SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

OSNOVE POSLOVANJA

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

106

30

136

skupaj

106

30

136

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna temeljna poslovna znanja, pomembna za razumevanje gospodarskega poslovanja,

 • spozna proces ustanavljanja , pogoje poslovanja in razvoja podjetja in organizacij,

 • obvlada osnove delovanja tržnega gospodarstva in pomen vpletenosti gospodarskih družb in podjetij posameznikov na ta trg,

 • spozna značilne lastnosti podjetnikov in osnove podjetniškega mišljenja,

 • nauči se pravilnega poslovnega sporazumevanja.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Gospodarstvo

  Dijak

  Dijak

   

 • osnovni pojmi

 • dobrine in povpraševanje

 • spozna različne vrste dobrin in njihovo delitev glede na razpoložljivost, na lastnosti, po namenu uporabe, itd. (naravne, gospodarske, stvarne, nematerialne, investicijske, ..)

 • Pridobi sposobnost pravilne uporabe nekaterih ekonomskih pojmov v pogovoru in pri pisnem komuniciranju.

   

  Delitev dela

   

   

   

 • trg kot posledica delitve dela

 • gospodarske družbe in enote

 • pravni subjekti

 • pozna zgodovinski razvoj delitve dela in oblike delitve dela

 • razlikuje delitev gospodarstva na dejavnosti in gospodarske enote

 • spozna osnovne zakonitosti tržnega gospodastva

 • pozna različne vrste in značilnosti posameznih gospodarskih enot ter bistvene razlike med njimi

 • razlikuje med pojmoma pravna in fizična oseba

 • prepozna različne organizacijske oblike pravnih oseb (podjetja, zavodi, banke, zavarovalnice, ..)

 • Prepozna osnove delovanja tržnega gospodarstva.

   

  Podjetje

   

   

   

 • vrste podjetij (družbeno, javno,) itd.

 • ustanovitev podjetja

 • sodni register

 • lastnosti podjetnika

 • odločitev za podjetništvo

 • obveznosti in odgovornosti podjetij

 • zagonski kapital

 • pozna vrste podjetij in osnovne značilnosti posamezne vrste

 • razume pomen razdelitve nalog in odgovornosti v podjetju

 • se seznani s postopki ustanovitve

 • spozna se z osnovami pravnih predpisov,ki urejajo ustanovitev podjetij

 • Dojame pomen doslednega upoštevanja zakonov.

  Razume pomen pravilnega in nepravilnega ravnanja ob ustanavljanju podjetja.

  Prikaz sheme vrst podjetij.

  Izdelava seminarske naloge o posameznih vrstah podjetij.

  Obiski in dogovori s podjetniki.

  Stalna sredstva

 • seznani se z vrstami in značilnostmi stalnih sredstev

 • spozna njihovo fizično obrabo in staranje ter ekonomsko staranje

 • spozna pojem in pomen amortizacije

 • seznani se z izračunom amortizacijskih zneskov, sedanjo in odpisano vrednostjo osnovnih sredstev

 • Razvije čut odgovornosti do dela s stalnimi sredstvi.

  Pozna pomen spremljanja tehnološkega razvoja.

   

  Gibljiva sredstva

 • spozna vrste in značilnosti gibljivih sredstev, pomen obračanja gibljivih (obratnih) sredstev

 • zna povezati likvidnost in obračanje obratnih sredstev

 • Zaveda se potrebe po previdnosti pri nabavi in prodaji.

   

  Premoženje, kapital, bilanca

   

   

   

  Prihodki, ODHODKI

   

   

   

 • pridobivanje prihodka

 • stroški -fiksni in spremenljivi

 • evidenca prejemkov in izdatkov

 • računovodski informacijski sistem podjetja - poslovna knjiga

 • delitev celotnega prihodka

 • pozna sredstva, ki sestavljajo premoženje podjetja in načine, s katerimi je možno ta sredstva pridobiti

 • spozna različne vrste in značilnosti stroškov

 • nauči se razmišljati o lastništvu premoženja ter o pomenu razmerja lastnega kapitala in dolgov

 • seznani se z bilanco stanja

 • seznani se s pridobivanjem in delitvijo prihodka

 • spozna pojem izgube in dobička,

 • spozna nujnost investiranja dela dobička v nadaljne poslovanje

 • seznani se z delom računovodskih servisov

 • Nauči se premišljenega pristopa k najemanju kreditov in iznajdljivosti pri iskanju razpoložljivih sredstev.

