SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

POSLOVNO KOMUNICIRANJE

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

50

20

70

4.

   

 

skupaj

50

20

70


*  T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Pri predmetu dijak:

 • spozna osebnost človeka za samorazumevanje, presojanje drugih in ustrezno komuniciranje,
 • spozna osnovne lastnosti vodje, temeljne zmožnosti vodenja in motivacijske elemente za vodenje,
 • pozna zakonitosti dela, njegovo prilagajanje in primerno varovanje pri delu,
 • razume socialno klimo in dejavnike, ki vplivajo nanjo,
 • usvoji elemente in načine uspešne poslovne komunikacije,
 • utrdi pozitivne navade in razvije ustrezne vedenjske vzorce, ki so pomembni za uspešno poslovno komunikacijo v različnih poslovnih situacijah,
 • razvije nekatere spretnosti v besedni in nebesedni komunikaciji za učinkovito vlogo v dialogu, delo v skupini, uspešno nastopanje, reševanje neprijetnih situacij v odnosih s sodelavci,
 • spozna vrste odločitev v podjetju,
 • spozna pogoje, ki vplivajo na odločanje,
 • se seznani s procesi in načini odločanja,
 • razume pomen ustvarjalnosti pri odločanju,
 • razume pomen uspešnosti pri delu in način reagiranja na neuspeh,
 • razume pomen usposabljanja za delo,
 • spozna pomen osebnega razvoja in napredovanja zaposlenih,
 • se nauči komunikacije s sodelavci in s strankami,
 • pozna elemente procesa komunikacije in faze komunikacijskega procesa,
 • usvoji osnove komuniciranja v skupini in se nauči povečati učinkovitost komuniciranja,
 • se seznani z vrstami in metodami poslovnega komuniciranja,
 • razume in uporabi načela ekonomske propagande in reklame.

 • 4. OPERATIVNI CILJI

  INFORMATIVNI CILJI IN VSEBINA

  FORMATIVNI CILJI

  SOCIALIZACIJSKI CILJI

  POSEBNOSTI V IZVEDBI

  Dijak

  Dijak

  Dijak

   

  PREDMET IN METODE POSLOVNEGA KOMUNICIRANJA

     

 • pozna predmet, cilje, naloge in metode tega predmeta

 • spozna predmet, cilje, naloge in metode;

 • spozna in razume razvoj in potrebo tega predmeta;

 • spozna, razume in uporabi osnovne metode predmeta;

 • Razvija, uri in razume metode opazovanja, spraševanja in pogovora.

  Praktične vaje – igranje vlog.

  Opazovanje, snemanje in voden razgovor o praktičnih vajah.

  PROCES MANAGEMENTA IN VODENJA

   

   

   

 • pozna proces managementa in vodenja

 • spozna pomen usklajevanja človeških in materialnih virov za dosego ciljev organizacije;

 • spozna in razume potrebo po managerjih;

 • spozna naloge in vloge managerjev;

 • spozna pomen vodenja;

 • razume vpliv osebnosti na stil vodenja;

 • spozna lastnosti vodje;

 • prepoznava in razlikuje vpliv znanja, navad, spretnosti in izkušenj na vodenje;

 • spozna pomen lastnosti vodje;,

 • Razvija sposobnost opazovanja in prepoznavanja lastne osebnosti in osebnosti drugih.

  Uri različne stile vodenja.

  Razume moč, vpliv in odgovornost vodenja za dosego ciljev organizacije.

  Ogled različnih stilov vodenja.

  Praktične vaje – snemanje in učenje na napakah.

  ČLOVEK KOT OSEBNOST

   

   

   

 • pozna človeka kot skupnost najrazličnejših osebnostnih lastnosti

 • spozna in zna prepoznati bistvene značilnosti človekove osebnosti (celovitost, edinost, doslednost);

 • spozna dejavnike, ki vplivajo na razvoj osebnosti (dednost, okolje, lastna aktivnost);

 • opazuje in razlikuje človekova hotenja (potrebe, interese, motive, stališča, predsodke);

 • opazuje, prepoznava in ponazori strukturo človekove osebnosti (temperament, karakter, sposobnosti);

 • opazuje človekov storilnostni potencial;

 • Razvija sposobnost opazovanja in prepoznavanja lastne osebnosti ter osebnosti drugih.

  Praktične vaje – igranje vlog: prepoznavanje človeka kot osebnosti.

  Ogled situacije.

  Demonstracija različnih oblik vedenja pri poslovnem komuniciranju.

  POSLOVNA KOMUNIKACIJA

   

   

   

 • pozna osnovne elemente poslovne komunikacije

 • prepozna in razvija osnove komuniciranja;

 • opiše teoretične modele komuniciranja;

 • spozna elemente komunikacijskega procesa;

 • razloži pomen ustrezne komunikacije za poslovno uspešnost;

 • Razvija sposobnost boljše komunikacije.

  Razvija sposobnost opazovanja poslovne uspešnosti.

  Praktične vaje v urjenju komunikacije.

  Demonstracija različnih vlog (prodajalec, kupec) v različno opremljenih poslovnih prostorih.

   

 • opazuje in uri prednosti in pomanjkljivosti posameznih osebnostnih naravnanosti in prepozna vpliv osebnostnih lastnosti na uspešno poslovno komuniciranje;

 • se nauči komunicirati s sodelavci;

 • Uri sposobnost komuniciranja v skupinah.

  Vaje: prepoznavanje osebnostnih lastnosti.

