SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - izbirno (instrumentalni optik)

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

140

140

2.

 

210

210

3.

 

210

210

4.

 

272

272

skupaj

 

832

832

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna delovno okolje,

 • se usposobi za samostojno opravljanje dela in strokovno odločanje,

 • pridobi delovno disciplino ter odnos do materialnih dobrin,

 • osvoji principe delovanja posameznih merskih sistemov,

 • spozna se z merilnimi pripomočki in se jih nauči uporabljati pri delu,

 • pouči se o problematiki sestave mehanskih elementov,

 • spozna strukturo, optične in mehanske lastnosti kovinskih in plastičnih izdelkov, ki jih vgrajuje kot elemente v optične izdelke,

 • zna preizkusiti, pregledati, kontrolirati določen del ali sklop izdelka,

 • spozna metode standardnih preskusov posameznih vrst optičnih sestavov,

 • usposobi se za odkrivanje in odpravo napak na optičnih instrumentih,

 • seznani se z vrstami programskih orodij za svoje strokovno področje in zna nekatera uporabiti,

 • zna uporabljati brusna sredstva za pripravo leč in drugih optičnih proizvodov,

 • obvlada postopke poliranja steklenih tlačencev,

 • obvlada načine lepljenja leč na kalote in pripravo polirne glave,

 • spozna načine zagotavljanja stalne kvalitete izdelkov.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnost v izvedbi

  Optična obdelava stekla

  Dijak

  Dijak

   

 • pregled postopkov obdelave

 • vpenjanje in lepljenje surovcev

 • rezanje, lomljenje, žaganje stekla

 • grobo brušenje

 • okroglenje

 • rezkanje z diamantnim orodjem

 • fino brušenje

 • lepanje

 • poliranje

 • centriranje in fazetiranje

 • razlepljenje in čiščenje

 • spozna tehnološke predloge

 • spozna osnovne prijeme v serijski in posamični izdelavi optičnih artiklov

 • seznani se z delavniškim principom izdelave posameznega izdelka

 • Pozna pomen usklajenega dela med strokovnjaki za pripravo zrcalnih površin in optikom, ki pripravi podlago za naparevanje zrcalne plasti.

  Urjenje izdelave določenega števila optičnih elementov v delavnici.

  Ocena izdelkov in načini kontrole.

  Optični elementi ali sklopi

   

   

   

 • zrcala

 • leče

 • kondenzorji

 • objektivi

 • okularji

 • razlikuje med ravnimi, konveksnimi in konkavnimi zrcali, parabolična zrcala

 • spozna pripravo zrcal z nanašanjem zrcalne plasti na prednjo in na zadnjo stran steklene osnove

 • razlikuje načine priprave leč

 • spozna pomen konkavnih in paraboličnih zrcalnih površin za izdelavo modernih teleskopov in fotoobjektivov za snemanje zelo oddaljenih predmetov

 • Spozna velik pomen absolutne brezprašnosti za kvalitetno izdelavo zrcala.

  Izdelava zrcal z naparjeno prednjo plastjo.

  Kontrola kvalitete posameznih optičnih elementv in sklopov.

  Kontrola konkavnega zrcala in kontrola paraboličnega zrcala.

  Optični elementi in sistemi

   

   

   

 • zahteve, ki jim morajo ustrezati optični elementi

 • tolerance

 • površinska obdelava optičnih elementov

 • risanje optičnih elementov

 • razlikuje vrste optičnih elementov

 • spozna pomen kombiniranja leč in odpravljanje napak lečja s kombinacijo različnih vrst stekel

 • razume pojem tolerance in definicijo dopustnih odstopkov pri izdelavi optičnih elementov

 • spozna pomen površinske obdelave optičnih elementov za preprečitev izgub pri prehodu svetlobe skozi sistem leč.

 • spozna konstrukcijo leč

 • Razvija strokovnost in delovno odgovornost.

