SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

CVETLIČNE VEZAVE - izbirni predmet

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

58

10

68

skupaj

58

10

68


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • razvije čut za estetiko,
 • razvije čut za ustvarjalnost,
 • prepozna cvetlične izdelke in jih zna uvrstiti v določeno zgodovinsko obdobje,
 • pozna izvor tipičnih cvetličnih vezav in njihovo simboliko,
 • zna primerjati značilnosti posameznih florističnih slogov,
 • se nauči veščin skiciranja cvetličnih izdelkov in uporabe skic pri svojem strokovnem delu,
 • zna uporabiti pravila dobrega oblikovanja pri izdelavi cvetličnih vezav in pri tem upošteva osnovna načela in načine oblikovanja,
 • prepoznava skladne barve in jih zna pravilno družiti v cvetličnih izdelkih,
 • loči različne tipe površinskih struktur rastlin in iz njih sestavljati skladne celote,
 • se seznani z rastlinami in njihovimi okrasnimi deli, ki jih lahko uporabi pri svojem delu,
 • pozna postopke rezanja, pakiranja, prevoza in kakovostnega ohranjanja svežih rezanih rastlin pri skladiščenju in v cvetličarni,
 • zna pravilno oceniti čas rezanja rastlin in pozna postopke sušenja in skladiščenja posušenih rastlin,
 • zna uporabljati raznovrstna natikalna sredstva, veziva, dopolnilni okrasni material, orodja in pripomočke,
 • pozna pomen in način delovanja cvetlične borze,
 • spozna organizacijo in način poslovanja Fleurop-a,
 • se seznani z osnovnimi značilnostmi japonskega sloga aranžiranja – ikebane,
 • se nauči tehnik izdelave cvetličnih izdelkov in dekoracij in pri tem vključuje svojo ustvarjalno energijo,
 • pozna simboliko posameznih cvetličnih izdelkov, primerno za različne dogodke in priložnosti,
 • sledi modnim trendom v cvetličarstvu.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ARANŽIRANJE SKOZI ZGODOVINO

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna značilnosti cvetličnih vezav od egipčanskega obdobja do danes

 • razume simboliko cvetličnih vezav

 • pozna vpliv posameznega zgodovinskega obdobja na umetnost vezanja cvetja

 • opiše značilnosti posameznih cvetličnih vezav

 • prepozna cvetlične vezave in jih zna uvrstiti v določeno zgodovinsko obdobje

 • je sposoben primerjati cvetlične vezave iz različnih zgodovinskih obdobij

 • Razvija sposobnost povezovanja in primerjanja.

  Razvija čut za opazovanje.

  Razvija odnos do preteklosti.

  Krepi čut za estetiko.

  Razvija splošno razgledanost.

  Prikaz: značilne cvetlične vezave skozi zgodovino (diapozitivi, fotografije).

  Ogled: obisk muzeja.

  Ogled: obisk razstave.

  FLORISTIČNI SLOGI ARANŽIRANJA

   

   

   

 • pozna značilnosti posameznih florističnih slogov

 • zna opredeliti vegetativni slog

 • pozna značilnosti dekorativnega sloga

 • pozna značilnosti formalno-linearnega sloga

 • zna opredeliti vzporedni slog

 • razloži osnovne zakonitosti oblikovanja v določenem florističnem slogu

 • zna uvrstiti posamezen cvetlični izdelek v določen floristični slog

 • je sposoben primerjati skupne značilnosti posameznih florističnih slogov

 • opazi razlike med cvetličnimi izdelki, izdelanimi v različnih florističnih slogih

 • Razvija čut za oblikovanje.

  Krepi strokovnost.

  Razvija sposobnost razlikovanja.

  Razvija sposobnost prostorske predstavljivosti.

  Razvija čut za natančnost.

  Prikaz: cvetlične vezave v različnih florističnih slogih (fotografije, diapozitivi).

  Demonstracija: izdelava vegetativnega aranžmaja, izdelava vzporednega šopka.

  RISANJE SKIC CVETLIČNIH IZDELKOV

   

   

   

 • razume pomembnost skiciranja pri oblikovanju cvetličnih izdelkov

 • obvlada veščine skiciranja

 • se nauči osnovnih zakonitosti dobrega skiciranja

 • nariše skice posameznih rastlinskih delov

 • se nauči skice uporabiti pri svojem delu

 • Razvija čut za opazovanje.

  Krepi natančnost.

  Se zave oblikovalskih sposobnosti.

  Krepi vztrajnost.

  Prikaz: skice rastlin.

