B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK LESARSKI TEHNIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik I

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

           

70

Matematika

3

105

3

105

2

70

3

102

382

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Geografija/Sociologija *

       

2

70

   

70

Psihologija

           

2

68

68

Informatika

2

70

           

70

Fizika

2

70

2

70

       

140

Kemija

   

2

70

       

70

Biologija

2

70

           

70

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

23

805

19

665

13

455

14

476

2401

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Tehnologija

   

3

105

4

140

4

136

381

Konstrukcije

4

140

3

105

3

105

3

102

452

Tvoriva

2

70

2

70

2

70

   

210

Stroji in naprave

   

2

70

3

105

2

68

243

Organizacija in ekonomika

       

3

105

3

102

207

Projektiranje

           

3

102

102

Skupaj B

6

210

10

350

15

525

15

510

1595

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk

4

140

4

140

5

175

4

136

591

 

Č - Praktično izobraževanje v delovnem procesu

Delovna praksa

     

72

 

72

 

 

144

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

4587

Skupaj praktično izobraževanje (C+Č)

 

140

 

212

 

247

 

136

735

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1251

 

1186

4939

Skupaj (A + B + C + Č + D)

 

1251

 

1323

 

1323

 

1186

5083

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov delovne prakse

 

 

 

2

 

2

 

 

4

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

40

 

40

 

36

154

Pojasnilo k predmetniku:

* Šola izbere med geografijo ali sociologijo.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Tvoriva

učitelj

20

do 17

   

Konstrukcije

učitelj

36

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

2.

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Kemija

učitelj

9

do 17

   
laborant    

12

9

Tvoriva

učitelj

20

do 17

   

Tehnologija

učitelj

35

do 17

   

Konstrukcije

učitelj

30

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

140

do 10

   

3.

Tvoriva

učitelj

20

do 17

   

Tehnologija

učitelj

40

do 17

   

Konstrukcije

učitelj

80

do 17

   

Organizacija in ekonomika

učitelj

30

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

175

do 10

   

4.

Tehnologija

učitelj

45

do 17

   

Konstrukcije

učitelj

30

do 17

   

Organizacija in ekonomika

učitelj

30

do 17

   

Projektiranje

učitelj

34

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

136

do 10

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine.

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik I

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Geografija/Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz geografije/sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva ali informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike ali drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Kemija

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz kemije ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur kemije ali drugih predmetov s kemijskega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije ali drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športe vzgoje

Tehnologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

Konstrukcije

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture ali industrijskega oblikovanja

Tvoriva

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva

Stroji in naprave

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali strojništva

Organizacija in ekonomika

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali organizacije dela

Projektiranje

učitelj

visokošolska izobrazba iz lesarstva ali arhitekture

Praktični pouk

učitelj

višješolska izobrazba iz lesarstva s predhodno poklicno izobrazbo mizar ali srednja strokovna izobrazba iz lesarstva s predhodno poklicno izobrazbo mizar