  Površinska obdelava leč po končanem postopku brušenja in poliranja.

  Montaža leč v ustrezno ohišje.

  Sestavljanje posameznih optičnih elementov.

  Pomen doslednega upoštevanja zahtev (kontrola izdelka in napake lečja).

  Posebne obdelave in postopki pri izdelavi optičnih elementov

   

   

   

 • nanašanje protirefleksnega sloja

 • nanašanje odbojnih slojev

 • lepljenje ahromatov

 • izdelava finih črtic razdelbe na planparalelnih ploščah, graviranje

 • spozna načine predobdelave površine pred nanašanjem slojev na površino optičnih artiklov

 • pozna pomen lepljenja ahromatov in razliko med prosto povezanimi in lepljenimi lečji

 • spozna načine graviranja in pomen čistoče površine

 • Pridobi delovno samozavest in zanesljivost.

  Razvija smisel za natančnost.

  Priprava optičnih elementov za fino kitanje oziroma lepljenje.

  Izdelava kosa, ki je zlepljen iz optičnh in mehanskih sestavnih delov.

  Čiščenje optičnih elementov

   

   

   

 • čistilna sredstva in njih toksičnost

 • konzerviranje naprav

 • lakirnje robov brušenih in poliranih leč

 • razlikuje čistila in jih zna uporabiti

 • pozna pomen protikorozijske zaščite aparatur

 • Razvija ekološko zavest.

  Ročno čiščenje in pranje v ultrazvočnih napravah.

  Karakteristika priprav in aparatur

   

   

   

 • povečava

 • vidni kot

 • premer vstopne pupile

 • izstopna odprtina

 • svetlobna jakost

 • ločljivost instrumenta

 • plastičnost slike, stereoskopija

 • paralaksa

 • stvarno vidno polje (kot)

 • vidno polje okularja

 • žariščna razdalja objektiva

 • žariščna razdalja okularja

 • spozna osnovne pojme, povezane z izdelavo optičnih elementov

 • Razvija inovativnost z najrazličnejšo rabo pripomočkov in njihovih kombinacij.

  Razume pomen uporabe optičnih naprav in njihovo raznovrstnost.

  Spozna pomen različnih optičnih vrst stekla pri izdelavi optičnih artiklov.

  Merjenje povečave.

  Merjenje mehanskih karakteristik okularjev, objektivov distasnčnikov.

  Merjenje in razlikovanje med kvaliteto optične obdelave leč in lečja.

  Standardi za nadzor nad kvaliteto leč.

  Tipi okularjev

   

   

   

 • Ramsdenov

 • Keplerjev

 • simetrični

 • Abbejev

 • spozna tipe okularjev, ki so najpogosteje v uporabi in njih kontrolo

 • obvlada kontrolo žariščne razdalje in pregled konformnosti z delavniško risbo:

 • Povezuje strokovna znanja in razvija poklicno identiteto.

  Določevanje karakteristike lečja.

  Priprava lečja in njegova montaža.

  Montaža in demontaža leč v okularjih.

  Centriranje optike.

  Tipi teleskopskih objektivov

   

   

   

 • dvolečni (suh, lepljen tip

 • trilečni objektiv

 • fotografski objektivi (večlečni)

 • spozna načine priprave večlečnih objektivov in načrte za gradnjo teh priprav

 • definira razlike med objektivi (teleobjektiv, fotoobjektiv mikroobjektiv

 • Spozna pomen skupinskega dela v optični proizvodnji in razume, da je samo s skupinskih dobrim delom mogoče doseči željeni rezultat.

   

  Razdelbe

   

   

   

 • nitni križi

 • gravirane razdelbe

 • spozna vrsto razdelb, linijske in krožne

 • spozna načine graviranja in pripravo graviranih razdelb

 • spozna načine priprave običajnih kovinskih razdelb in nitnih križev

 • osvoji način graviranja in naparevanja kovinskih plasti

 •  

  Priprava mikroskopske mrežice za določitev velikosti delcev, ob upoštevanju povečave mikroskopa.

