SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

OKRASNE ZELNATE RASTLINE Z ARANŽERSTVOM

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

85

20

105

3.

50

20

70

4.

121

15

136

skupaj

256

55

311


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • pozna gospodarski pomen okrasnih zelnatih rastlin v vrtnarstvu,
 • spozna in razume binarno nomenklaturo in strokovno terminologijo,
 • se seznani z vsemi načini razmnoževanja in zna razlikovati vegetativno, generativno in meristemsko razmnoževanje rastlin,
 • pozna različne tehnologije pridelovanja okrasnih zelnatih rastlin v zaščitenem prostoru in na prostem,
 • si pridobi znanja s področja vzgoje, razmnoževanja, oskrbe in varstva ter zaščite rastlin,
 • se seznani z najpomembnejšimi rodovi, vrstami in sortami, primernimi za vzgojo na Slovenskem,
 • je sposoben razlikovati seme posameznih enoletnic, dvoletnic, trajnic in lončnic,
 • je sposoben razlikovati čebulo, gomolj in koreniko,
 • po botaničnih lastnostih se nauči razločevati enoletnice, dvoletnice, trajnice, rastline s čebulo, gomoljem in koreniko ter lončnice,
 • spozna različne možnosti zasaditve enoletnic, dvoletnic, trajnic, rastlin s čebulo, gomoljem in koreniko na prostem,
 • razvija sposobnost prilagajanja trgu in tržnim zakonitostim in sledi napredku znanosti in tehnike,
 • razvija sposobnost opazovanja, ugotavljanja podobnosti in razlik, razmišlja o vzrokih in pogojih pridelovanja,
 • spozna metode in načine siljenja okrasnih zelnatih rastlin,
 • se seznani z uporabo posameznih skupin okrasnih zelnatih rastlin, s pogoji uspevanja na prostem in v notranjih prostorih,
 • pozna avtohtone in varovane rastline na Slovenskem ter možnosti razširitve pridelovanja v vrtnarijah,
 • razvije čut za estetiko,
 • razvije čut za ustvarjalnost,
 • zna uporabiti pravila dobrega oblikovanja pri izdelavi cvetličnih vezav in pri tem upošteva osnovna načela in načine oblikovanja,
 • prepoznava skladne barve in jih zna pravilno družiti v cvetličnih izdelkih,
 • razločuje različne tipe površinskih struktur rastlin in iz njih sestavlja skladne celote,
 • se seznani z rastlinami in njihovimi okrasnimi deli, ki jih lahko uporabi pri svojem delu,
 • pozna postopke rezanja, pakiranja, prevoza in kakovostnega ohranjanja svežih rezanih rastlin pri skladiščenju in v cvetličarni,
 • zna pravilno oceniti čas rezanja rastlin in pozna postopke sušenja in skladiščenja posušenih rastlin,
 • zna uporabljati raznovrstna natikalna sredstva, veziva, dopolnilni okrasni material, orodja in pripomočke,
 • razlikuje posamezne možnosti razmestitve lončnic v prostoru, kombinacije lončnic v nasadkih, ureditev teras, balkonov, cvetličnega okna in izložb,
 • spozna epifitno deblo in bonsaje.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  POMEN ZELNATIH RASTLIN V VRTNARSKI PANOGI

   

   

 • pozna vlogo vrtnarstva v kmetijstvu

 • pozna botanične lastnosti zelnatih rastlin in njihovo terminologijo

 • obvlada binarno nomenklaturo in razvrstitev rastlin v rastlinski sistem

 • pozna pravilo pisave in izgovorjave botaničnih imen

 • pojasni pomen rastlin v biosferi;

 • razloži pomen vrtnarstva v kmetijstvu;

 • obvlada strokovno terminologijo zelnatih rastlin;

 • razlikuje pojme, kot so družina, rod, vrsta, sorta;

 • se nauči pravilne izgovorjave in pisave botaničnih imen;

 • Razvija zavest o pomenu rastlin za življenje.

  Razvije primeren odnos do rastlin kot dela žive narave.

  Vaja:

 • posamezni primeri botaničnih imen rastlin ob upoštevanju pravil pisave in izgovorjave.

 • razvrstitev rastlin v rastlinski sistem s prikazom posameznih primerov.