  Nauči se gospodarnosti.

  Spozna nujnost dolgoročnega zniževanja stroškov.

  Spozna pomen timskega dela v podjetju.

  Razvija racionalen odnos do reševanja delovnih nalog.

  Vaja:

 • predstavitev bilance stanja,

 • seminarska naloga.

 • Denarni trg in trg kapitala

   

   

   

 • vrednostni papirji

 • borze

 • devizno trgovanje

 • devizni tečaj

 • loči različne vrste vrednostnih papirjev (obveznice, blagajniški in komercialni zapisi, delnice, opcije)

 • spozna različne vrste borz (borze vrednostnih papirjev, devizne borze, blagovne borze)

 • zna prebrati tečajnico

 • Spozna pomen vlaganje v vrednostne papirje.

  Zave se pomena informiranosti in fleksibilnosti.

   

  Poslovno sporazumevanje

   

   

   

 • poslovni bonton

 • odnosi na delovnem mestu

 • komunikacija s kupcem

 • kupec in njegove značilnosti

 • reševanje kupčevih reklamacij

 • obvlada osnovne oblike poslovnega sporazumevanja

 • pozna dejavnike, ki vplivajo na uspešno komuniciranje

 • pozna vpliv osebnostnih lastnosti na uspešnost prodajalca

 • zna samostojno oblikovati poslovni dopis v fazi nabave in prodaje

 •  

 • Krepi samozavest, ker je pri komuniciranju uspešen.

  Navaja se na spoštovanje elementov, ki omogočajo razvoj medsebojnih odnosov in delo v skupini.

  Razvija moralne vrednote.

  Razvija pogajalske sposobnosti.

  Razvija lastno kreativnost.

  Vaje:

 • simulacija poslovne komunikacije s stranko, dobavitelji materiala, itd.,

 • simulacija telefonskega razgovora.

 • Tehnika prodaje

   

   

   

 • povpraševanje, ponudba, naročilo

 • dobava, račun, prevzem blaga, plačilo

 • pozna prodajni postopek od naročila do prevzema blaga v optični dejavnosti

 • pozna spremne listine pri dobavi

 • zna izpolnjevati nabavno in prodajno dokumentacijo

 • pozna vsebino in sestavine računa

 • je sposoben razbrati zdravniški recept in zna izračunati vrednost opravljene storitve glede na vrsto zavarovanja (obvezno, prostovoljno)

 • Razvija delovno okolje.

   

  Načini plačevanja

   

   

   

 • gotovinsko plačevanje

 • polgotovinski in negotovinski

 • pozna oblike plačilnega prometa s pomočjo bank, agencije za plačilni promet in pošte

 • pozna obrazce, ki spremljajo gotovinsko plačevanje, pozna plačevanje v žiro prometu

 • se usposobi za blagajniške posle

 • Pomen lepega vedenja za doseganje ciljev.

  Vaja:

 • izpolnjevanje različnih obrazcev v plačilnem prometu,

 • primeri izračuna prodajne cene.


 • 5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno (seminarske naloge).

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • evidenca prejemkov in izdatkov

 • stroški

 • načini plačevanja

 • Matematika

 • izračun amortizacije

 • izračun kazalcev uspešnosti poslovanja

 • izračun prodajne cene

 • poslovno sporazumevanje

 • Informatika

  Slovenski jezik

  Očalna optika

 • oblikovanje dopisov za poslovno sporazumevanje

 • oblikovanje računa

 • izpolnjevanje spremnih listin itd.

 • poslovni bonton