SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: TEHNIK OPTIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 18. seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 23.7.1998

1. IME PREDMETA

TEHNOLOGIJA MATERIALOV

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

60

10

70

2.

60

10

70

3.

60

10

70

4.

   

 

skupaj

180

30

210

 

* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijaki:

 • širijo in poglabljajo znanje iz kemije in na osnovi eksperimentalnih opažanj in ob uporabi informacij razvijajo razumevanje, logično mišljenje in spretnosti reševanja problemov,

 • povezujejo kemijsko znanje z naravnimi zakonitostmi in s snovmi, s katerimi se srečujejo v življenju in pri svojem delu,

 • spoznavajo kemijsko terminologijo in se navajajo na njeno uporabo,

 • spoznajo osnovne vrste materialov, njihove temeljne fizikalne, kemijske in tehnološke lastnosti in njihovo uporabnost v optiki,

 • pri vajah spoznavajo metode in tehnike laboratorijskega dela ter razvijajo določene spretnosti,

 • sledijo novostim in dosežkom na področju tehnologije optičnih materialov,

 • razvijajo smisel za samostojno učenje,

 • na osnovi pridobljenih znanj in virov informacij znajo oceniti nevarnost pri delu z neznanimi snovmi v laboratoriju in v širšem okolju.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  Informativni cilji

  Formativni cilji

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

   

  Dijaki

  Dijaki

   

  Uvod delo v kemijski učilnici

 • prepoznajo laboratorijski inventar in predvidijo uporabo le tega

 • naučijo se varnega dela v laboratoriju

 • Razvijajo osebno odgovornost, varčnost in ekološko zavest.

  Laboratorijske vaje: poznavanje laboratorija in laboratorijskega inventarja ter pravila za varno delo v laboratoriju.

  Gradniki snovi

   

   

   

 • zgradba atoma in periodni sistem

 • povezovanje gradnikov, kemijske vezi

 • agregatna stanja

 • zgradba trdnih snovi

 • znajo razložiti in skicirati zgradbo atoma. znajo določiti število nukleonov in elektronov v atomu ter jih razporediti po lupinah

 • razumejo razporeditev elementov v p.s. kot posledico atomske zgradbe, znajo definirati periodično spreminjanje lastnosti elementov po skupinah in periodah

 • razlikujejo princip ionske, kovalentne in kovinske vezi. znajo razložiti obliko enostavnih molekul

 • spoznajo in znajo razložiti vrste in lastnosti kristalov kot posledico njihove osnovne zgradbe

 • Razvijajo miselne sposobnosti.

  Demonstracije modelov.

  Vrste kemijskih reakcij

   

   

   

 • energija pri kemijskih reakcijah

 • vplivi na potek kemijske reakcije

 • ločijo in prepoznajo vrste kemijskih reakcij. razlikujejo endotermne in eksotermne reakcije in odkrivajo vzroke za energijske spremembe

 • znajo razložiti energijski diagram

 • razumejo vpliv koncetracije, velikosti delcev, temperature in katalizatorja na potek kemijske reakcije

 • Razvijajo natančnost.

  Zavejo se varčnosti in zanesljivosti.

  Demonstracija: primeri eksotermne in endotermne reakcije.

  Kisline, baze in soli

   

   

   

 • Bronsted-Lowryeva teorija

 • protolitsko ravnotežje

 • pH, indikatorji

 • znajo in razumejo definicijo kislin, baz in soli. Poznajo najpogostejše kisline, baze in soli ter njihovo delovanje

 • spoznajo indikatorje in osnovni princip titracije in nevtralizacije

 • naučijo se definicije pH vrednosti

 • razumejo pomen pH lestvice

 • obvladajo različne načine izražanja koncentracij in znajo definirati ustrezne veličinske enačbe

 • Razvijajo vztrajnost.

  Razvijajo ekološko zavest, natančnost in zanesljivost.

  Laboratorijskevaje

 • dokazovanje kislosti in bazičnosti raztopin z indikatorji,

 • Nevtralizacija kislin in baz,

 • Jakost kislin in baz, določanje pH vrednosti

 • priprava raztopin z različno izraženimi koncentracijami (npr.: 5%NaCl, 3% HO, c(HCl)= 0,1 mol/L,itd.).

 • Redoks reakcije

   

   

   

 • galvanski člen in galvanizacija

 • opredelijo pojme: redukcija, oksidacija, reducent, oksidant

 • znajo urejati enostavne redoks reakcije

 • spoznajo redoks vrsto

 • razlikujejo med galvanskim členom in elektrolitsko celico

 • razumejo princip galvanske zaščite površin

 •  

  Laboratorijske vaje:

 • raztapljanje kovin v kislini,

 • oksidacija alkohola (alkotest).