 • DELITEV ZELNATIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna posamezne rastlinske dele

 • pozna delitev po rastni dobi

 • pozna delitev glede na habitus

 • razlikuje posamezne rastlinske dele, koreniko, korenine, čebulo, gomolj, steblo, list, cvet, socvetje;

 • poveže znanja botanike s spoznanji s področja zelnatih rastlin;

 • razlikuje zelnate rastline po rastni dobi, habitusu;

 • določi pomen okrasne vrednosti zelnatih rastlin;

 • Razvija sposobnost razločevanja zelnatih rastlin.

  Je sposoben povezovati znanja med sabo.

  Demonstracija: ogled filma s prikazom posameznih rastlinskih delov.

  RAZMNOŽEVANJE ZELNATIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna posamezne načine razmnoževanja med seboj

 • pozna pogoje razmnoževanja rastlin s semenom in načine setve

 • zna vzgojiti in oskrbovati sejance in sadike

 • obvlada pojem kakovostna sadika

 • pozna oskrbo po sajenju

 • obvlada vse načine vegetativnega razmnoževanja

 • spozna hormone, rastne regulatorje

 • razlikuje generativni in vegetativni način razmnoževanja;

 • razlikuje razmnoževanje s potaknjenci, z delitvijo in z meristemom;

 • utrdi pridobljena znanja o razmnoževanju z drugih področij;

 • razlikuje pojme seme, sejanec, sadika;

 • razloži pomen ločevanja terminske obdelave zemlje

 • definira pomen časovne razporeditve posameznega načina razmnoževanja;

 • spozna delovanje in uporabo hormonov pri razmnoževanju s potaknjenci;

 • Razvija osebno odgovornost za svoje delo.

  Razvija natančnost, zanesljivost in vztrajnost pri delu.

  Razvija sposobnost strokovne komunikacije s strankami.

  Zaveda se poklicne odgovornosti do dela.

  Demonstracija: ogled razmnoževanja rastlin na vrtnariji.

  Vaja: seme, plod, sadika, potaknjenec – ugotavljanje osnovnih botaničnih lastnosti.

  ENOLETNICE ali ANNUELE – PREPOZNAVANJE IN RAZLOČEVANJE POSAMEZNIH DRUŽIN, RODOV, VRST IN SORT

   

   

 • pozna botanične značilnosti enoletnic

 • zna deliti enoletnice glede na uporabno vrednost

 • zna deliti enoletnice glede na okrasno vrednost

 • obnovi znanje o boleznih in škodljivcih enoletnih rastlin

 • razloži pomen delitve enoletnic po uporabi in okrasni vrednosti;

 • razvija sposobnost izbiranja najprimernejših rodov, vrst in sort za skupinske zasaditve, rezanje, za vzpenjanje in ovijanje, za balkone in terase ter modne trende, ob upoštevanju klimatskih razmer na Slovenskem;

 • razlikuje in primerja posamezne rodove, vrste in sorte enoletnic med seboj;

 • prepozna posamezne bolezni in škodljivce;

 • se nauči pravilne rabe sredstev za njihovo zatiranje;

 • Krepi čut za opazovanje in razlikovanje.

  Razvija natančnost in doslednost.

  Razvija pripadnost slovenskemu trgu in materialu, vzgojenem pri nas.

  Razvije ekološko osveščenost pri uporabi okolju prijaznih zaščitnih sredstev.

  Strokovna ekskurzija: ogled enoletnic v vrtnariji.

  Vaja:

 • enoletnice, ki prevladujejo na posameznih geografskih predelih Slovenije,

 • iskanje novosti s področja okrasnih zelnatih rastlin po internetu.

  Diapozitivi: enoletnice glede na uporabno vrednost.

 • DVOLETNICE ALI BIENE

   

   

   

 • pozna botanične lastnosti dvoletnih rastlin

 • pozna načine razmnoževanja

 • pozna posamezne rodove in vrste najpogostejših dvoletnic na Slovenskem

 • primerja in razloži vzgojo enoletnih in dvoletnih rastlin;

 • izbere različne tehnologije pridelovanja glede na posamezno vrsto in jih terminsko opredeli;

 • določi uporabno vrednost dvoletnic;

 • Razvije pravilen odnos do sadilnega materiala.

