SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK - izbirni predmeti

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

   

 

2.

   

 

3.

 

70

70

4.

 

68

68

skupaj

 

138

138


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

3. letnik

Varovanje okolja z ekologijo

Dijak:

 • se zave, da okolje kot skupek dejavnikov vpliva na življenje vseh živih bitij,
 • prepozna indikatorske organizme onesnaženja,
 • vsak poseg v naravo ekološko pretehta,
 • zna našteti ogrožene zelnate in drevesne rastline v Sloveniji.

  Vrtnarska tehnika

  Dijak:

 • zna določiti ustrezno lokacijo za postavitev zaščitenih prostorov,
 • usvoji hidroponsko vzgojo rastlin,>
 • pozna uporabo specialnih strojev,
 • zna uporabljati dozatorje gnojil s kapljičnim sistemom namakanja.

  Drevesničarstvo

  Dijak:

 • izvede meritve matične rastline in zna voditi knjigo matičnih rastlin,
 • prepozna mesto cepljenja na rastlinah,
 • se nauči pravilnega oblikovanja debel in krošenj,
 • je sposoben predstave drevesnih rastlin v polni rastni dobi.

  4. letnik

  Vrtno sadjarstvo

  Dijak:

 • definira razliko med lesom pečkarjev in koščičarjev
 • prepozna podlage glede na bujnost rasti
 • spozna osnove vinogradništva
 • zna razvrstiti sadje v kakovostne razrede in ga primerno skladiščiti
 • se zaveda gospodarskega pomena vzgoje sadnih rastlin

  Zelenjadarstvo

  Dijak:

 • predvidi možnosti prodaje manj razširjenih zelenjadnic, dišavnic, začimbnic in gob,
 • pozna razmerja med posameznimi zelenjadnicami,
 • pri proizvodnji rastlin da poudarek na racionalnost pridelave.

  Cvetlične vezave

  Dijak:

 • zna izdelati skico izdelka in predvidi potreben material,
 • se izuri pri scenskih postavitvah in se navaja na timsko delo,
 • je sposoben besedno izraziti ali z glasbo predstaviti svoj izdelek,
 • razvija samoiniciativnost in ustvarjalnega duha.

 • 3. letnik

  VAROVANJE OKOLJA Z EKOLOGIJO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  EKOLOGIJA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna pojme (narava, ekosistem, biotop, biocenoza, abiotski in biotski dejavniki, okolje, …)

 • definira neposredni ekosistem in našteje nežive in žive dejavnike

 • izdela vzorec anorganskih in organskih gnojil

 • ugotavlja pomen ekološke niše

 • primerja odnose med organizmi

 • Se zave pomena ekološkega ozaveščanja.

  Se zave, da okolje kot skupek dejavnikov vpliva na življenje vseh živih bitij.

   

  EKOLOGIJA POPULACIJ

   

   

   

 • pozna pojem populacije in ekološkega ravnovesja

 • razloži spremembe določenega dejavnika v izbranem prostoru

 • opazuje rastlinsko in živalsko populacijo na šolskem posestvu

 • Predvidi posledice naraščanja populacije.

  Strokovna ekskurzija: obisk matične knjige.

  KROŽENJE SNOVI

   

   

   

 • pozna prehranjevalno verigo in prehranjevalni splet

 • razloži kroženje snovi in pretok energije v ekosistemu

 • spozna procese razgradnje organske snovi

 • Ocenjuje pomen organske snovi v vrtnarstvu.

  Vaja: oblikovanje kompostnega kupa.

  EKOSISTEMI

   

   

   

 • obvlada biološko analizo ekosistema

 • zna našteti indikatorske organizme

 • izvede biološko in kemično analizo vode in tal

 • prepozna indikatorske organizme in glede na njih določi stopnjo onesnaženosti mikrolokacije

 • Razvija pozitiven odnos do okolja.

  Se zaveda prednosti zmanjšanja uporabe gnojil.

