B. POSEBNI DEL

PREDMETNIK TEHNIK OPTIK / SSI

PREDMETI

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

A - Splošnoizobraževalni predmeti

Slovenščina

4

140

4

140

3

105

3

102

487

Tuji jezik

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Umetnost

2

70

           

70

Matematika

3

105

3

105

3

105

2

68

383

Zgodovina

2

70

2

70

       

140

Sociologija

       

2

70

   

70

Psihologija

           

2

68

68

Informatika

2

70

           

70

Fizika

2

70

2

70

       

140

Biologija

2

70

2

70

       

140

Športna vzgoja

3

105

3

105

3

105

3

102

417

Skupaj A

23

805

19

665

14

490

13

442

2402

 

B - Strokovno-teoretični predmeti

Tehnologija materialov

2

70

2

70

2

70

   

210

Osnove tehnike

2

70

2

70

       

140

Optika z meritvami

2

70

4

140

4

140

2

68

418

Optični instrumenti

       

2

70

2

68

138

Osnove poslovanja

           

4

136

136

Izbirni predmeti *

       

5

175

4

136

311

Skupaj B

6

210

8

280

13

455

12

408

1353

 

C - Praktično izobraževanje v šoli

Praktični pouk **

4

140

6

210

6

210

8

272

832

 

D - Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti

 

96

 

96

 

96

 

64

352

 

Skupno število ur pouka (A+B+C)

33

1155

33

1155

33

1155

33

1122

4587

Število ur izobraževanja v šoli (A+B+C+D)

 

1251

 

1251

 

1251

 

1186

4939

 

Število tednov pouka

 

35

 

35

 

35

 

34

139

Število tednov interesnih dejavnosti

 

3

 

3

 

3

 

2

11

Skupno število tednov izobraževanja

 

38

 

38

 

38

 

36

150

Pojasnilo k predmetniku:

*IZBIRNI PREDMETI

 

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

SKUPNO
št. ur
v programu

št. ur na

št. ur na

št. ur na

št. ur na

teden

leto

teden

leto

teden

leto

teden

leto

Očalna optika

       

2

70

4

136

206

Anatomija in fiziologija očesa

       

3

105

   

105

ali

Optični instrumenti

       

3

105

2

68

173

Osnove elektronike

       

2

70

2

68

138

** Dijaki pri praktičnem pouku od 2. letnika naprej izbirajo med dvema izbirnima področjema, in sicer očesno optiko in instrumentalno optiko. V 3. in 4. letniku se praktični pouk povezuje z izbirnimi predmeti za navedena izbirna področja.

Delitve dijakov v skupine in sodelovanje laborantov

 

Letno št. ur

Število dijakov

Letno štev. ur za sodelavca na

Letnik

Predmet

Izvajalec

za vaje *

v skupini

oddelek

skupino

1.

Informatika

učitelj

52

do 17

   

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Fizika

učitelj

6

do 17

   
laborant    

13

6

Tehnologija materialov

učitelj

10

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

140

do 17

   

2.

Biologija

učitelj

12

do 17

   
laborant    

12

12

Fizika

učitelj

8

do 17

   
laborant    

12

8

Tehnologija materialov

učitelj

10

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

210

do 17

   

3.

Tehnologija materialov

učitelj

10

do 17

   

Optika z meritvami

učitelj

20

do 17

   

Optični instrumenti

učitelj

15

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

210

do 17

   

4.

Optični instrumenti

učitelj

15

do 17

   

Optika z meritvami

učitelj

15

do 17

   

Praktični pouk

učitelj

272

do 17

   

* Vaje, pri katerih se dijaki delijo v skupine

Znanje, ki ga morajo imeti izvajalci posameznega predmeta

Predmet

Izvajalec

Znanje

Slovenščina

učitelj

visokošolska izobrazba iz slovenskega jezika in književnosti

Tuji jezik

učitelj

visokošolska izobrazba iz ustreznega tujega jezika

Umetnost

učitelj

visokošolska izobrazba iz umetnosti ali umetnostne zgodovine

Matematika

učitelj

visokošolska izobrazba iz matematike

Zgodovina

učitelj

visokošolska izobrazba iz zgodovine

Sociologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz sociologije

Psihologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz psihologije

Informatika

učitelj

visokošolska izobrazba iz računalništva oziroma informatike

Fizika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba iz elektrotehnike ali strojništva ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur fizike oziroma drugih predmetov s fizikalnega predmetnega področja

Biologija

učitelj

visokošolska izobrazba iz biologije

laborant

srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba, pridobljena po štiriletnem srednješolskem programu, ki vsebuje najmanj 315 ur biologije oziroma drugih predmetov z biološkega predmetnega področja

Športna vzgoja

učitelj

visokošolska izobrazba iz športne vzgoje

Tehnologija materialov

učitelj

visokošolska izobrazba iz kemije ali kemijske tehnologije

Osnove tehnike

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali kemijske tehnologije

Optika z meritvami

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike

Optični instrumenti

učitelj

visokošolska izobrazba iz strojništva ali fizike

Osnove poslovanja

učitelj

visokošolska izobrazba iz ekonomije ali organizacije dela

Očalna optika

učitelj

visokošolska izobrazba iz fizike ali strojništva

Anatomija in fiziologija očesa

učitelj

visokošolska izobrazba iz medicine ali biologije

Osnove elektronike

učitelj

visokošolska izobrazba iz elektronike ali elektrotehnike

Praktični pouk

učitelj

srednja strokovna izobrazba iz optike in najmanj 5 let prakse v optični delavnici