  Krepi strokovnost in zanesljivost pri delu.

  Diapozitivi: dvoletnice glede na višino rasti.

  PREPOZNAVANJE IN RAZLOČEVANJE TRAJNIH RASTLIN V VRTU IN PARKU

   

   

   

 • zna ločevati trajne rastline od enoletnic in dvoletnic

 • zna razdeliti trajnice glede na botanične lastnosti

 • ponovi načine razmnoževanja in pozna načine, ki se uporabljajo pri trajnih rastlinah

 • obvlada vzgojo in oskrbo sejancev, sadik, potaknjencev

 • je sposoben razlikovati trajne okrasne rastline od enoletnih in dvoletnih;

 • razloži posamezne načine razmnoževanja trajnih rastlin;

 • Razvija racionalnost glede izkoriščanja prostora za vzgojo sadilnega materiala.

  Pridobi odnos do slovenske kakovosti.

  Ceni delo slovenskih vrtnarjev in se zave vrednot.

  Vaja:

 • iskanje najpomembnejših rodov, vrst in sort trajnic po internetu,

 • razvrščanje trajnic po času sajenja na prostem.

  Ekskurzija: ogled trajnic pri vrtnarju, ki se ukvarja z razmnoževanjem, vzgojo, oskrbo in prodajo trajnic

 • obnovi znanje o boleznih in škodljivcih s poudarkom na trajnih rastlinah

 • razume pomen in potrebo zimske zaščite trajnic

 • prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce, ki se pojavljajo v rastlinjakih in na prostem;

 • pojasni pomen zimske zaščite trajnih rastlin;

 • poskrbi za primerno kondicijo rastlin in na ta način prepreči pojav nekaterih bolezni;

 • Razvija osebno odgovornost do dela.

  Ogled: pravilna priprava sadik za prodajo.

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte trajnic

 • razume pomen ločevanja posameznih rodov, vrst in sort trajnic glede na čas cvetenja, habitus, lego, okrasno in uporabno vrednost ter prezimovanje

 • pozna vzgojo in oskrbo trajnic

 • pozna varstvo pred boleznimi in škodljivci

 • našteje rodove trajnic glede na čas cvetenja (spomladi cvetoče, poleti cvetočih, jeseni cvetočih trajnic;

 • loči posamezne rodove, vrste in sorte trajnic glede na habitus;

 • razlikuje rodove trajnic, ki so primerni za senčne, sončne in polsenčne lege;

 • našteje rodove, vrste in sorte trajnic z okrasnimi plodovi;

 • razlikuje rodove, vrste in sorte trajnic glede na prezimovanje;

 • razvrsti trajnice, glede na vegetacijsko stanje v zimskem času;

 • zna razlikovati trajnice po zahtevnosti vzgoje in oskrbe;

 • poskrbi za primerno varstvo ob morebitnem obolenju rastline ali napadu škodljivca;

 • Razvija ekološko zavest pri uporabi zaščitnih sredstev, gnojil, substratov.

  Razvija čut za varovanje narave kot pomembnega dela kulturne dediščine.

  Razvija sposobnost opazovanja trajnic v naravnem okolju in prenašanja podobnih združb rastlin v urbana naselja.

  Vaja:

 • trajnice, glede na uporabo,

 • zasaditev cvetličnih korit na balkonu, terasi.

  Ogled javnega parka, obhišnega vrta, zasaditve grobov.

 • VODNE IN OBVODNE RASTLINE

   

   

   

 • pozna enoletnice in trajnice, primerne za zasaditev ob vodi in v vodi

 • pozna pogoje za rast in razvoj vodnih in obvodnih rastlin

 • obvlada posamezne rodove, vrste in sorte enoletnic, ki so primerne za zasajevanje ob vodi in v vodi;

 • obvlada posamezne rodove, vrste in sorte trajnic za zasajevanje ob vodi in v vodi;

 • določi pogoje za rast in razvoj vodnih in obvodnih rastlin primernih za naše klimatske razmere;

 • Razvija čut za estetiko na ta način, da izbira najprimernejše rastline za zasajevanje ob vodi in v vodi.

  Razvija osebno odgovornost.

