SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

OPTIKA Z MERITVAMI

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

55

15

70

2.

110

30

140

3.

110

30

140

4.

53

15

68

skupaj

330

90

418

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • osvoji temeljne zakone fizikalne in geometrijske optike,

 • razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge,

 • na praktičnih primerih spozna razliko med lečami in zrcali, lomom in odbojem svetlobe,

 • pozna vlogo in nastanek disperzije skozi optični sistem očesa,

 • se nauči preračunavati polmer, goriščno in temensko razdaljo, položaj glavnih ravnin ter dioptrijsko in temensko moč optičnih leč, debelino leč, itd.,

 • se nauči meriti prizmatično delovanje leč, pravilno postavljati bazo prizme in preračunavati decentracijo,

 • zna uporabljati različne optične naprave za centriranje optičnih leč,

 • zna razložiti napake leč z uporabo zakona sipanja svetlobe,

 • razvije občutek odgovornosti za strokovno in kakovostno opravljeno delo,

 • razvija interes za spremljavo novih dosežkov na področju merilne tehnike in za samostojno učenje.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Nihanje

  Dijak

  Dijak

   

 • nihanje, nihala

 • energija nihanja

 • zna opisati nihanje in nihala

 • pozna pojme nihajni čas, frekvenca, ravnovesna lega, amplituda

 • zna pojasniti vzroke nihanja

 • definira energijo nihanja

 • Se seznani s strokovnimi znanji in delovnimi postopki do take mere, da je sposoben kvalitetno in strokovno opravljati poklic, za katerega se je izobraževal.

  Vaja: valovanje vzmeti.

  Valovanje

   

   

   

 • amplituda in valovna dolžina

 • interferenca

 • zna povezati nihanje z valovanjem

 • definira longitudinalno in transverzalno valovanje

 • zna opisati odboj, lom in uklon valovanja

 • razloži pogoje za ojačitev in oslabitev valovanja

 •    

  Elektromagnetno valovanje

   

   

   

 • opis elektomagnetnega valovanja

 • izvor elektromagnetnega valovanja

 • vrste elektromagnetnega valovanja

 • širjenje elektromagnetnega valovanja

 • spozna izvor elektromagnetnega valovanja

 • loči različne vrste elktromagnetnega valovanja

 • zna oceniti pomen elektromagnetnega valovanja pri nastanku svetlobe

 • definira gostoto energijskega toka

 •    

  Svetloba

   

   

   

 • izvor svetlobe

 • sevanje črnega telesa

 • opis svetlobe

 • širjenje svetlobe

 • prehod svetlobe skozi snov

 • poti svetlobnih žarkov

 • hitrost svetlobe

 • optični mediji, gostota

 • lomni kvocient

 • zna navesti razloge za valovni model svetlobe

 • pozna spektralna območja elektromagnetnega valovanja

 • pozna prehod svetlobe skozi različne vrste snovi

 • loči hitrost svetlobe v vakumu, v vodi in v steklu

 • natančno pozna razklon svetlobe v optičnih medijih

 • teoretično pozna vpliv lomnega kvocienta snovi pri lomu svetlobe

 • Z znanjem razvija strokovnost.

  Vaja: uklon rdeče in modre svetlobe na mreži.

  Odboj in lom svetlobe

   

   

   

 • odboj in pravilni lom svetlobe

 • lomni zakon za svetlobo

 • vrste loma svetlobe

 • definira odbojni in lomni zakon

 • natančno pozna razliko med odbojem in lomom svetlobe

 • praktično in teoretično pozna lomni zakon za svetlobo

 • osvoji pomen vrste loma svetlobe

 • Razume pomen pravilnega in točnega dela za dosego ciljev.

  Vaja:

 • izvedba loma in odboja svetlobe,

 • na formatu a3 izriše shemo loma in odboja žarkov.

 • Popolni odboj svetlobe

   

   

   

 • odboj svetlobe

 • mejni kot popolnega odboja svetlobe

 • uporaba popolnega odboja svetlobe

 • na osnovi lomnega zakona zna pojasniti popolni odboja svetlobe

 • pozna nastanek mejnega kota svetlobe

 • pozna pomen uporabe popolnega odboja svetlobe

 • Z znanjem pridobiva samozavest.

  Vaja: merjenje mejnega kota loma s pomočjo popolnega odboj v stekleni prizmi.

