SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

Osnove elektronike – izbirno (instrumentalni optik)

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

55

15

70

4.

53

15

68

skupaj

108

30

138

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • spoznajo razvoj elektrotehnike, elektronike, digitalno tehniko in povezave s stroko,

 • poznajo osnovne zakone s področja elektrotehnike, elektronike in jih znajo uporabiti pri reševanju praktičnih nalog,

 • poznajo toplotne, magnetne, kemične in svetlobne učinke električnega toka,

 • poznajo vrste, zgradbo in uporabo električnih strojev,

 • poznajo vrste, zgradbo in uporabo aktivnih in pasivnih elementov, ki sestavljajo elektronsko vezje,

 • znajo uporabljati različne merilne naprave, ki se uporabljajo za kontrolo in testiranje optičnih in finomehaničnih naprav,

 • spoznajo zakonitosti, na osnovi katerih lahko opredelijo okvare optičnih sistemov in finomehaničnih mehanizmov,

 • znajo uporabljati tehnično dokumentacijo in standarde na svojem poklicnem področju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  osnovni zakoni električnega tokokroga

  Dijaki

  Dijaki

   

 • elementi električnega tokokroga

 • merjenje električnega toka in napetosti

 • zakonitosti vezave uporov

 • ponovijo osnovne elemente električnega tokokroga in zakonitosti med napetostjo, tokom in upornostjo

 • znajo izmeriti osnovne veličine v tokokrogu in na posameznih elementih

 • razumejo zakonitosti vzporedno in zaporedno vezanih uporov

 • Razvijajo sposobnost uporabe teoretičnega znanja v reševanju konkretnih delovnih problemov.

  Vaja:

 • merjenje električnega toka in napetosti,

 • vezave tokokrogov.

 • toplotni učinki toka

   

   

   

 • merjenje električne energije in moči

 • uporaba električne toplote

 • varovanje tokokrogov

 • razumejo pojem dela in moči električnega toka v povezavi z osnovnimi veličinami

 • znajo pojasniti pojav segrevanja ohmske upornosti in zveze s tokom

 • poznajo ukrepe in načine varovanja električnih tokokrogov

 • Razvijajo identifikacijo z vrednotami kvalitetnega opravljanja poklica.

  Vaja: merjenje električne energije in moči.

  svetlobni učinki toka

   

   

   

 • svetlobni viri

 • merjenje osvetljenosti

 • poznajo izvore svetlobe na osnovi električnega toka

 • znajo našteti različne izvore svetlobe in vrste razsvetljave glede na prostor

 • Oblikujejo sposobnosti za tehnično mišljenje in ustvarjalnost.

  Vaja: merjenje osvetljenosti.

  magnetni učinki toka

   

   

   

 • učinki v magnetnem polju

 • ustvarjanje napetosti z indukcijo

 • ponovijo  magnetne učinke električnega toka in pojave v magnetnem polju

 • znajo opisati delovanje elektromagneta pri električnem releju

 • Razvijajo strokovnost, varčnost in ekonomičnost.

  Vaja: nastanek inducirane napetosti.

  tokokrog z izmeničnim tokom

   

   

   

 • izmenična napetost in tok

 • porabnik v izmeničnem tokokrogu

 • trifazni izmenični toki

 • poznajo lastnosti izmeničnega toka in prednosti pred enosmernim v elektro-energetskem sistemu

 • znajo razlikovati med enofaznimi in trifaznimi izmeničnimi tokovi ter njihovimi porabniki

 • Razvijajo občutek za zanesljivost in sposobnost reševanja problemov.

   

  električni stroji

   

   

   

 • razdelitev električnih strojev

 • asinhronski in sinhronski stroji

 • električni stroji

 • znajo razvrstiti električne stroje po kriterijih

 • poznajo zgradbo, značilnosti in uporabo asinhronskih in sinhronskih strojev

 • znajo opisati zgradbo in delovanje koračnih motorjev

 •  

  Vaja: obratovalni primeri in meritve.

  informacije in električni signali

   

   

   

 • pojem informacije

 • analogni in digitalni signali

 • preoblikovanje in prenos električnih signalov

 • razumejo temeljne principe preoblikovanja informacij v električne signale in njihovo preobrazbo pri prenašanju na prenosni poti od oddajnika do sprejemnika

 • Osvajajo strokovnost, natančnost, zanesljivost in druge lastnosti, vezane na poklicne zahteve.

   

  elementi in vezja v elektroniki

   

   

   

 • razvojne stopnje v elektroniki

 • aktivni in pasivni elektronski elementi

 • vrste elektronskih vezij

 • poznajo razvojne stopnje v elektroniki in njen pomen v razvoju tehnike in tehnologije

 • znajo našteti aktivne in pasivne elektronske elemente ter vrste in uporabo elektronskih vezij

 • Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike in možnosti za poklicno uspešnost.

  Vaja: sestava elektronskega vezja.

  električni upori

   

   

   

 • podatki o električnih lastnosti uporov

 • tehnološke izvedbe uporov

 • poznajo  zgradbo, uporabo in izvedbe električnih uporov

 • na osnovi podatkov o njihovih električnih lastnostih, znajo izbrati ustrezen upor

 •  

  Vaja: merjenje uporov.

  električni kondenzator

   

   

   

 • podatki o lastnostih kondenzatorjev

 • tehnološke izvedbe kondenzatorjev

 • poznajo delovanje, zgradbo in vrste kondenzatorjev

 • znajo našteti osnovne podatke o lastnostih kondenzatorja

 • znajo razlikovati med različnimi tehnološkimi izvedbami

 • Razvijajo moralno etične kvalitete in motivacijo za samoizobraževanje.

