SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: LESARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 29.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 9. 7 1999

1. IME PREDMETA

STROJI IN NAPRAVE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

70

 

70

3.

105

 

105

4.

68

 

68

skupaj

243

 

243

 

*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • usvojijo temeljna znanja o zgradbi, delovanju, uporabnosti in vzdrževanju strojev ter naprav v lesni obrti in industriji;

 • usvojijo temeljna znanja za razumevanje tehnike in razvoja industrije;

 • pridobijo znanja za določanje tehničnih podatkov (lastnosti) strojev in naprav, podprta z osnovnimi izračuni;

 • znajo presoditi primernost strojev in naprav za uporabo;

 • se navajajo na reševanje problemov, povezovanje in uporabo znanja iz različnih predmetov (področij) za aplikacijo v praktičnih situacijah;

 • razvijajo osebne lastnosti, ki so pomembne za delo in osebnostni razvoj: odgovornost, natančnost, vztrajnost, ustvarjalnost, varčnost, ekološko zavest, doslednost, tolerantnost, solidarnost, komunikativnost, vedoželjnost, pripadnost.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. letnik: gradiva, strojni elementi;

  3. letnik: lesnoobdelovalni stroji, pnevmatične in hidravlične naprave, stroji za primarno obdelavo;

  4. letnik: numerično krmiljeni stroji, transportne naprave, energetske naprave.

  INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

   

  Dijak

  Dijak

   

  Uvod v predmet

 • spozna pomen in vrste pogonskih in delovnih strojev;

 • Uzavešča relacijo človek - tehnika - delo.

   

  GRADIVA

   

   

   

 • lastnosti gradiv: fizikalne, kemične, tehnološke in mehanske lastnosti

 • pozna pomen gradiv in njihove lastnosti;

 • definira trdnost, trdoto, žilavost in elastičnost;

 • Spozna pomen gradiv za razvoj tehnike in industrije.

  Navaja se na natančnost in doslednost.

  Demonstracija merjenja trdote in trdnosti na trgalnem stroju.

 • kovine: zgradba kovin, kovinske zlitine, sintrane kovine

 • železo in železove zlitine: pridobivanje in predelava, jeklo, lito železo

 • barvne kovine: baker in zlitine bakra, cink, kositer, aluminij

 • definira kovine, kovinske zlitine in sintrana gradiva, pozna pomen in uporabo;

 • pozna navedene kovine in zlitine, njihove lastnosti in uporabo;

 • pozna postopke toplotne obdelave;

 • Navaja se na natančnost izražanja.

  Izdelava skice: pridobivanje železa.

 • korozija in zaščita kovin

 • pojasni korozijo in vzroke za njen nastanek;

 • navede postopke zaščite kovin in pojasni njihovo uporabnost;

 • Gradi odnos do racionalne rabe in zaščite materialov.

   

 • maziva

 • pozna vrste olj in masti, lastnosti in princip uporabe;

 •    

  STROJNI ELEMENTI

   

   

   

 • standardizacija, tolerance in ujemi

 • osnove za preračun strojnih elementov:

 • trdnost in napetost,

 • deformacije (Hookov zakon),

 • varnostni koeficient in dopustna napetost,

 • osnovni načini obremenitve in vrste napetosti

 • definira strojne elemente in našteje osnovne vrste;

 • pozna pomen in osnove o tolerancah in ujemih;

 • razume pomen trdnosti;

 • pozna osnove o dimenzioniranju na nateg, tlak, površinski pritisk, strig, upogib, torzijo in uklon ter izračuna osnovnejše primere;

 • Navaja se komuniciranja v tehnični stroki (skice, risbe).

  Gradi odnos do kvalitete in natančnosti v tehniki.

  Upošteva predpise in standarde.

  Demonstracija nateznega preizkusa na trgalnem stroju.

     

  Navaja se na ekonomičnost in upoštevanje varnosti pri dimenzioniranju.

   

  Elementi za zveze:

       

 • elementi za razstavljive zveze (vijačne zveze, zatič, sornik, zveza pesta z gredjo)

 • elementi za nerazstavljive zveze (kovice, zvari, loti)

 • elementi za prožne zveze (vzmeti)

 • definira in opredeli elemente in zveze, pozna njihove lastnosti in vlogo na stroju ter jih skicira;

 • izračuna trdnost elementov in zvez z uporabo osnov o dimenzioniranju;

 • Navaja se na natančnost pri risanju in delu.

  Navaja se na reševanje nalog in problemov, na doslednost (enote), pravilnost izračuna (rezultat).