  Barva teles

   

   

   

 • svetlobni tok

 • osvetljenost

 • odbojnost površine

 • pozna pomen svetlobnega toka

 • razlikuje vrste in pomen osvetljenosti

 • pozna vpliv površine na odboj svetlobe

 •    

  Disperzija

   

   

   

 • akromati in apokromati

 • disperzija v očesu

 • disperzija mavrice

 • natančno pozna pomen in vlogo akromatov in apokromatov

 • opiše nastanek disperzije skozioptične dele očesa

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

   

  Polarizacija

   

   

   

 • Brewsterjev zakon

 • pozna nastanek in vpliv polarizcije

 • definira sukanje polarizacijske ravnine

 • zna razložiti Brewsterjev zakon

 • pozna vlogo in pomen polarizacijskih filtrov in prizme

 • zna uporabiti polarizacijski test

 •    

  Interferenca

   

   

   

 • zmanjševanje refleksov pri lečah, prizmah in ploščah

 • interferometrija

 • difrakcija na očesu

 • zna razložiti pojem interference

 • razume nastanek refleksov pri optičnihlečah, prizmah in ploščah

 • pozna pomen difrakcije

 • pozna pomen difrakcije na očesu

 • Zaveda se pomena samoizobraževanja in nenehnega strokovnega izpopolnjevanja.

   

  Uklon svetlobe

   

   

   

 • uklon svetlobe na reži

 • uklon na okrogli odprtini

 • ločljivost optičnega sistema

 • zna pojasniti interferenco enobarvne in bele svetlobe na uklonski mreži

 •    

  Sipanje svetlobe

 • zna razložiti vlogo sipanja pri površinski obdelavi leč

 •    

  Pojem in namen optičnih meritev

   

   

   

 • značaj merjenja

 • naloge posameznih delov merilnih instrumentov

 • zna uporabiti merilne instrumente po različnih merilnih metodah

 • Privzgoji odgovornost do kvalitetno opravljenega dela.

  Vaja: ugotavljanje napake pri merjenju.

  Merila za merjenje debeline

   

   

   

 • pomično merilo, merilna skala, toleranca merjenja

 • spozna vlogo, pomen in vrste pomičnih meril

 • se nauči preveriti rezultate svojega dela

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na praktični nivo.

  Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

   

  Merila za merjenje kotov

   

   

   

 • kotomeri

 • način in točnost merjenja

 • mikrometer, glavni deli in toleranca

 • spozna načine merjenja kotov

 • se nauči rokovati z z merilnimi pripomočki

 • Se zaveda pomena točnosti opravljenih meritev.

  Vaja: merjenje s kotomeri.

  Optični sistemi

   

   

   

 • opis in vrste leč

 • konveksne leče

 • konkavne leče

 • razlikuje vrste leč in jih zna natančno opisati

 • pozna sestavo in delovanje dveh bikonveksnih zbiralnih leč

 • spozna sestavo in delovanje dveh bikonkavnih razpršilnih leč

 • spozna delovanje in sestavo ene razpršilne in ene zbiralne leče

 • spozna delovanje in sestavo ene zbiralne in ene razpršilne leče

 • Zna povezati teoretični del in ga prenesti na praktični nivo znanja.

  Vaja: preslikavanje lečij s pomočjo laserja in optične klopi.

  Dioptrijska vrednost leče

   

   

   

 • dioptrijska moč leče

 • grafično prikazovanje položaja glavnih ravnin

 • matematično določanje dioptrijske moči

 • bremenska moč leče

 • teoretično obvlada nastanek diptrijske vrednosti leče

 • zna grafično in matematično prikazati lego glavnih ravnin

 • iz skice razbere lom svetlobe pri posamezni optični leči

 • pozna enačbo dioptrijske jakosti

 • Razvije občutek odgovornosti za kakovostno in strokovno delo.

  Vaje na optični klopi:

 • na a4 formati izriše lom svetlobe za konveksne in konkavne leče,

 • izračuna polmera, goriščne in temenske razdalje,

 • izračun dioptrijske in temenske moči leče.

 • Decentracija

   

   

   

 • vrste decentracije

 • postopki decentracije

 • prizmatičnost

 • osvoji pomen decentracije

 • osvoji osnovni pojem prizmatičnosti

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

  Vaja: preračuna decentracijo.

  Prikaz prizmatičnega delovanja pri centriranju korekcijskih leč

   

   

   

 • prizmatičnost pri centriranju

 • preverjanje natančnosti centriranja

 • obvlada pojem prizmatičnosti in njen vpliv pri korekciji vida

 • Razvije čut za odgovorno delo in odgovorno reševanje nalog

  Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

  Vaja:

 • na a4 format izriše obliko okvirja, določi pd monokularno in določi izmerjeno decentracijo,

 • na a4 format skonstruira disperzijo svetlobe pri prizmatični leči.

 • Osnove refrakcije

   

   

   

 • objektivna refrakcija

 • subjektivna refrakcija

 • spozna vrste in pogoje za refrakcijo

 • spozna pomen skiaskopije

 • seznani se s pojmi: refraktometrija, oftalmoskopija in oftalmometrija

 • seznani se z delovanjem skiaskopov, refraktometrov, oftalmoskopov,oftalmometrov

 • na informativnem nivoju spoznajo vrste optotipov, preizkusno tablo in projektorje.