  Kontrola leč na napake s pomočjo fotografsko pripravljene preskusne projekcijske zaslonske slike.

  Montaža in demotaža leč v ohišje objektiva.

  Centriranje.

  Mehanski elementi ali sklopi

   

   

   

 • ohišja

 • zobniki

 • reduktorji

 • frikcijski prenos

 • vzvod, paralelogram

 • ekscenter

 • sklopke

 • napake zobnikov

 • omejevalci in separatorji

 • nonius merila

 • zaslonke

 • Arhimedova spirala

 • večstopenjski navoji

 • bajonetni stik

 • holandska matica

 • spozna pomen običajne mehanske izvedbe posameznih elementov, skladno z ISO predpisi za izdelavo brezhibnih mehanskih elementov , ki omogočajo gradnjo optičnih elementov

 • uporabi znanja tehničnega risanja za pravilno predstavo o mehanskih zahtevah

 • Ozavešča relacije človek-znanost-tehnika-delo.

  Priprava obdelovancev po obstoječi načrtni dokumentaciji in združitev na mizi v podsklop.

  Vgradnja v sistem, kontrola delovanja optične naprave. Po potrebi priredba posameznih elementov, da ustrezajo novim tehniškim zahtevam in specifičnemu načinu montaže. Predhodna kontrola posameznih podsklopov.

  Optične naprave

   

   

   

 • lupe

 • mikroskopi

 • merilne naprave

 • geodetski instrumenti

 • prezentacijska oprema:

 • dataskop

 • avtomatski diaprojektor

 • grafoskop

 • spozna raznovrstnost uporabljenih optičnih naprav in njihove sestavne dele

 • razume delovanje transportnega sistema

 • obvlada delovanje elektronskega napajalnika

 • zna testirati električno zaščito aparatov

 • razume delovanje osvetlitvenega sistema

 •  

  Demontaža vseh sestavnih delov.

  Pregled sestavnih delov.

  Čiščenje objektivov in okularjev.

  Ugotavljanje delovanja osvetlitvenega sistema.

  Justaža objektivov, kondenzorjev.

  Testiranje električne zaščite.

  Montaža sestavnih delov.

  Varstvo pri delu

   

   

   

 • temeljna načela varstva pri delu

 • Pravne osnove varstva pri delu

 • prisilni tehnični ukrepi

 • varnost konstrukcij

 • varnost dostopov do del. mesta

 • nevarnosti pri delu na višini

 • Osebna zaščita in zaščitna sredstva

 • se seznani z upoštevanjem predpisov in pravnimi vidiki neupoštevanja zahtev, odgovornost delavca in predpostavljenega

 • zaveda se potrebe po skladnosti internih predpisov z obstoječimi normativi

 • razume odgovornost delavca in predpostavljenega

 • Zaveda se pomena skupne odgovornosti in skladnosti z obstoječimi normativi.

  Poudarek na uporabi zaščitnih sredstev, preverjanje znanja pred delom v laboratoriju, izpit iz varstva pri delu ali tečaj prve pomoči.

  Varno delo s topili in smolami.

  Vaja: uporaba osebnih zaščitnih sredstev.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • optični elementi ali sklopi

 • Optika z meritvami

 • optični elementi

 • optični sistemi

 • dioptrijska vrednost leče

 • geometrijska optika

 • mehanski elementi ali sklopi

 • Osnove tehnike

 • tehnična dokumentacija

 • tolerance

 • strojni elementi

 • optična obdelava stekla

 • čiščenje optičnih elementov

 • Tehnologija materialov

 • brusilna in polirna sredstva

 • laki, lepila, kiti

 • čistilna sredstva

 • optične naprave

 • Optični instrumenti

 • teorija optičnih sistemov

 • teleskopski optični instrumenti

 • vsi optični instrumenti