SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - izbirno (očesni optik)

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

140

140

2.

 

210

210

3.

 

210

210

4.

 

272

272

skupaj

 

832

832

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V - vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • spozna delovno okolje optične delavnice,

 • se usposobi za samostojno opravljanje popravil in vzdrževanje očesnih pripomočkov,

 • zna preveriti funkcije očesnega pripomočka,

 • se usposobi za pravilno uporabo in vzdrževanje orodij ter naprav in instrumentov v optični dejavnosti,

 • razvija občutek in navade za točnost, urejenost ter odgovornost za kvalitetno opravljeno delo,

 • razvija smisel za estetsko oblikovanje izdelkov,

 • razvija potrebo po stalnem strokovnem spopolnjevanju in spremljavi novosti na strokovnem področju,

 • upošteva pravila iz varstva pri delu.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Spoznavanje orodja in naprav v optični delavnici

  Dijak

  Dijak

   

 • seznanitev z delovnim okoljem in delovnimi nalogami v optični delavnici

 • zaščita na delovnem mestu, vrste nevarnosti

 • uporaba in rokovanje z orodji

 • merjenje s pomičnim merilom

 • spozna vlogo, pomen in vrste optičnega orodja v optični delavnici

 • spozna pomen in način uporabe naprav v optični delavnici

 • pozna predpise varstva pri delu

 • Pridobi pravilen odnos so dela s stroji in napravami v svojem delovnem okolju.

  Se nauči delati v skupini.

  Pridobi pozitiven pogled na skupinsko reševanje problemov.

  Skrbi za varno delo z vsemi sredstvi in napravami.

  Vaje z orodji in napravami v optični delavnici.

  Uvod v obdelavo kovin in nekovin

   

   

   

 • Osnove izdelave okvirja

 • žaganje

 • piljenje

 • brušenje

 • poliranje

 • spozna osnove izdelave pravokotnega sistema okvirjev

 • zna razložiti in izdelati okvir na osnovi pravokotnega sistema iz acetatne ploščice

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

  Vaje:

 • izdelave načrta za izdelavo okvirja,

 • na a4 format izriše pravokotni sistem okvirja z vsemi merilnimi podatki in velikostmi.

 • Obdelovanje ravnega stekla

   

   

   

 • ročna izdelava šablon

 • rezanje

 • lomljenje

 • brušenje

 • z rezanjem, lomljenjem in brušenjem zna oblikovati različne oblike ravnega stekla

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

  Vaja: na papirnato šablono si izriše različne oblike z določenimi merami (krog, pravokotnik, kvadrat, ...) In jih izbrusi.

  Brušenje plan stekel in pritrjevanje

   

   

   

 • postopki brušenja

 • načini brušenja

 • montaža

 • spozna osnove in način brušenja plan stekel

 • spozna pomen montaže

 • spozna postopke različnih vrst montaž

 • pozna vrste napak, ki nastanejo pri brušenju plan stekel in montaži le-teh

 • Razvije občutek odgovornosti pri delu z različnimi materiali.

  Na plan steklo zariše oblike okularjev, jih zbrusi in s pomočjo segrevanja vstavi v plastične materiale okvirja.

  S pomočjo privijanja vstavi v kovinske materiale okvirja.

  Označevanje optičnih leč

   

   

   

 • označevanje

 • določanje središča SPH leč

 • centriranje s pomoočjo testnega križa

 • se nauči uporabljati steklomerilec pri različnih postopkih optičnega merjejna in zarisovanja različnih optičnih leč

 • Razvije sposobnost povezovanja teorije s prakso.

  Vsak dijak mora narediti pri vajah:

 • označiti različne vrste optičnega stekla s steklomerilcem,

 • določiti mora središče optične leče na sferični leči.

 • Oblike, osnovne karakteristike in tovarniške oznake sfernih leč

   

   

   

 • zarisovanje sferičnih leč s pomočjo šablone

 • načini zarisovanja

 • pomen zarisovanja

 • razlikuje različne vrste sfernih leč

 • pozna pomen in načine zarisovanja s pomočjo šablone

 • Pridobiva natančnost.

  Vaja: na osnovi merilnih podatkov zariše sferično lečo po dani šabloni.

  Rezanje in lomljenje sferičnega stekla

 • teoretično pozna pomen rezanja in lomljenja sferičnega stekla

 • zna uporabljati ustrezna orodja za rezanje in lomljenje sferičnega stekla

 • Pridobi delovno samozavest in iznajdljivost.