  Vaja: delovanje kondenzatorjev.

  polprevodniška dioda

   

   

   

 • delovanje polprevodniške diode

 • struktura polprevodniške diode

 • primeri uporabe diod

 • poznajo zelo važen elektronski element, ki prevaja električni tok v eni smeri lažje kot v drugi

 • razumejo delovanje polprevodniške diode, poznajo njeno strukturo in uporabo v sklopu elektronskega vezja

 • Razvijajo strokovnost in sposobnost za reševanje problemov.

  Vaja: delovanje diode.

  tranzistorji

   

   

   

 • zgradba in delovanje tranzistorja

 • vrste tranzistorjev in uporaba

 • primeri uporabe tranzistorjev

 • poznajo zgradbo in delovanje tranzistorja

 • znajo našteti vrste tranzistorjev in pojasniti njihovo uporabo

 • s pomočjo sheme tranzistorskega vezja znajo pojasniti delovanje tranzistorja kot ojačevalnika signalov in tranzistorja kot stikala

 • Razvijajo moralno etične kvalitete in motivacijo za samoizobraževanje.

  Vaja:

 • ugotavljanje tipa tranzistorja,

 • tranzistor kot stikalo.

 • osnovna analogna vezja

   

   

   

 • ojačevalniki, oscilatorji

 • usmerniki, električni filtri.

 • poznajo  vlogo in uporabo analognih vezij pri obdelavi signalov

 •    

  osnovna digitalna vezja

   

   

   

 • odločitvena vezja

 • pomnilna vezja

 • poznajo vlogo in uporabo digitalnih vezij pri obdelavi signalov

 • Razvijajo strokovnost, natančnost in zanesljivost.

   

  osnove digitalne tehnike

   

   

   

 • osnovni pojmi in lastnosti (kodiranje, računanje z binarnimi števili)

 • - osnove stikalne tehnike

 • - logična vezja

 • - logične družine

 • - lastnosti posameznih tehnologij.

 • seznanijo se z osnovnimi pojmi digitalne tehnike

 • prepoznavajo lastnosti

 • znajo pojasniti osnove stikalne tehnike, logična vezja, logične družine

 • opišejo karakteristične lastnosti posameznih tehnologij

 • Upoštevajo grafične simbole, kateri so standardizirani po EN, ISO.

  Do izraza prideta natančnost in medsebojno sodelovanje.

  Dijaki izdelajo različna preprosta vezja.

  sekvenčna vezja

   

   

   

 • r-s flip-flop

 • spoznajo sekvenčna vezja

 • Teoretično znanje nadgradijo s praktičnimi izkušnjami; so samostojni in kreativni.

  Vaje: meritve na različnih integrirnih vezjih.

  analogno digitalni pretvorniki in digitalno analogni pretvorniki

   

   

   

 • analogno digitalni pretvorniki

 • digitalno analogni pretvorniki

 • ločijo analogno digitalne od digitalno analognih pretvornikov

 • S pomočjo katalogov pregledajo različna digitalna vezja.

  Vaje na simulacijskem računalniškem programu.

  obdelava podatkov (informacij):

   

   

   

 • osnovni pojmi (podatki, software, hardware)

 • prikaz alfanumeričnih znakov

 • številski sestavi

 • funkcijske enote naprave za obdelavo podatka

 • mikroprocesor (enote,družina, periferija)

 • pomnilniki(centralni pomnilnik, periferni pomnilnik)

 • vhodno izhodne enote

 • naučijo se obdelovati podatke

 • osvojijo osnovne pojme, številske sestave, mikroprocesor, pomnilnike, vhodno izhodne enote

 • znajo razložiti funkcije posameznih elementov

 • Spoznavajo različne metode reševanja praktičnih problemov.

  Vaje: različni računski primeri.

  merilni pretvorniki in tipala

   

   

   

 • vrste tipal

 • merilni pretvorniki za električne veličine

 • motnje na merilnih vodih

 • spoznajo odvisnost električnih signalov od posameznih fizikalnih veličin

 • ločijo pasivna in aktivna tipala

 • spoznajo razliko med analognim in digitalnim prikazom merilnega instrumenta

 • spoznajo pomen digitalnih števcev pri merjenju frekvence, časa in časa trajanja periode

 • Zavedajo se pomena tehniških strok

  Navajajo se na skupinsko delo strokovnjakov različnih strokovnih področij.

  Dobijo občutek o pomembnosti

  tehniške dokumentacije.

  Spoznajo potrebo po stalnembizobraževanju.

  Vaje z različnimi merilnimi pretvorniki in tipali.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (dokumentacija),

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osnove digitalne tehnike

 • obdelava podatkov

 • Informatika

 • osnove informatike

 • informacijska tehnologija

 • osnovni zakoni električnega tokokroga

 • toplotni, magnetni učinki toka

 • Osnove tehnike

 • električni tokokrog

 • varnost električnih naprav in strojev

 • merilni pretvorniki in tipala

 • ad in da pretvorniki

 • toplotni, svetlobni in magnetni učinki toka

 • Praktični pouk

 • optične naprave