  Vaja:

 • biološka analiza vode,

 • pregled onesnaženosti šolske okolice,

 • izdela načrt kolobarjenja in pripravi gnojilni načrt.

 • GLAVNI EKOLOŠKI PROBLEMI

   

   

   

 • pozna problem prenaseljenosti, onesnaženja, degradacije in vnesenih organizmov

 • določi glavne krivce onesnaženosti zraka, vode in tal

 • ovrednoti pomen gozdov, parkovnih in cvetličnih nasadov

 • našteje vzroke onesnaženosti tal in zmanjšanje plodnosti zemlje

 • ugotovi pomen razkuževanja prsti in uporabe razkuženih substratov

 • izvede biološko razkuževanje tal

 • spoznava prednosti integriranega in ekološkega pridelovanja

 • predvidi možnosti biovrtnarjenja

 • Razvij čut za estetiko.

  Se zaveda posledic današnjega dela za prihodnje rodove.

  Vaja:

 • ogled postopka predelave odpadkov v uporabne substrate,

 • meritve radioaktivnosti,

 • iskanje in določanje koristnih žuželk na šolskem posestvu,

 • spremljanje dela strokovnjakov za ekološke spremembe v proizvodnji.

 • NARAVNA DEDIŠČINA

   

   

   

 • pozna pojem naravna dediščina in se seznani z zakonodajo

 • našteje ogrožene zelnate in drevesne rastline v Sloveniji

 • predvidi možnosti za pravilno ravnanje z naravo

 • Razvija čut do narave.

  Vaja: ogled starega parka v okolici


  VRTNARSKA TEHNIKA

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  IZRAČUN PORABLJENE ENERGIJE V RASTLINJAKU IN PLASTENJAKU

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna različne zaščitene prostore

 • pozna vzgojo okrasnih rastlin v zaščitenih prostorih

 • pozna različne dejavnike rasti

 • se zave pomena pravilne izbire prostora za rastlinjake in plastenjake

 • določi lokacijo za izgradnjo zaščitenih objektov

 • se nauči racionalnega izkoriščanja energije

 • je sposoben določiti lokacijo za izgradnijo zaščitenih objektov v vrtnarski proizvodnji

 • izmeri parametre rasti

 • izračuna in primerja bilanco porabe v rastlinjaku in plastenjaku

 • se zave pomena CO2 v proizvodnji

 • Razvija osebno odgovornost.

  Razvija čut za prostor.

  Vaja:

 • ogled videokasete o gradnji rastlinjakov in plastenjakov,

 • ogled gradnje na terenu.

 • NASTAVITEV SISTEMOV HIDROPONSKE VZGOJE

   

   

   

 • pozna pomen hidroponske vzgoje

 • obvlada vzgojo rastlin v zaščitenih prostorih

 • pozna naprave, orodja in pripomočke za hidroponsko vzgojo

 • določi sodobne materiale za hidroponiko

 • ovrednoti osnovna sredstva, potrebna za vzgojo

 • Se zaveda gospodarskega pomena hidroponske vzgoje.

  Razvija strokovnost.

  Vaja: demonstracija nastavitve sistema.

  DOZIRANJE GNOJIL ZA NAMAKALNE SISTEME

   

   

   

 • pozna gospodarski pomen namakanja in dognojevanja

 • pozna različne namakalne sisteme glede na način namakanja

 • pozna gnojila, primerna za namakanje

 • izvede inštalacijo namakanja

 • prepozna znake pomanjkanja hranil pri rastlini

 • zna izbrati med gnojili, ki so prijaznejša okolju

 • izbere ustrezno gnojilo in način namakanja

 • zna izračunati dozacijo gnojila

 • Razvija ekološko zavest.

  Vaja: dozacija gnojil s kapljičnim sistemom namakanja.