  Vsak dijak opravi vajo:

 • na sferično lečo izriše obliko okularja,

 • jo z rezalno žličko zariše in

 • s posebnimi kleščami lomi.

 • Ročno brušenje sferičnih stekel

   

   

   

 • obdelava roba sferičnih stekel

 • pozna razliko med ročnim brušenjem plan in sferičnimi stekli

 • zna ročno izdelati rob sferičnega stekla

 • Razvije občutek za ročno obdelavo leč iz različnih materialov.

  Dijak mora ročno zbrusiti obliko in rob sferične leče po okularju,

  Prilagoditev kovinskega okvirja

   

   

   

 • prilagoditev glede na zakrivljenost stekla

 • pozna pomen prilagoditve očal

 • zelo natančno pozna pomen prilagoditve okvirjev glede na zakrivljenost stekel

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

  Razvije predstavo o pravilni prilagoditvi kovinskega okvirja.

  Vsak dijak mora opraviti vajo: sferično steklo z določeno zakrivljenost mora vstaviti in prilagoditi v kovinski okvir.

  Vstavljanje sferičnih stekel v okvirje

   

   

   

 • vstavljanje sferičnih stekel v okvirje iz različnih materialov

 • natančno pozna pomen in postopke vstavljanja sferičnih stekel v okvirje iz različnih materialov

 • zna rokovati z orodjem za sgrevanje okvira, okularja okvira

 • zna uporabiti primerno orodje za razstavitev in spajanje delov okvira

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

  Vsak dijak opravi vajo: zbrušene sferične leče vstavi v okvirje iz različnih materialov s pomočjo sredstev za segrevanje okvirja.

  Kontrola vstavljanja stekel v okvirje

   

   

   

 • postopki kontroliranja sferičnih stekel v različnih okvirjih

 • pozna natančno kontrolo svojega dela

 • pozna vzroke nastanka morebitnih napak

 • zna nastale napake korigirati

 • Razvije občutek odgovornosti za kakovostno in strokovno delo.

  Vsak dijak mora izvršiti kontrolo izdelanih očal:

 • s pomočjo steklomerilca preveriti optično os,

 • preveriti izdelano pupilno distanco,

 • preveriti izdelano višino,

 • postopke kontrole izvaja monokularno.

 • Manjša popravila

 • poznati mora vrste manjših popravil okvirjev

 • Pridobi delovno samozavest in zanesljivost.

  Vsak dijak mora opraviti vajo na okvirju:

 • zamenjava olive na priponkah,

 • skrajšati dolžino priponke,

 • priviti in zamenjati vijake pri zglobih in tečajih,

 • priviti in zamenjati nosnike na kovinskih okvirjih.

 • Čiščenje očal

 • pozna pravila čiščenja očal iz različnih materialov

 •    

  Cilindrična stekla

   

   

   

 • merjenje

 • zarisovanje

 • preračunavanje

 • teoretično pozna pomen cilindričnih stekel

 • obvlada postopke merjenja in preračunavanja cilindrov

 • zna zarisati vse vrste cilindričnih stekel

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

  Vsak dijak mora izdelati vajo:

 • s pomočjo steklomerilca mora izmeriti cilindrično vrednost optičnega stekla,

 • optično vrednost cilindričnega stekla mora znati preračunati (90% zanesljivost pri preračunu),

 • optično steklo mora z določenimi vrednostmi pravilno zarisati.

 • Zenična razdalja

   

   

   

 • merjenje zenične razdalje

 • pozna pomen zenične razdalje

 • zna zelo natančno izmeriti zenično razdaljo

 • Pridobi delovno samozavest in zanesljivost.

  Vsak dijak na modelu izmeri:

 • zenično razdaljo monokularno in binokularno s pd ravnilom,

 • zenično razdaljo s pupilometrom.

 • Centriranje cilindričnih stekel

   

   

   

 • vrste in postopki centriranja

 • zna pravilno centrirati cilindrična optična stekla glede na izmerjene vrednosti

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

  Vsak dijak opravi vajo centriranja z vsemi vrstami in postopki.

  Brušenje sferičnih in cilindričnih stekel

   

   

   

 • ročno

 • strojno

 • pozna pomen ročnega in strojnega brušenja cilindričnih stekel

 • pozna prednosti in pomanjkljivosti obeh postopkov

 • Pridobi čut za natančnost, zanesljivost in doslednost pri delu.