  Diapozitivi: vodne in obvodne rastline.

  Vaja: grafični prikaz različnih globin, za sajenje rastlin.

  Demonstracija: ogled obvodnega vrta.

  OKRASNE TRAVE

   

   

   

 • pozna botanične lastnosti okrasnih trav

 • razdeli rodove in vrste ter sorte trav glede na višino rasti

 • pozna pogoje za rast in razvoj okrasnih trav

 • predvidi pomen vključevanja in prepoznavanja okrasnih trav v sklopu okrasnih zelnatih rastlin;

 • ugotovi primernost zasajanja določenih površin z okrasnimi travami;

 • Razvije poklicno odgovornost.

  Razvija čut za estetiko.

  Razvija doslednost.

  Razvija pomembnost poznavanja in vključevanja okrasnih trav v življenjski prostor.

  Vaja:

 • izdelava herbarija okrasnih trav,

 • uporabnost trav v našem prostoru.

  Diapozitivi: okrasne trave.


 • 3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  OSNO
  VE OBLIKOVANJA

   

   

   

 • razume pojem oblikovanje

 • pozna različne načine oblikovanja

 • obvlada osnovna načela oblikovanja

 • spozna osnovne značilnostmi ustvarjalnega oblikovanja;

 • usvoji osnovne načine oblikovanja: vrsto, aranžma s težiščem, skupino;,

 • spozna osnovne zakonitosti dobrega oblikovanja;

 • primerja enostavno in ritmično vrsto;

 • uporabi teoretično znanje pri oblikovanju izdelka;

 • opazuje velikostna razmerja;

 • razlikuje pojma simetrija in asimetrija;

 • razvija občutek za optično ravnotežje;

 • je sposoben izdelati cvetlične vezave in pri tem upoštevati osnovna načela oblikovanja;

 • je sposoben povezovati posamezna načela pri izdelavi določene cvetlične vezave;

 • Razvija sposobnost primerjave in povezave.

  Razvija sposobnost ustvarjalnega mišljenja.

  Razvija čut za opazovanje.

  Krepi čut za oblikovanje.

  Razvija ustvarjalnost.

  Razvija sposobnost opazovanja.

  Razvija čut za oblikovanje.

  Razvija sposobnost razločevanja in primerjave.

  Razvija čut za natančnost.

  Krepi vztrajnost.

  Prikaz:

 • cvetlične vezave (fotografije, diapozitivi, izdelki),

 • risba enostavne in ritmične vrste (grafoskop).

  Vaja: uporaba načel oblikovanja pri izdelavi preprostih cvetličnih vezav.

 • TEŽIŠČE

   

   

   

 • pozna pomen težišča in linij v cvetličnih vezavah

 • prepozna mesto težišča v posameznem izdelku;

 • razloži povezanost linij s težiščem;

 • opiše načine, kako poudariti težišče;

 • Razvija sposobnost prostorske orientiranosti.

  Krepi strokoven odnos do dela.

  Izurja čutila.

  Krepi ustvarjalnost.

  Prikaz: prepoznavanje težišča v različnih cvetličnih vezavah (risbe, fotografije v strokovnih knjigah in revijah).

  Vaja: samostojno oblikovanje izdelka z uporabo pridobljenega znanja.

  OBLIKE

   

   

   

 • pozna značilnosti večdimenzionalnih oblik in linij z vidika njihove uporabnosti v cvetličnih vezavah

 • nariše različne večdimenzionalne oblike in linije rastlin;

 • opazi značilne razlike med oblikami;

 • nauči se poiskati primere rastlin za posamezno obliko;

 • opazuje vpliv določene oblike rastline z vidika njene uporabe v izdelku;

 • Razvija sposobnost opazovanja in povezave.

  Krepi sposobnost razločevanja in primerjave.

  Razvija estetski čut.

  Prikaz: poenostavljene oblike rastlin s pomočjo skic.

  BARVE

   

   

   

 • pozna barve kot element cvetličnih izdelkov

 • spozna fizikalno osnovo barv;

 • utemelji barvni red;

 • nariše barvni krog;

 • si je sposoben predstavljati barvno kroglo;

 • razvija čut za skladnost barv;

 • spozna zakonitosti kombiniranja skladnih barv;

 • razlikujevrste vrste svetlobe in njihov vpliv na dojemanje barv;

 • je sposoben v cvetlični vezavi združiti elemente skladnih barv;

 • Krepi čut za dojemanje barv.