  Vaja:

 • skiciranje posameznih rastlinskih delov,

 • skiciranje enostavnih cvetličnih vezav.

 • CVETLIČNE VEZAVE

   

   

   

 • pozna značilnosti posameznih izdelkov z vidika njihove sporočilnosti, simbolike, tehnike izdelave in načina uporabnosti:

 •      

 • šopek , aranžma, venček, pogrebna dekoracija, zasaditev posod, pletenica, feston, korsaž, namizna dekoracija, darila, dekoracija prostora (zunanja in notranja)

 • prepozna posamezne cvetlične vezave

 • razlikuje in primerja značilnosti posameznih izdelkov

 • razume simbolični pomen posameznih izdelkov

 • izuri sposobnosti za izdelavo cvetličnih vezav

 • se nauči tehnike izdelave posameznih cvetličnih vezav

 • Razvijajo čut za estetiko.

  Krepi natančnost.

  Krepi vztrajnost.

  Razvija strokovnost.

  Razvija sposobnost izražanja.

  Razvija sposobnost komuniciranja s strankami.

  Razvija ekološko zavest.

  Ogled: cvetlične vezave v cvetličarnah.

  Prikaz: primeri kakovostnih cvetličnih vezav (knjige, revije, fotografije, diapozitivi).

  Prikaz: videokaseta na temo poročnih dekoracij.

  Vaja: ogled novosti s področja floristike na spletnih straneh interneta.

 • zna izbrati in oblikovati cvetlične vezave za posamezne dogodke in priložnosti

 • izbere ustrezne rastline in nerastlinske materiale za izdelavo cvetličnih vezav glede na simboliko in priložnost

 • je sposoben ustvarjalno oblikovati cvetlične vezave

 • se nauči oblikovati cvetlične vezave za posamezne dogodke in priložnosti: rojstvo, poroka, smrt, obletnica, prazniki v letu (božič, valentinovo, velika noč, 1. november, martinovo)

 • Razvije čut za vživljanje v določeno situacijo ali dogodek.

  Razvija sposobnost oblikovanja.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Krepi čut za skrbnost.

  Krepi čut za varčnost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Vaja: spremljanje novosti na strokovnem področju s pomočjo knjig, revij, videokaset, interneta.

  IKEBANA

   

   

   

 • pozna osnovne značilnosti japonskega sloga vezanja cvetj

 • se seznani z osnovnimi zakonitostmi oblikovanja ikebane

 • zna poiskati povezave med ikebano in sodobnimi slogi aranžiranja

 • Razvija čut za oblikovanje.

  Krepi splošno in strokovno razgledanost.

  Krepi sposobnost razločevanja in primerjave.

  Razvija čut za estetiko.

  Prikaz: primeri cvetličnih vezav (knjige, revije).

  FLEUROP

   

   

   

 • pozna in razume način poslovanja zgoraj omenjene organizacije

 • spozna prednosti pošiljanja rastlin in cvetličnih vezav preko organizacije Fleurop

 • Razvija sposobnost komuniciranja.

   

  CVETLIČNA BORZA

   

   

   

 • pozna pomen in način delovanja cvetlične borze

 • se seznani z načinom delovanja cvetlične borze

 • pozna pogoje za vključitev na borzo

 • Razvija znanja  s področja marketinga.

  Prikaz: delovanje cvetlične borze (videokaseta).


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • značilnosti cvetličnih vezav v zgodovini

 • Zgodovina

  Umetnost

 • značilnosti življenja v posameznih zgodovinskih obdobjih

 • značilnosti umetnostno-zgodovinskih slogov

 • floristični slogi aranžiranja

 • risanje skic

 • Praktični pouk

 • izdelava cvetličnih vezav v različnih florističnih slogih

 • skiciranje cvetličnih vezav

 • cvetlične vezave

 • Praktični pouk

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

 • izdelava cvetličnih vezav: šopek, poročni šopek, aranžma, venček, pogrebne dekoracije, zasaditev posod, pletenica, feston, korsaž, namizne dekoracije, dekoracija daril, dekoracija notranjih in zunanjih prostorov

 • poznavanje okrasnih rastlin, primernih za oblikovanje cvetličnih vezav

 • cvetlična borza

 • Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Poslovno komuniciranje

  Gospodarsko poslovanje

 • znanje o rastlinah, s katerimi se trguje na borzi

 • načini komuniciranja na borzi

 • osnovne ekonomske zakonitosti pri nabavi in prodaji cvetja

 • ikebana

 • Zgodovina

  Geografija

 • razvoj japonske družbe skozi zgodovino

 • poznavanje življenjskih navad japoncev