SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

osnove tehnike

S predmetnimi področji:

 • tehniško risanje

 • statika, strojni elementi

 • elektrotehnika

  2. ŠTEVILO UR

  Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

  Letnik

  Oblike izobraževalnega dela

   

  Teorija (ur)

  Vaje (ur)

  Skupaj (ur)

  1.

  50

  20

  70

  2.

  70

   

  70

  3.

     

   

  4.

     

   

  skupaj

  120

  20

  140

   

  * T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

  ** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

  3. USMERJEVALNI CILJI

  Dijaki:

 • znajo uporabiti in narisati enostavne delavniške risbe strojnih delov in sestavne risbe manjših sklopov v skladu s standardizacijo ter izdelavo in uporabo tabel in diagramov,

 • znajo brati delavniške, sestavne in shematske risbe,

 • poznajo in znajo izbrati, načrtovati, in kontrolirati strojne dele oziroma elemente,

 • poznajo ISO sistem merskih enot, zakone statike, napetosti in deformacije materialov,

 • poznajo osnovne zakone s področja elektrotehnike in osnovne elemente, naprave in stroje, ki se uporabljajo v elektrotehniki,

 • poznajo osnovne strojne elemente in njihov pomen,

 • se zavedajo pomena varstva pri delu, posledic delovnih nesreč,

 • so ekološko osveščeni,

 • so sposobni samostojnega opravljanja dela, strokovnega odločanja, spremljanja in osvajanja novih znanj na svojem poklicnem področju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  informativni cilji

  formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Tehnično risanje

  Dijaki

  Dijaki

   

 • osnove tehničnega risanja

 • pomen

 • formati

 • merila

 • črte na risbah

 • znajo uporabiti risanje v merilu, izbrati pravilen tip črt za posamezne robove in za risbo

 • izbrati primeren standardni format

 • Razvijajo občutek za red in urejenost ter pedantnost.

   

 • tehniška pisava

 • geometrijske konstrukcije: elipsa, evolventa, vijačnica, .., krožni prehodi

 • pridobijo si risarske spretnosti, natančnost, potrpežljivost

 • prepoznajo posamezne krivulje pri strojnih delih in jih znajo skonstruirati

 • Razvijajo občutek za natančnost in estetiko, za odgovornost za opravljeno delo, odnos do strokovnih standardov, zavest o potrebi po kvaliteti.

  Vaje: konstrukcija krivulj.

 • kotiranje

 • uporabijo pravila kotiranja pri označevanju mer strojnih delov

 • znajo prebrati posamezne mere z risbe

 • Razvijajo občutek za natančnost in se zavedajo pomena pravilnega kotiranja.

  Vaja: kotiranje in branje mer iz risb.

 • prostorske projekcije: izometrična, dimetrična

 • pravokotna projekcija

 • projekcije geometrijskih teles

 • risanje v pravokotni projekciji na osnovi izometrične projekcije

 • risanje v izometrični projekciji na osnovi pravokotne projekcije

 • skiciranje modelov

 • uporabijo pravila risanja v posameznem načinu risanja za prikazovanje geometrijskih teles in strojnih delov

 • razvijajo občutek za prostorsko predstavljivost, natančnost, za uporabo določenih načinov prikazovanja strojnih delov v praksi

 • ločijo prednosti in slabosti posameznih načinov prikazovanja teles

 • znajo skicirati osnutek strojnega dela kar v delavnici

 • Razvijajo občutek za prostorsko predstavo.

  Vaje: risanje projekcij geometrijskih teles, risanje v IP na osnovi PP, risanje v PP na osnovi IP.

 • posebni pogledi, plašči teles

 • ugotovijo kdaj klasični načini prikazovanja teles ne dajo vseh potrebnih podatkov o izdelku

 • naučijo prikazati posamezne ploskve ali plašče teles še na druge načine

 • Razvijajo občutek za prostorsko predstavo in se zavedajo pomena pravil tehniškega risanja.

   

 • risanje v prerezu

 • znajo narisati izvrtine, utore in notranjo obliko obdelovanca

 • znajo poiskati te podatke na risbi

 • Razvijajo občutek za prostorsko predstavo in se zavedajo pomena pravil tehniškega risanja.

  Vaja: risanje v prerezu, branje risb.

