SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

140

140

2.

 

140

140

3.

 

175

175

4.

 

136

136

skupaj

 

591

591

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijaki:

 • spoznajo osnove ročnega in strojnega mizarjenja;

 • pridobijo osnovnih spretnosti pri obdelavi lesa z ročnim mizarskim orodjem;

 • se navajajo na točnost in pravilnost dela;

 • razumejo pomen pravilne uporabe in priprave ročnega orodja;

 • spoznavajo značilnosti materiala pri obdelavi;

 • se učijo racionalne uporabe materialov in delovnih sredstev;

 • pridobivajo zavest o pomenu varnega dela pri obdelavi lesa;

 • uporabljajo različni vrste strojev za posamezne delovne operacije;

 • spoznavajo značilnosti rezil in pomen ostrine za kvalitetno ter varno delo;

 • znajo uporabiti različne dodatke in šablone pri strojni obdelavi lesa;

 • razumejo pomen zaščitnih elementov strojev za obdelavo lesa;

 • spoznavajo pomen delovnih navad v lesarski proizvodnji;

 • znajo povezovati teoretične vsebine v izdelavi uporabnih izdelkov;

 • znajo uporabiti CNC tehnologijo pri izdelavi pohištva;

 • spoznajo pomen in probleme ekologije v lesarski proizvodnji;

 • oblikujejo in izdelajo avtorsko samostojen izdelek kot del projektne naloge.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Osnovne vaje ročne obdelave lesa

  Dijak

  Dijak

   

 • merjenje in zarisovanje,žaganje z ročno žago,dolbenje z dleti,ročno skobljanje, vrtanje

 • spozna osnovna orodja za zarisovanje in začrtovanje, poskuša jih pravilno uporabiti;

 • pridobiva potrebne spretnosti za kasnejše delo;

 • Se navaja na točnost, pomen pravilne uporabe in postopkov dela pri zarisovanju in začrtovanju.

  Enaka vaja za vso skupino.

  Izdelava enostavnega izdelka z uporabo ročnega orodja (ptičja hišica, stojalo za rože, telefonska polička, stojalo za CD)

   

   

   

 • krojenje, razžagovanje elementov

 • skobljanje na točne mere

 • izdelava zareznih, zadolbnih, preploščitvenih vezi

 • kotna vezava elementov

 • vezava elementov izdelka v sklop

 • na primeru praktične izdelave enostavnega izdelka pridobi sposobnosti potrebne za poznavanje tehnik dela pri ročni izdelavi kotnih vezi;

 • nauči se povezovati že znane tehnike dela pri zarisovanju , žaganju in dolbenju lesa z upoštevanjem pravil varnega dela;

 • Zaradi določene večje zahtevnosti izdelave spoznava pomen povezovanja prej pridobljenega znanja o uporabi in pripravi orodij.

  Izdelek je načrtovan kot sklop enostavnih vezi in je enak ali podoben za vso skupino.

  Izdelava izdelkov z uporabo ročnih električnih strojčkov (pručka, stolček, škatla za orodje, sklednik, mizica, zibelka)

   

   

   

 • izbira materiala

 • širinsko lepljenje

 • izdelava rogljičenih ali enako zahtevnih vezi

 • izdelava izrezov, zahtevnejših profilov

 • ročno brušenje elementov

 • lepljenje sestavnih delov v sklop

 • osnovna površinska obdelava

 • z izdelavo izdelka pridobi sposobnosti potrebne za poznavanje tehnik dela pri ročni izdelavi vogalnih vezi;

 • nauči se povezovati že znane tehnike dela pri uporabi ročnega električnega orodja in upoštevanjem pravil varnega dela;

 • Razvija sposobnosti pri uporabi ročnega električnega orodja in pridobi osnovna znanja za upoštevanje varnosti.

  Enak izdelek za vse dijake.


  2. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Skladiščenje lesa

  Organizacija dela v strojni delavnici

  Dijak

  Dijak

   

 • varnostni predpisi za varno delo v strojni delavnici (splošna navodila za red v delavnici)

 • s spoznavanjem reda in organizaciji dela v skladišču in delavnici pridobi navade potrebne za delo v delavnicah;

 • Razvije osnovna spoznanja o načinu in delu v delavnicah.

  Pridobi osnovne pojme o pomenu organiziranosti za varno delo.

