SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Izobraževalni program: VRTNARSKI TEHNIK

KATALOG ZNANJ

Sprejeto na 35.seji SS za poklicno in strokovno izobraževanje, dne 14. 1. 2000

1. IME PREDMETA

PRAKTIČNI POUK

2. ŠTEVILO UR

Po posameznih letnikih in oblikah izobraževalnega dela.

Letnik

Oblike izobraževalnega dela

 

Teorija (ur)

Vaje (ur)

Skupaj (ur)

1.

 

105

105

2.

 

105

105

3.

 

105

105

4.

 

102

102

skupaj

 

417

417


* T – teoretični pouk, seminarji, projektno delo;

** V- vaje, individualno projektno delo oziroma projektno delo v skupinah, storitev.

3. USMERJEVALNI CILJI

Dijak:

 • se usposobi za pridelovanje okrasnih zelnatih in lesnatih rastlin, vrtnin, dišavnic, zelišč, sadnih rastlin in gob,
 • zna voditi, organizirati, svetovati in nadzirati dela v vrtnarstvu in cvetličarstvu;
 • razvija delovne navade in sposobnosti, ki jih zahteva tehnologija vzgoje posameznih rastlin,
 • se usposobi za delo v vrtnarstvu, parkovnem vrtnarstvu, vrtnem sadjarstvu, drevesničarstvu, zelenjadarstvu in cvetličarstvu,
 • se seznani s postopki in pravili varnega dela ter se usposobi za delo z različnimi vrtnarskimi stroji, napravami in orodji,
 • razvija občutek za sociologijo rastlin, orientiranost v prostoru in delo z ljudmi,
 • obvlada smotrno in gospodarno načrtovanje dela ter zna povezovati teoretična in praktična spoznanja,
 • pozna in razume osnovna pravila trženja,
 • razvija občutek primernega odnosa do narave,
 • razume in pozna uporabo načel: estetike, ekonomičnosti, uporabnosti (pri združevanju rastlin v nasade, pri oskrbi obhišnih vrtov, parkov, športnih igrišč, pri tem pa uporablja naravi in okolju sprejemljive materiale),
 • pri načrtovanju in zasajanju uporablja naše avtohtone rastlinske vrste in ohranja naravno ter kulturno dediščino,
 • pozna in obvlada uporabo strokovne literature (knjige, revije) ter dostop do informacij preko računalniških omrežij.


 • 4. OPERATIVNI CILJI

  1. letnik

  VSEBNE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  VARSTVO PRI DELU

  Dijak

  Dijak

   

 • pozna pomen varstva na učnih objektih

 • pozna orodja, stroje in naprave

 • razloži pomen varstva pri delu v vrtnarstvu in cvetličarstvu

 • spozna pomen opozorilnih tabli

 • Razvija sposobnost za opazovanje žive in nežive narave.

  Ogled učnih objektov, strojev, orodij in naprav.

  MERILNE NAPRAVE

   

   

   

 • pozna pomen merilnih naprav v vrtnarstvu in parkovnem vrtnarstvu

 • jih zna uporabljati

 • našteje vrste merilnih naprav in razloži njihovo uporabo

 • se nauči pravilno rokovati z merilnimi napravami

 • Razvija občutek za natančnost.

   

  ODVZEM VZORCEV ZA KEMIJSKO ANALIZO TAL

   

   

   

 • pozna čas

 • našteje načine

 • razume pomen

 • spozna in med sabo primerja različne načine jemanja vzorcev

 • razloži pomen in oceni rezultate kemične analize tal

 • Razvija zavest o posledicah enostranske rabe tal in gnojenja.

  Strokovna ekskurzija: ogled biodinamične kmetije (vrtnarije) ter ogled sodobne računalniško vodene vrtnarije (primerjava).

  GNOJENJE

   

   

   

 • pozna pomen gnojenja s hlevskim gnojem in ostalimi organskimi gnojili

 • našteje vrste organskih gnojil

 • določi načine

 • izbere primerne gnojilne odmerke za posamezne kulture

 • pozna pomen ravnotežja mikroorganizmov v kompostu

 • Zaveda se osebne odgovornost za onesnaženost podtalnice ter porušenost ravnotežja v živici zaradi uporabe prekomernih gnojilnih odmerkov.

  Poizkus z različnimi gnojilnimi odmerki.

  OBDELAVA TAL

   

   

   

 • pozna razliko med osnovno in dopolnilno obdelavo tal

 • obvlada ročno in strojno obdelavo tla

 • našteje in razloži različne načine obdelave tal

 • se nauči lopatati, grabiti, valjati, …

 • se nauči orati, vlačiti, branati, predsetveno valjati, …

 • upošteva terminsko obdelavo tal

 • se seznani s primeri alternativnih načinov obdelave tal

 •    

  DOGNOJEVANJE Z MINERALNIMI GNOJILI

   

   

   

 • obvlada vrste in komercialna imena mineralnih gnojil

 • pozna njihovo uporabo in načine dognojevanja

 • zna odmeriti gnojilni odmerk

 • razlikuje posamezne načine in termine dognojevanja ter zna določiti agregatno stanje gnojila

 • razlikuje vrste mineralnih gnojil, komercialna imena na trgu in njihovo uporabnost

 • razloži razmerje pridelek/ gnojenje ob upoštevanju ekoloških načel

 • Razvija natančnost pri odmerjanju količine gnojil.

  Prikaz: delovanje traktorja.

  Primerjava ročne in strojne obdelave tal.

  Ogled kataloških listov za posamezne vrtnarske pripomočke in naprave.

  VRTNARSKI STROJI, NAPRAVE IN ORODJA

   

   

   

 • pozna vrste vrtnarskih strojev, naprav in orodij

 • obvlada uporabo

 • določi primerno gorivo za posamezni stroj – motor ter se usposobi za izvedbo enostavnih vzdrževalnih del

 • se nauči varno rokovati s stroji, napravami in orodji

 • Se zaveda nenadomestljivosti človeških rok pri obdelavi tal.