 • polovični in četrtinski pogled

 • znajo prebrati risbe, ki prikazujejo strojne elemente na poenostavljen način

 • znajo sami uporabiti ta pravila risanja pri prikazovanju enostavnih teles

 • Razvijajo občutek za prostorsko predstavo in se zavedajo pomena pravil tehniškega risanja.

  Vaja:prihranki na projekcijah - risanje in branje risb.

 • risanje vijakov oziroma navojev

 • znajo izdelati risbo vijaka ali izvrtine z vrezanim navojem

 • Razvijajo natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb.

  Vaja:risanje in kotiranje navojev.

 • označevanje stanja površin

 • iz delavniške risbe znajo razbrati zahtevano kakovost obdelave

 • znajo določiti potreben postopek, da lahko to zahtevo dosežemo

 • znajo sami za enostavne izdelke predpisati potrebno kakovost površine

 • Razvijajo strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb.

  Vaja:označevanje stanja površin.

 • tolerance

 • lega in velikost tolerančnega polja

 • kotiranje toleriranih mer

 • iz delavniške risbe znajo poiskati zahtevane tolerance

 • iz tabel se naučijo poiskati vrednosti odstopkov za določene tolerance in izračunati velikosti tolerančnih polj, kar je potrebno za natančno izdelavo strojnih delov

 • ugotovijo zakaj so tolerance potrebne in s katerimi postopki lahko posamezne tolerance dosežemo

 • Razvijajo natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb.

  Vaje:določanje tolerance, kotiranje toleriranih mer.

 • tolerance prostih mer, tolerance oblike

 • iz risbe znajo ugotoviti predpisane tolerance oblike, ki so pomembne pri izdelavi

 • iz tabel znajo poiskati še dovoljene odstopke pri izdelkih, kjer toleranca ni posebej predpisana

 • Razvijajo natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb.

   

 • delavniška risba

 • znajo narisati delavniško risbo preprostega strojnega dela

 • iz delavniške risbe, ki jo dobijo v dokumentaciji znajo poiskati vse potrebne podatke za izdelavo strojnega dela

 • Razvijajo prostorsko predstavo, natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb.

  Vaje: izdelava delavniške risbe, branje delavniških risb.

 • sestavna risba

 • iz sestavne risbe znajo razbrati podatke, ki jih vsebuje in jo znajo uporabiti pri montaži sklopov ali celotnega izdelka

 • Razvijajo prostorsko predstavo.

   

 • ujemi

 • pri posameznih ujemih znajo izračunati zračnost ali presežek in glede na funkcijo izdelka znajo določiti potrebno vrsto ujema

 • Razvijajo občutek za natančnost.

  Vaje: določanje ujemov.

 • branje risb

 • berejo različne vrste tehniških risb in iz njih ugotavljajo potrebne parametre za izdelavo strojnih delov

 • Razvijajo prostorsko predstavo, natančnost, strokovnost in sposobnost komuniciranja preko tehniških risb.

   

 • iso sistem merskih enot

 • znajo določiti merske enote za posamezne veličine

 • znajo pretvarjati enote iz različnih merskih sistemov v iso sistem

 • Učenci razvijajo odnos do strokovnih standardov in identifikacijo s poklicem. Ozaveščajo relacije človek - znanost - tehnika - delo.

  Vaja: pretvarjanje enot.

  Mehanika

   

   

   

 • zakoni statike, notranje sile, zunanje sile, sestavljanje sil s skupnim prijemališčem

 • moment sile v ravnini, ravnotežje

 • znajo določiti vpliv sil na opazovan strojni del, sestaviti in razstaviti več sil, ugotoviti kdaj nastopa moment in kakšen vpliv ima na opazovan sistem

 • Razvijajo strokovnost, ustvarjalnost in poklicne posebnosti.

  Vaje: sestavljanje sil, moment sile v ravnini.

 • težišča črtovja, likov, teles

 • statična stabilnost teles

 • znajo določiti težišča črt, likov in teles

 • znajo izračunati kdaj je telo še v ravnotežju oziroma kdaj pride do prevrnitve (npr. žerjav, naloženo vozilo, ...)

 • Razvijajo strokovnost, ustvarjalnost in poklicne posebnosti.

  Vaje: določanje težišča, izračun stabilnosti telesa.