  SPECIALNI STROJ ZA VZGOJO RASTLIN

   

   

   

 • pozna funkcije specialnih strojev

 • zna razložiti delovanje strojev: polagalnik folije in namakalnega sistema, setvenik, sadilnik

 • ugotovi uporabnost specialnih strojev na prostem in v zaščitenih prostorih

 • Razvija odnos do varnega dela s stroji,

  Vaja:

 • ogled videokasete specialnih strojev,

 • demonstracija delovanja specialnih.

 • LUMBNA KULTURA

   

   

   

 • pozna vlogo humusa v pridelavi

 • uredi gojitveni prostor za lumbno kulturo

 • spozna potrebe deževnikov in njihovo vlogo pri predelavi organske mase

 • se seznani z dodajanjem ustreznih organskih odpadkov

 • Se zave pomena lumbne kulture za ekološko-biološki način predelovanja substratov.

  Vaja: ogled lumbne kulture.


  DREVESNIČARSTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  SPECIALIZACIJA DREVESNICE

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna in loči tipe drevesnic

 • primerja specializirane drevesnice med seboj

 • pozna vzgojo sezonskih drevesnih rastlin

 • razume pogoje uvoza in izvoza rastlin, sadik in semenskega materiala

 • se seznani z zakoni in predpisi prilagajanja tržišču EU

 • Razvija strokovno in ekološko zavest.

  Se zaveda poklicne odgovornosti.

  Vaja:

 • ogled drevesnice,

 • spremlja spremembe in novosti v uradnem listu.

 • POSTAVITEV MATIČNJAKA

   

   

   

 • pozna vlogo matične rastline, matičnjaka in zarodišča

 • se nauči voditi evidenco matičnih rastlin

 • zna rastlino opazovati in primerjati lastnosti izbranih rastlin za matičnjak

 • prepozna bolezni in škodljivce ter določi pripravek

 • Razvija občutek odgovornosti in natančnosti.

  Vaja: meritev matičnih rastlin.

  POSEBNOSTI GENERATINEGA RAZMNOŽEVANJA

   

   

   

 • zna generativno razmnoževati

 • zna pripraviti seme za kalitev

 • se nauči voditi evidenco razmnoževanja

 • primerja dozorevanje semena iglavcev in zimzelenk

 • ugotavlja odstotek kalivosti semen iglavcev pred in po stratifikaciji

 • opazuje čas stratifikacije semen različne drevnine z mesnatim ovojem

 • Razvija zanesljivost in je pri svojem delu ustvarjalen.

  Pridobiva globalni vpogled v proizvodnjo okrasne drevnine.

  Vaja: ogled semenarske hiše.

  POSEBNOSTI VEGETATIVNEGA NAČINA RAZMNOŽEVANJA

   

   

   

 • zna razmnoževati rastline na vegetativni način

 • pozna posebnosti vegetativega razmnoževanja

 • primerja čas koreninjenja vršnih in stebelnih potaknjencev

 • oceni čas koreninjenja iglavcev in zimzelenih listavcev

 • prepozna znake inkompatibilnosti

 • je sposoben določiti višino cepljenega mesta na rastlini glede na sortno lastnost rastline in način cepljenja

 • Razvija čut za natančnost, zanesljivost in strokovnost.

  Vaja:

 • ogled cepljenih rastlin v šolskem parku,

 • meristemsko razmnoževanje rastlin v laboratoriju.

 • OBLIKOVANJE HABITUSA RASTLIN

   

   

   

 • pozna razliko v vzgoji grmov, polgrmov in dreves

 • spozna vzgojo bonsaja

 • zna določiti starost drevesa

 • primerja vpliv podlag žlahtnega dela

 • se nauči pravilnega oblikovanja debel in krošenj

 • je sposoben predstave drevesne rastline v polni rastni dobi

 • spozna vzgojo in oblikovanje bonsaja

 • našteje posebne načine in metode reševanja drevesnih rastlin (drevesna kirurgija)

 • Razvija občutek za estetiko.

  Spremlja novosti v panogi.