   

  PRIPRAVA ŠKROPIVA

   

   

   

 • pozna koncentracijo

 • zna definirati dozacijo

 • sledi novostim na trgu zaščitnih sredstev

 • nauči se uporabljati nižje odmerke ter ekološko razgradljiva zaščitna sredstva

 • je previden pri izbiri zaščitnih sredstev

 • Razvija odgovornost pri delu z zaščitnimi sredstvi.

  Poizkus: primerjava vpliva močne in blage koncentracije zaščitnega sredstva na rastlino in živelj v substratu.

  ŠKROPLJENJE

   

   

   

 • pozna načine aplikacije škropilne mešanice na rastlino

 • razume fizikalno, kemično in mehanično razkuževanje

 • pozna načine škropljenja

 • izračuna škropilne odmerke in uporabi škropivo po priloženih navodilih

 • določi primeren način zaščite rastlin, glede na obseg, čas, pripravek ter razpoložljivo delovno silo

 • spozna in razume pomen integriranega varstva rastlin

 •  

  Individualna uporaba škropilnice individualna izvedba aplikacije škropilne mešanice na rastline.

  RASTNI SUBSTRATI

   

   

   

 • pozna komponente

 • pozna vrste substratov glede na fenološki razvoj rastline

 • našteje vrste komercialnih substratov

 • razlikuje uporabnost rastnih substratov pri posameznih okrasnih rastlinah glede na njihov razvoj

 • razloži pomen glavne komponente v substratu (šota)

 • Razvija sposobnost za racionalnost uporabe komercialnih substratov v primerjavi z doma pripravljenimi substrati.

  Poizkus primerjave uspešnosti razvoja rastline pri vsaj treh različnih substratih.

  Strokovna ekskurzija: ogled kompostarne in linije za mešanje in polnjenje substratov.

  GENERATIVNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN

   

   

   

 • pozna seme

 • zna določiti način setve

 • zna vzgojiti sejance pod steklom in na prostem

 • obvlada postopek razkuževanja, priprave gred in setvenih plošč, setve, etiketiranja, nadaljne oskrbe sejančkov, razsajevanja, sajenje na stalno mesto

 • razloži pomen deklaracije na semenski vrečki

 • ugotovi odstotek kalivosti po predhodno opravljenem poizkusu

 • izvede posameze tehnologije pridelave okrasnih rastlin ob upoštevanju rastnih dejavnikov

 • izbere pravilno nadaljnjo oskrbo rastlin

 • pripravi gredo, sadike za sajenje na prosto ter zna presaditi okrasne rastline

 • spozna naprave za zalivanje, dognojevanje (fertiirigacija), foliarno gnojenje, senčenje in zračenje

 • Razvija natančnost, vzdržljivost in racionalnost pri delu.

  Razvija čut za živo naravo.

  Razvije odnos do setvenega in sadilnega materiala (lepa sadika).

  Pregled zakonodaje o semenu in sadikah.

  Demonstracija: strojna setev in primerjava le-te z ročnim načinom setve.

  OKOPAVANJE IN PLETEV

   

   

   

 • zna okopavati in pleti

 • razloži pomen pravilnega okopavanja kot načina dopolnilne obdelave tal

 • Razvije primeren odnos do kulturnih in okrasnih rastlin.

  Se zave pomena estetsko oblikovane okrasne gredice.

  Ogled vzorno oskrbovanih in oblikovanih parkovnih nasadov.

  TRAKTORSKE VOŽNJE

   

   

   

 • obvlada varno vožnjo s traktorjem

 • zna pregledati in pripraviti traktor pred zimo

 • se nauči varno voziti traktor

 • razlikuje dele traktorja in se ga nauči pripraviti za delo

 • se usposobi za osnovno vzdrževanje traktorja

 • Razvija odnos do delovnega stroja in se zave pomena modernizacije.

  Ogled mehanične delavnice za popravilo traktorjev.

  Individualne traktorske vožnje.


  2. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PRIKLJUČEVANJE STROJEV K TRAKTORJU

  Dijak

  Dijak

   

 • zna pravilno in varno priključiti stroj k traktorju

 • izbere delu primeren traktorski priključek in upošteva pravilavarnega dela

 • spremlja novosti na trgu in jih zna uporabiti v dani situaciji

 • Se zave pomena varstva pri delu.

  Razvija občutek za tehniko.

  Delo poteka v skupinah, ki so določene z zakonom.

  STROJNA DELA V VRTNARSTVU

   

   

   

 • pozna pripravo in nastavitev različnih strojev, orodij in pripomočkov za delo

 • varno in pravilno izvede posamezna strojna in vzdrževalna dela

 • Razvija refleksne sposobnosti.

  Vaje s področja osnovne in dopolnilne obdelave tal:

 • individualna izvedba pravilne in varne osnovne in dopolnilne obdelave tal,

 • individualna izvedba setve,

 • individualna izvedba košnje z rotacijsko in grebensko kosilnico.

 • PREPOZNAVANJE PLEVELOV

   

   

   

 • pozna najpogostejše plevele

 • zna uvrstiti plevele v rastlinski sistem

 • določi družino, rod in vrsto

 • ugotovi najpogostejša rastišča

 • Se zaveda pomena vpliva plevela na kulturno rastlino.

  Vaja: priprava herbarija.

  UPORABA UČNIH PROPOMOČKOV

   

   

   

 • obvlada strokovno periodiko

 • pozna strokovno literaturo

 • obvlada uporabo videokaset

 • razlikuje posamezne strokovne publikacije po področjih in pozna njihov izvor

 • Razvija vedoželjnost in interdisciplinarnost.

  Obisk študijske in šolske knjižnice.

  POZNAVANJE INTERNETA

   

   

   

 • pozna možnosti uporabe interneta v stroki

 • se nauči uporabljati internet v vrtnarstvu in cvetličarstvu

 • Se zaveda pomembnosti povezovanja preko interneta.