 • Nekovine

   

   

   

 • silicij in silicijeve spojine

 • steklo-sestava in pridobivanje

 • vrste stekel

 • korekcijska stekla

 • tehnična stekla

 • opredelijo značilne nekovinske lastnosti

 • poznajo surovine za steklo

 • znajo opisati tehnološki postopek pridobivanja stekla

 • znajo opisati in razložiti kemijske, fizikalne in optične lastnosti stekel in parametre, s katerimi ovrednotimo lastnosti stekla

 • Razvijajo ekološko zavest

  Seznanijo se z nevarnostmi pri rokovanju s to kislino in načini shranjevanja.

  Demonstracije:

 • topnost stekla v HF,

 • določitev lastnosti stekel.

 • optične lastnosti stekla

 • mehanske lastnosti stekla

 • kemijske lastnosti stekla

 • sposobni so predvideti spremembe karakteristik in kvalitete stekla glede na sestavine in dodatke (kronsko, flint, itd.,)

 • Zavedajo se pomembnosti znanja za ločevanje posameznih tehnoloških postopkov.

   

 • barvanje steklenih in plastičnih stekel

 • fotoobčutljivo steklo

 • antirefleksni sloj

 • napake v steklu

 • seznanijo se s postopki izdelovanja stekel za očalno optiko.

 • razlikujejo in znajo opisati načine barvanja stekel

 • poznajo izdelavo, uporabo in lastnosti filter stekel in refleksijskih stekel

 • poznajo načine naparevanja antirefleksnega sloja

 • spoznajo vrste napak v steklu in načine njihovega odkrivanja

 • Razvijajo pripadnost stroki.

  Vaja: barvanje sintetičnih stekel.

  Računske vaje: izračun debeline nanešenega sloja.

  Kovine

   

   

   

 • fizikalne in kemijske lastnosti

 • kovine za delovne stroje in orodja

 • barvne kovine

 • zlitine

 • korozija in korozijska zaščita

 • obvladajo postopke pridobivanja tehnološko pomembnih kovin. Znajo našteti in opisati njihove mehanske in elektrokemijske lastnosti

 • poznajo barvne kovine, njihove lastnosti in uporabnost v optiki (npr. Rh, Pd, Ti, Be, Al). Znajo izračunavati čistost žlahtnih kovin

 • spoznajo sestavo in lastnosti zlitin, ki se uporabljajo v očalni optiki (npr.:zlati double, belozlati double, itd.)

 • definirajo korozijo, poznajo osnovne načine korozijske zaščite

 • poznajo posebne kovinske nanose, primerne za okvire očal ali optičnih instrumentov

 • poznajo kovine kot izvor svetlobe (Na, Mg, ..) in na svetlobo občutljive kovine (Ag, Se, ..)

 • Zavedajo se pomembnosti znanja s področja kvalitete materialov.

  Znajo spremljati novosti na strokovnem področju.

  Laboratorijske vaje - korozija različnih kovin.

  Tehnologija izdelave optičnih elementov

   

   

   

 • oblikovanje in obdelava stekla

 • brusilna sredstva in brusne plošče

 • polirna sredstva

 • loti in talila

 • spoznajo načine obdelave stekla

 • seznanijo se z orodji za za obdelavo stekla

 • poznajo surovine za izdelavo brusilnih plošč

 • znajo opisati proizvodnjo brusilnih plošč in njihovo delitev glede mehanskih lastnosti, velikosti zrn, namembnosti in obodnih hitrosti

 • poznajo polirna sredstva, pripravo in vpliv sestave na vrsto in kvaliteto polirnih sredstev

 • definirajo materiale za lote in njihove lastnosti

 • znajo izbrati prave kombinacije lotov in talil, glede na material, ki ga lotajo

 • Razvijajo poklicno identifikacijo

  Laboratorijske vaje - demonstracija poliranja različnih vrst materialov z različnimi polirnimi sredstvi.

  Organske spojine

   

   

   

 • alkani, alkeni, alkini in aromatski ogljikovodiki

 • kisikove organske spojine

 • prepoznajo organske spojine v snoveh iz vsakdanjega življenja

 • spoznajo pomen ogljikovodikov kot vira energije in surovin poznajo strukturne značilnosti organskih molekul

 • naučijo se poimenovanja osnovnih primerov

 • poznajo strukturo in imena radikalov

 • znajo razložiti postopno oksidacijo alkanov

 • poznajo značilne lastnosti in uporabo pomembnejših estrov, etrov, alkoholov in organskih kislin

 • Zavejo se škodljivosti in ekološke obremenjenosti narave z določenimi ogljikovodiki.