  Izostri čut za skladno druženje barv.

  Se zave prostorske dimenzije barv.

  Je sposoben ustvarjalno oblikovati.

  Krepi čut za estetiko.

  Vaja: določanje primarnih, sekundarnih in terciarnih barv v barvnem krogu; določanje skladnih barv s pomočjo barvnega kroga in barvne krogle.

  POVRŠINSKE STRUKTURE RASTLIN

       

 • zna določiti značilnosti različnih površinkih struktur

 • pozna površinske strukture in njihov vpliv na celoto izdelka

 • opazi in razlikuje različne površinske strukture rastlin;

 • opiše občutja ob dotiku s posameznimi površinskimi strukturami;

 • poišče konkretne primere površinskih struktur pri rastlinah;

 • se zaveda pomena druženja različnih površinskih struktur za izdelavo celovite cvetlične vezave;

 • uskladi izbiro posode vrsti površinske strukture rastlin;

 • Razvija sposobnosti čutil.

  Krepi sposobnost izražanja občutij.

  Se zave raznolikosti in pestrosti rastlin.

  Izostri občutek za skrbnost.

  Razvija inovativnost.

  Demonstracija: spoznavanje površinske strukture rastlin z otipom; sestavljanje različnih rastlinskih površinskih struktur.

  MATERIALI IN PRIPOMOČKI ZA DELO V CVETLIČARSTVU

   

   

   

 • pozna natikalna sredstva, različna veziva, dopolnilni okrasni material, posode

 • pozna orodja in jih zna pravilno uporabljati

 • obvlada uporabo pripomočkov za lažje delo

 • razlikuje različna natikalna sredstva in je sposoben izbrati najustreznejše sredstvo glede na okoliščine;

 • se nauči strokovno in varno uporabljati orodja in pripomočke;

 • izbere ustrezne materiale za oblikovanje cvetličnih vezav;,

 • Razvija čut za varčnost..

  Razvija sposobnost za odgovorno in varno delo.

  Krepi čut za natančnost.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija delovne navade.

  Ogled: cvetličarna s pripomočki in orodji za strokovno delo.

  Ogled: skladišče z okrasnim dopolnilnim materialom.

  REZANO CVETJE, ZELENJE IN PLODOVI

   

   

   

 • pozna značilnosti in posebnosti strokovnega rezanja rastlin

 • obvlada strokovno pakiranje in pogoje za ustrezen prevoz rezanih rastlin

 • pozna zahteve za ohranjanje kakovostnih rezanih rastlin pri skladiščenju in v cvetličarnah

 • se nauči pravilnih postopkov rezanja rastlin;

 • razlikuje potrebe rastlin in posebnosti njihove obdelave pri rezanju prevozu in skladiščenju;,

 • predvidi primeren čas rezanja rastlin glede na fazo njihovega razvoja;

 • uporabi pravilne metode za sušenje rastlin;

 • Razvija odnos do rastlin.

  Razvija sposobnost prilagajanja zahtevam tržišča.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Ogled: skladišče rezanega cvetja, zelenja in plodov.

 • pozna pravilne postopke sušenja rastlin in njihovega skladiščenja

 •  

  Razvija čut za natančnost.

   

  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  ZELNATE TRAJNICE S ČEBULO, GOMOLJEM IN KORENIKO

   

   

   

 • razume pojem trajnica v povezavi s podzemnimi deli rastlin

 • pozna botanične lastnosti čebule in načine razmnoževanja rastlin s čebulo

 • pozna botanične lastnosti gomolja in načine razmnoževanja rastlin z gomolji

 • pozna botanične lastnosti korenike in načine razmnoževanja rastlin s koreniko

 • pozna posamezne rodove, vrste in pomembne sorte čebulnic

 • razlikuje pojme čebula, gomolj in korenika;

 • loči posamezne rodove, vrste in pomembne sorte, glede na botanične lastnosti, uporabo, čas cvetenja in habitus;

 • izbere najprimernejše vrste sorte čebulnic glede na modne trende in klimatske razmere;

 • izbere najpogostejše gomoljnice primerne za vzgojo pri nas;

 • Razvija pravilen odnos do dela.