  Demonstracija - novosti na internetu s področja vrtnarstva.

  OKOPAVANJE IN PLETEV

   

   

   

 • zna okopavati in pleti

 • spozna pomen pravilnega okopavanja kot načina dopolnilne obdelave tal

 • Razvije primeren odnos do kulturnih in okrasnih rastlin.

  Se zave pomena estetsko oblikovane okrasne gredice, površine z zelenjadnicami in drevesnice.

   

  VEGETATIVNO RAZMNOŽEVANJE RASTLIN

   

   

   

 • zna pripraviti grede in zaboje

 • pozna pripravo potaknjencev, deljenja rastlin, koreninskih odganjkov, grebenic, grobanic, vlačenic – živic, cepljenk, meristemskega razmnoževanja)

 • zna etiketirati

 • pozna nadaljnjo oskrbo rastlin

 • pozna presajanje na stalno mesto

 • obvlada pakiranje in transport rastlin

 • spozna posamezne načine vegetativnega razmnoževanja in tehnologije pridelave okrasnih rastlin po terminih

 • primerja vzgojo zelnatih, polzelnatih in lesnatih rastlin

 • določi in izvede vse stopnje nadaljnje oskrbe rastlin do prodaje oziroma presajanja na stalno mesto

 • preveri znanje o načinih sajenja na stalno mesto

 • razlikuje med načini priprave rastlin za prodajo in transport

 • Pri odbiri okrasnih rastlin se je zmožen prilagajati modnim trendom in povpraševanju na trgu.

  Razvija strokovno komunikacijo in sodelovanje v skupini

  Oceni samostojnost sajenja na stalno mesto in vpliv rastline na obstoječo zasaditev.

  Razvija sposobnost prilagajanja sodobnemu trgu.

  Strokovna ekskurzija: ogled vrtnarije, ki se ukvarja s pridelavo sadik in grosistično prodajo le-teh.

  UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA

   

   

   

 • razume pomen vsakodnevne ureditve delovnega prostora

 • se usposobi za estetsko in tržno ureditev šolske vrtnarije, cvetličarne (izložbe), prodajnega prostora

 • vnaša sproščenost v prostor z glasbo, svetlobnmi efekti, razporejenostjo opreme ter osebno urejenostjo

 • Se zaveda pomena urejene vrtnarije, cvetličarne, vrtnega centra…, za širši prostor.

  Razvija spretnost besedne in nebesedne komunikacije.

   

  POZNAVANJE RASTLIN

   

   

   

 • obvlada rastlinske rodove

 • zna določiti značilno obliko listne ploskve, habitusa

 • zna združevati rastline v rastlinske združbe glede na obliko habitusa

 • prepozna rastlino, določi rod in obliko listne ploskve

 • v naravi prepozna rastlino in določi značilno obliko rasti (silhueto – habitus)

 • prepozna obliko listnega roba

 • razloži pomen habitusa pri združevanju rastlin v skupine

 • Razvija smisel za racionalno izrabo časa in prostora.

  Vaja: izdelava makete ureditve obhišnega vrta ali groba.


  3. letnik

  VSEBINE IN INFORMATINI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  PRIPRAVA TERENA

  Dijak

  Dijak

   

 • zna pripraviti teren za

 • setev trate

 • ureditev groba, obhišnih vrtov in parkov

 • obnovi znanje o pripravi tal za setev in saditev

 • Razvija sposobnost prilagajanja novemu okolju in ljudem.

   

  ODSTRANJEVANJA ZALISTNIKOV, VRŠIČKANJE, DEKAPTACIJA

   

   

   

 • obvlada tehniko odstranjevanja zalistnikov, vršičkanja in dekaptacije

 • pravilno izvede odstranjevanje poganjkov in določi časovno ustreznost ukrepa

 • Razvija samozavest.

  Strokovna ekskurzija: ogled vrtnarije (okrasno vrtnarstvo, vrtno sadjarstvo in zelenjadarstvo).

  SILJENJE RASTLIN

   

   

   

 • pozna siljenje rastlin

 • se nauči pripraviti nekatere okrasne rastline in vrtnine za siljenje

 • Razvija smisel za racionalno izkoriščanje časa in prostora.

   

  VLONČEVANJE IN IZLONČEVANJE RASTLIN

   

   

   

 • zna pripraviti rastline za prodajo

 • zna izbrati ustrezen substrat

 • pozna različne načine

 • izbere primeren čas presajanja rastlin

 • določi in uporabi ustrezen substrat

 • izbere primerno posodo in izvede delovno nalogo

 • Razvija občutek za ugotovljanje potreb rastline.

  Ogled vrtnarije in primerjava ročnega in strojnega vlončevanja in izlončevanja rastlin.

  POSTAVLJANJE OPOR

   

   

   

 • obvlada razčrtovanje

 • zna postaviti oporo in rastlino privezati k njej

 • izbere v naravi razgradljiva veziva

 • predvidi uporabo ustrezne opore

 • usvoji pravilen način vezave in izbere primerno vezivo

 •  

  Ogled vzorno oskrbovanih in oblikovanih parkovnih nasadov.

  IZKOP DREVNINE

   

   

   

 • zna določiti primeren čas izkopa rastlin

 • pozna načine izkopa rastlin

 • zna uporabiti ustrezno orodje

 • izvede izkop rastline s pomočjo primernega orodja

 • pripravi koreninsko balo

 • Razvija sposobnost reagiranja in prilagajanja, zahtevam sodobnega trga.

  Ogled delovanja pnevmatske lopate za izkop večje drevnine.

  PRIPRAVA RASTLIN ZA PRODAJO

   

   

   

 • pozna načine priprave rastlin za prodajo in transport

 • obvlada izpolnjevanje transportnih obrazcev

 • se usposobi za pripravo rastlin za prodajo in transport

 • se nauči samostojno izpolniti prodajno-tansportne obrazce

 • spozna pomen kakovostne priprave in odpreme v neposrednem delovnem okolju

 • Razvija odnos do rastlin kot živih bitij.