  Napetosti in deformacije

   

   

   

 • natezna napetost

 • tlačna napetost

 • upogib

 • vztrajnostni in odpornostni moment prereza, vpliv oblike prereza na nosilnost

 • uklon

 • torzija

 • strig

 • znajo uporabiti tabele

 • znajo določiti vrste in velikost napetosti, ki v strojnih delih nastopijo

 • znajo dimenzionirati preproste strojne dele

 • znajo določiti primerno obliko posameznih delov.

 • Razvijajo strokovnost, ustvarjalnost in poklicne posebnosti.

  Vaje: izračun napetosti, izračun vztrajnostnih in odpornostnih momentov.

  Kinematika, kinetika

   

   

   

 • enakomerno in pospešeno gibanje - hitrost, pospešek

 • prosti pad, navpični met

 • krožno gibanje

 • trenje

 • znajo izračunati osnovne veličine gibanja in iz tega določiti vplive gibanja na konstrukcijo strojnih delov ter ukrepe za zmanjšanje trenja

 • Razvijajo strokovnost.

  Vaje: izračun elementov gibanja, izračun trenja.

 • delo, energija, moč, izkoristek

 • iz znanih podatkov znajo določiti ostale potrebne veličine, ki jih potrebujemo pri obratovanju strojev in naprav

 • razumejo, zakaj želimo izboljšati izkoristek in tehnične ukrepe za dosego tega.

 • Razvijajo strokovnost.

  Vaja:izračun izkoristka in moči.

  Elektrotehnika

   

   

   

 • električni tokokrog

 • ohmov zakon, kirchoffova zakona, joulov zakon

 • kemični viri električne energije

 • osnove elektronike

 • spoznajo osnove elektrotehnike, ločijo enosmerni in izmenični tok

 • znajo izračunati upornost, tok, napetost in moč

 • znajo izračunati potrebni prerez vodnika

 • spoznajo teorijo galvanskega člena inelektrolize

 • osvojijo osnovna znanja s področja elektronike

 • Razvijajo strokovnost.

   

 • varnost električnih naprav in strojev

 • delovanje električnega toka na človeško telo

 • napetost dotika

 • možni zaščitni ukrepi

 • seznanijo se z zaščitno izolacijo, zaščitnimi vodniki ter različnimi vrstami zaščite električnih naprav in svetil

 •    

  Strojni elememnti

   

   

   

 • delitev strojnih elementov, standardna števila

 • oblikovanje strojnih delov

 • znajo uporabiti standardna števila pri dimenzioniranju, upoštevajo vplive napetosti in postopka pri oblikovanju strojnih delov

 • Pridobivajo spoznanja o povezanosti življenja in tehnike, možnost za delovno kariero.

   

 • vijačne zveze - vrste navojev, vrste vijakov in matic

 • varovanje proti odvitju

 • iz tabel znajo poiskati primeren vijak glede na zahteve

 • znajo poiskati vse potrebne podatke, ki jih moramo poznati pri določitvi vrste in mer vijaka

 • znajo določiti potreben premer vijaka za konkretno obremenitev

 • prav tako znajo določiti potrebne ukrepe za varovanje proti odvitju

 • Razvijajo strokovnost.

  Vaja: preračun vijakov.

 • zatiči, sorniki

 • zveze pesta z gredjo

 • osna varovala

 • znajo določiti s pomočjo izračuna in tabel potreben element za zvezo pesta z gredjo

 • določijo potrebna varovala in načine varovanja zvez

 • zna najti primere v praksi

 • Razvijajo strokovnost.

  Vaje: določanje standardnih elementov iz tabel.

 • nerazstavljive zveze - varjenje, lotanje

 • lepljenje, kovičenje

 • znajo določiti, katera vrsta nerazstavljive zveze je primerna v določeni situaciji

 • znajo pripraviti izdelek za uporabo določene zveze

 • Razvijajo strokovnost.

   

 • vzmeti

 • znajo določiti osnovne napetosti, ki v vzmeteh nastopajo

 • znajo izbrati primerno vrsto vzmeti, način vgradnje in razloge za uporabo določene vrste vzmeti

 • Razvijajo strokovnost.