  Izdelava tehnične risbe: vijačna zveza in zveza pesta z gredjo.

  Elementi, ki omogočajo krožno gibanje:

   

   

   

 • osi in gredi

 • ležaji (vrste, vgraditev, tesnenje in mazanje)

 • definira elemente, ki omogoča-jo krožno gibanje, pozna vrste, pomen, uporabo in jih skicira;

 • dimenzionira na upogib in na torzijo z uporabo osnov o trdnosti strojnih elementov;

 • opredeli lastnosti posameznih vrst ležajev in pojasni maza-nje, tesnenje, vgraditev ležaja;

 • Razvija sposobnost opazovanja in prepoznavanja.

  Prepoznavanje strojnih elementov na lesnoobdelovalnih strojih.

  Izdelava tehnične risbe:

 • vgraditev ležaja.

 • Elementi za prenos krožnega gibanja:

   

   

   

 • gredne vezi in sklopke,

 • gonila (jermenska, verižna, torna in zobniška gonila)

 • definira elemente za prenos krožnega gibanja, navede njihove vrste, pozna pomen in uporabo;

 • zna skicirati gonila in primerja njihove lastnosti;

 • izračuna prestavna razmerja, hitrosti in premere pri gonilih;

 • Razvija sposobnost razumevanja delovanja strojev.

  Izdelava tehnične risbe: gonilo.

  Prepoznavanje strojnih elementov na obdelovalnih strojih.

  LESNOOBDELOVALNI STROJI

   

   

   

 • deli in sklopi

 • izdelava delov

 • okrov, delovna miza, vodila

 • navede dele in sklope strojev;

 • pojasni izdelavo delov;

 • definira in skicira okrov, delovno mizo in vodila, navede lastnosti, uporabo in gradiva;

 • pozna vzdrževanje;

 • Razvija zavest o izdelavi strojnih delov in strojev.

  Navaja se na uporabo tehničnih navodil in predpisov.

  Ogled videokasete o izdelavi strojnih delov.

  Izdelava tehnične risbe: lesnoobdelovalni stroj in navedba tehničnih podatkov.

 • mehanizmi za premočrtno gibanje strojnih delov: navojno vreteno, zobata letev, ročični mehanizem

 • skicira, razume delovanje, po-zna uporabo, izpelje podajalne hitrosti in jih izračuna;

 • Razvija sposobnost deduktivnega mišljenja.

   

 • delovna gred in pritrditev rezalnega orodja

 • pogon delovne gredi (indirektni, direktni)

 • definira, skicira in pojasni delovno gred in pritrditev orodja;

 • razloži pogon gredi, opiše značilnosti, navede uporabo in jih skicira ter definira in izračuna rezalno hitrost;

 • Razvija sposobnost razločevanja in prepoznavanja.

  Pravilno vrednoti osnovne parametre obdelave.

  Ogled stroja za obdelavo lesa.

     

  Navaja se na podatke za nastavitev stroja.

   

 • pogonski motor

 • pozna delovanje, sestavne dele in značilnosti asinhronskih motorjev, vrtilne hitrosti in možnosti regulacije;

 • definira in izračuna moč enofaznih in trifaznih EM;

 • razloži zagon, zaščito in vzdrževanje elektromotorja;

 • Oblikuje odnos do uporabe električnih strojev.

  Navaja se na previdnost in varno delo.

  Iz tablice elektromotorja prepiše podatke in jih pojasni.

 • mehanizem za podajanje obdelovancev: motor, gonila, transporterji (valjčni, verižni, tračni), tlačna letev in valji, podajalnik

 • pojasni pomen in delovanje ter našteje sestavne dele;

 • pozna vrste transporterjev in uporabo, jih opiše in skicira;

 • Navaja se na avtomatizacijo delovnih operacij (zanesljivost, kvaliteto in varnost).

  .

 • naprave za vodenje in vpenjanje obdelovanca

 • pojasni vrste naprav za vodenje in vpenjanje;

 • izračuna silo pritrditve za vakuumsko vpenjanje;

 •  

  Prepoznavanje strojnih delov in sklopov na lesnoobdelovalnih strojih.

 • varnostne naprave

 • pojasni osnovna načela varnosti strojev, zaščito pred vrtečimi in gibajočimi se deli stroja, zaščito pred dotikom električnega toka in napetosti;

 • Navaja se na uporabo varnostnih naprav in varno delo.

  Seznani se z nevarnostmi pri delu in posledicami nepravilne uporabe in dela s stroji.

