SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

GOSPODARSKO POSLOVANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

   

 

4.

80

22

102

skupaj

80

22

102


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna pomen in naloge gospodarstva,
 • pozna vrste podjetij in osnove pravne ureditve podjetja,
 • pozna prvine poslovnega procesa in se nauči razlikovati delovna sredstva in predmete dela v vrtnariji,
 • pozna posamezne vrste stroškov v vrtnariji in njihovo odvisnost od obsega proizvodnje,
 • se nauči izračunati lastno ceno proizvoda,
 • pridobi osnovna znanja o kalkulacijah,
 • pozna premoženje podjetja in vire sredstev,
 • pozna merila za ugotavljanje uspešnosti poslovanja vrtnarije,
 • pozna osnovne tržne zakonitosti,
 • pozna osnove trženja,
 • zna načrtovati, organizirati in nadzirati vrtnarsko pridelavo.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  GOSPODARSTVO

       

 • pozna namen in naloge gospodarstva

 • pozna različne načine delitve dela

 • pozna teoretične in dejanske gospodarske ureditve

 • :razloži namen in naloge gospodarstva;

 • razlikuje različne načine delitve dela med seboj;

 • prepozna dejanske gospodarske ureditve;

 • Razvija gospodarnost.

  Razvija sposobnost za reševanje konfliktov.

   

  GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN GOSPODARSKE ENOTE

   

   

   

 • pozna razvrstitev gospodarskih dejavnosti v sektorje ali področja

 • pozna pomen kmetijstva

 • pozna značilnosti kmetijstva

 • pozna osnovne smernice razvoja slovenskega kmetijstva in njegovega vključevanja v Evropsko unijo

 • pozna vrste podjetij

 • pozna osnove pravne ureditve podjetja

 • razvršča gospodarske dejavnosti v sektorje ali področja;

 • oceni pomen kmetijstva;

 • prepozna posebnosti kmetijske proizvodnje;

 • razlikuje posamezne vrste podjetij;

 • prepozna najpogostejše pravne oblike vrtnarskih podjetij;

 • Razvija odnos posameznik - podjetje - družba.

  Ugotavlja možnosti za delovno kariero.

  Razvija osebno odgovornost.

  Razvija odnos do lastnine.

  Ogled videofilma: skupni evropski trg.

  Vaja:

 • oblikovanje firme podjetja;

 • ugotavljanje pogostosti posameznih pravnih oblik podjetij v domačem kraju;

 • ugotavljanje pogostosti posameznih pravnih oblik vrtnarskih podjetij v širši regiji;

 • PRVINE POSLOVNEGA PROCESA

   

   

   

 • pozna proizvodne dejavnike: delo, delovna sredstva, predmete dela, storitve

 • pozna pomen človekove delovne sile v podjetju

 • razlikuje delovna sredstva in predmete dela;

 • prepozna delovna sredstva in predmete dela v vrtnariji;

 • oceni pomen človekove  delovne sile v vrtnariji;

 • Razvija odnos do dela.

  Razvija odnos do lastnine.

  Razvija zavest o strokovni odgovornosti v delovnem okolju.

  Razvija varčnost.

  Vaja: prepoznavanje delovnih sredstev in predmetov dela v vrtnariji.

  STROŠKI

   

   

   

 • pozna pojme: potrošek, strošek, izdatek, odhodek

 • pozna vrste stroškov

 • pozna načine obračunavanja stroškov

 • pozna postopek računanja lastne cene izdelka

 • razume odvisnost stroškov od obsega proizvodnje (stalni stroški, spremenljivi stroški)

 • definira posamezne vrste stroškov;

 • prepozna vse vrste stroškov, ki nastajajo v vrtnariji;

 • se nauči računati lastno ceno pridelka v vrtnariji in opravljene storitve;

 • definira stalne in spremenljive stroške;

 • prepozna stalne in spremenljive stroške v vrtnariji;

 • Razvija natančnost.

  Krepi delovno odgovornost.