   

 • osi in gredi

 • ločijo os od gredi

 • znajo določiti potreben premer osi ali gredi glede na obremenitve, ki nastopajo

 • Razvijajo strokovnost.

  Vaja: določitev premera gredi.

 • drsni ležaji, kotalni ležaji

 • kotalni ležaji - izbira, vgradnja

 • znajo določiti vrsto ležaja ob upoštevanju pogojev, ki nastopajo

 • poznajo načine vgradnje, tesnenje, potrebno vzdrževanje-kako in kdaj ga izvajamo, mazanje

 • Razvijajo strokovnost.

  Vaja: izbira ležaja iz kataloga.

 • gredne vezi in sklopke

 • znajo določiti potrebno vrsto sklopke glede na obratovalne pogoje

 • Razvijajo strokovnost.

   

 • prenosniki vrtilnega gibanja

 • znajo določiti prestavno razmerje, določijo potrebno vrsto prenosnika, primerjati posamezne vrste prenosnikov in njihove lastnosti

 • znajo določiti možne napake

 • iz katalogov in tabel znajo naročiti potrebne rezervne dele

 • Razvijajo strokovnost.

  Vaje: preračun osnovnih elementov prenosa.

  Varstvo pri delu

   

   

   

 • pomen varstva pri delu

 • pravna ureditev

 • nesreče pri delu

 • obremenitve pri delu

 • preventivno tehnično varstvo

 • požarno varstvo

 • varstvo okolja

 • spoznajo posledice nesreč pri delu, predpise s področja varstva pri delu, pravice in dolžnosti delavcev, delodajalcev in dijakov ter posledice kršitev, spoznajo vzroke nesreč

 • znajo se zaščititi pred obremenitvami, spoznajo zahteve za ureditev delovnega mesta in prostorov

 • seznanijo se z nevarnostmi na strojih in zaščitnimi napravami

 • spoznajo vzroke požarov in način ukrepanja ob nastanku požara in gasilna sredstva

 • spoznajo vire onesnaževanja okolice, posledice in načine preprečevanja onesnaževanja

 • spoznajo postopke ravnanja z industrijskimi in komunalnimi odplakami

 • Razvijajo skrbnost in ekološko zavest, ter se zavedajo delovne odgovornosti in potrebe po varnem delu.

   

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • tehniško risanje

 • Optika z meritvami

 • zakoni svetlobe

 • optični elementi

 • optični pojavi

 • meritve

 •  

  Optični instrumenti

 • optični elementi

 • optični sistemi

 • optični instrumenti

 •  

  Očalna optika

 • korekcijska stekla

 • sistem očala - oko

 • centriranje optičnih leč

 • okvirji

 •  

  Praktični pouk

 • merjenje in centriranje

 • izdelava okvirjev

 • popravila in vzdrževanje

 • mehanika

 • Materiali v optiki

 • nekovine

 • kovine

 • polimeri

 •  

  Optični instrumenti

 • optični instrumenti

 •  

  Očalna optika

 • korekcijska stekla

 • okvirji

 •  

  Praktični pouk

 • obdelava stekla

 • vstavljanje stekel v okvirje

 • izdelava okvirjev

 • popravila in vzdrževanje

 • elektrotehnika

 • Materiali v optiki

 • redoks reakcije

 •  

  Optika z meritvami

 • zakoni svetlobe

 • meritve

 •  

  Optični instrumenti

 • optični instrumenti

 •  

  Praktični pouk

 • priprava na delo

 • obdelava stekla

 • merjenje in centriranje

 • strojni elementi

 • Optični instrumenti

 • optični instrumenti

 •  

  Praktični pouk

 • priprava na delo

 • obdelava stekla

 • vstavljanje stekel v okvirje

 • izdelava okvirjev

 • popravila in vzdrževanje

 • varstvo pri delu

 • Materiali v optiki

 • uvod - delo v kemijski učilnici

 • kisline, baze, soli

 • redoks reakcije

 •  

  Fizikalna in geometrijska optika z meritvami

 • meritve

 •  

  Optični instrumenti

 • optični instrumenti

 •  

  Praktični pouk

 • priprava na delo

 • varstvo okolja

 • Materiali v optiki

 • uvod - delo v kemijski učilnici

 • kisline, baze, soli

 • redoks reakcije

 •  

  Praktični pouk

 • priprava na delo