  Opis varnostnih naprav pri določenem stroju.

  LESNOOBDELOVALNI STROJI - splošno

   

   

   

 • lastnosti lesnoobdelovalnih strojev

 • tehnični podatki

 • kapaciteta

 • sila in moč pri rezanju

 • moč pogonskega stroja

 • definira stroje za obdelavo lesa in našteje vrste;

 • opredeli lastnosti (kvaliteta, produktivnost in druge);

 • našteje in pojasni splošne tehnične podatke;

 • definira kapaciteto stroja in jo izračuna;

 • določi specifično rezalno silo in izračuna silo in moč rezanja;

 • definira izkoristek stroja in računa pogonsko moč motorja;

 • Navaja se na delo v skupinah in vodenje skupin.

  Sklepa o temeljnih značilnostih, ki jih morajo upoštevati proizvajalci, kupci in uporabniki strojev.

  Navaja se na ocenjevanje in vrednotenje podatkov in rezultatov.

  Razvija ekološko zavest glede porabe energije pri lesnoobdelovalnih strojih.

  Razvrstitev strojev (prospektni material) po klasifikaciji eumabois.

 • uravnoteženje

 • pojasni statično in dinamično uravnoteženje in pomen;

 • spozna uravnoteženje rezilnega orodja;

 • Navaja se na odgovornost pri delu.

   

 • vzdrževanje strojev in naprav (vzdrževanje po okvari, preventivno vzdrževanje, mazanje strojev)

 • utemelji pomen in vlogo vzdrževanja;

 • pozna in primerja oba sistema vzdrževanja;

 • pozna načine in pravila mazanja;

 • Navaja se na pravilno ravnanje s stroji ter na minimizacijo stroškov.

  Ekskurzija v podjetje: ogled strojev in proizvodnje. Izdelava poročila o strokovni eKskurziji.

 • krmiljenje in regulacije

 • kopiranje

 • definira in pozna pomen krmiljenja in regulacij;

 • razloži kopiranje, skicira in pojasni kopirni stroj;

 • Razvija odnos do kvalitete dela.

   

  PNEVMATIČNE IN HIDRAVLIČNE NAPRAVE

   

   

   

  Pnevmatične naprave - splošno

   

   

   

 • pridobivanje komprimiranega zraka

 • kompresorji: batni in vijačni

 • kompresorski postroj

 • spozna vlogo in pomen ter uporabo pnevmatičnih in hidravličnih naprav;

 • pozna in definira sestavne dele pnevmatične naprave;

 • razume in skicira delovanje batnega kompresorja ter po-zna lastnosti kompresorjev;

 • navede sestavo postroja in vlogo sestavnih delov;

 •    

 • napeljava komprimiranega zraka

 • opiše dele napeljave: cevi, priključke, spojke, odcepe in pojasni delovanje enote za pripravo zraka;

 • Razvija sposobnost opazovanja, razločevanja in prepoznavanja.

  Ogled kompresorja in napeljave.

  Prepoznavanje delov.

 • pnevmatični motorji (delovni valji, vrtilni motor)

 • pozna vrste valjev, značilnosti, uporabo in skicira simbole;

 • izračuna silo bata in pozna porabo zraka;

 •    

 • razvodniki in aktiviranje razvodnikov

 • ventili

 • krmiljenje pnevmatičnih naprav

 • definira razvodnik, pozna vrste in razume delovanje;

 • pozna osnovne vrste ventilov;

 • pojasni krmiljenje pnevmatič-nih naprav na krmilnih shemah;

 •  

  Prepoznavanje valjev, ventilov in razvodnikov.

 • pnevmatična naprava kot del lesnoobdelovalnega stroja

 • vzdrževanje

 • pozna pnevmatično stiskalnico in določa število valjev;

 • pozna delovanje osnovnih krmilnih shem;

 • pozna vzdrževanje pnevmatičnih naprav;

 • Usposobi se za uvajanje enostavnih pnevmatičnih naprav v proizvodnjo.

  Razvija odgovoren odnos do vzdrževanja in upravljanja s stroji in napravami.

  Ogled pnevmatične stiskalnice.

  Ogled modela krmiljenja pnevmatične naprave.