   

  Strojna izdelava izdelka iz masivnega lesa

  (stol z naslonjalom, zložljiva vrtna mizica, tristopenjska lestev)

   

   

   

 • krojenje materiala na čelilniku

 • vzdolžno razžagovanje na krožni žagi

 • poravnavanje elementov

 • debelinjenje elementov

 • formatno prirezovanje

 • vrtanje zadolbin na horizontalnem vrtalnem stroju

 • izdelava čepov na čepilnem stroju (ali na rezkarju z uporabo prečnega vodila)

 • vzdolžno rezkanje profilov elementov izdelka

 • brušenje elementov izdelka

 • sestava in lepljenje

 • enostavna površinska obdelava

 • z izdelavo primernega izdelka iz masivnega lesa spozna osnove dela na lesno obdelovalnih strojih in njihovo varno uporabo;

 • nauči se pravilnega pristopa k krojenju, uporabi in obdelavi materiala;

 • povezuje znanja pravilne uporabe strojev z načini dela v predhodnih znanjih;

 • Pridobi osnovne spretnosti pri delu na lesnoobdelovalnih strojih, razvije občutek za varno in racionalno delo.

  Izdelava enakega izdelka za vse dijake po predhodno podani dokumentaciji.

  Strojna izdelava ploskovnega izdelka

  (omarica za orodje, enostavna klubska mizica, predsobna omarica – vse izdelano iz iverala)

   

   

 • krojenje plošč na stenski žagi

 • formatni razrez elementov na enostranski razrezovalki z uporabo predrezila

 • robno lepljenje folije ali nalepk;

 • mozničenje ali izdelava ogelne vezi z lečastimi peresi

 • z izdelavo primernega izdelka iz tvoriv spozna osnove dela na ostalih lesnoobdelovalnih strojih in njihovo varno uporabo;

 • nauči se pravilnega pristopa k krojenju, uporabi in obdelavi materiala;

 • povezuje znanja pravilne uporabe strojev z načini dela v predhodnih znanjih;

 • Pridobi osnovne spretnosti pri delu na lesnoobdelovalnih strojih.

  Razvije občutek za varno in racionalno delo.

  Spozna različnost dela pri obdelavi tvoriv.

  Izdelava enakega izdelka za vse dijake po predhodno podani dokumentaciji.

 • rezkanje profilov ali utorov

 • lepljenje škatlastih izdelkov

 • montaža spon in zapornih elementov izdelka

 •      

  Brušenje rezil lesno obdelovalnih strojev in ročnih orodij

   

   

   

 • priprava rezil

 • nastavitve brusilnih strojev

 • zahtevnejša brušenja

 • transport in shranjevanje rezil

 • spozna načine brušenja rezil orodij lesnoobdelovalnih strojev, poglablja znanja o brušenju rezil ročnih orodij, spoznava način uporabe strojev za brušenje in njihovo racionalno uporabo;

 • Razvija smisel za natančno in odgovorno delo pri brušenju rezil.

  Delo v brusilnicah delavnic, kot vaje ali pomoč pri brušenju rezil.

   

  3. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Furnirani ploskovni izdelki (izdelava škatle za šah ali damo, omarice za prvo pomoč)

  Dijak

  Dijak

   

 • priprava in izbira furnirja

 • sestava furnirja

 • intarzije in popravila furnirja

 • ploskovno lepljenje furniranih izdelkov

 • brušenje furniranih elementov na tračnem in širokotračnem

 • brusilnem stroju

 • površinska obdelava furniranih izdelkov

 • okovje in sponski elementi ploskovnega pohištva

 • z izdelavo zahtevnejšega izdelka se nauči osnov izdelave intarzij in furniranih izdelkov;

 • pridobi si osnovne ročne spretnosti pri furniranju in površinski obdelavi izdelkov;

 • Razvija natančnost in skrbnost pri zahtevnem oblikovanju furnirja, razvija inovativnost v oblikovanju in pridobiva osnovne pojme o ekologiji pri površinski obdelavi.

  Individualni izdelki, podobnih zasnov, po predhodno pripravljeni enostavni dokumentaciji.

  Stavbno pohištvo (izdelava manjšega vzorčnega okna s podbojem in enoročnim okovjem ali primerljiv izdelek

   

   

   

 • priprava materiala stavbnih izdelkov

 • konstrukcijske značilnosti

 • standardizacija profilov in utorov

 • okovje stavbnega pohištva

 • sestava in lepljenje

 • površinska obdelava stavbnega pohištva

 • vgrajevanje stavbnega pohištva

 • na osnovi izdelave izdelka stavbnega pohištva spozna probleme pri izdelavi, uporabi normativov in standardov in montaži okovja stavbnega pohištva;

 • z uporabo in zaščito že poznanih strojev si pridobiva rutino uporabe in spoznava pomen natančnosti in varnega dela;

 • Osvaja osnovna znanja o izdelavi stavbnega pohištva.

