • program: izdela konstrukcijsko dokumentacijo, ki jo bo uporabil za izdelavo izdelka pri praktičnem pouku;

 • Razvije osebno in delovno odgovornost pri izdelavi dokumentacije.

  PROGRAM (12 ur)

 • izdela vso potrebno konstrukcijsko dokumentacijo (kosovnice oziroma delavniške risbe v pravokotni in poševni projekciji);

 • Zgodovina pohištva,stil, moda, industrijsko oblikovanje

 • spozna in razume pomen poznavanja stilnega pohištva, naše stavbne in kulturne dediščine;

 • razlikuje detajle stilnega pohištva;

 • izdela vaje in poročila;

 • Razvije ekološko zavest.

  Razvije odnos za ohranjanje naše kulturne dediščine.

  Razvije sposobnost pisnega izražanja.

  VAJE IN POROČILA

 • napiše poročilo o ogledu muzejev, sejmov, razstav ..;

 • izriše stilne značilnosti pohištva;

 • Oblikovanje

   

   

   

  Funkcionalnost, ergonomija, antropometrijski podatki, funkcionalnost, preoblikovanje

 • je seznanjen s pomenom funkcionalnosti in ergonomije pri oblikovanju in konstruiranju izdelkov;

 • preoblikuje tipične izdelke (redesign) z upoštevanjem funkcionalnosti in ergonomije;

 • Razvija odnos do lepega.

  Razvija odnos do funkcionalnega.

  Razvija odnos do ergonomije.

  VAJE IN POROČILA (10 ur)

 • izdela načrt ergonomskega sedenja;

 • pripravi ureditev tipičnih delovnih mest (kuhinja in pakiranje);

 • analizira posamezne izdelke;

 • predlaga izboljšave pri izdelkih, jih primerja in utemeljuje;

 • Standardizacija kvalitete

 • pozna standarde in metode za ocenjevanje kakovosti pohištva;

 • Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija sposobnost pisnega izražanja.

 • ogleda si testiranje pohištva (ekskurzija);

 • napiše poročilo;

 • Razvoj in opremljanje hiše in stanovanja

 • pozna značilnosti gradnje in opremljenosti hiš in stanovanj v časovnih obdobjih pri nas;

 • pozna ustrezno pohištvo za bivalne prostore;

 • pozna ergonomsko opremljanje bivalnih prostorov;

 • s pomočjo katalogov in prospektov izbere pohištvo za idealno opremo stanovanja;

 • s pomočjo računalniškega programa opremi stanovanje;

 • nariše vaje in programe;

 • Razvija strokovnost.

  Razvija sposobnost pisnega izražanja.

  Razvija sposobnost priprave zbirk.

  VAJE IN PROGRAMI (6 ur)

 • pripravi poročilo – opis gradnje posameznih objektov;

 • pripravi slikovno zbirko pohištva po različnih kriterijih

 • izriše tloris stanovanja;

 • opremi stanovanje z izbranim pohištvom (tabele, tloris ..);

 • Oblikovanje izdelka

 • povezuje oblikovanje in razvoj izdelka s tehnološkimi možnostmi in izdelek izdela;

 • program in seminarska naloga;

 • Razvija strokovnost.

  Razvija sposobnost pisnega izražanja.

  Razvija sposobnost povezovanja teoretičnega in praktičnega znanja.

  PROGRAM, SEMINARSKA NALOGA (14 ur)

 • izbere, oblikuje, pripravi dokumentacijo za izdelavo izdelka v šolskih delavnicah;

 • pripravi seminarsko nalogo;


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah),

 • ustno.

  Ocenjujejo se tudi vaje, programi z zagovorom, lahko pa tudi poročila ter seminarske naloge.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • lesni konstrukcijski elementi

 • lesarski izdelki

 • Tehnologija

 • izbor delovnih operacij za izdelavo konstrukcijskih rešitev;

 • postavitev tehnoloških procesov za izdelavo lesarskih izdelkov;

 • lesni konstrukcijski elementi

 • lesarski izdelki

 • Praktični pouk

 • sposobnost branja konstrukcijske dokumentacije;

 • konstrukcijska dokumentacija za izdelke

 • Organizacija in ekonomika

 • sposobnost branja konstrukcijske dokumentacije;

 • lesni konstrukcijski elementi

 • lesarski izdelki

 • Tvoriva

 • poznavanje in izbira ustreznih materialov in tvoriv za lesarske izdelke;

 • oblikovanje in konstruiranje lesarskih izdelkov

 • Projektiranje

 • poznavanje in sposobnost oblikovanja in konstruiranja;

 • zgodovina pohištva

 • stil, moda

 • Umetnost

 • poznavanje značilnosti stilnih obdobij;

 • skiciranje

 • Umetnost

 • umetniško skiciranje;


 • 7. METODIČNO-DIDAKTIČNA NAVODILA

  Predmet KONSTRUKCIJE vsebuje naslednje vsebine: opisna geometrija, tehnično risanje, skiciranje, uporaba računalniških programov pri konstruiranju, spoznavanje izdelkov do elementov, lesne vezi, okovje, perspektivno risanje, les v gradbeništvu, lesna galanterija, konstruiranje izdelkov, zgodovina pohištva, projektiranje izdelkov, oblikovanje izdelkov in opremljanje stanovanj.