  Skrbijo za svojo varnost in varnost sodelavcev.

  Laboratorijske vaje:

 • dokaz ogljika, vodika, kisika in žvepla v organskih spojinah,

 • primerjava fizikalnih in kemijskih lastnosti med organskini in anorganskimi snovmi.

  Seminarske naloge - alkoholi, estri, etri in organske kisline ( škodljivost in uporabnost).

 • Polimeri

   

   

   

 • sestava in lastnosti

 • klasifikacija

 • ločijo osnovni mehanizem reakcije polimerizacije in polikondenzacije.

 • znajo razložiti strukturne značilnosti

 • Zavedajo se okoljske problematike in s tem razvijajo ekološko zavest

  Laboratorijske vaje - prepoznavanje umetnih mas.

 • termoplasti in duroplasti

 • definirajo fizikalne in kemijske lastnosti polimernih snovi

 • znajo iz lastnosti polimerov sklepati na njihovo uporabnost

 •  

  Preizkusi fizikalnih in kemijskih lastnosti umetnih mas za izdelavo okvirjev za očala (vpliv UV žarkov, kislin, izločkov lojnic, itd.).

 • naravni polimeri

 • kavčuk

 • ogljikovi hidrati

 • beljakovine

 • sintetični polimeri

 • znajo definirati sestavo in lastnosti naravnih polimerov, njihov pomen za življenje, značilnosti predelave

 •    

 • anorgansko-organski polimeri (polikarbonati, poliacetati, itd.)

 • ločijo najpomembnejše polimerne materiale (PE, PP, PS, PVC, PVD, PTFE, PMMA, itd.)

 • poznajo polimerne materiale, ki se uporabljajo za izdelavo okvirjev očal in leč, njihovo spreminjanje pri segravanju, v tekočini in pri zunanjih obremenitvah

 • .

   

 • leče in očalna stekla iz umetnih mas

 • spoznajo umetne mase za izdelavo leč in očalnih stekel

 • znajo definirati njihove fizikalne in kemijske lastnosti

 • obvladajo postopke obdelave in čiščenja teh materialov

 •    

 • umetne snovi za kontaktne leče

 • poznajo splošne optične in mehanske zahteve za materiale, iz katerih so kontaktne leče

 • razlikujejo materiale za trde in mehke kontaktne leče

 •  

  Laboratorijske vaje:

 • fizikalne in kemijske lastnosti umetnih mas za stekla v očalni optiki,

 • preizkus odpornosti.

 • tekočine za kontaktne leče

 • poznajo osnovne značilnosti tekočin za shranjevanje in čiščenje kontaktnih leč

 • Razvijajo pripadnost poklicu.

  Demonstracija: tekočine za kontaktne leče različnih proizvajalcev, njihove značilnosti.

 • laki, lepila, kiti

 • poznajo osnovne značilnosti lakov, ki se uporabljajo za površinsko zaščito in boljši estetski izgled

 • razlikujejo eno in dvokomponentna lepila

 • pri lepljenju znajo upoštevati ukrepe za varnost pri delu

 • Razvijajo ekološko zavest.

  Demonstracija: priprava čiste površine in postopka lepljenja.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • kisline, baze, soli

 • kovine

 • Matematika

 • računanje koncentracij raztopin

 • računanje čistosti žlahtnih kovin

 • nekovine-barvanje, antirefleksni sloj

 • tehnologija izdelave optičnih elementov

 • Očalna optika

  Praktični pouk

 • zaščitna stekla

 • obdelava stekel in umetnih mas

 • tehnološki postopek lotanja

 • škodljivost spojin, ekologija

 • leče in očalna stekla

 • kontaktne leče

 • Biologija

  Očalna optika

 • odziv organizma na materiale v optiki

 • osnovne značilnosti materialov v optiki (kovin, leč, tekočin za desinfekcijo in vzdrževanje kontaktnih leč)

 • kovine

 • redoks reakcije

 • varno delo v kemijski učilnici

 • kisline, baze, soli

 • Osnove tehnike

 • elektrotehnika

 • varstvo pri delu

 • varstvo okolja

 • laki, lepila, kiti

 • Očalna optika

  Praktični pouk

 • konstrukcuija okvirjev

 • trdo spajanje