  Strokovna ekskurzija: ogled arboretuma v volčjem potoku.


  4. letnik

  VRTNO SADJARSTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PRIPRAVA TAL ZA SADOVNJAK

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna načine priprave tal, čas izvedbe, uporabo meril in sajenja

 • pozna vlogo sadjarstva v okrasne namene

 • določi gostoto sajenja in zakoliči sadilna mesta

 • se nauči pravilnega sajenja sadnih rastlin

 • uporablja v naravi razgradljive materiale

 • predvidi zaščito sadnih rastlin pred divjadjo in škodljivci ob sajenju ter opredeli njen pomen

 • opredeli pomen opornih količkov in žičnice

 • upošteva sadne rastline v načrtovanju obhišnega vrta

 • Razvija čut za natančnost in estetiko.

   

  VRSTE SADNIH RASTLIN

   

   

   

 • pozna sadne rastline

 • pozna rodni in nerodni les sadnih rastlin

 • pozna osnove vinogradništva

 • definira razliko med lesom pečkarjev in koščičarjev

 • razlikuje rodni in nerodni les sadnih rastlin

 • seznani se z osnovami vinogradništva

 • Se zaveda gospodarskega pomena vzgoje sadnih rastlin.

  Razvija odnos do ohranjanja starih sadnih vrst.

  Strokovna ekskurzija: ogled sadjarske in trsničarske drevesnice.

  REZ NA RODNOST IN VZGOJNA REZ

   

   

   

 • zna določiti vzgojno obliko sadnih rastlin

 • pozna opraševalne odnose

 • primerja različne vzgojne oblike med seboj

 • določi sadilno razdaljo glede na vrsto, sorto in vzgojno obliko sadnih rastlin

 • se seznani z rezjo sadnih vrst

 • pozna čas in obliko rezi

 • Razvija sposobnost opazovanja in oblikovanja.

  Razvija natančnost pri delu.

  Krepi zavest o lepo oblikovanem obhišnm vrtu.

  Vaja: demonstracija rezi sadnih rastlin.

  VARSTVO PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

   

   

   

 • pozna integrirano pridelovanje

 • razlikuje fenofaze sadnega drevja

 • pozna osnovne znake bolezni in najpogostejše škodljivce

 • definira pojem integriranega pridelovanja

  prepozna znake bolezni in škodljivce ter določi zatiranje

  izbere primeren pripravek in izračuna primerno koncentracijo škropiva

  Se zaveda pomena vzgoje in uvajanja starih sadnih vrst.

  Vaja: priprava škropiva.

  VZGOJA PODLAG

   

   

   

 • pozna posebnosti cepljenja

 • prepozna podlage glede na bujnost rasti

  Razvija natančnost pri delu.

  Se zave pomena uvajanja starih sadnih sort.

  Vaja: ogled sadne drevesnice.

  DOLOČANJE ZRELOSTI SADJA IN SKLADIŠČENJA

   

   

   

 • pozna spravilo, klasiranje in skladiščenje pridelka

 • pozna pripravo pridelka za prodajo in transport

 • oceni ustrezen čas obiranja sadja

  se nauči razvrstiti sadje v kakovostne razrede

  izvede ustrezno skladiščenje sadnih vrst

  upošteva primerno embalažo glede na sadno vrsto

  razloži kakovostno pripravo pridelka za prodajo in transport

  spozna potrebno delitev del in opravil za nemoten delovni proces

  se seznani s predelavo sadja

  Se zaveda pomena sadnih rastlin kot vira prehrane.

  Strokovna ekskurzija: ogled hladilnice za sadje.

  Vaja: ogled predelovalnega obrata.