  Razvija sposobnost hitrega reagiranja v določeni situaciji.

  Razvija sposobnost opazovanja, razlikovanja.

  Demonstracija: prikaz posameznih podzemnih delov:

 • čebule,

 • gomolja,

 • korenike.

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte gomoljnic

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte rastlin, ki oblikujejo koreniko

 • zna razdeliti okrasne zelnate trajnice s čebulo, gomoljem in koreniko, ki se vzgajajo na prostem in v zaščitenem prostoru

 • zna razdeliti okrasne trajnice glede na uporabnost

 • pozna različne postopke siljenja čebulnic in gomoljnic

 • pozna pomen poznavanja bolezni in škodljivcev teh trajnic, za kakovostno pridelovanje

 • pozna pogoje skladiščenja in vzdrževanja v zimskem času

 • razloži pomen in potrebo pridelovanja čebulnic in gomoljnic v zaščitenem prostoru;

 • razloži pomen poznavanja uporabnosti teh trajnic;

 • razloži postopke in pogoje siljenja;

 • prepozna najpogostejše bolezni in škodljivce čebulnic in gomoljnic ter rastlin s koreniko;

 • izbere ustrezen in najmanj škodljiv način varstva in zaščite gomoljnic in čebulnic;

 • izbere najprimernejše načine skladiščenja čebulnic in gomoljnic;,

 • Razvija inovativnost.

  Razvija čut za estetiko.

  Razvija sposobnost razločevanja in primerjanja.

  Krepi vztrajnost pri delu.

  Ogled diapozitivov: čebulnice, gomoljnice in rastline s korenikami.

  Demonstracija: ogled gomoljnic in čebulnic v vrtu.

  Ekskurzija: ogled vrtnarije, kjer pridelujejo čebulnice in gomoljnice ter rastline s koreniko za rezanje.

  Vaja: uporaba čebulnic in gomoljnic v zunanjih zasaditvah ob upoštevanju pogojev rasti.

  LONČNICE

   

   

   

 • razume pojem lončna rastlina

 • pozna izvor in domovino lončnic

 • zna razložiti vse načine razmnoževanja lončnic

 • razlikuje lončne rastline od ostalih;

 • določi pomen poznavanja izvora lončnih rastlin

 • razlikuje posamezne načine razmnoževanja med seboj (vegetativno, generativno, meristemsko, s trosi, …);

 • Razvije čut za estetiko.

  Razvija sposobnost opazovanja in razlikovanja.

  Razvija inovativnost.

  Demonstracija: diapozitivi posameznih rodov, vrst in sort lončnic, glede na njihovo okrasno vrednost.

 • pozna pogoje generativnega razmnoževanja

 • pozna pogoje pri različnih načinih vegetativnega razmnoževanja

 • zna oskrbeti lončnice v vrtnariji in notranjih prostorih

 • zna razdeliti lončnice glede na botanične lastnosti

 • razloži pomen ustrezne oskrbe lončnic v vrtnariji in v notranjih prostorih – bivalnih in poslovnih;

 • razlikuje posamezne rodove, vrste in sorte lončnic glede na botanične lastnosti, zahtevnost oskrbe in uporabno vrednost;

 • Se zave odgovornosti do dela.

  Razvija strokovnost.

  Razvija osebno odgovornost.

  Razvija sposobnost komuniciranja.

  Razvija poklicno odgovornost.

  Razvija sposobnost prenašanja teoretičnega znanja na živa bitja – rastline.

  Razvija sposobnost prilagajanja tržnim razmeram.

  Ekskurzija: ogled lončnic na vrtnariji, vrtnem centru ali botaničnem vrtu.

  Vaja: dijak izdela seznam najpogostejših lončnic, ki se pojavljajo na javnih prostorih: v banki, bolnišnici, poslovnem prostoru, in izdela grafično primerjavo.