  Ogled vzorno urejene drevesnice.

  POZNAVANJE RASTLIN

   

   

   

 • zna poimenovati okrasne rastline, vrtnine, dišavnice, zelišča, sadne rastline in gobe

 • pozna tržno zanimive rastline in jih zna uvrstiti v rastlinski sistem

 • določi družino, rod in vrsto

 • opiše optimalne pogoje za njihovo rast

 • prepozna rastlino ne glede na fazo rasti

 • Se zaveda pomena rastlin v človekovem bivalnem okolju.

   

  ZATIRANJE BOLEZNI, ŠKODLJIVCEV IN PLEVELOV

   

   

   

 • pozna najpogostejše bolezni, škodljivce ter plevele okrasnih rastlin in zelenjadnic

 • obvlada načine zatiranja

 • prepozna najpogostejše bolezni, škodljivce in plevele na rastlinah ter jih zna zatreti

 • spozna prednosti biološko razgradljivih sredstev

 • Se zaveda pomena znanja s tega področja zaradi primernega svetovanja strankam.

   

  OSKRBA RASTLIN

   

   

   

 • zna oskrbeti rezano cvetje, zelenje, lončnice, bonsaje, nasadke, …

 • pozna splošno in specialno higieno rastlin

 • je sposoben poskrbrti za splošno urejenost in fiziološke potrebe rastlin

 • se nauči obnoviti rezno mesto

 • se nauči ustrezno zalivati, rositi lončnice, bonsaje, …

 • usvoji dodajanje preparatov, hranil

 • povezuje teoretična in praktična znanja

 • Razvija ekološko zavest in osebno odgovornost.

  Krepi znanja o sociologiji rastlin v naravi in v hortikulturnih združbah.

   

  ARANŽIRANJE

   

   

   

 • zna pripraviti cvetje, zelenje ter druge rastlinske dele za aranžiranje

 • obvlada različne tehnike priprave cvetja, zelenja, natikalnih sredstev za aranžiranje

 • zna pripraviti osnovo za venec

 • spozna različne načine priprave cvetja, zelenja, plodov, korenin in ostalega neživega materiala za aranžiranje

 • razlikuje načine pletenja osnov za vence in priprave osnov za ostale cvetlične dekoracije, upoštevajoč zahtevnost krasitve

 • Razvija vztrajnost, natančnost, discipliniranost in vedoželjnost.

  Vzpodbuja in krepi ustvarjalnost.

   

  CVETLIČARSKIH PRIPOMOČKI IN NAPRAVE

   

   

   

 • pozna in zna uporabiti cvetličarske pripomočke in naprave za aranžiranje

 • razlikuje cvetličarske pripomočke in naprave v sodobni floristiki

 • Krepi osebno odgovornost in zavest o varnem delu.

  Ogled kataloških listov za posamezne cvetličarske pripomočke in naprave.

  PRIPRAVA IN ODPREMA REZANEGA CVETJA, ZELENJA, LONČNIC

   

   

   

 • pozna čas, načine in tehniko rezanja

 • obvlada in pozna čiščenje, transport ter skladiščenje

 • pozna načine pakiranja in odpremljanja

 • izpelje kakovostno pripravo in odpremo v neposrednem delovnem okolju

 • Upoštevajoč zahteve trga razvije sposobnost reagiranja in prilagajanja

   

  OSNOVNA NAČELA OBLIKOVANJA

   

   

   

 • pozna različne oblike, barve, strukture, linije in stile

 • zna določiti točko, težišče in pravilo zlatega reza

 • razume pomen osvetlitve

 • prepozna in določi različne barve, oblike in strukture rezanega cvetja, zelenja, plodov, dopolnilnega aranžerskega materiala ter posod

 • je sposoben vključiti pravilo zlatega reza v cvetlične združbe

 • ugotavlja in primerja stile aranžiranja s pomočjo literature ali že narejenih cvetličnih krasitev

 • Se navaja na natančnost in strokovnost pri iskanju informacij.

  Krepi čut za estetiko.

  Razvija nadarjenost.

  Razvija ekološko zavest.

  Razvija prostorsko orientacijo.

  Ogled naravne krajine in primerjava z osnovnimi načeli oblikovanja.

  DOPOLNILNI OKRASNI MATERILI V ARANŽERSTVU

   

   

   

 • zna uporabiti natikalna sredstva

 • obvlada uporabo okrasnih materialov upoštevajoč zahtevnost in potrebe krasitve

 • našteje dopolnilne okrasne materiale (sveče, barve, lepila, trakovi, mah, dišavne palčke, dišavna olja, …), in se jih nauči pripraviti za aranžerstvo ob upoštevanju pravil oblikovanja

 • v naravi odbere različne dopolnilne okrasne materiale ter jim določi obliko, barvo, strukturo, …

 • razlikuje različne dopolnilne okrasne materiale med sabo

 • oceni stranko, prisluhne njenim željam

 • Razvija govorno spretnost.

  Krepi sposobnost hitre reakcije ter vživljanja v poklic.

  Razvija ustvarjalnost z uporabo v naravi razgradljivih materialov.

  Ogled trgovine na debelo z rezanim cvetjem, zelenjem in dodatnimi aranžerskimi materiali.


  4. letnik

  VSEBINE IN INFORMATIVNI CILJI

  FORMATIVNI CILJI

  Socializacijski cilji

  Posebnosti v izvedbi

  ZASAJEVANJE RASTLIN NA TERENU

  Dijak

  Dijak

   

 • zna opraviti zasaditev na terenu glede na ureditveni načrt

 • zna izbrati ustrezno tehniko sajenja

 • obvlada oskrbo nasadka

 • izvede zasaditev po načrtu, pri čemer oceni potrebe rastlin ob uporabi načel oblikovanja

 • izbre primerne rastline glede na njihove potrebe

 • oblikuje primerne skupine rastlin glede na načela oblikovanja

 • uporabi primerno tehniko sajenja

 • primerno oskrbi nasadek

 • Razvije sposobnost združevanja znanj glede na trenutne zahteva trga.