  Hidravlične naprave - splošno

   

   

   

 • deli hidravlične naprave

 • hidravlične črpalke

 • hidravlično brezstopenjsko gonilo

 • hidravlične stiskalnice

 • etažne hidravlične stiskalnice

 • definira hidravlično napravo in pozna uporabo in glavne sestavne dele;

 • pozna hidravlične črpalke in njihove tehnične podatke;

 • razloži shemo hidravličnega brezstopenjskega gonila;

 • definira stiskalnico, pozna sestavne dele, pojasni delovanje in uporabo;

 • izračuna sile in tlake pri stiskanju;

 • pozna diagram stiskalnice za določitev tlaka olja;

 • Razvija sposobnost upravljanja s stroji.

  Navaja se na natančnost, doslednost in varnost.

  Ogled hidravlične stiskalnice (prepoznavanje delov stiskalnice, spoznavanje krmiljenja stiskalnice, demonstracija delovanja).

   

 • opiše in primerja večetažno stiskalnico za lepljenje plošč, za proizvodnjo plošč in pretočno stiskalnico;

 •    

  STROJI ZA PRIMARNO OBDELAVO LESA

   

   

   

 • polnojarmenik

 • skicira polnojarmenik, opiše in označi dele,pojasni mehanizme in navede tehnične podatke;

 • razume in izračuna napenjanje žagnih listov ter žaganje;

 • pojasni previs žagnih listov in indikatorski diagram;

 • Povezuje vzroke in posledice.

   

 • vertikalna tračna hlodarka

 • skicira vertikalno tračno hlodarko, označi in opiše dele, pojasni mehanizme ter navede tehnične podatke;

 •  

  EKskurzija v žagarski obrat.

 • tračni žagalni stroj za cepljenje

 • dvojni profilni rezkalnik

 • dvostranski večlistni robilnik

 • podmizni nihalni čelilnik

 • sekalnik

 • pozna in skicira naveden stroj;

 • navede dele in tehnične podatke stroja;

 • pojasni delovanje in vzdrževanje stroja;

 •    

 • rezalnik za furnir

 • luščilnik za furnir

 • pozna dele, tehnične podatke in delovanje rezalnika in luščilnika;

 •    

 • paketne furnirske škarje

 • furnirske strojne škarje za posamezne liste furnirja

 • skicira paketne škarje, označi dele in pojasni delovanje;

 • opredeli različne načine rezanja furnirja;

 •    

  NUMERIČNO KRMILJENI STROJI

   

   

   

 • osnove numeričnega krmiljenja

 • numerično krmiljen (nc) in računalniško krmiljen (cnc) obdelovalni stroj

 • spozna razvoj industrijske avtomatizacije;

 • definira numerično krmiljenje, pozna osnove programiranja;

 • pozna NC in CNC stroj, njegove lastnosti, delovanje in sestavne dele;

 • Uzavešča se na relaciji človek - znanost - tehnika - delo.

  Spoznavanje didaktičnega cnc stroja.

 • krmilna naprava

 • merilni sistemi

 • razloži krmilno napravo;

 • spozna pomen in vrste merjenja in merilnih naprav;

 • Razvija odnos do natančnosti in kvalitete dela.

   

 • električni pogoni

 • mehanski deli

 • pritrditev in menjava rezalnega orodja

 • pozna in pojasni vrste elektro-motorjev za CNC stroje;

 • primerja mehanske dele klasičnih in CNC strojev;

 • pojasni pritrditev in menjavo rezalnega orodja pri CNC strojih;

 •    

 • pregled nc in cnc strojev

 • cnc lesnobodelovalni center (večstopenjski cnc stroj)

 • spozna uvajanje numeričnega krmiljenja pri različnih lesnoobdelovalnih strojih;

 • pozna in opiše CNC lesnoobdelovalni center;

 • Navaja se na uvajanje razvoja tehnike v stroko.

  Ogled videokaset o cnc strojih

  Ali ogled proizvodnje s cnc stroji.

  TRANSPORTNE NAPRAVE

   

   

   

 • transportne naprave - pomen in vrste

 • dvigalne naprave: škripčevje, motorni vitel, žerjavi

 • naprave za pritalni transport: vozički, viličarji (bočni, čelni, univerzalni), valjčna proga

 • našteje vrste transportnih na-prav in pojasni njihov pomen;

 • pozna škripčevje in izračuna vlečno silo;

 • skicira in razloži motorni vitel;

 • pozna različne vrste žerjavov;

 • pozna naprave za pritalni transport in njihovo uporabo;

 • primerja različne vrste viličarjev in pozna lastnosti;

 •  

  Izdelava tehnične risbe: transportna naprava in navedba podatkov.