  Razvija varčnost.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Vaja:

 • prepoznavanje posameznih vrst stroškov v vrtnariji,

 • računanje lastne cene izdelka,

 • primerjanje lastne cene in prodajne cene izdelka.

 • KALKULACIJE

   

   

   

 • pozna posamezne sestavine kalkulacije

 • pozna postopek izdelave kalkulacije

 • pozna vrste kalkulacij

 • samostojno izdela kalkulacijo;

 • prepozna vrste kalkulacij;

 • Razvija natančnost.

  Razvija  varčnost.

  Razvija zanesljivost.

  Vaja: izdelovanje kalkulacij (primeri iz vrtnarstva).

  PREMOŽENJE PODJETJA

   

   

   

 • pozna premoženje podjetja

 • pozna vire sredstev

 • definira premoženje podjetja;

 • prepozna stalna in gibljiva sredstva v vrtnariji;

 • definira vire sredstev;

 • Razvija natančnost.

  Razvija osebno odgovornost.

   

  ANALIZA POSLOVANJA

   

   

   

 • pozna bilanco uspeha in bilanco stanja

 • pozna merila:

 • gospodarnost ali ekonomičnost

 • storilnost ali produktivnost

 • donosnost ali rentabilnost

 • se nauči računati bilanco uspeha;

 • razlikuje merila: gospodarnost, storilnost, donosnost;

 • oceni uspeh poslovanja vrtnarije;

 • Pridobiva sposobnost reševanja konfliktov.

  Razvija zanesljivost.

  Krepi delovno odgovornost.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Vaja: primeri posameznih meril uspešnosti poslovanja.

  Vaja: računanje uspeha poslovanja vrtnarije.

  TRG

   

   

   

 • pozna ponudbo na trgu

 • pozna posebnosti ponudbe vrtnarskih podjetij

 • pozna povpraševanje na trgu

 • pozna pojem tržnega ravnotežja

 • definira ponudbo na trgu;

 • prepozna posebnosti ponudbe vrtnarskih podjetij;

 • definira povpraševanje na trgu;

 • definira odvisnost ponudbe in povpraševanja od cen in drugih dejavnikov na trgu;

 • definira tržno ravnotežje;

 • Razvija sposobnost delovanja v določenih situacijah.

  Razvija sposobnost strokovne komunikacije s strankami.

  Krepi pripadnost.

  Vaja: oblikovanje primernega tržnega spleta za vrtnarijo.

  TRŽENJE

   

   

   

 • pozna načine raziskave trga

 • pozna elemente tržnega spleta (prodajni sortiment, prodajne cene, oglaševanje, pospeševanje prodaje)

 • izbere primerne načine raziskave trga za prodajo vrtnarskih pridelkov in storitev;

 • oblikuje tržno zanimiv prodajni sortiment vrtnarije;

 • oblikuje primerne prodajne cene;

 • izbere učinkovite načine promocije vrtnarije;

 • izbere primerne in učinkovite načine prodaje vrtnarskih pridelkov in storitev;

 • Razvija strokovnost.

  Krepi ustvarjalnost.

  Razvija osebno in delovno  odgovornost.

  Vaja: oblikovanje reklame za vrtnarijo.

  Vaja: določitev učinkovitega tržnega spleta za vrtnarijo.

  NABAVNO - PRODAJNA DOKUMENTACIJA

   

   

   

 • pozna nabavno- prodajno dokumentacijo

 • pozna vsebino kupoprodajne pogodbe

 • se seznani s posameznimi sestavinami kupoprodajne pogodbe

 • izdela kupoprodajno pogodbo

 • Se zave pomena natančnosti.

  Razvija sposobnost strokovne komunikacije s strankami.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Vaja: izdelava kupoprodajne pogodbe.

  NAČRTOVANJE; ORGANIZIRANJE IN NADZIRANJE VRTNARSKE PRIDELAVE

   

   

   

 • zna izdelati poslovni načrt

 • zna organizirati in nadzirati vrtnarsko pridelavo

 • zna analizirati opravljeno delo

 • se nauči izdelati načrt vrtnarske pridelave;

 • se nauči izdelati načrt potrebnega materiala;

 • se nauči izdelati načrt potrebnih delovnih sredstev;

 • se nauči izdelati načrt potreb po delavcih;

 • se nauči izdelati časovno razporeditev aktivnosti;

 • ugotovi možne probleme in tveganja pri  vrtnarski pridelavi;

 • Razvija natančnost.