  Krepi poklicno odgovornost, upoštevajoč varnost pri delu.

  Vaja: izvedeba zasaditve na terenu.

  ARHITEKTURNI STILI

   

   

   

 • zna določiti osnovne arhitekturne stile

 • definira arhitekturni stil in določi zasaditev oziroma dekoracijo

 • Začuti izrazno moč arhitekta.

  Razvija čut za estetiko.

   

  GRAJENE PRVINE

   

   

   

 • pozna tehnike gradnje različnih grajenih prvin

 • zna zakoličiti teren

 • pozna izkop zemlje in vgrajevanje podlage

 • upoštevajoč gradbene tehnike izvede zakoličevanje, izkop zemlje, gradnjo temeljev

 • opiše tehnike gradnje poti, teras, počivališč, stopnic, skalnjakov, suhozidov, vodnih objektov, peskovnikov

 • Razvija ročne spretnosti.

   

  ZASAJEVANJE CVETLIČNIH KORIT

   

   

   

 • zna izbrati primerne lončnice glede na njihove potrebe

 • obvlada določanje skupin glede na načela oblikovanja in mikrolokacije

 • pozna primerne materiale

 • obvlada tehnike sajenja in združevanja rastlin

 • razlikuje tehnike zasajanja cvetličnega korita

 • izbere primerno lego in prostor za posamezno korito – združbo rastlin

 • upošteva načela oblikovanja, klimatske in ekonomske pogoje ter osebnostne izkušnje

 • uporabi predhodno znanje in ga poveže v celoto

 • Razvija sposobnost prilagajanja postavitve cvetličnega korita okolju.

  Ugotavlja vpliv rastlinske združbe na počutje ljudi.

  Prikaz ureditve poslovnega prostora.

  VZDRŽEVANJE IN NEGA TRAJNIH NASADOV

   

   

   

 • zna vzdrževati različne vrste trajnih nasadov

 • pozna potrebe rastlin, posajenih v trajnih nasadih

 • se nauči vzdrževati grobove, trate, športna igrišča, obhišne vrtove, parke, vodne objekte, pergole, špalirje, suhozide, skalnjake, …

 • opredeli potrebe različnih rastlin, posajenih v trajnih nasadih

 • se nauči zaščititi rastline pred boleznimi, škodljivci in pleveli ter mrazom,

 • usposobi se za košnjo, obrezovanje, dognojevanje, dosajevanje, okopavanje, postavljanje opor, pomlajevanje, …

 • pridobljena znanja in uporabi v dani situaciji

 • Razvija sposobnost hitrega reagiranja ter vživljanja v poklic.

  Krepi čut za odgovornost.

  Krepi odnose pri skupinskem delu.

   

  SPRAVILO TER PRIPRAVA PRIDELKOV ZA PRODAJO

   

   

   

 • obvlada spravilo vrtnin, dišavnic in zelišč

 • razume pojem zrelost vrtnin

 • zna pripraviti vrtnine, dišavnice in zelišča za prodajo

  • razlikuje med tehnološko in fiziološko zrelostjo vrtnin

  • se nauči izkopti korenčnice, gomoljnice in čebulnice

  • usvoji rez kapusnic, solatnic in pobiranje plodovk

  • spozna spravilo dišavnic in začimbnic

  • obvlada čiščenje, sortiranje, embaliranje, odpremo, skladiščenje ter vzimovanje zelenjadnic

  • spozna potrebe trga (ponudba – povpraševanje, izpolnjevanje poslovnih obrazcev)

   

  Upošteva pravila varnega dela.

  Razvija samostojnost in zanesljivost pri delu.

  Razvija čut za skupinsko delo.

   

  Ogled zelenjavno pridelovalnega obrata s pripadajočimi objekti (hladilnica, stroji za izkop in spravilo, čiščenje, sortiranje in embaliranje, prodajni del, …).

  PRIDELOVANJE SEMENA

   

   

   

 • pozna vzgojo in odbiro semenic

 • pozna dodelavo semena

  • ugotovi fiziološko zrelost semena, ga zna odbrati in pripraviti na nadaljnjo predelavo

  • opiše postopke piliranja, dekoskutacije in skladiščenja semena

   

  Ozavešča pomen vzgoje in pridelave kulturnih rastlin.

   

  Ogled semenarske hiše.

  OSNOVNA NAVČELA TRŽENJA

   

   

   

 • pozna naročilo

 • pozna prodajo

  • se vključuje v delo s strankami, prevzema naročila

  • se nauči navezati stik s stranko, je z njo vljuden (s svojim delom in znanjem jo pridobi k sodelovanju )

  • je sposoben vrednotiti svoj izdelek, storitev

   

  Razvija smisel za skupinsko delo.

  Razvija uglajenost in čut za poštenost in pravičnost.

   

  KALKULACIJE

   

   

   

 • zna izdelati kalkulacije naročil in storitev

 • razlikuje proizvodno in prodajno ceno izdelka ter ovrednoti storitev

   

  Je sposoben ohraniti poklicno skrivnost.

  Razvija tržne sposobnosti.

   

  Vaja: sestava predračuna za ureditev obhišnega vrta v danem primeru.

  NAROČILO IN NABAVA

   

   

   

 • zna naročiti in/ali dobaviti sadike, seme in ostali repromaterial

 • pridobi rutino pri naročilih in nabavi, pri tem pa neposredno spozna osnovna načela trženja

 • Razvija in preverja sposobnost trženja.

  Ocenjuje neposredni vpliv posameznika na spremembo družbenih vrednot.

  Ogled videokasete cvetlična borza.

  SREDSTVA VRTNARSKEGA ALI CVETLIČARSKEGA OBRATA

   

   

   

 • razume razliko med osnovnimi in obratnimi sredstvi

 • obvlada popis– inventuro

 • je sposoben določiti osnovno in obratno sredstvo v vrtnarstvu in cvetličarstvu

 • usposobi se za popis zalog in kala (dnevni, tedenski, …)

 • oceni zaloge in pripravi odpis kala (dnevni, tedenski, …)

 • Razvija sposobnost predvidevanja tržnih nihanj.