  Vse te vsebine so opredeljene v nomenklaturi poklicev za lesarskega tehnika. Vsebine so razporejene v zaporedju, kjer je upoštevano načelo od lažjega k težjemu in kjer je le bilo mogoče tudi časovno usklajeno z obravnavo vsebin pri drugih strokovno-teoretičnih predmetih. Pri vseh vsebinah so predvidene tudi vaje, programi, poročila in testi.

  Pri predmetu so predvideni tudi ogledi razstav, obiski sejmov in muzejev. Ker je tudi pri predmetu konstrukcij nujno poznavanje dogajanja v proizvodnji (podjetjih) so predvidene strokovne ekskurzije, na katere morajo biti dijaki ustrezno pripravljeni, seznanjeni s cilji ekskurzije in zahtevano vsebino poročila, ki ga morajo pripraviti po končani ekskurziji. Vsebine so usklajene s praktičnim poukom, ker je eden izmed ciljev predmeta tudi ta, da narisano dijaki pri praktičnem pouku tudi izdelajo.

  V katalogu ni opredeljeno natančno število ur, ki jih mora učitelj porabiti za obravnavo posamezne učne vsebine.  Natančno število ur določi učitelj, ki pa seveda mora upoštevati dejstvo, da je potrebno vse vsebine obravnavati, priporočeno je v zaporedju, ki je predviden v katalogu in glede na razpoložljivo število ur predmeta konstrukcije v vseh štirih letnikih. V katalogu so okvirno določene ure za tiste vsebine, kjer se dijaki delijo v skupine.

  Vaje je možno risati že v prvem letniku z računalnikom (program za opisno geometrijo) ali pa v naslednjih. Delitev v skupine je predvidena zaradi individualnega pristopa k izvajanju vaj, risanju vaj in programov. Učitelj mora ob stalnem pregledovanju in svetovanju pri risanju vse narisano gradivo še pregledati, popraviti in oceniti.

  Cilj prenove je bolj kvalitetno znanje ob zaključku pouka. Pri predmetu konstrukcije znanja, ki si ga dijaki pridobijo ni težko dokazati niti preverjati. Da jim bomo poleg teoretičnega znanja dali tudi nujno potrebna praktična znanja, kar od nas zahteva tudi strokovna javnost, je bistveno, da pri predmetu konstrukcije dajemo poudarek na vajah, ki jih morajo dijaki opravljati v šoli, za kar pa jim moramo zagotoviti ustrezno opremljene učilnice in kvalitetno usposobljene učitelje, ki bodo pouk izvajali.

  V program lesarskega tehnika se vpisujejo dijaki s slabšim učnim uspehom, vendar z večjo motivacijo za obdelavo lesa. Omogočimo jim kvalitetnejši pouk: individualni pristop pri vajah  že v prvem letniku, risanje z vsemi orodji , tudi računalnikom, uporabo vseh sredstev navedenih v pogojih za izvedbo predmeta konstrukcije.

  Katalog ne predpisuje vsebin po letnikih niti ne določa števila ur pri posameznih vsebinah.  Okvirno število ur je določeno samo pri vajah oziroma pri risanju programov zato, ker je pri tem zahtevana tudi delitev v skupine in izvedba vaj v risalnici 2. Za izvedbo pouka sta predvideni dve specializirani učilnici: ena za pouk za 32 dijakov (risalnica 1) in ena učilnica za pouk za 16 dijakov (računalnica 2) za izvajanje vaj. Računalnik se uporablja kot orodje za risanje. Zato je predvideno, da se glede na možnosti in opremljenost posameznih šol vaje v začetku rišejo ali ročno ali pa takoj z računalnikom. Učitelji, ki poučujejo konstrukcije morajo znati risati z računalnikom.

  Delitev v skupine je predvidena pri vajah, ki se izvajajo v risalnici 2, ki je ustrezno opremljena za pouk konstrukcij za 16 dijakov. Na ta način lahko učitelj pri vajah več časa posveti posameznemu dijaku, sprotno spremlja njegovo delo, opozarja na napake in spremlja napredek posameznega dijaka, kar pomeni tudi objektivnejše ocenjevanje. Dijaku pa je potrebno pri pouku konstrukcij zagotoviti risanje na ustreznih mizah oziroma risanje z računalnikom.