  Krepi delovno in osebno odgovornost.

  Razvija varčnost.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Ogled videokasete: pripravljam poslovni načrt.

  Vaja: izdelava poslovnega načrta.

  PRIPRAVA POSLOVNEGA NAČRTA

   

   

   

 • zna izdelati poslovni načrt

 • zna organizirati in nadzirati vrtnarsko pridelavo

 • zna analizirati opravljeno delo

 • se nauči izdelati načrt vrtnarske pridelave;

 • se nauči izdelati načrt potrebnega materiala;

 • se nauči izdelati načrt potrebnih delovnih sredstev;

 • se nauči izdelati načrt potreb po delavcih;

 • se nauči izdelati časovno razporeditev aktivnosti;

 • ugotovi možne probleme in tveganja pri pridelavi;

 • Razvija natančnost.

  Krepi delovno in osebno odgovornost.

  Razvija varčnost.

  Razvija podjetniško razmišljanje.

  Vaja: izdelava poslovnega načrta.

  ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

   

   

   

 • pozna pomen zagotavljanja kakovosti izdelkov / opravljenih storitev za uspešno poslovanje vrtnarije

 • pozna pojem kakovosti

 • pozna osnove karakteristik kakovosti

 • pozna standarde za kakovost

 • se nauči razumeti in uporabljati izraze za opredeljevanje kakovosti;

 • se seznani s proizvodnimi in uporabnimi karakteristikami kakovosti;

 • se seznani z merili za ocenjevanje ravni kakovosti in stopnjo skladnosti;

 • se seznani z obstoječo standardizacijo kakovosti;

 • Razvija občutek odgovornosti za svoje delo in delo skupine.

  Razvija zaupanje v kakovost lastnega dela.

  Vaja: ocenjevanje kakovosti pridelanih vrtnin.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • gospodarstvo

 • Zgodovina

  Sociologija

  Geografija

 • družbena delitev dela;

 • gospodarske dejavnosti in gospodarske enote

 • Sociologija

  Zgodovina

 • razvrščanje gospodarskih dejavnosti v sektorje;

 • prvine poslovnega procesa

 • Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Praktični pouk

 • lastnina podjetij;

 • stroški

 • Krajinsko vrtnarstvo

  Vrtnarstvo

  Praktični pouk

 • tehnologija pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin in lesnatih rastlin;

 • tehnologija pridelovanja vrtnin;

 • opravljanje storitev v vrtnariji;

 • stroški pri pridelovanju vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in lesnatih rastlin;

 • kalkulacije

 • Matematika

  Informatika

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Praktični pouk

 • racionalna števila;

 • uporaba tabel;

 • stroški pridelovanja posameznih vrst rastlin;

 • analiza poslovanja

 • Matematika

  Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Praktični pouk

 • racionalna števila;

 • gospodarnost pridelave vrtnin okrasnih zelnatih rastlin in lesnatih rastlin;

 • gospodarnost opravljanja vrtnarskih storitev;

 • trg

 • trženje

 • Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Poslovno komuniciranje

  Praktični pouk

 • prodaja pridelkov in opravljanje storitev;

 • promocija;

 • komunikacija s kupci;

 • prodajna in nabavna dokumentacija;

 • nabavno-prodajna dokumentacija

 • Poslovno komuniciranje

  Praktični pouk

 • tehnologija pridelave vrtnin, okrasnih lesnatih in zelnatih rastlin;

 • opravljanje vrtnarskih storitev;

 • načrtovanje, organiziranje in nadziranje vrtnarske pridelave

 • zagotavljanje kakovosti

 • Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline z aranžerstvom

  Praktični pouk

 • kakovost pridelanih vrtnin, okrasnih lesnatih in zelnatih rastlin;

 • kakovost opravljenih vrtnarskih storitev;