   

   

   

   

 • transporterji:

 • z vlečnim elementom (tračni, verižni),

 • brez vlečnega elementa (polžasti, gnani valjčni)

 • razloži osnovno sestavo in uporabo transporterjev, jih skicira in opiše;

 • izračuna kapaciteto transporterjev;

 •    

 • naprave za strežbo: vlagalnik, skladalnik, kotni prenosnik in obračalnik

 • industrijski robot

 • strojne linije

 • skicira in pojasni naprave za strežbo strojev, navede sestavne dele in uporabo ter razloži delovanje;

 • spozna pomen, delovanje in uporabo robotov;

 • razume vlogo strojnih linij in poveže stroje v linijo;

 • Navaja se na ekonomičnost.

  Navaja se na izdelavo tehničnih poročil.

  Strokovna eKskurzija: ogled linije (npr. za proizvodnjo vrat,...) In izdelava tehničnega poročila.

 • pnevmatični transport

 • odsesovalne naprave:

 • konvencionalna naprava in naprava s centralnim zbiralnikom in filtri

 • požarnovarnostne naprave pri odsesovalnih napravah

 • razloži delovanje pnevmatične-ga transporta in pozna vrste;

 • pozna sestavo, delovanje, zna-čilnosti odsesovalnih naprav;

 • skicira obravnavane naprave;

 • navede požarnovarnostne naprave na posameznih delih odsesovalnih naprav;

 • Razvija ekološko zavest - varstvo zraka.

  Gradi pozitiven odnos do protipožarne varnosti v lesni industriji.

  Navaja se na predpise o varstvu in ekologiji.

  Izdelava risbe: odsesovalna naprava v proizvodni hali.

  Ogled naprave.

  ENERGETSKE NAPRAVE

   

   

   

 • termodinamične osnove

 • prenos toplote

 • obnovi in dopolni znanje termodinamičnih osnov;

 • pojasni prenos toplote in razloži toplotno prehodnost “k”;

 • spozna načine prenosa toplote in toplotne izolacije;

 • Gradi pozitiven odnos do varčevanja z energijo.

   

 • ogrevanje

 • prezračevanje

 • zračno ogrevanje prostorov, vlaženje zraka, klimatizacija

 • izkoriščanje odpadne toplote

 • pojasni pomen in vrste ogrevanja in prezračevanja;

 • pozna zračno ogrevanje prostorov, vlaženje zraka in naprave;

 • skicira in razume centralno klimatizirano napravo;

 • spozna načine izkoriščanja odpadne toplote;

 • Razvija pozitiven odnos do inovacij pri izkoriščanju možnih virov energije.

   

 • črpalke

 • ventilatorji

 • pozna delovanje, tehnične podatke in posamezne vrste črpalk in ventilatorjev;

 • razume volumenski pretok in izračuna potrebno moč pogonskega motorja;

 •    

 • parni kotel

 • parna postrojenja

 • energija v lesni industriji

 • razloži delovanje parnega kotla, pozna sestavne dele in vrste parnih kotlov;

 • definira parno postrojenje in razloži shemo kondenzacijske-ga in protitlačnega parnega postrojenja;

 • primerja in ocenjuje rabo ter varčevanje z energijo.

 • Vzgaja si ekološko ozaveščenost .

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (izdelki pri vajah),

 • ustno.

  Ocenijo se lahko tudi grafični in pisni izdelki, ki jih dijaki izdelajo.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • lesnoobdelovalni stroji

 • pnevmatične in hidravlične naprave

 • transportne naprave

 • stroji za primarno obdelavo lesa

 • numerično krmiljeni stroji

 • energetske naprave

 • Tehnologija

 • proizvodni proces, osnove odrezovanja, varstvo pri delu, tehnološki postopki z odrezovanjem z osnovnimi lesnoobdelovalnimi stroji, krivljenje, lepljenje, površinska obdelava, žagarstvo, sušenje, CAD - CAM tehnologija;

 • kapaciteta, strojne linije, lastnosti lesnoobdeloval-nih strojev

 • Organizacija in ekonomika

 • oblikovanje dela, termini- ranje proizvodnje, študij časa, kalkulacija izdelka;

 • skiciranje, branje delavniških risb

 • Konstrukcije

 • opisna geometrija, tehnično risanje;

 • mehanske lastnosti

 • Tvoriva

 • mehanske lastnosti lesa;

 • lesnoobdelovalni stroji

 • pnevmatične in hidravlične naprave

 • numerično krmiljeni stroji

 • Praktični pouk

 • strojna obdelava lesa, varnostni predpisi;