  ZELENJADARSTVO

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  HIDROPONSKO PRIDELOVANJE ZELENJAVE

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna različne vrste zelenjave

 • pozna dejavnike rasti in načine uravnavanja

 • pozna hidroponsko pridelavo zelenjave

 • primerja rezultate poskusov vzgoje zelenjadnic na klasičen način (na prostem in v zaščitenih prostorih) in na hidroponiki

 • oceni ekonomičnost pridelave in sledi novostim

 • določi odnose med posameznimi vrstami zelenjadnic

 • izdela gnojilni načrt za hidroponsko vzgojo

 • se zave pomena predatorjev

 • spozna načine opraševanja

 • Se zave pomena in vpliva uporabe gnojil in razvija ekološko zavest.

  Vaja:

 • ogled hidroponske pridelave,

 • izvedba hidroponske pridelave,

 • ureditev biokotička na šolskem posestvu.

 • PRIDELOVANJE MANJ RAZŠIRJENIH ZELENJADNIC

   

   

   

 • pozna manj razširjene zelenjadnice (špargelj, artičoka)

 • spozna vzgojo manj razširjenih zelenjadnic

 • ugotovi njihovo uporabno vrednost ter jih uporabi v zelenjavnem vrtu

 • predvidi možnosti prodaje manj razširjenih zelenjadnic

 •  

  Vaja: poskusna vzgoja manj razširjenih zelenjadnic na šolskem vrtu.

  PRIDELOVANJE ZELIŠČ, DIŠAVNIC IN GOB

   

   

   

 • pozna in loči med zelišči in dišavnicami

 • pozna vzgojo zelišč, dišavnic in gob

 • spozna vzgojo zelišč, dišavnic in ugotavlja njihovo uporabno vrednost

 • oblikuje zeliščni vrt in ga vključi v del okrasnega in zelenjavnega vrta

 • spozna pridelovanje različnih vrst gob

 • oceni možnosti prodaje zelišč, dišavnic in gob

 • Razvija čut za racionalnost pri delu.

  Vaja:

 • pripravi herbarij zelišč in dišavnic,

 • ogled vrta z zelišči in dišavnicami v zdravilne namene,

 • priprava substrata za gobe.

 • DOLOČANJE ZRELOSTI VRTNIN IN GOB

   

   

   

 • zna določiti tehnološko in fiziološko zrelost zelenjave, zelišč, dišavnic in gob

 • določi njihovo tehnološko zrelost ter jih pripravi za trg in skladiščenje

 • prepozna njihovo fiziološko zrelost ter jih pripravi za nadaljnjo vzgojo - pridobivanje semena

 • sledi potrebam trga

 • Se zaveda pomena vzgoje zelenjadnic, dišavnic, začimbnic in gob za predelavo.

  Vaja: obisk obrata predelave zelenjave.

  Strokovna ekskurzija: ogled semenarske hiše.


  CVETLIČNE VEZAVE

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  TEHNIKE LIKOVNEGA IZRAŽANJA

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna likovne stile

 • loči arhitekturne stile med seboj

 • usvoji načela risanja

 • izdela skico izdelka in predvidi uporabljene materiale

 • se nauči opazovati naravo in spoznanja vnaša v izdelek

 • je sposoben besedno ali glasbeno izraziti svoj izdelek pred pričetkom dela ali ko je izdelek že gotov

 • poveže arhitekturne stile z zgodovino likovne umetnosti

 • uporabi v naravi razgradljive materiale

 •  

  Vaja:

 • ogled muzeja, galerije, likovne in cvetlične razstave,

 • besedno izrazi ali s glasbo predstavi svoj izdelek.

 • POSTAVITEV SCEN

   

   

   

 • pozna cvetlične vezave

 •  zna oblikovati celostno podobo za različne priložnosti (poroka, pogreb, …)

 • se izuri za scenske postavitve

 • dekorira izložbena okna, cerkve, …

 • je sposoben posamezne cvetlične vezave globalno povezati in jim dati pomen

 • Razvija čut za timsko delo in strpnost.

  Razvija komunikativnost in racionalnost pri delu.

  Vaja: izvedba del na terenu.


  4. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  5. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 •  

 •  

 •