  Razvija govorne sposobnosti (tekoča retorika, skladnost besedne in nebesedne komunikacije).

   

  NAČELA ESTETIKE, ETIKE, EKONOMIČNOSTI IN UPORABNOSTI

   

   

   

 • pozna in razlikuje načela estetike, etike, ekonomičnosti in uporabnosti

 • razume in uporablja načela pri svojem delu

  • Se navaja na uporabo ekološko razgradljivih materialov

  • izbere in vključi avtohtone rastline, slovenske običaje ter ljudsko izročilo v svoje storitve

   

  Krepi svoj odnos do žive in nežive narave.

  Ozavesti pomen današnjega dela za bodoče rodove.

  Ohranja in ozavešča ruralno in etno-zgodovinske vrednote.

   

  Ogled etnološkega muzeja, ureditev kmečke hiše in okolice.

  IZDELAVA, VEZAVA, PLETENJE CVETLIČNIH DEKORACIJ

   

   

   

 • pozna vence glede na tehniko vezanja

 • pozna šopke po tehniki vezanja

 • obvlada izdelavo aranžmaja glede na tehniko

 • razume tehniko izdelave ikebane

 • obvlada pletenje pletenic

 • pozna dekoracije, izdelane glede na namen

  • spozna in razlikuje različne tehnike posameznih vezav

  • je sposoben vnesti v posamezno vezavo – krasitev, sporočilnost in avtohtonost

  • definira in primerja različne tehnike vezav med seboj

  • primerja in opredeli razlike tehnike izdelave aranžmaja s tehniko izdelave ikebane

  • obvlada izdelavo poročne, žalne, adventne, božično-novoletne, dekoracije

  • se nauči okrasiti sakralne objekte, spominska obeležja, protokolarne objekte, poslovne prostore, družabna srečanja, namenskih prireditev, sejemske prostore, izložbena okna

   

  Razvija samostojnost, ustvarjalnost, strokovnost, inovativnost, ekološko zavest in zanesljivost.

  Krepi delovno odgovornost ob upoštevanju varnosti pri delu.

  Razvija komunikacijo s stranko ter predvidi njeno reakcijo ob pogledu na izdelek.

  Krepi smisel za oblikovanje.

  Se zave potrebe po interdisciplinarnosti in uporabi že pridobljeno znanje.

  Razvija spretnost predvidevanja.

  Razvija strpnost pri prenašanju konkurence.

  Razvija izvirnost z iskanjem novih idej v revijah, na internetu, razstavah doma in v tujini ter jih poveže s svojim znanjem v nov izdelek.

  Ogled cvetličnega tekmovanja, demonstracije.

  UREDITEV IN OSKRBA EPIFITNEGA DEBLA, CVETLIČNEGA OKNA IN BONSAJEV

   

   

   

 • zna odbrati primerne rastline in deblo v naravi

 • obvlada tehniko nameščanja rastlin

 • pozna nadaljnjo oskrbo

  • določi ustrezne tehnike ureditve epifitnega debla, cvetličnega okna in bonsaja

  • oceni in izvede oskrbo rastlin upoštevajoč rastni, ekonomski in estetski faktor

   

  Razvija strokovnost, ustvarjalnost, natančnost, ekološko zavest in osebno odgovornost.

  Razvija sposobnost komunikacije s stranko.

   

  Ogled demonstracije – ureditev zimskega vrta.

  5. OBVEZNE OBLIKE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA

  V posameznem ocenjevalnem obdobju se znanje preverja in ocenjuje:

 • s pregledom in ocenjevanjem delavniških dnevnikov ter

 • izdelkov oziroma storitev z zagovorom.

  6. POVEZANOST Z DRUGIMI PREDMETI

  Splošno

  Znanja tega predmeta se povezujejo z vsemi strokovnoteoretičnimi predmeti.

  Konkretno

  Znanja

  Povezava s predmetom

   

  Predmet

  Znanja

 • varstvo pri delu

 • Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

  Krajinsko vrtnarstvo

 • znanja o rabi tal

 • delo s stroji

 • izdelava parkovnih objektov in oskrba rastlin

 • merilne naprave v vrtnarstvu in parkovnem vrtnarstvu

 • Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

  Krajinsko vrtnarstvo

 • tehnologija vzgoje rastlin

 • merilne naprave

 • tehnologija vzgoje parkovnih rastlin

 • jemanje vzorcev za kemijsko analizo tal

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

 • priprava tal v vrtnarstvu

 • tehnologija vzgoje drevnine

 • priprava tal za vzgojo parkovnih rastlin

 • priprava tal za vzgojo okrasnih zelnatih rastlin

 • gnojenje s hlevskim gnojem in ostalimi organskimi gnojili

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

 • uporaba gnojil v vrtnarstvu

 • uporaba gnojil v dendrologiji

 • uporaba gnojil v parkovnem načrtovanju in oblikovanju

 • uporaba gnojil pri okrasnih zelnatih rastlinah

 •  

 • osnovna in dopolnilna obdelava tal

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

 • znanja o rabi tal

 • priprava tal v drevesnici

 • sajenje rastlin na stalno mesto

 • priprava tal za sajenje in saditev

 • dognojevanje z mineralnimi gnojili

 • Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o rabi tal

 • priprava tal v drevesnici

 • sajenje rastlin na stalno mesto

 • priprava tal za sajenje in saditev

 • prepoznavanje vrtnarskih strojev, naprav in orodij

 • Vrtnarski stroji in naprave

 • Prepoznavanje vrtnarskih strojev, naprav in orodij

 • priprava škropiva

 • škropljenje – aplikacija škropilne mešanice

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • uporaba pesticidov

 • tehnologija vzgoje drevnine

 • oskrba rastlin na stalnem mestu

 • tehnologija vzgoje okrasnih zelnatih rastlin

 • uporaba naprav za aplikacijo škropilne mešanice

 •  

 • prepoznavanje rastnih substratov

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o substratih

 • znanja o vzgoji drevnine

 • zasaditev rastlin po načrtu

 • tehnologija vzgoje okrasnih zelnatih rastlin

 • naprave za setev in saditev

 • razmnoževanje rastlin -generativno

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • dejavniki v razvoju rastlin