  Z graditvijo zavesti o pomenu zaščite lesa si krepi odgovornost do kvalitete izdelka in ekoloških pomenov le-te.

  Dva ali več vrst modelov izdelkov z različnim okovjem.

  Izdelava izdelka po predhodno pripravljeni dokumentaciji

 • spozna problematiko v kompletnem procesu izdelave dokumentacije in izdelka;

 • nauči se pravilnosti pristopa k pripravi in izvedbi izdelave izdelka in utrjuje predhodno pridobljena znanja praktičnega pouka;

 • Osvoji znanja o kompletni pripravi in izdelavi izdelka, v povezavi s tem pa razvije smisel za natančno in odgovorno delo.

   

   

  4. LETNIK

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Uporaba numerično krmiljenih strojev v lesarstvu

  Dijak

  Dijak

   

 • osnove delovanja CNC stroja

 • pozicioniranje in vpetje obdelovancev

 • koordinatni sistemi

 • programske funkcije

 • absolutni in inkrementalni način programiranja

 • grafični in praktični preizkus programa

 • pri uporabi numerično krmiljenih strojev spozna način dela z novo tehnologijo in posebnosti v uporabi;

 • razvija odnos do CNC tehnologije in primerja klasične načine dela z numerično vodenimi;

 • Razvija višjo stopnjo osebne odgovornosti pri uporabi in upravljanju CNC tehnologije.

  Skupinske vaje pri programiranju in uporabi CNC produkcijskega stroja.

  Posebne (dodatne) tehnike pri izdelavi pohištva

   

   

   

 • rezbarjenje, kopirno rezkanje

 • struženje: vzdolžno, čelno, kopirno

 • razvija ročne spretnosti pri uporabi dodatnih tehnik pri izdelavi pohištva;

 • spozna stare načine obdelave lesnih površin;

 • zna uporabiti orodja in priprave za struženje lesa;

 • Pri restavriranju izdelkov in z uporabo starih ter posebnih tehnik dela učenec krepi zavest o ohranjanju kulturne dediščine.

  Individualne vaje pri obnovi pohištva.

  Projektna naloga

   

   

   

 • izdelava izdelka projektne naloge

 • zagovor izdelave izdelka projektne naloge

 • z izdelavo izdelka kot dela projektne naloge, spozna svoje možnosti pri uporabi znanja praktičnega pouka in povezovanja teoretičnih vsebin s prakso;

 • Razvija zlasti inovativnost pri pristopu k izdelavi samostojnega izdelka.

  Posamezni izdelki, individualno avtorski.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  Sprotno preverjanje ročnih spretnosti in poznavanja delovnih sredstev, ocenjevanje upoštevanja varnosti pri delu in racionalnosti pri uporabi orodij in materialov. Na zaključku 1., 2. in 3. letnika se oceni izdelek ter način njegove izdelave. Na zaključku 4. letnika se upošteva ocena projektne naloge.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • ročna izdelava enostavnih in zahtevnejših izdelkov z uporabo lesnih vezi

 • Konstrukcije

  Tvoriva

 • lesni konstrukcijski elementi;

 • mehanske lastnosti lesa;

 • strojna izdelava izdelka iz masivnega lesa

 • Konstrukcije

  Tvoriva

  Tehnologija

  Stroji in naprave

 • konstruiranje lesnih izdelkov;

 • lepila;

 • varstvo pri delu,osnove odrezovanja;

 • lesnoobdelovalni stroji, pnevmatične in hidravlične naprave;

 • strojna izdelava izdelka iz ploskovnih elementov

 • Konstrukcije

  Tvoriva

  Stroji in naprave

 • konstruiranje lesnih izdelkov;

 • materiali in tvoriva;

 • lesnoobdelovalni stroji;

 • furnirani ploskovni izdelki in izdelki stavbnega pohištva

 • izdelava izdelka po predhodno pripravljeni dokumentaciji

 • Konstrukcije

  Tvoriva

  Tehnologija

  Organizacija in ekonomika

 • konstruiranje izbranega izdelka;

 • materiali za površinsko obdelavo;

 • lepljenje, površinska obdelava;

 • kalkulacija izdelka;

 • uporaba numerično krmiljenih strojev v lesarstvu

 • Tehnologija

  Stroji in naprave

 • cad/cam tehnologija;

 • numerično krmiljeni stroji;

 • projektna naloga-izdelek

 • Projektiranje

 • projektna naloga;