 • pozna lončne rastline, primerne za vzgojo na prostem

 • pozna rodove, vrste in sorte cvetočih lončnih rastlin

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte lončnic, okrasnih v listju

 • pozna posamezne rodove, vrste in sorte lončnic z okrasnimi ovršnimi listi

 • pozna rodove in vrste palm

 • pozna rodove in vrste praproti

 • pozna kakteje in sukulentne rastline

 • razloži pojem mesojeda rastlina

 • pozna pogoje vzgoje mesojedih rastlin

 • pozna posamezne rodove in vrste mesojedih rastlin

 • razloži pojem bonsaj

 • pozna pogoje za vzgojo bonsajev

 • razloži pojem epifitno deblo

 • obvlada rodove in vrste primerne za izdelavo epifitnega debla

 • razlikuje in primerja lončnice z okrasnimi listi in lončnice z ovršnimi listi;

 • razlikuje posamezne rodove in vrste palm;

 • razlikuje posamezne rodove in vrste mesojedih rastlin;

 • razlikuje kakteje od sukulentnih rastlin;

 • določi pogoje vzgoje in oskrbe orhidej v notranjih prostorih;

 • razlikuje načine vzgoje posameznih rodov in vrst kot bonsaje;

 • določi najprimernejše rastline za epifitno deblo;

 • izbere primerno posodo za nasadek;

 • razloži pojem nasadek in pozna načela oblikovanja in združevanja lončnic;

 • razloži načela oblikovanja in združevanja lončnic;

 • razlikuje posamezne rodove orhidej med seboj;

 • razlikuje posamezne tipe orhidej glede na življenjske pogoje;

 • določi najprimernejše rastline za zasaditev cvetličnega okna;

 • določi najpomembnejše pogoje za vzgojo rastlin v cvetličnemu oknu;

 • razloži pojem cvetlično okno;

 • Razvija sposobnost sledenja novostim.

  Razvija zavest o lastnem napredku v znanju.

  Krepi zdrave delovne navade.

  Krepi sposobnost prilagajanja dani situaciji.

  Vaja: okrasna vrednost lončnic (ločevanje po habitusu, barvi cvetov, barvi in strukturi listov, …).

  Vaja:

 • uporabna vrednost lončnic (samostojne zasaditve, zasaditve v nasadku, uporaba v aranžerstvu),

 • izdelava epifitnega debla v obliki programa,

 • izdelava zaprtega cvetličnega okna v obliki programa.

 • razloži pojem nasadek

 • zna poiskati najpomembnejše rodove in vrste lončnic za zasajevanje nasadkov

 • pozna in loči orhidejo od ostalih rastlin

 • pozna posamezne rodove in vrste orhidej

 • pozna cvetlično okno

 • loči posamezne tipe cvetličnih oken med sabo

 • pozna pogoje vzgoje rastlin v cvetličnih oknih

 •      

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

  Binarna nomenklatura

  Dendrologija

 • dvojno poimenovanje rastlin;

 • Enoletnice

  Botanika

  Varstvo rastlin

  Cvetlične vezave

  Praktični pouk

 • zgradba cveta, oblika listov, korenina;

 • enoletnice;

 • bolezni in škodljivci;

 • enoletnice, uporabne v cvetličarstvu;

 • Dvoletnice

  Varstvo rastlin

  Cvetlične vezave

  Praktični pouk

 • dvoletnice;

 • bolezni in škodljivci;

 • dvoletnice, uporabne v cvetličarstvu;

 • Trajnice

  Varstvo rastlin

  Cvetlične vezave

  Praktični pouk

 • znanja o trajnicah;

 • bolezni in škodljivci;

 • trajnice, uporabne v cvetličarstvu;

 • Lončnice

  Botanika

  Splošno vrtnarstvo

  Varstvo rastlin

  Praktični pouk

 • oblike cvetov, listov;

 • lončnice;

 • substrati;

 • bolezni in škodljivci;

 • Čebulnice, gomoljnice in rastline s koreniko

  Botanika

  Praktični pouk

  Varstvo rastlin

 • podzemni organi;

 • čebulnice in gomoljnice ter rastline s koreniko;

 • bolezni in škodljivci;

 • Vodne in obvodne rastline

  Dendrologija

  Praktični pouk

 • vodni objekti;

 • sajenje rastlin;

 • oblike socvetij;

 • Okrasne trave

  Botanika

  Praktični pouk

 • okrasne trave;