 • vzgoja drevnine

 • vzgoja zelnatih rastlin

 • naprave in orodja za setev

 •  

 • okopavanje in pletev

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • oskrba rastlin na stalnem mestu

 • oskrba drevnine

 • oskrba parkovnih nasadov

 • oskrba zelnatih rastlin

 • orodja za dopolnilno obdelavo

 • traktorske vožnje

 • priključevanje strojev k traktorju

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzgoja in oskrba rastlin

 • vzgoja in oskrba drevnine

 • oskrba parkovnih nasadov

 • vzgoja in oskrba zelnatih rastlin

 • uporaba strojev in naprav pri vzgoji rastlin

 •  

 • izvedba različnih strojnih del v vrtnarstvu in parkovnem vrtnarstvu

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzgoja in oskrba rastlin

 • vzgoja in oskrba drevnine

 • oskrba parkovnih nasadov

 • vzgoja in oskrba zelnatih rastlin

 • uporaba strojev in naprav pri vzgoji rastliln
 • prepoznavanje najpogostejših plevelov

 • Vrtnarstvo

 • znanja o plevelih

 • spoznavanje literature, videokaset s področja vrtnarstva

 • Slovenščina

  Tuj jezik

  Računalništvo

 • znanja o delovanju knjižnic

 • poznavanje osnovnih sistemov o delovanju knjižnic

 • znanja o uporabi tujega jezika v stroki

 • uporaba računalništva v stroki

 • spoznavanje interneta

 • Računalništvo

 • uporaba računalništva v stroki

 • razmnoževanje rastlin –vegetativno

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • faktorji v razvoju rastlin

 • vzgoja drevnine

 • vzgoja zelnatih rastlin

 • naprave in orodja za setev

 • določanje listnih ploskev in oblik listov ter habitusa rastlin

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

 • spoznavanje rastlin

 • spoznavanje drevnine

 • spoznavanje okrasnih zelnatih rastlin

 • priprava terena

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

  Krajinsko vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o rabi tal

 • znanja o pripravi tal

 • znanja o pripravi tal za zelnate rastline

 • znanja o pripravi tal za parkovne nasade

 • znanja o uporabi strojev, naprav in orodij

 • odstranjevanje zalistnikov, vršičkanje, dekaptacija

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

 • znanja o vzgoji zelenjadnic

 • znanja o vzgoji drevnine

 • znanja o vzgoji okrasnih zelnatih rastlin

 • načini siljenja rastlin

 • Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o siljenju zelenjadnic

 • znanja o siljenju zelnatih rastlin

 • znanja o uporabi naprav za siljenje (razmnoževalnica)
 • vlončevanje in izlončevanje rastlin

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o vzgoji rastlin

 • znanja o šolanju koreninske grude

 • znanja o vzgoji rastlin

 • znanja o uporabi strojev in naprav pri vzgoji rastlin
 • postavljanje opor

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

  Krajinsko vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o vzgoji rastlin

 • znanja o vzgoji drevnine

 • znanja o vzgoji rastlin

 • znanja o sajenju rastlin na stalno mesto

 • znanja o pravilni izrabi strojev

 • izkop drevnine

 • Dendrologija

  Vrtnarski stroji in naprave

 • vzgoja drevnine

 • naprave in orodja za izkop

 • priprava rastlin za prodajo

 • Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

  Ekonomika in gospodarsko poslovanje

 • znanja o pripravi rastlin za prodajo

 • znanja o pripravi rastlin za prodajo

 • znanja o trženju

 • prepoznavanje okrasnih rastliln, zelenjadnic, dišavnic

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

 • spoznavanje rastlin

 • spoznavanje drevnine

 • ugotavljanje in zatiranje najpogostejših bolezni, škodljivcev in plevelov na okrasnih rastlinah in zelenjadnicah

 • Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Dendrologija

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o varstvu rastlin

 • znanja o boleznih, škodljivcih in plevelih na drevnini in na zelnatih rastlinah

 • znanja o uporabi škropilne tehnike

 • prepoznavanje različnih arhitekturnih stilov

 • Umetnostna vzgoja

  Krajinsko vrtnarstvo

 • znanja o značilnosti posameznih umetnostnih obdobij

 • znanja o umetnosti in poznavanju rastlin

 • tehnika gradnje gradbenih objektov (poti, terase, počivališča, stopnice, skalnjaki, suhozidi, ...)

 • Krajinsko vrtnarstvo

 • znanja o gradnji parkovnih objektov

 • sodelovanje pri naročilu in nabavi

 • Gospodarsko poslovanje

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

  Vrtnarstvo

  Poslovno komuniciranje

  Računalništvo

 • znanja o posredovanju naročil in odpreme

 • znanja o pripravi in odpremi rastlin za prodajo

 • znanja o besedni in nebesedni komunikaciji

 • znanja o uporabi računalništva pri nabavi in naročanju
 • osnovna in obratna sredstva v drevesnici, vrtnariji, vrtnem centru…

 • Vrtnarski stroji in naprave

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Gospodarsko poslovanje

 • znanja o gradivih, napravah in orodjih

 • oprema prodajnega prostora

 • znanja o osnovnih in obratnih sredstvih, popis zalog
 • oskrba rezanega cvetje, zelenja, lončnic, bonsajev, nasadkov

 • Okrasne zelnate rastline

  Dendrologija

  Krajinsko vrtnarstvo

 • oskrba zelnatih rastlin

 • oskrba drevnine

 • ureditev zunanjih nasadov v posodah
 • priprava cvetja, zelenja ter ostalih rastlinskih delov za aranžiranje

 • Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Dendrologija

 • znanja o pripravi ter uporabi zelenjadnic v aranžerstvu

 • priprava zelenja, cvetja ter ostalih delov rastllin za aranžiranje

 • priprava in uporaba drevnine v aranžerstvu

 • prepoznavanje in uporaba cvetlilčarskih pripomočkov, naprav

 • Okrasne zelnate rastline

  Aranžerstvo

 • oskrba zelnatih rastlin

 • uporaba aranžerskih pripomočkov

 • priprava in odprema rezanega cvetja, zelenja, lončnic

 • Okrasne zelnate rastline

  Dendrologija

  Gospodarsko poslovanje

  Poslovna komunikacija

 • priprava in odprema zelnatih rastlin

 • priprava in odprema drevnine

 • poslovanje z obrazci

 • znanja o besedni in nebesedni komunikaciji
 • prepoznavanje in uporaba osnovnih načel oblikovanja

 • Umetnost

  Aranžerstvo

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Krajinsko vrtnarstvo

 • znanja o osnovnih načelih oblikovanja

 • znanja o specifiki aranžerskega oblikovanja

 • znanja o uporabi zelenjadnic v aranžerstvu

 • znanja o upoprabi lesnatih rastlin v aranžerstvu

 • znanja o uporabi načel oblikovanja pri urejanju krajine
 • uporaba dopolnilnega okrasnega materiala v aranžerstvu

 • Aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o dopolnilnem in okrasnem materialu

 • znanja o gradivih
 • zasajevanje rastlin na terenu glede na ureditveni načrt

 • Vrtnarstvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Dendrologija

 • znanja o uporabi rastlin v parkovnih nasadih

 • znanja o osnovah parkovnega oblikovanja

 • znanja o uporabi zelnatih rastlin v parkovnih zasaditveh

 • znanja o uporabi drevnin

 • zasajevanje cvetličnih korit

 • Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Krajinsko vrtnarstvo

  Dendrologija

 • znanja o fizoloških potrebah rastlin

 • znanja o združevanju okrasnih zelnatih rastlinah

 • znanja o osnovah parkovnega oblikovanja
 • vzdrževanje in nega rastlin, posajenih v trajnih nasadih (grobovi, trate, športna igrišča, obhišni vrtovi, parki, vodni objekti, pergole, …)

 • Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

  Krajinsko vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o vzdrževanju in negi rastlin na stalnem mestu

 • znanja o vzdrževanju okrasnih zelnatih rastlinah

 • znanja o osnovah parkovnega oblikovanja

 • znanja o uporabi strojev in naprav za vzdrževanje rastlin
 • spravilo pridelkov vrtnin in priprava za prodajo

 • Vrtnarstvo

  Gospodarsko poslovanje

  Poslovno komuniciranje

 • priprava in odprema zelenjadnic

 • znanja o trženju in izpolnjevanju obrazcev

 • znanja o besedni in nebesedni komunikaciji
 • pridelovanje semena

 • Vrtnarstvo

  Dendrologija

  Okrasne zelnate rastline

 • znanja o pridelavi semena

 • znanja o pridelavi semena

 • znanja o pridelavi semena
 • prepoznavanje osnovnih načel trženja (naročila in prodaja)

 • Slovenščina

  Tuj jezik

  Vrtnarstvo

  Okrasne zelnate rastline

  Dendrolgija

  Računalništvo

  Gospodarsko poslovanje

  Poslovno komuniciranje

  Sociologija

  Matematika

 • znanja o uporabi retorike v stroki

 • znanja o uporabi tujega jezika

 • znanja o oskrbi rastlin – svetovanje o vzgoji rastlin

 • znanja o oskrbi rastlin – svetovanje o vzgoji rastlin

 • znanja o oskrbi rastlin – svetovanje o vzgoji rastlin

 • uporaba računalnika pri trženju

 • znanja o trženju

 • znanja o tržni komunikaciji

 • znanja o družbenih dogajanjih

 • znanja o osnovnih računskih operacijah
 • izdelava kalkulacije naročil in storitev

 • Matematika

  Računalništvo

  Krajinsko vrtnarstvo

  Gospodarsko poslovanje

 • znanja o osnovnih računskih operacijah

 • uporaba računalnika pri trženju

 • znanja o osnovah projektiranja zasaditev

 • znanja o trženju in izdelava kalkulacij vrtnarskih storitev
 • spoznavane načel etike, estetike, ekonomičnosti in uporabnosti

 • Slovenščina

  Tuj jezik

  Umetnost

  Sociologija

  Krajinsko vrtnarstvo

  Biologija z ekologijo

  Gospodarsko poslovanje

 • znanja o uporabi retorike v stroki

 • znanje tujega jezika

 • znanja o simboliki in sporočilnosti v parkovnem oblikovanju in aranžerstvu

 • znanja o družbenih navadah, običajih, ustnem izročilu

 • znanja o načelih oblikovanja s poudarkom na ohranjanju naravne in kulturne dediščine

 • znanja o uporabi v naravi razgradljivih materialih

 • znanja o trženju
 • izdelava, vezava, pletenje cvetličnih dekoracij

 • Okrasne zelnate rastline

  Dendrologija

  Aranžerstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • priprava zelnatih rastlin v aranžerstvu

 • priprava lesnatih rastlin v aranžerstvu

 • izdelava, vezava, pletenja cvetličnih dekoracij

 • znanja o uporabi zelenjadnic

 • znanja o uporabi naprav in orodij v aranžerstvu
 • ureditev in oskrba epifitnega debla, cvetličnega okna

 • Okrasne zelnate rastline

  Dendrologija

  Aranžerstvo

  Vrtnarstvo

  Vrtnarski stroji in naprave

 • znanja o fizioloških potrebah zelnatih rastlin

 • znanja o potrebah in uporabi dendrološkega materiala

 • znanja o načelih oblikovanja rastlinskih združb

 • znanja o uporabi konstrukcijskih elementov