  NAČINI KOMUNICIRANJA

   

   

   

 • pozna in zna uporabiti najrazličnejše oblike komuniciranja

 • opazuje, uri in razvija besedno komuniciranje (ustno, pisno, telefonično);

 • opazuje, uri in razvija nebesedno komuniciranje (izražanje osebnega stila, čustev, stališč, vrste nebesednih znakov);

 • razvija občutek za doživljanje, spremljanje in odzivanje na besedno komunikacijo;

 • se nauči dopolnjevati in nadomeščati besedno komunikacijo z nebesedno;

 • prepozna in zna uporabljati dogovorjene socialne znake, razlikuje družbeno sprejemljive in nesprejemljive;

 • Se nauči opazovati in spoznavati pomen nebesedne in besedne komunikacije.

  Krepi nebesedno komuniciranje.

  Igranje vlog.

   opazovanje besedne in nebesedne komunikacije ob prikazu različnih vlog.

  Ogled situacije na terenu.

  KOMUNICIRANJE V POSLOVNIH SITUACIJAH

   

   

 • zna oblikovati in predstaviti preprost poslovni primer

 • se nauči voditi in sodelovati v dialogu;

 • spozna in uri poslovni, prodajni razgovor;

 • je sposoben sodelovanja v različnih skupinah;

 • nauči se obvladovati neprijetne situacije;

 • se nauči reševati reklamacije;

 • Razvija sposobnost prilagajanja komunikacije različnim poslovnim ciljem.

  Razvija in krepi najrazličnejše spretnosti v poslovnih situacijah.

  Vaje – poslovni razgovor, prodajni razgovor, reševanje reklamacij.

  Seminarske naloge (na osnovi velikega števila aktualne literature naredi dijak vaje in seminarsko nalogo, ki jo predstavi sošolcem).

  Ogled njihovih predstavitev-demonstracija z videom.

  DELO IN NJEGOVE ZAKONITOSTI

   

   

   

 • pozna pojem dela

 • pozna in razume značilne elemente uspešnega dela

 • razume zakonitosti dela

 • razume pomen organiziranja lastnega dela

 • zna organizirati in voditi sodelavce

 • se seznani in razume značilnosti, ki določajo uspeh pri delu (sposobnosti, znanja, motivacija);

 • prepoznava osnovne pojme o delu;

 • opazuje zakonitosti dela (krivulja dela, utrujenost, monotonija);

 • spozna pomen racionalizacije dela z vidika človekovih zmogljivosti (orodja, stroji, delovne naprave);

 • opiše ustrezne klimatske in fizikalne razmere delovnega okolja (osvetlitev, temperatura, vlaga, sevanje);

 • Razvija pomembnost sodelovanja pri delu, natančnost, doslednost pri dajanju navodil za delo.

  Razvija in uri organiziranost lastnega dela.

  Uri organiziranost in vodenje sodelavcev.

  Igranje vloge: pomen uspešnosti delavca pri delu, konfliktna situacija.

  Ogled situacije na terenu.

  Demonstracija.

  Snemanje različnih situacij.

  Ogled posnetih skupin in pogovor o tem.

   

 • razloži pomen organiziranja lastnega dela;

 • je sposoben voditi sodelavce;

 •  

  Ugotavljanje osebnega dnevnega ritma.

  ODLOČANJE

   

   

   

 • pozna pojem odločanja

 • razume vrste odločitev v podjetju in pogoje, ki vplivajo na odločanje

 • zna razlikovati procese in načine odločanja

 • razloži pojem odločanje;,

 • spozna in razume vrste odločitev v podjetju;

 • opredeli pogoje, ki vplivajo na odločanje;

 • seznani se z načini odločanja;

 • razloži pomen ustvarjalnosti (pogoji, tehnike in blokade) pri odločanju;

 • spozna pomen obvladovanja sprememb v organizaciji;

 • Uri različne vrste odločitev.

  Uri različne tehnike odločitev.

  Razume blokade ustvarjalnosti.

  Uri odločanje in obvladovanje najrazličnejših sprememb.

  Predavanje

  Vaje – igranje vlog:

 • tehnike za skupinsko ustvarjanje idej,

 • problemske situacije, proces odločanja.

  Vaje: analiza reševanja problema kako ostati odprt za ideje.

 • EKONOMSKA REKLAMA IN PROPAGANDA

   

   

   

 • pozna pojem in vrste propagande

 • zna uporabljati reklamo

 • zna reklamirati svoje proizvode

 • razloži pojma bela in črna propaganda;

 • spozna pomen analize tržišča;

 • razvija poslovno politiko;

 • razloži pomen reklame;

 • nauči se oblikovati reklamo za poslovno dejavnost;

 • Razvije potrebo po spremljanju ekonomske propagande in reklame.

  Razvije sposobnost opazovanja.

  Se seznanja z novostmi in se tako dodatno izobražuje in usposablja.

  Vaje: priprava reklame in ekonomske propagande s svojega področja.

  Ogled najrazličnejših reklam.


  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • ustno.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • osebnostne lastnosti

 • besedno in nebesedno komuniciranje

 • poslovno komuniciranje

 • delo kot vrednota in njegove zakonitosti

 • elementi, ki pripomorejo k uspehu

 • Praktični pouk

  Gospodarsko poslovanje

  Cvetlične vezave

  Sociologija

 • prepoznavanje osebnostnih lastnosti, storilnostnega potenciala, …;

 • kako biti uspešen in zadovoljen;

 • uporaba tehnike vodenja pogovora, poslušanje sogovornika, sodelovanje v skupini, obvladovanje najrazličnejših neprijetnih situacij;

 • uporablja ekonomske propagande in reklame;