  Vaja:

 • strojno in ročno brušenje cilindričnih stekel,

 • ocenitev uspešnosti dela in odprava morebitne napake.

 • Vstavljanje sferičnih in cilindričnih stekel v okvirje

   

   

   

 • vstavljanje

 • ravnanje

 • prilagajanje

 • prilagoditev naklonskega kota

 • pozna postopke vstavljanj in prilagajanja cilindričnih stekel v različne vrste okvirjev

 • Razvije predstavo o pravilno izdelanih očalih.

  Vsak dijak vstavi zbrušene sferične in cilindrične leče v okvirje iz kovine in ostalih plastičnih materialov.

  Kontrola izdelanih očal

   

   

   

 • postopki

 • ocena čistosti površine leče in okvira

 • ocena enakosti oblike in velikosti obeh polovic očal

 • ocena dioptrijske vrednosti obeh leč

 • ocena razdalje med optičnimi centri

 • kontrola napetosti vgrajenih leč

 • čiščenje in embaliranje gotovih očal

 • pozna pomen kontrole očal

 • Odgovoren odnos do dela.

  Vsak dijak opravi kontrolo optičnega stekla, optičnih merilnih točk in prilagoditve okvirja.

  Spajkanje okvirja

   

   

   

 • izdelava kovinskega okvirja

 • postopki spajkanja posameznih delov okvirja

 • pozna pomen spajkanja

 • teoretično in praktično pozna pomen spajkanja

 •  

  Vsak dijak spoji posamezne dele okvirja v celoto.

  Izdelava utora

   

   

   

 • izdelava utora v optična stekla

 • vrtanje izvrtin v organska stekla

 • pozna pomen izdelave utora v optična stekla

 • zna oceniti uporabo izvrtin v organskih steklih

 • Navaja se na natančno in dosledno delo.

  Vsak dijak izdela:

 • utor na mineralnem in organskem optičnem steklu,

 • na organsko steklo izdela izvrtine po danem načrtu.

 • Popravila očal

   

   

   

 • postopki

 • pozna pomen in postopke popravila očal

 •  

  Na različnih okvirjih in materialih opravi vsa možna popravila.

  Adicija pri bifokalnih steklih

   

   

   

 • merjenje bifokalov

 • preračunavanje bifokalov

 • zarisovanje bifokalov

 • teoretično in praktično pozna povezavo med bifokali in adicijo

 • zna preračunati adicijo in zarisati višino pri bifokalih

 • Pridobi občutek za kakovostno delo in zanesljivost.

  Vsak dijak optično prilagodi bifokalna stekla ter preračuna adicijo (90% zanesljivost pri preračunavanju).

  Ročno in strojno brušenje

   

   

   

 • bifokalnih stekel

 • trifokalnih stekel

 • cicilindričnih stekel

 • zna ročno in strojno zbrusiti dvo in trožariščna stekla

 •  

  Vsak dijak na bifokalnih in trifokalnih steklih ročno in strojno zbrusi različne oblike.

  Izdelava ravnega roba

   

   

   

 • ročno brušenje ravnega roba

 • pozna pomen ravnega roba in ga ročno zna izdelati

 •  

  Vsak dijak ročno izdela ravni rob na različnih optičnih steklih.

  Izdelava vodenega kraljevskega roba

   

   

   

 • strojno brušenje

 • pozna uporabo vodenega kraljevskega roba in ga zna strojno zbrusiti

 • Navaja se na ustvarjalno uporabo znanja.

  Vaja: izdelava vodenega kraljevskega roba na različnih optičnih steklih.

  Izdelava plastičnega okvirja

     

  Vsak dijak po predloženem načrtu iz acetatne ploščice izdela okvir.

  Preoblikovanje stekel

   

   

   

 • preoblikovanje stekel zaradi zamenjave okvirja

 • ozna načine preoblikovanja stekel po okvirju

 •  

  Vsak dijak izdela vsaj 10 različnih stekel in jih preoblikuje po danem okvirju.

  Trdo spajanje

   

   

   

 • razna popravila

 • pozna pomen trdega spajanja pri popravilih kovinskih okvirjev

 •  

  Vsak dijak trdo spoji različne dele okvirja.

  Izdelava utora

   

   

   

 • izdelava utora v različne materiale optičnih leč

 • teoretično in praktično pozna izdelavo utora v različne materiale optičnih leč in njihovo uporabo

 • Razvije sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na konkretne naloge.