 • Razvija pripadnost poklicu.

   

  Geometrijska optika

   

   

   

 • optično preslikavanje

 • nastanek slike v očesu

 • osvoji pojem in vpliv optičnega preslikavanja

 • razume in zna razložiti potek svetlobe skozi optične dele očesa do nastanka slike

 • Razvije občutek odgovornosti za kakovostno in strokovno delo.

  Vaja: na formatu a3 dijak izriše nastanek slike v očesu.

  Planvzporedna plošča

   

   

   

 • opis planvzporedne plošče

 • paralelni premik žarka

 • uporaba planvzporedne plošče

 • definira odboj oziroma lom svetlobe na planvzporedni plošči

 • razloži potek svetlobnih žarkov

 •    

  Optična prizma

   

   

   

 • opis optične prizme

 • lom svetlobe na optični prizmi

 • razklon svetlobe na optični prizmi

 • uporaba optične prizme

 • teoretično pozna zgradbo optične prizme

 • pozna potek loma svetlobnih žarkov na optični prizmi

 • spozna vpliv razklona svetlobe

 • spozna uporabnost razklona svetlobe v praksi

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

  Vaje: na optični prizmi izriše potek loma svetlobnih žarkov.

  Zrcala

   

   

   

 • opis zrcal

 • razdelitev zrcal po obliki

 • enačba zrcala

 • odboj specifičnih žarkov na zrcalih

 • konstrukcija slike pri optični preslikavi

 • izračun in merjenje količin pri optični preslikavi na zrcalih

 • uporaba zrcal

 • pozna pomen in uporabo zrcal

 • loči različne oblike zrcal

 • zna zapisati enačbo zrcala

 • pozna uporabnost enačbe zrcala

 • zna skonstruirati odboj in nastanek slike pri zrcalih

 • zna izračunati in meriti količine pri optičnih zrcalih

 • pozna uporabnost zrcal

 • Pridobi čut za samoizobraževanje in strokovno izpopolnjevanje.

  Vaje z zrcali:

 • izriše na formatu a3 lom žarkov na različnih zrcalih,

 • izračunava potrebne količine zrcal.

 • Leče

   

   

   

 • lom specifičnih žarkov pri prehodu skozi leče

 • konstrukcija slike pri optični preslikavi

 • merjenje in izračun količin pri optični preslikavi na lečah

 • uporaba leč

 • napake leč

 • zna teoretično razložiti potek svetlobnih žarkov pri prehodu skozi leče

 • zna grafično skonstruirati sliko pri optičnem preslikavanju optičnih leč

 • pozna uporabo optičnih leč v praksi

 • razume optične in sferne aberacije

 • seznani se s kromatsko aberacijo

 • loči komo, astigmatizem in distorzijo

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

  Vaje z lečami:

 • izriše lom svetlobnih žarkov na različnih vrstah leč,

 • izračuna debeline leče,

 • demonstracija napak,

 • newtnovi krogi.

 • Merjenje sfernih in sferotoričnih leč

   

   

   

 • Merjenje višine loka sferotorične leče

 • merjenje velikosti radiusa leče in zakrivljenosti leče

 • sferometer, delovanje in zgradba

 • spozna vlogo zaokrivljenosti leče pri različnih dioptrijskih vrednostih leč

 • obvlada teorijo sferotorične leče

 • pozna delovanje in uporabo sferometra v praksi

 •  

  Vaja: merjenje s sferometrom.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • pisno,

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zakoni svetlobe, optični elementi

 • merila za merjenje debeline in kotov

 • Osnove tehnike

 • tehniško risanje

 • meritve

 • povezanost podatkov, vrste merilnih tehnik in postopkov

 • nihanje

 • valovanje

 • elektromagnetno valovanje

 • svetloba

 • odboj in lom svetlobe

 • barva teles

 • dioptrijska moč leč

 • Fizika

 • valovanje svetlobe

 • svetlobni zakoni

 • izračun dioptrijskih vrednosti leč

 • disperzija

 • polarizacija

 • interferenca

 • uklon svetlobe

 • optični sistem

 • optične leče, zrcala in prizme

 • Očalna optika

 • spekter svetlobe

 • pomen optičnih leč in zrcal

 • lom svetlobe skozi cilindrična, sferična, prizmatična stekla

 • optični sistem

 • decentracija in prizmatičnost

 • refrakcija

 • merjenje leč

 • Praktični pouk

 • uporaba optičnega sistema

 • merjenje optičnih leč in njenih podatkov

 • optična prelikava

 • lom, uklon svetlobe

 • dioptrijska moč leče

 • Optični instrumenti

 • teorija optičnih sistemov

 • teleskopski optični instrumenti