  Vsak dijak izdela utor v mineralno in organsko steklo različnih debelin.

  Večžariščna stekla

   

   

   

 • merjenje dioptrijskih vrednosti

 • zarisovanje

 • označevanje

 • teoretično in praktično pozna pomen večžariščnih stekel in njihovo uporabo

 • zna meriti, zarisati in označevati večžariščna stekla

 • Pridobi pozitiven pogled na samostojno in skupinsko delo.

  Pridobi izkušnje za samostojno in skupinsko reševanje problemov.

  Vsak dijak izmeri, zariše in označi vse optične podatke na večžariščnem steklu.

  Prizmatična stekla

   

   

   

 • vrste prizmatičnih stekel

 • osnovne karakteristike, tovarniške oznake

 • določanje dioptrijskega in prizmatičnega delovanja prizmatičnih leč

 • centriranje leč glede na zahtevano prizmatičnost na zdravniškem receptu

 • merjenje

 • zarisovanje

 • označevanje

 • pozna pomen prizmatičnosti in uporabo prizmatičnih stekel

 • zna meriti, zarisati in označiti prizmatičnost na različnih optičnih steklih

 • Postane dovzeten za novosti na strokovnem in delovnem področju.

  Vsak dijak izmeri, zariše in označi prizmatična stekla, ter določi bazo prizmatičnega stekla.

  Brušenje vseh vrst stekel

   

   

   

 • ročno in strojno

 • zna ročno in strojno zbrusiti vse vrste optičnega stekla

 • Se nauči z delovnimi sredstvi in napravami pravilno ravnati.

  Vsak dijak ročno in strojno izdela več vrst optičnega stekla za določene okvirje.

  Ročna izdelava kraljevskega roba na steklu

 • pozna pomen in uporabo kraljevskega roba na steklu

 •  

  Vsak dijak izdela kraljevski rob na različnih vrstah in debelinah optičnega stekla.

  Izdelava vseh vrst očal

 • pozna vse postopke ročne in strojne izdelave očal

 • Pridobi znanje, ki mu na delovnem mestu omogoča hitro integracijo.

  Vsak dijak strojno in ročno izdela več vrst očal za vnaprej določene namene.

  Prilagajanje očal

 • pozna pomen prilagajanja očal

 • zna pravilno prilagoditi očala

 • Razvije občutek odgovornosti za kakovostno in strokovno delo.

  Vsak dijak na različnih modelih izvede prilagajanje očal za različne namene.

  Preverjanje točnosti izdelanih očal

 • pozna pojem točnosti pri izdelavi očal

 • pozna postopke preverjanja točnosti izdelanih očal

 • Je usposobljen za odgovorno ravnanje ob upoštevanju navodil in predpisov.

  Vsak dijak preveri točnost izdelanih očal na več primerih.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • zenična razdalja

 • adicija pri bifokalih

 • večžariščna stekla

 • preverjanje točnosti izdelave očal

 • Očalna optika

 • pomen točnosti izdelave pd

 • izračun in pomen adicije pri večžariščnih lečah

 • preverjanje točnosti merilnih podatkov

 • cilindrična stekla

 • sferična stekla

 • prizmatična stekla

 • Optika z meritvami

 • lom svetlobe skozi cilindrična, sferična in prizmatična stekla

 • označevanje optičnih leč

 • kontrola vstavljanja stekel v okvirje centriranje cilindričnih stekel

 • centriranje sferičnih leč

 • kontrola izdelanih očal

 • Optični instrumenti

 • določitev in označitev optičnih merilnih točk na optični leči ter njihova kontrola

 • centriranje optičnih leč s pomočjo centrirnih naprav

 • drobna orodja

 • brušenje stekel

 • prilagoditev kovinskega okvirja

 • popravila okvirjev

 • montaža okvirjev

 • Tehnologija materialov

 • tehnologija izdelave optičnih elementov

 • nekovine

 • kovine, barvne kovine, zlitine

 • tehnologija izdelave optičnih elementov: loti in talila,laki in lepila

 • polimeri: termoplasti in duroplasti

 • izdelava okvirjev

 • zarisovanje optičnih leč

 • izdelava utora

 • Osnove tehnike

 • pomen uporabe merilne šablone pri ročnem in strojnem brušenju očal

 • pomen in izdelava utora na optičnih lečah